145/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.06.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

145
ZÁKON
z 10. mája 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 314/2016 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 314/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
píšťalové organy.“.
2.
V § 3 písm. i) sa za slovo „energie“ vkladajú slová „alebo strojové zariadenia s trakčným pohonom napájané z externého zdroja energie“.
3.
V § 7 písm. f) sa za slovo „únie“ vkladajú slová „a štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore“.
4.
V § 8 písm. c) sa za slovo „štátov“ vkladajú slová „Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore“.
5.
V § 10 ods. 1 sa slová „§ 18 ods. 2 a 3“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 1 a 2“.
6.
V § 18 sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 sa vypúšťa.
7.
Za § 18a sa vkladá § 18b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 12. júna 2019
(1)
Technická požiadavka § 4 ods. 1 sa vzťahuje na všetky ostatné elektrozariadenia, ktoré nepatrili do rozsahu pôsobnosti všeobecne záväzného právneho predpisu o odpadoch účinného do 31. decembra 2015 a ktoré sa uvedú na trh od 22. júla 2019.
(2)
Technická požiadavka § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na káble a náhradné diely určené na opravu, opätovné použitie, modernizáciu funkčnosti alebo zlepšenie výkonu všetkých ostatných elektrozariadení, ktoré nepatrili do rozsahu pôsobnosti všeobecne záväzného právneho predpisu o odpadoch účinného do 31. decembra 2015 a ktoré sa uvedú na trh do 22. júla 2019.
(3)
Ak k opätovnému použitiu náhradných dielcov dôjde v rámci kontrolovateľných, uzatvorených priemyselných návratných systémov a spotrebiteľ je informovaný o opätovnom použití náhradných dielov, technická požiadavka § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na opätovne použité náhradné diely získané
a)
z elektrozariadení uvedených na trh pred 1. júlom 2006 a použitých v elektrozariadeniach uvedených na trh pred 1. júlom 2016,
b)
zo zdravotníckych pomôcok alebo monitorovacích prístrojov a kontrolných prístrojov uvedených na trh pred 22. júlom 2014 a použitých v elektrozariadeniach uvedených na trh pred 22. júlom 2024,
c)
z diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro uvedených na trh pred 22. júlom 2016 a použitých v elektrozariadeniach uvedených na trh pred 22. júlom 2026,
d)
z priemyselných monitorovacích prístrojov a kontrolných prístrojov uvedených na trh pred 22. júlom 2017 a použitých v elektrozariadeniach uvedených na trh pred 22. júlom 2027,
e)
zo všetkých ostatných elektrozariadení, ktoré nepatrili do rozsahu pôsobnosti všeobecne záväzného právneho predpisu o odpadoch účinného do 31. decembra 2015 a ktoré sa uvedú na trh pred 22. júlom 2019 a použitých v elektrozariadeniach uvedených na trh pred 22. júlom 2029.“.
8.
Príloha č. 3 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2102 z 15. novembra 2017, ktorou sa mení smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú. v. EÚ L 305, 21. 11. 2017).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 12. júna 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.