142/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

142
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 20. mája 2019,
ktorou sa ustanovujú požiadavky na technické zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní jednotlivých druhov hazardných hier vrátane podrobností o vkladoch, stávkach a výhrach pre jednotlivé druhy hazardných hier
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 88 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Základné ustanovenie
Požiadavky ustanovené touto vyhláškou sa vzťahujú na technické zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní hazardných hier (ďalej len „technické zariadenie a systém“), a to:
a)
lotériových hier, a to:
1.
číselných lotérií,
2.
binga,
b)
stolových hier,
c)
stávkových hier,
d)
hazardných hier na výherných prístrojoch,
e)
hazardných hier na termináloch videohier,
f)
hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi,
g)
hazardných hier na iných technických zariadeniach,
h)
hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. i) zákona,
i)
internetových hier,
j)
charitatívnej lotérie.
§ 2
Spoločné požiadavky na technické zariadenia a systémy
(1)
Spoločnými požiadavkami na technické zariadenia a systémy sú požiadavky na
a)
server,
1.
na ktorom sa evidujú, ukladajú a chránia údaje o všetkých odohraných hazardných hrách,
2.
ktorý umožňuje online prístup Úradu pre reguláciu hazardných hier (ďalej len „úrad“) k údajom o prebiehajúcej hazardnej hre prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete;1) online prístup sa nevyžaduje pri prevádzkovaní binga a stolových hier,
3.
ktorý môže využívať techniku virtualizácie alebo inú metódu realizácie virtualizácie, pomocou ktorej na vyhradenom hardvéri môžu byť umiestnené virtuálne servery,
3a.
viacerých prevádzkovateľov jedného druhu hazardných hier alebo
3b.
jedného prevádzkovateľa viacerých druhov hazardných hier, pričom každý z prevádzkovateľov hazardných hier má vlastný virtuálny server alebo bezpečne oddelenú samostatnú databázu,
b)
generátor náhodných čísel, ktorý funguje ako
1.
integrovaná súčasť servera,
2.
samostatný technický prostriedok spojený so serverom alebo
3.
samostatný technický prostriedok oddelený od servera,
c)
koncové zariadenie umožňujúce prístup hráča k hazardnej hre (ďalej len „koncové zariadenie“),
d)
elektronickú komunikačnú sieť, ktorá prepája najmä koncové zariadenie so serverom a server s úradom,
e)
softvér, pomocou ktorého sa prevádzkujú hazardné hry uvedené v § 86 ods. 2 písm. h) zákona a verzie ich programov odborne posúdených podľa § 86 zákona, pričom verziou programu sú také zmeny programu, ktoré majú vplyv na základnú funkcionalitu systémov, prostredníctvom ktorých sa prevádzkujú hazardné hry.
(2)
Ak v § 5, 6 alebo § 7 nie je ustanovené inak, server musí zabezpečovať
a)
dennú evidenciu a ukladanie
1.
údajov z každej hazardnej hry najmenej v rozsahu stávka, výhra bez násobenej hry a pripísaná výhra do kreditu po ukončení hazardnej hry s uvedením ich dátumu a času; kreditom sa na účely tejto vyhlášky rozumie suma tvorená z vkladu vloženého hráčom na začiatku hazardnej hry a pripísaných výhier počas hrania hazardnej hry,
2.
štatistických údajov o hazardných hrách, najmä počet odohratých hazardných hier, počet odohratých bonusových hazardných hier, počet odohratých násobených hazardných hier a výhernosť,
3.
údajov o jednotlivých vkladoch a výplatách a údajov o celkových vkladoch a výplatách,
4.
údajov o jednotlivých stávkach a výhrach a údajov o celkových stávkach a výhrach,
5.
údajov o všetkých pripojeniach, odpojeniach, prihláseniach a odhláseniach každej fyzickej osoby na server,
6.
údajov o poruchách koncových zariadení s uvedením ich dátumu a času okrem koncových zariadení využívaných pri internetových hrách,
7.
údajov o zásahoch do údajov uvedených v prvom až piatom bode,
8.
údajov o zásahoch do softvéru hazardnej hry pri hazardných hrách uvedených v § 1 písm. a) a c) až j),
b)
sledovanie údajov uvedených v písmene a) v reálnom čase a ich evidovanie podľa
1.
jednotlivých hazardných hier, koncových zariadení, prevádzok, herní a kasín, ak hazardná hra nevyžaduje registráciu hráča,
2.
jednotlivých hráčskych účtov, ak hazardná hra vyžaduje registráciu hráča, v rozsahu
2a.
meno, priezvisko a titul fyzickej osoby,
2b.
rodné číslo, ak je pridelené, alebo dátum narodenia, ak rodné číslo pridelené nie je,
2c.
trvalý pobyt alebo povolenie na pobyt,
2d.
štátna príslušnosť,
2e.
číslo platobného účtu alebo platobnej karty,
2f.
vklady a výbery na hráčskych účtoch,
c)
ochranu údajov uvedených v písmene a) proti strate, zneužitiu a zničeniu,
d)
vytlačenie správ s uvedením dátumu a času o všetkých
1.
pripojeniach, odpojeniach, prihláseniach a odhláseniach každej fyzickej osoby na server,
2.
zásahoch do údajov uvedených v písmene a),
3.
zásahoch do softvéru hazardnej hry pri hazardných hrách uvedených v § 1 písm. a) a c) až j),
4.
poruchách koncových zariadení,
e)
správu hráčskeho účtu, ak sa hráčsky účet využíva, a to vrátane finančných prostriedkov hráča, spracovania a potvrdenia všetkých vkladov, výberov, stávok a výhier.
(3)
Server musí byť umiestnený v priestore
a)
určenom na umiestňovanie informačnej a komunikačnej techniky v nepretržitej prevádzke, ktorý zabezpečuje stabilnú prevádzku bez vonkajších vplyvov,
b)
zabezpečenom pred prístupom neoprávnenej osoby, a to najmä formou kontroly vstupu, mechanickým zabezpečením a kamerovým systémom,
c)
vybavenom zariadeniami zabezpečujúcimi optimálne prevádzkové podmienky, elektrickou požiarnou signalizáciou, hasiacimi zariadeniami a náhradným elektrickým zdrojom.
(4)
Generátor náhodných čísel musí spĺňať tieto požiadavky:
a)
nemožnosť ovplyvniť výsledok náhodného procesu,
b)
nezávislosť od predchádzajúcich výsledkov,
c)
generovanie nepredvídateľných výsledkov.
(5)
Generátor náhodných čísel môže na dosiahnutie náhodného javu používať jednu z týchto metód:
a)
matematické algoritmické metódy,
b)
fyzikálne mechanické postupy, napríklad žrebovacie osudie, kocky alebo ruletové koleso,
c)
fyzikálne mikroskopické javy, napríklad šírenie šumu alebo kvantové javy.
(6)
Pri prevádzkovaní stávkových hier, stolových hier a internetových hier sa generátor náhodných čísiel nevyužíva, ak z povahy týchto hazardných hier vyplýva, že o výsledku hazardnej hry rozhoduje náhoda, okolnosť alebo udalosť odohrávajúca sa mimo prevádzkovania hazardnej hry; ustanovenie odseku 1 písm. b) sa neuplatní.
(7)
Pri prevádzkovaní internetových hier sa ako koncové zariadenie využíva pevné alebo prenosné zariadenie hráča s internetovým pripojením umožňujúce účasť na hazardnej hre s využitím hráčskeho rozhrania, pričom takéto zariadenie nie je trvale pripojené k serveru. Pri prevádzkovaní binga sa koncové zariadenie nemusí využívať; ustanovenie odseku 1 písm. c) sa neuplatní.
(8)
Ak v § 5, 6 alebo § 7 nie je ustanovené inak, koncové zariadenie umiestnené v prevádzke, herni alebo v kasíne
a)
musí byť trvale online pripojené prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete k serveru a musí prenášať údaje o prebiehajúcej hazardnej hre v reálnom čase a
b)
nesmie umožňovať hranie hazardnej hry pri prerušení spojenia medzi koncovým zariadením a serverom.
(9)
Koncové zariadenie využívané pri hazardných hrách uvedených v § 1 písm. c) až h) musí
a)
evidovať stávku a pripísanú výhru do kreditu po ukončení hazardnej hry prostredníctvom nainštalovaného mechanického počítadla a elektronického počítadla alebo elektronického počítadla a neresetovateľného digitálneho počítadla s pamäťovým modulom, ak v § 7 nie je ustanovené inak; jeden impulz pri mechanickom počítadle alebo neresetovateľnom digitálnom počítadle s pamäťovým modulom zodpovedá jednému euru a jeden impulz pri elektronickom počítadle zodpovedá jednému eurocentu,
b)
byť vybavené najmenej jednou obrazovou plochou, ktorá
1.
umožňuje výber hazardnej hry,
2.
zobrazuje pravidlá hazardnej hry alebo herný plán vybranej hazardnej hry,
3.
zobrazuje aktuálny stav finančných prostriedkov, ktoré má hráč k dispozícii,
4.
zobrazuje výsledok hazardnej hry,
c)
umožňovať prerušenie hrania hazardnej hry bez možnosti začať novú hazardnú hru pri jeho poruche alebo odpojení od servera a zároveň umožňovať pripísanie výhry, ak je dosiahnutá pred prerušením hrania hazardnej hry, alebo vrátenie vkladu po prerušení hazardnej hry.
(10)
Elektronická komunikačná sieť pri prevádzkovaní hazardných hier uvedených v § 1 písm. a) až i) zabezpečuje online v reálnom čase bezpečné obojsmerné prepojenie servera, koncového zariadenia a ďalších prvkov, ak sú nevyhnutné na prevádzkovanie jednotlivých hazardných hier. Elektronická komunikačná sieť zabezpečuje aj online prístup úradu na server na získavanie údajov zo servera.
(11)
Technické zariadenia a systémy
a)
zabezpečujú synchronizáciu času a bezpečnú komunikáciu prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete medzi koncovými zariadeniami, serverom a generátorom náhodných čísiel na základe požiadaviek na ich ochranu,
b)
zálohujú a uchovávajú údaje uvedené v odseku 2 písm. a) prvom až štvrtom bode najmenej na jednom ďalšom bezpečnom mieste na externom pamäťovom médiu najmenej za predchádzajúce dva kalendárne roky,
c)
uchovávajú údaje uvedené v odseku 2 písm. a) prvom až štvrtom bode na serveri najmenej do uplynutia kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom je takýto údaj na serveri prvýkrát zaznamenaný.
(12)
Technické zariadenia a systémy musia umožňovať spĺňanie opatrení2) na zamedzenie
a)
straty dôvernosti údajov a ich zničenia,
b)
narušenia integrity systému,
c)
obmedzenia alebo odmietnutia dostupnosti systému a
d)
ohrozenia bezpečnosti informácií a ochrany osobných údajov.
(13)
Informácie medzi jednotlivými technickými zariadeniami a systémami musia byť prenášané tak, že je zabezpečená ochrana, nezameniteľnosť a dôvernosť týchto informácií.
§ 3
Osobitné požiadavky na technické zariadenia pri prevádzkovaní hazardných hier na termináloch videohier
(1)
Pri prevádzkovaní hazardných hier na termináloch videohier sa musí zabezpečiť
a)
nefunkčnosť každého terminálu videohier pri odpojení, výpadku alebo poruche servera,
b)
pripojenie len jedného prevádzkovateľa terminálu videohier na jeden systém prevádzkovania videohier.
(2)
Pri prevádzkovaní hazardných hier na termináloch videohier sa môže využívať aj overovací terminál.
(3)
Server pri prevádzkovaní hazardných hier na termináloch videohier obsahuje generátor náhodných čísel, zabezpečuje funkciu generátora náhodných čísel alebo generuje aj jednotlivé hazardné hry.
(4)
Na server sa online ukladajú údaje za každú prevádzku podľa jednotlivých odohraných hazardných hier na jednotlivom termináli videohier v rozsahu zaplatená stávka z kreditu na začiatku jednotlivej hazardnej hry a pripísaná výhra do kreditu po ukončení hazardnej hry.
(5)
Terminál videohier musí spĺňať tieto požiadavky:
a)
online zapojenie hráča do zvolenej hazardnej hry,
b)
výplatu výhier a zostatku neodohraných finančných prostriedkov len bezhotovostne formou potvrdenky, po ktorej predložení a overení sa vypláca hotovosť podľa herného plánu,
c)
prerušenie hazardnej hry bez možnosti začať novú hazardnú hru pri jeho poruche alebo odpojení od servera a zároveň pripísanie výhry z takejto hazardnej hry, ak je dosiahnutá pred prerušením hrania hazardnej hry, alebo vrátenie vkladu po prerušení hazardnej hry,
d)
zobrazenie najmenej ostatných 20 hazardných hier s uvedením štatistických údajov z každej hazardnej hry v rozsahu stávky a výhry s uvedením ich dátumu a času vrátane zobrazenia symbolov určujúcich výsledok hazardnej hry; tieto symboly môžu byť zobrazené v textovej podobe alebo grafickej podobe,
e)
zobrazenie výsledku hazardnej hry.
(6)
Overovací terminál musí umožňovať online kontrolu potvrdeniek a neumožňovať hranie hazardnej hry alebo ovplyvňovanie jej priebehu a výsledku. Overovací terminál môže umožňovať ovládanie neherných funkcií a kontrolných funkcií a prijímanie vkladov alebo vyplácanie výhier.
§ 4
Osobitné požiadavky na technické zariadenia pri prevádzkovaní číselných lotérií
(1)
Koncovým zariadením pri prevádzkovaní číselných lotérií je terminál obsluhovaný fyzickou osobou oprávnenou prevádzkovateľom hazardnej hry alebo iné zariadenie obsluhované priamo hráčom. Výherné čísla sú žrebované žrebovacím zariadením, ktoré funguje na mechanickom princípe, pneumatickom princípe alebo elektronickom princípe alebo ich kombináciách, alebo sú žrebované generátorom náhodných čísel.
(2)
Pri prevádzkovaní číselných lotérií sa na server online ukladajú údaje podľa jednotlivých tiketov v rozsahu stávka a výhra za jednotlivý tiket. Pri úhrade vkladu vopred na viac žrebovacích období na jednom tikete sa na serveri pre príslušné žrebovacie obdobie evidujú stávka a výhra na jedno žrebovacie obdobie.
§ 5
Osobitné požiadavky na technické zariadenia pri prevádzkovaní binga
(1)
Pri prevádzkovaní binga sa nevyžaduje online pripojenie koncového zariadenia na server. Na server sa neukladajú údaje o poruchách koncových zariadení.
(2)
Pri prevádzkovaní binga sa na server ukladajú údaje za každú prevádzku podľa jednotlivých hazardných hier v rozsahu všetky stávky za kúpený kupón, tiket, lístok, osvedčenie alebo iný dokument, ktorý obsahuje hodnotu, ktorá je porovnaná s hodnotou určujúcou výsledok hazardnej hry, a ktorého získanie je v súlade s pravidlami hazardnej hry podmienkou účasti na hazardnej hre (ďalej len „žreb“) za jednu hazardnú hru a vyplatené výhry za jednu hazardnú hru podľa výherných kategórií, ktoré sú najmä línia, bingo a akumulované bingo. Údaje podľa prvej vety sa ukladajú na server raz denne, a to do 24.00 hod. hracieho dňa; hracím dňom sa rozumie doba od 06.00 hod. príslušného kalendárneho dňa do 06.00 hod. nasledujúceho kalendárneho dňa.
§ 6
Osobitné požiadavky na technické zariadenia pri prevádzkovaní stolových hier
(1)
Koncovým zariadením pri prevádzkovaní stolových hier je hrací stôl, na ktorom sa prevádzkuje stolová hra, najmä ruleta, kartové hry a kocky.
(2)
Pri stolových hrách sa nevyžaduje online pripojenie koncového zariadenia na server. Na server sa neukladajú údaje o poruchách koncového zariadenia.
(3)
Na server sa ukladajú za každý hrací deň podľa jednotlivých prevádzok raz denne údaje v rozsahu počiatočný stav hodnotových hracích žetónov, počiatočný stav hotovosti, konečný stav hodnotových hracích žetónov a konečný stav hotovosti, osobitne za hlavnú pokladnicu kasína a za každý hrací stôl. V hlavnej pokladnici kasína sa evidujú aj transakcie s platobnými kartami, najmä kúpa hracích žetónov. Údaje podľa prvej vety sa na server ukladajú do 24.00 hod. hracieho dňa; hracím dňom sa rozumie doba od 06.00 hod. príslušného kalendárneho dňa do 06.00 hod. nasledujúceho kalendárneho dňa.
§ 7
Osobitné požiadavky na technické zariadenia pri prevádzkovaní stávkových hier
(1)
Koncovým zariadením pri prevádzkovaní stávkových hier je terminál obsluhovaný fyzickou osobou oprávnenou prevádzkovateľom hazardnej hry alebo samoobslužný stávkový terminál.
(2)
Samoobslužný stávkový terminál musí spĺňať požiadavky na koncové zariadenie podľa § 2 ods. 8 a 9 okrem požiadavky nainštalovania počítadiel.
(3)
Pri prevádzkovaní stávkových hier sa na server online ukladajú údaje za každú prevádzku podľa jednotlivých prijatých tiketov v rozsahu prijatá stávka, manipulačná prirážka, výhra za jednotlivý tiket; pri hre hráča proti hráčovi aj suma poplatku z výhry. Ak je výhra z tiketu vyplatená v upravenej sume v porovnaní so štandardnou sumou výhry, na server sa ukladajú údaje o takto upravenej výhre. Ak jeden tiket obsahuje rozpis alebo kombináciu viacerých stávkových udalostí, ktorých vyhodnotenie nemusí byť v rovnakom čase, na serveri sa k príslušnému tiketu evidujú a ukladajú aj údaje o vyplatení čiastočných výhier.
§ 8
Osobitné požiadavky na technické zariadenia pri prevádzkovaní hazardných hier na výherných prístrojoch
(1)
Koncovým zariadením pri prevádzkovaní hazardných hier na výherných prístrojoch je výherný prístroj.
(2)
Súčasťou výherného prístroja je generátor náhodných čísel.
(3)
Viaceré výherné prístroje prevádzkované v kasíne môžu byť prepojené aj na lokálny systém, ktorého špecifická kombinácia hardvéru a softvéru umožňuje hráčovi výber z viacerých druhov hazardných hier; tieto výherné prístroje môžu slúžiť aj ako hracie stanice lokálneho systému. Lokálny systém, ktorý môže obsahovať aj generátor náhodných čísel, najmä hracie koleso rulety, kocky alebo karty, generuje hazardnú hru aj výsledok hazardnej hry pre všetky súčasne pripojené hracie stanice. Ak sú viaceré výherné prístroje alebo hracie stanice prevádzkované v kasíne prepojené na lokálny systém, lokálny systém musí zabezpečovať, že pri hraní tej istej hazardnej hry generovanej lokálnym systémom hráčmi na viacerých prístrojoch alebo viacerých hracích staniciach títo hráči hrajú rovnakú hazardnú hru.
(4)
Pri prevádzkovaní hazardných hier na výherných prístrojoch sa na server online ukladajú údaje za každú prevádzku podľa jednotlivých odohraných hazardných hier na každom výhernom prístroji v rozsahu zaplatená stávka z kreditu na začiatku jednotlivej hazardnej hry a pripísaná výhra do kreditu po ukončení hazardnej hry.
§ 9
Osobitné požiadavky na technické zariadenia pri prevádzkovaní hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi
(1)
Koncovým zariadením pri prevádzkovaní hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi je každé hracie miesto takéhoto technického zariadenia.
(2)
Súčasťou každého technického zariadenia obsluhovaného priamo hráčom je generátor náhodných čísel.
(3)
Pri prevádzkovaní hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi sa na server online ukladajú údaje za každú prevádzku podľa jednotlivých odohraných hazardných hier na každom zariadení v rozsahu zaplatená stávka z kreditu na začiatku jednotlivej hazardnej hry a pripísaná výhra do kreditu po ukončení hazardnej hry.
§ 10
Osobitné požiadavky na technické zariadenia pri prevádzkovaní hazardných hier na iných technických zariadeniach
Na technické zariadenia využívané pri prevádzkovaní hazardných hier na iných technických zariadeniach sa vzťahujú požiadavky na technické zariadenia využívané pri prevádzkovaní tých hazardných hier, na ktoré sa prevádzkovanie hazardných hier na iných technických zariadeniach svojimi parametrami alebo konštrukciou najviac podobá.
§ 11
Osobitné požiadavky na technické zariadenia pri prevádzkovaní hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. i) zákona
Na technické zariadenia využívané pri prevádzkovaní hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. i) zákona sa vzťahujú požiadavky na technické zariadenia využívané pri prevádzkovaní tých hazardných hier, na ktoré sa prevádzkovanie hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. i) zákona svojimi parametrami alebo konštrukciou najviac podobá.
§ 12
Osobitné požiadavky na technické zariadenia pri prevádzkovaní internetových hier
(1)
Prevádzkovanie internetových hier musí byť prerušené pri odpojení, výpadku alebo poruche servera.
(2)
Pri prevádzkovaní internetových hier môžu byť tieto hazardné hry prevádzkované na viacerých serveroch, ale údaje z nich musia byť evidované na jednom serveri prevádzkovateľa hazardnej hry.
(3)
Pri prevádzkovaní internetových hier sa využíva hráčske rozhranie. Hráčske rozhranie registrovaného hráča musí evidovať údaje
a)
z každej hazardnej hry v internetovom kasíne v rozsahu stávka a výhra s uvedením dátumu a času za obdobie najmenej 60 dní,
b)
z každého podaného tiketu v internetovej herni za obdobie najmenej 60 dní od vyplatenia výhry z tiketu v rozsahu
1.
stávková udalosť,
2.
tip na výsledok stávkovej udalosti,
3.
kurz jednotlivej stávkovej udalosti,
4.
stávka,
5.
celkový vklad,
6.
identifikátor hráča,
7.
identifikátor tiketu,
8.
manipulačná prirážka, ak ju prevádzkovateľ hazardnej hry vyžaduje,
9.
stav tiketu,
10.
výhra,
11.
dátum a čas podania tiketu,
12.
dátum a čas vyplatenia výhry z tiketu,
13.
suma poplatku z výhry, ak ide o hru hráča proti hráčovi,
c)
z každého podaného tiketu číselnej lotérie v internetovej herni za obdobie najmenej 60 dní od vyplatenia výhry z tiketu v rozsahu
1.
názov číselnej lotérie,
2.
stav tiketu,
3.
stávka,
4.
celkový vklad,
5.
doplnková hra,
6.
počet žrebovaní,
7.
začiatok stávkového obdobia,
8.
koniec stávkového obdobia,
9.
tipované čísla, tipované kombinácie čísiel alebo tipované číselné poradie,
10.
identifikátor hráča,
11.
identifikátor tiketu,
d)
z každého kúpeného žrebu okamžitej lotérie v internetovej herni za obdobie najmenej 60 dní od vyplatenia výhry z tiketu v rozsahu
1.
názov alebo kód emisie,
2.
identifikátor žrebu,
3.
stav žrebu,
4.
stávka,
5.
celkový vklad,
6.
identifikátor stávky,
7.
identifikátor hráča,
8.
dátum zakúpenia žrebu,
9.
spôsob ukončenia lotérie,
e)
o jednotlivých vkladoch na hráčsky účet, výplatách z hráčskeho účtu a aktuálnom stave hráčskeho účtu,
f)
identifikačné údaje fyzickej osoby vyžadované pri registrácii.
(5)
Hráčske rozhranie musí umožňovať
a)
dostupnosť pravidiel internetovej hry v štátnom jazyku,
b)
zobrazovanie údajov v súlade s § 32 ods. 1 a 2 zákona,
c)
zadanie nastavenia sebaobmedzujúcich opatrení a ich dodržiavanie podľa § 32 ods. 3 a 4 zákona.
(6)
Server musí zabezpečovať aj evidenciu a ukladanie údajov v rozsahu podľa odseku 3.
§ 13
Osobitné požiadavky na technické zariadenia pri prevádzkovaní charitatívnej lotérie
Na technické zariadenia využívané pri prevádzkovaní charitatívnej lotérie sa vzťahujú požiadavky na technické zariadenia využívané pri prevádzkovaní tých hazardných hier, na ktoré sa prevádzkovanie charitatívnej lotérie svojimi parametrami alebo konštrukciou najviac podobá.
§ 14
Prechodné ustanovenie účinné od 1. júna 2019
Požiadavky na technické zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní hazardných hier na termináloch videohier podľa § 2 a 3 sa od 1. júna 2019 do 30. júna 2020 neuplatnia, ak sa uplatnia požiadavky podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 641/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní hazardných hier, ktorými sú videohry.
§ 15
Prechodné ustanovenie účinné od 1. júla 2020
Splnenie požiadaviek na technické zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní hazardných hier na termináloch videohier podľa doterajšieho predpisu sa od 1. júla 2020 do 31. decembra 2020 považuje za splnenie požiadaviek na tieto technické zariadenia a systémy podľa § 2 a 3.
§ 16
Transpozičné ustanovenie
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem.3)
§ 17
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 641/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní hazardných hier, ktorými sú videohry.
§ 18
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2019 okrem § 15 a 17, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2020.
Ladislav Kamenický v. r.
1)
§ 2 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
2)
Napríklad STN ISO/IEC 27001 Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Systémy riadenia informačnej bezpečnosti. Požiadavky (36 9789).
3)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na službu informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).