141/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.05.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

141
ZÁKON
z 13. mája 2019,
ktorým sa mení zákon č. 286/2018 Z. z. o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 286/2018 Z. z. o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre sa mení takto:
1.
V § 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až i) sa označujú ako písmená a) až h).
2.
V § 3 ods. 1 sa slová „§ 2 písm. a) až h)“ sa nahrádzajú slovami „§ 2 písm. a) až g)“.
3.
V § 3 ods. 4 sa slová „§ 2 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 2 písm. e)“.
4.
V § 3 ods. 7 sa slová „§ 2 písm. a), b), g) a h)“ nahrádzajú slovami „§ 2 písm. a), f) a g)“.
5.
V § 5 ods. 4 písm. a) sa slová „§ 2 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 2 písm. c)“.
6.
V § 5 ods. 4 písm. b) sa slová „§ 2 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 2 písm. d)“.
7.
V § 5 ods. 9 sa slová „§ 2 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 2 písm. e)“.
8.
V § 8 úvodnej vete sa slová „§ 2 písm. c), f), g) a i)“ nahrádzajú slovami „§ 2 písm. b), e), f) a h)“.
9.
V § 9 ods. 3 sa slová „§ 2 písm. g)“ nahrádzajú slovami „§ 2 písm. f)“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.