144/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.05.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

144
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. júna 2017 bol v Luxemburgu za Slovenskú republiku podpísaný Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS) (oznámenie č. 17/2011 Z. z.).

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s protokolom uznesením č. 1593 z 30. januára 2019 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval protokol 20. marca 2019. Ratifikačná listina bola uložená 9. apríla 2019 u depozitára, ktorým je vláda Luxemburského veľkovojvodstva.

Protokol nadobudol platnosť 1. marca 2018 v súlade s článkom II ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 1. júna 2019 v súlade s článkom II ods. 3.