140/2019 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

140
ZÁKON
z 10. mája 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 352/2016 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 prvej vete sa slová „§ 10 a 14“ nahrádzajú slovami „§ 10, 13a a 14“.
2.
V § 8 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „odseku 1 písm. h)“ vkladajú slová „na účel poskytovania pôžičiek podľa § 10 a 14“.
3.
V § 8 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
celkový objem dotácie, z toho objem dotácie určený na
1.
pôžičky pre študentov,
2.
pôžičky pre pedagógov alebo
3.
stabilizačné pôžičky v členení pre jednotlivé regulované povolania s nedostatkom pracovnej sily v Slovenskej republike (ďalej len „nedostatkové regulované povolanie“),“.
4.
V § 8 ods. 4 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
nedostatkové regulované povolanie, na ktoré sa poskytuje dotácia, ak ide o stabilizačnú pôžičku a výšku stabilizačnej pôžičky pre nedostatkové regulované povolanie,“.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).
5.
V § 8 odsek 6 znie:
„(6)
Zdroje fondu podľa odseku 1 písm. f) môžu byť použité len na poskytovanie pôžičiek podľa § 10, 13a a 14 a na náklady na správu fondu v súlade s podmienkami zmluvy podľa odseku 4.“.
6.
V § 9 ods. 3 písm. d) sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
7.
V § 9 ods. 6 sa slová „§ 14“ nahrádzajú slovami „§ 13a a 14“.
8.
V § 9 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „a 13a“.
9.
V § 9 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Prostriedky určené na poskytovanie stabilizačných pôžičiek podľa § 13a, výnosy z nich, splátky týchto stabilizačných pôžičiek a úrokov z nich nie je možné použiť na poskytovanie pôžičiek podľa § 10 a 14. Výnosy zo stabilizačných pôžičiek, splátky týchto stabilizačných pôžičiek a úrokov z nich je možné použiť na náklady na správu fondu.“.
Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 11.
10.
V § 9 ods. 10 druhej vete sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 13 ods. 6, § 13d ods. 6 a“.
11.
V § 9 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11)
Fond môže použiť na úhradu nákladov na správu fondu najviac 3,5 % z dotácie poskytnutej na stabilizačné pôžičky.“.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 12.
12.
V § 11 ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
je študentom po skončení ústavnej starostlivosti, po skončení pobytu nariadeného výchovným opatrením alebo neodkladným opatrením v zariadení podľa osobitného predpisu dosiahnutím plnoletosti,16a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a) § 54 ods. 2 písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 61/2018 Z. z.
§ 122 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
13.
V § 11 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
je študentom, ktorý bol do dosiahnutia plnoletosti rozhodnutím súdu zverený do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby ako rodiča,16aa)“.
Doterajšie písmená e) až k) sa označujú ako písmená f) až l).
Poznámka pod čiarou k odkazu 16aa znie:
„16aa) Napríklad § 44 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 367 Civilného mimosporového poriadku.“.
14.
V § 11 ods. 3 písm. l) sa za slovo „pôžičku“ vkladajú slová „pre študentov“.
15.
V § 11 ods. 4 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorý študent dosiahol v školskom roku predchádzajúcemu akademickému roku, v ktorom sa poskytuje pôžička.“.
16.
V § 12 odsek 3 znie:
„(3)
Ak má študent s fondom uzavretú zmluvu o pôžičke podľa § 10 a rada fondu študentovi schváli ďalšiu pôžičku podľa § 10, uzavrie s ním novú zmluvu, ktorou sa zruší predchádzajúca zmluva; istina pôžičky pozostáva z výšky nesplatenej časti istiny podľa zrušenej zmluvy a poskytnutej pôžičky na základe novej žiadosti študenta. Nesplatené úroky podľa zrušenej zmluvy sa stávajú nesplatenými úrokmi podľa novej zmluvy. Na základe jednej zmluvy nie je možné súčasne poskytnúť pôžičku podľa § 10 a pôžičku podľa § 13a.“.
17.
V § 13 ods. 3 písm. c) sa na konci vypúšťajú slová „prerušenia štúdia alebo od iného skončenia štúdia,20) alebo“.
18.
V § 13 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
počas dvoch mesiacov od prerušenia štúdia alebo od iného skončenia štúdia,20) ak ide o vysokoškolské vzdelávanie v prvom stupni alebo o vysokoškolské vzdelávanie v druhom stupni,“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
19.
V § 13 ods. 3 písm. e) sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“.
20.
V § 13 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
počas trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy.20aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20aa znie:
„20aa) Zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
21.
Za § 13 sa vkladajú § 13a až 13d, ktoré vrátane nadpisu nad § 13a znejú:
„Stabilizačná pôžička
§ 13a
(1)
O stabilizačnú pôžičku z prostriedkov fondu môže požiadať študent, ktorý sa pripravuje na výkon nedostatkového regulovaného povolania alebo na výkon skupiny nedostatkových regulovaných povolaní zaradených do zoznamu nedostatkových regulovaných povolaní na účely stabilizačnej pôžičky (ďalej len „zoznam nedostatkových regulovaných povolaní“).
(2)
Zoznam nedostatkových regulovaných povolaní vrátane študijných programov, v ktorých sa študent pripravuje na výkon nedostatkového regulovaného povolania, každoročne vydáva ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a príslušným ústredným orgánom štátnej správy, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon nedostatkového regulovaného povolania. Zoznam nedostatkových regulovaných povolaní sa vydáva na základe kritérií, ktorými sú najmä
a)
miera evidovanej nezamestnanosti absolventov,
b)
celkový počet študentov v študijnom programe, v ktorom sa študent pripravuje na výkon nedostatkového regulovaného povolania,
c)
údaje o potrebách trhu práce pre nedostatkové regulované povolanie.
(3)
Štruktúru údajov na vypracovanie zoznamu nedostatkových regulovaných povolaní určuje ministerstvo po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
(4)
Zoznam nedostatkových regulovaných povolaní sa zverejňuje na webovom sídle ministerstva a webovom sídle fondu.
(5)
Ústredný orgán štátnej správy, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon nedostatkového regulovaného povolania, poskytne fondu na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť pri určovaní a overovaní podmienok oprávnenosti študenta na poskytnutie stabilizačnej pôžičky a overovaní výkonu nedostatkového regulovaného povolania.
(6)
O stabilizačnú pôžičku môže požiadať študent, ktorý
a)
spĺňa podmienky podľa § 10 a
b)
získa po absolvovaní študijného programu kvalifikačný predpoklad na výkon nedostatkového regulovaného povolania.
Poskytovanie stabilizačnej pôžičky
§ 13b
(1)
Fond poskytne stabilizačnú pôžičku študentovi na základe žiadosti o stabilizačnú pôžičku, ak spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom.
(2)
Fond poskytuje pôžičky do vyčerpania prostriedkov určených na stabilizačné pôžičky. Vyčerpanie prostriedkov oznámi fond ministerstvu a zverejní na svojom webovom sídle.
(3)
Ak fond nemá dostatok prostriedkov na poskytnutie stabilizačných pôžičiek všetkým študentom, ktorí podali žiadosť o stabilizačnú pôžičku, fond prednostne poskytne stabilizačnú pôžičku študentovi, ktorý
a)
je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,14)
b)
je nezaopatreným dieťaťom,15) ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ,
c)
je študentom so špecifickými potrebami,16)
d)
je študentom po skončení ústavnej starostlivosti, po skončení pobytu nariadeného výchovným opatrením alebo neodkladným opatrením v zariadení podľa osobitného predpisu dosiahnutím plnoletosti,16a)
e)
je študentom, ktorý bol do dosiahnutia plnoletosti rozhodnutím súdu zverený do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby ako rodiča,16aa)
f)
mal v predchádzajúcom akademickom roku alebo má v aktuálnom akademickom roku priznané sociálne štipendium,16b)
g)
je rodičom nezaopatreného dieťaťa,
h)
je poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie,17)
i)
má aspoň troch súrodencov, ktorí sú nezaopatrenými deťmi, alebo má aspoň dvoch súrodencov, ktorí sú nezaopatrenými deťmi a študentmi vysokej školy v dennej forme štúdia,
j)
dosahuje lepšie študijné výsledky ako iní študenti, ktorí podali žiadosť o stabilizačnú pôžičku,
k)
je študentom vysokej školy v dennej forme štúdia.
(4)
Študijné výsledky sa posudzujú podľa váženého študijného priemeru, ktorý študent dosiahol v roku štúdia predchádzajúcemu roku, v ktorom sa poskytuje stabilizačná pôžička; to platí aj pri štúdiu v zahraničí. U študentov v prvom roku v prvom stupni štúdia sa posudzuje priemer stupňov prospechu z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky, ktorý študent dosiahol v školskom roku predchádzajúcemu akademickému roku, v ktorom sa poskytuje stabilizačná pôžička.
(5)
Fond prednostne poskytne stabilizačnú pôžičku študentovi, ktorý spĺňa súčasne najviac kritérií podľa odseku 3. Ak fond nemá dostatok prostriedkov na poskytnutie stabilizačných pôžičiek všetkým študentom, ktorí podali žiadosť o stabilizačnú pôžičku a splnili rovnaký počet kritérií podľa odseku 3, fond prednostne poskytne stabilizačnú pôžičku študentovi podľa poradia kritérií, ako sú uvedené v odseku 3.
(6)
Žiadosť o stabilizačnú pôžičku sa doručuje fondu v termínoch do 15. septembra, 31. októbra, 31. januára alebo do 31. marca akademického roka, v ktorom sa žiadosť o stabilizačnú pôžičku posudzuje. Ak pri posudzovaní žiadosti doručenej do 15. septembra, 31. októbra alebo do 31. januára akademického roka nedôjde k schváleniu stabilizačnej pôžičky z dôvodu nedostatku prostriedkov, žiadosť bude posudzovaná so žiadosťami doručenými v ďalších termínoch príslušného akademického roka. Žiadosť o stabilizačnú pôžičku sa vzťahuje na akademický rok, v ktorom sa stabilizačná pôžička poskytuje.
§ 13c
(1)
Fond môže poskytnúť stabilizačnú pôžičku študentovi v jednom akademickom roku len raz.
(2)
Fond poskytne študentovi stabilizačnú pôžičku najviac počas šiestich akademických rokov; akademické roky nemusia nasledovať po sebe.
(3)
Ak má študent s fondom uzavretú zmluvu o stabilizačnej pôžičke podľa § 13a a rada fondu študentovi schváli ďalšiu stabilizačnú pôžičku podľa § 13a, uzavrie s ním novú zmluvu, ktorou sa zruší predchádzajúca zmluva; istina stabilizačnej pôžičky pozostáva z výšky nesplatenej časti istiny podľa zrušenej zmluvy a poskytnutej stabilizačnej pôžičky na základe novej žiadosti študenta. Nesplatené úroky podľa zrušenej zmluvy sa stávajú nesplatenými úrokmi podľa novej zmluvy. Na základe jednej zmluvy nie je možné súčasne poskytnúť pôžičku podľa § 10 a pôžičku podľa § 13a.
(4)
Uzavretím zmluvy o stabilizačnej pôžičke sa študent stáva dlžníkom fondu.
§ 13d
Splatnosť stabilizačnej pôžičky
(1)
Lehotu splatnosti stabilizačnej pôžičky možno dohodnúť najviac na desať rokov.
(2)
Rada fondu môže rozhodnúť o predĺžení lehoty splatnosti stabilizačnej pôžičky len na základe odôvodnenej žiadosti dlžníka, najviac však na 20 rokov; rozhodnutie rada fondu odôvodňuje.
(3)
Dlžník fondu podľa § 13c ods. 4 má nárok na odklad splátok počas
a)
vysokoškolského štúdia, ak je študentom podľa § 13a ods. 6 a neskončil vysokoškolské štúdium druhého stupňa; odklad splátok je možný celkovo na sedem rokov,
b)
šiestich mesiacov od riadneho skončenia vysokoškolského vzdelávania v prvom stupni,19)
c)
dvoch mesiacov od riadneho skončenia vysokoškolského vzdelávania v druhom stupni,
d)
dvoch mesiacov od prerušenia štúdia alebo od iného skončenia štúdia,20) ak ide o vysokoškolské vzdelávanie v prvom stupni alebo o vysokoškolské vzdelávanie v druhom stupni,
e)
trvania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, ak dlžník do jedného mesiaca od prerušenia štúdia oznámi fondu, že je na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke; odklad splátok je možný celkovo najviac na päť rokov,
f)
trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy,20aa) alebo
g)
výkonu nedostatkového regulovaného povolania na území Slovenskej republiky.
(4)
Počas odkladu splátok podľa odseku 3 lehota splatnosti neplynie.
(5)
Podmienky uplatnenia odkladu splátok podľa odseku 3 upraví zmluva o stabilizačnej pôžičke.
(6)
Dlžníkovi fondu podľa § 13c ods. 4 sa nesplatená istina stabilizačnej pôžičky zníži o pomernú časť z celkovej poskytnutej stabilizačnej pôžičky za každý rok, počas ktorého vykonával nedostatkové regulované povolanie na území Slovenskej republiky. Výšku pomernej časti stabilizačnej pôžičky, o ktorú sa zníži nesplatená istina stabilizačnej pôžičky pre jednotlivé nedostatkové regulované povolania, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(7)
Do času výkonu nedostatkového regulovaného povolania na uplatnenie nároku podľa odseku 6 sa započítava čas trvania invalidity,23) ktorá bráni výkonu nedostatkového regulovaného povolania a vznikla počas výkonu nedostatkového regulovaného povolania.
(8)
Spôsob preukazovania výkonu nedostatkového regulovaného povolania na uplatnenie nároku podľa odseku 6 upraví zmluva o stabilizačnej pôžičke.
(9)
Záväzok splatiť nesplatenú istinu stabilizačnej pôžičky a jej príslušenstvo zaniká smrťou dlžníka alebo vyhlásením dlžníka za mŕtveho, ak v čase smrti alebo v čase vyhlásenia za mŕtveho má nárok na odklad splátok podľa odseku 3.“.
22.
V § 15 ods. 3 sa za slová „funkčného platu24)“ vkladá čiarka a slová „služobného platu24a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
„24a) Napríklad § 156 ods. 2 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 69/2018 Z. z.“.
23.
V § 16 ods. 3 sa nad slovom „činnosti“ vypúšťa odkaz 26 a za slovo „činnosti“ sa vkladá čiarka a slová „odbornej činnosti, činnosti vysokoškolského učiteľa, činnosti výskumného pracovníka alebo činnosti umeleckého pracovníka“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26 sa vypúšťa.
24.
V § 17 ods. 2 písm. b) sa za slová „výšky pôžičky“ vkladajú slová „pre študentov a pôžičky pre pedagógov“.
25.
V § 17 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 11 ods. 3 písm. i)“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 3 písm. j) a § 13b ods. 3 písm. j)“.
26.
V § 17 ods. 10 sa slová „§ 10 a 14“ nahrádzajú slovami „§ 10, 13a a 14“.
27.
V § 17 ods. 14 sa za slovami „rodičovskej dovolenke“ slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „o zamestnanie“ sa vkladajú slová „alebo že vykonáva dobrovoľnú vojenskú prípravu20aa)“.
28.
V § 18 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak ide o žiadateľa o stabilizačnú pôžičku, žiadateľ predkladá spolu so žiadosťou aj doklady na vyhodnotenie nároku podľa § 13b ods. 3.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
29.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:
„28) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
30.
V § 18 ods. 5 sa slová „a 3“ nahrádzajú slovami „až 4“.
31.
V § 18 ods. 6 písm. b) sa za slová „od vyrovnania“ vkladajú slová „alebo od zániku“.
32.
V § 20 ods. 1 sa nad slovom „ministerstvom“ vypúšťa odkaz 29.
33.
Za § 23b sa vkladá § 23c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2019
(1)
Stabilizačná pôžička na akademický rok 2018/2019 sa poskytne
a)
študentovi bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo a
b)
absolventovi bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ktorý štúdium absolvoval alebo absolvuje v akademickom roku 2018/2019.
(2)
Žiadosť o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 2018/2019 môže podať osoba uvedená v odseku 1 do 15. júna 2019.
(3)
Rada fondu na akademický rok 2018/2019 určí uznesením a následne zverejní na webovom sídle fondu do 5. júna 2019
a)
objem prostriedkov určených na stabilizačné pôžičky,
b)
konkrétne podmienky poskytovania stabilizačných pôžičiek, hraničnú hodnotu váženého študijného priemeru na uplatnenie prednostného kritéria podľa § 13b ods. 3 písm. j) a požiadavky na zabezpečenie stabilizačnej pôžičky,
c)
vzor žiadosti o stabilizačnú pôžičku vrátane jej povinných príloh,
d)
vzor zmluvy o stabilizačnej pôžičke,
e)
sadzbu poplatkov spojených s poskytnutím a splácaním stabilizačnej pôžičky.
(4)
Fond poskytne stabilizačnú pôžičku osobe uvedenej v odseku 1 na základe zmluvy o stabilizačnej pôžičke podľa predpisov účinných od 1. júna 2019 najneskôr do troch mesiacov od podania žiadosti o stabilizačnú pôžičku.
(5)
Výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky, o ktorú sa zníži nesplatená istina stabilizačnej pôžičky na akademický rok 2018/2019 osobe uvedenej v odseku 1, je
a)
jedna tretina, ak bola stabilizačná pôžička poskytnutá vo výške od 1 eura do 6 000 eur,
b)
jedna šestina, ak bola stabilizačná pôžička poskytnutá vo výške od 6 001 eur do 12 000 eur,
c)
jedna devätina, ak bola stabilizačná pôžička poskytnutá vo výške od 12 001 eur do 18 000 eur,
d)
jedna dvanástina, ak bola stabilizačná pôžička poskytnutá vo výške viac ako 18 000 eur.
(6)
Stabilizačná pôžička na akademický rok 2019/2020 sa poskytne študentovi bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.