138/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2022 do 29.03.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

138
ZÁKON
z 10. mája 2019
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje práva a povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ich pracovnú činnosť a profesijný rozvoj, pôsobnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“), kontrolu v profesijnom rozvoji, správne delikty a Centrálny register pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení (ďalej len „centrálny register“).
§ 2
Pôsobnosť zákona
(1)
Tento zákon sa vzťahuje na pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
a)
školy alebo školského zariadenia,
b)
zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,1) zariadenia sociálnych služieb2) a rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých zriadeného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „zariadenie sociálnej pomoci“),
c)
pracoviska praktického vyučovania,3)
d)
organizácie zriadenej ministerstvom školstva na plnenie úloh v oblasti profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „organizácia zriadená ministerstvom školstva“),
e)
organizácie zriadenej iným ústredným orgánom štátnej správy na plnenie úloh v oblasti profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov alebo
f)
katolíckeho pedagogického a katechetického centra zriadeného Konferenciou biskupov Slovenska.
(2)
Pedagogický zamestnanec je fyzická osoba, ktorá vykonáva pracovnú činnosť podľa § 6 ods. 1.
(3)
Odborný zamestnanec je fyzická osoba, ktorá vykonáva pracovnú činnosť podľa § 6 ods. 2.
(4)
Na pedagogického zamestnanca školy zriadenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) sa nevzťahujú § 16 a § 76 až 78; na pedagogického zamestnanca, ktorý je v služobnom pomere podľa osobitných predpisov,4) aj § 40 až 70 a § 79.
(5)
Na pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorý vykonáva pracovnú činnosť na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, sa nevzťahujú § 11 ods. 1 písm. a), § 28 až 39, § 40 až 70 a § 79.
(6)
Tento zákon sa nevzťahuje na vysokoškolských učiteľov.5)
§ 3
Práva pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
(1)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec má okrem práv ustanovených osobitnými právnymi predpismi pri výkone pracovnej činnosti právo na
a)
zabezpečenie podmienok potrebných na výkon pracovnej činnosti, najmä na ochranu pred prejavmi násilia zo strany detí, žiakov, poslucháčov, zákonných zástupcov alebo iných osôb, ktoré majú dieťa zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, a zo strany ďalších fyzických osôb alebo právnických osôb,
b)
ochranu pred sociálno-patologickými prejavmi v správaní vedúcich pedagogických zamestnancov, vedúcich odborných zamestnancov, ďalších zamestnancov, zriaďovateľa,6) zákonných zástupcov, iných fyzických osôb alebo právnických osôb,
c)
ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pracovnej činnosti,
d)
účasť na riadení školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci prostredníctvom osobného členstva alebo volených zástupcov v poradných, metodických a samosprávnych orgánoch,
e)
predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania,
f)
výber a uplatňovanie pedagogických metód, foriem, didaktických prostriedkov výchovy a vzdelávania a na výber odborných metód,
g)
profesijný rozvoj,
h)
objektívne hodnotenie výkonu pracovnej činnosti.
(2)
Neodborným zasahovaním do výkonu pracovnej činnosti je zásah do výkonu pracovnej činnosti fyzickou osobou, ktorá nie je vedúcim zamestnancom pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca alebo nemá postavenie kontrolného orgánu.7)
(3)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec má v súvislosti s výkonom pracovnej činnosti postavenie chránenej osoby.8)
§ 4
Povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
(1)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný
a)
chrániť a rešpektovať práva dieťaťa, žiaka, poslucháča a jeho zákonného zástupcu,9)
b)
zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave a výsledky odborných vyšetrení detí, žiakov a poslucháčov, s ktorými prišiel do styku,
c)
rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa, žiaka a poslucháča s ohľadom na jeho schopnosti, možnosti, sociálne a kultúrne zázemie a odporúčania odborných zamestnancov,
d)
zdržať sa konania, ktoré vedie k porušovaniu práv ostatných zamestnancov,
e)
správať sa v súlade s Etickým kódexom pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „etický kódex“),
f)
podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie,
g)
usmerňovať a objektívne hodnotiť výchovu a vzdelávanie dieťaťa, žiaka a poslucháča,
h)
podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo výchovno-vzdelávacieho programu pre školské zariadenia (ďalej len „výchovný program“),
i)
udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie,
j)
absolvovať aktualizačné vzdelávanie,
k)
vykonávať pracovnú činnosť prostriedkami, metódami, formami a postupmi, ktoré zodpovedajú súčasným vedeckým poznatkom, hodnotám a cieľom školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu,
l)
poskytovať dieťaťu, žiakovi a zákonnému zástupcovi poradenstvo a odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním,
m)
pravidelne informovať dieťa, žiaka a zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania,
n)
vykonávať dozor v triedach počas externej časti maturitnej skúšky alebo testovania,
o)
vykonávať činnosť predsedu skúšobnej komisie alebo člena skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky,
p)
vykonávať činnosť predsedu komisie alebo člena komisie pre komisionálne skúšky,
q)
vykonávať činnosť predsedu komisie alebo člena komisie pri ukončovaní výchovy a vzdelávania.
(2)
Povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže pedagogického zamestnanca, odborného zamestnanca alebo fyzickú osobu, ktorá nevykonáva pracovnú činnosť a ide o skutočnosti, o ktorých sa dozvedela ako pedagogický zamestnanec alebo ako odborný zamestnanec pri výkone pracovnej činnosti, zbaviť
a)
zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka,
b)
žiak, ktorý dovŕšil 18 rokov veku,
c)
ministerstvo školstva na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov.
§ 5
Etický kódex
(1)
Etický kódex obsahuje základný rámec správania sa pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.
(2)
Etický kódex vydáva a zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle.
(3)
Zamestnávateľ môže rozpracovať etický kódex v pracovnom poriadku v súlade so zameraním školy alebo školského zariadenia.
DRUHÁ ČASŤ
PRACOVNÁ ČINNOSŤ PEDAGOGICKÉHO ZAMESTNANCA A ODBORNÉHO ZAMESTNANCA
§ 6
(1)
Pracovnou činnosťou pedagogického zamestnanca sa rozumejú
a)
priama výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorou sa uskutočňuje školský vzdelávací program alebo výchovný program,
b)
činnosti, ktorými sa uskutočňuje program vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „program vzdelávania“),
c)
ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou, ktoré zamestnávateľ upraví v pracovnom poriadku,
d)
poskytovanie výchovy podľa osobitného predpisu,10)
e)
poradenstvo pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom a spolupráca so školami, školskými zariadeniami, zariadeniami sociálnej pomoci a pracoviskami praktického vyučovania pri profesijnom rozvoji,
f)
odborná pomoc spojená s výchovou a vzdelávaním,
g)
poradenstvo a odborná pomoc spojené s využívaním digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní,
h)
činnosti pri atestácii v atestačnej organizácii alebo
i)
výkon špecializovaných činností alebo výkon riadiacich činností v škole alebo v školskom zariadení.
(2)
Pracovnou činnosťou odborného zamestnanca sa rozumie
a)
výkon činnosti psychologickej, logopedickej, sociálno-pedagogickej, liečebno-pedagogickej alebo špeciálno-pedagogickej a reedukácia detí a žiakov a ostatné činnosti s tým súvisiace,
b)
poskytovanie kariérového poradenstva, sociálneho poradenstva a prevencie vo výchove a vzdelávaní a ostatné činnosti s tým súvisiace alebo
c)
výkon špecializovaných činností alebo výkon riadiacich činností v škole alebo v školskom zariadení.
(3)
Pracovnú činnosť podľa odsekov 1 a 2 vykonáva pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec len na základe pracovnoprávneho vzťahu.
§ 7
(1)
Týždenný pracovný čas pedagogického zamestnanca tvorí čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť, a čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou. Riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia (ďalej len „riaditeľ“) môže povoliť pedagogickému zamestnancovi vykonávanie ostatných činností súvisiacich s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou, špecializovanými činnosťami, činnosťami vedúceho pedagogického zamestnanca a profesijným rozvojom aj mimo pracoviska za podmienok upravených v pracovnom poriadku.
(2)
Rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca (ďalej len „základný úväzok“) a podrobnosti s ním súvisiace ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.
(3)
Riaditeľ určí týždenný rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti (ďalej len „úväzok“) najviac na obdobie školského roka po prerokovaní so zástupcami zamestnancov. V školách a školských zariadeniach s celoročnou prevádzkou alebo nepretržitou prevádzkou riaditeľ určí úväzok najviac na kalendárny rok po prerokovaní so zástupcami zamestnancov.
(4)
Za jednu hodinu práce nadčas11) sa považuje vykonaná hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorá prevyšuje základný úväzok
a)
pedagogického zamestnanca, ak splnil svoj základný úväzok, alebo
b)
vedúceho pedagogického zamestnanca, ktorý nie je štatutárnym orgánom, ak splnil svoj základný úväzok.
§ 8
(1)
Riaditeľ môže pedagogickému zamestnancovi umožniť dopĺňanie si základného úväzku v rozsahu najviac sedem hodín týždenne pracovnou činnosťou v ďalšej kategórii alebo v ďalšej podkategórii; ak ide o strednú odbornú školu, ktorá poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, v rozsahu najviac desať hodín týždenne.
(2)
Učiteľ si dopĺňa základný úväzok výkonom pracovnej činnosti vychovávateľa, majstra odbornej výchovy alebo pedagogického asistenta.
(3)
Vychovávateľ si dopĺňa základný úväzok vyučovaním výchovných predmetov alebo výkonom pracovnej činnosti pedagogického asistenta.
(4)
Majster odbornej výchovy si dopĺňa základný úväzok vyučovaním profesijných predmetov v príslušnom odbore vzdelávania alebo v príbuznom odbore vzdelávania, v ktorom získal výučný list, alebo výkonom pracovnej činnosti pedagogického asistenta.
(5)
Pedagogický asistent si dopĺňa základný úväzok výkonom pracovnej činnosti učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy, ak spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy.
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
§ 9
(1)
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti sú
a)
kvalifikačné predpoklady,
b)
bezúhonnosť,
c)
zdravotná spôsobilosť,
d)
ovládanie štátneho jazyka.
(2)
Predpokladom na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo predmetu náboženská výchova je aj poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
(3)
Predpokladom na vyučovanie predmetu v jazyku národnostnej menšiny v škole s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a na výkon pracovnej činnosti v školskom zariadení s výchovným jazykom národnostnej menšiny alebo v zariadení sociálnej pomoci s výchovným jazykom národnostnej menšiny je aj ovládanie jazyka príslušnej národnostnej menšiny; to neplatí, ak ide o vyučovanie slovenského jazyka v škole s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny.
(4)
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti musí pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu pracovnej činnosti.
§ 10
Kvalifikačné predpoklady
(1)
Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca a na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii odborného zamestnanca sú vzdelanie a dĺžka výkonu pracovnej činnosti, ak sa vyžaduje.
(2)
Ak ide o pedagogického zamestnanca školy, školského zariadenia a triedy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vyžaduje sa získanie vzdelania v odbore vzdelávania zameranom na špeciálnu pedagogiku alebo v študijnom programe zameranom na špeciálnu pedagogiku v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy alebo absolvovanie kvalifikačného vzdelávania podľa § 43 ods. 1 písm. g); to sa nevzťahuje na učiteľa, ktorý v triede pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť v rozsahu najviac desať hodín týždenne.
(3)
Ak ide o pedagogického zamestnanca zariadenia sociálnej pomoci, ktorý poskytuje výchovu v špecializovanej samostatnej skupine pre deti s poruchami správania a v špecializovanej samostatnej skupine pre deti, ktoré vyžadujú zvýšenú starostlivosť z dôvodu, že boli týrané, sexuálne zneužívané alebo boli na nich páchané trestné činy ohrozujúce ich priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin, vyžaduje sa získanie vzdelania v
a)
odbore vzdelávania zameranom na špeciálnu pedagogiku, ak ide o pedagogického zamestnanca s úplným stredným odborným vzdelaním alebo vyšším odborným vzdelaním,
b)
študijnom programe zameranom na špeciálnu pedagogiku alebo sociálnu pedagogiku v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy alebo v študijnom programe zameranom na liečebnú pedagogiku v študijnom odbore logopédia a liečebná pedagogika, ak ide o pedagogického zamestnanca s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa alebo s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, alebo
c)
absolvovanie kvalifikačného vzdelávania podľa § 43 ods. 1 písm. g).
(4)
Ak ide o školského digitálneho koordinátora, vyžaduje sa výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ najmenej tri roky a splnenie predpokladov na zaradenie najmenej do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec.
(5)
Ak ide o učiteľa profesijného rozvoja, vyžaduje sa
a)
získanie vzdelania v príslušnom študijnom programe v príslušnom študijnom odbore na výkon pracovnej činnosti,
b)
najmenej sedem rokov výkonu pracovnej činnosti a
c)
vykonanie prvej atestácie.
(6)
Ak ide o metodika profesijného rozvoja a konzultanta atestačného konania, vyžaduje sa okrem splnenia kvalifikačných predpokladov podľa odseku 5 aj najmenej päť rokov výkonu
a)
činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca,
b)
pracovnej činnosti lektora vzdelávania,
c)
činnosti vysokoškolského učiteľa v študijnom programe, v ktorom sa získava vzdelanie požadované na splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v príslušnej kategórii a podkategórii alebo na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca v príslušnej kategórii alebo
d)
činnosti lektora vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania,11a) ktorý súvisí s výkonom pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca.
(7)
Ak ide o učiteľa profesijného predmetu, vyžaduje sa okrem splnenia kvalifikačných predpokladov podľa odseku 1 aj
a)
odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania a najmenej dva roky zdravotníckej praxe podľa osobitného predpisu,12) ak ide o strednú zdravotnícku školu,
b)
odborná prax podľa osobitných predpisov,4) ak ide o policajnú školu a školu požiarnej ochrany.13)
Vzdelanie
§ 11
Stupeň vzdelania
(1)
Vyžadovaným stupňom vzdelania pre
a)
učiteľa základnej školy, učiteľa strednej školy, učiteľa jazykovej školy, učiteľa profesijného rozvoja, školského špeciálneho pedagóga, školského digitálneho koordinátora a odborného zamestnanca je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
b)
zahraničného lektora je najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
c)
učiteľa základnej umeleckej školy a korepetítora je najmenej vyššie odborné vzdelanie,
d)
učiteľa materskej školy, vychovávateľa, majstra odbornej výchovy a pedagogického asistenta je najmenej úplné stredné odborné vzdelanie,
e)
školského trénera je najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.
(2)
Na príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca školy, školského zariadenia alebo triedy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa vzťahuje vyžadovaný stupeň vzdelania podľa odseku 1.
§ 12
Získavanie vzdelania na výkon pracovnej činnosti
(1)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec má vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii, ak získal vyžadovaný stupeň vzdelania v príslušnom
a)
odbore vzdelávania alebo
b)
študijnom odbore a v príslušnom študijnom programe.
(2)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý nespĺňa podmienky podľa odseku 1, získa vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii absolvovaním príslušného vzdelávania na strednej škole alebo na vysokej škole alebo absolvovaním kvalifikačného vzdelávania.
(3)
Učiteľ profesijného predmetu policajnej školy má vzdelanie na výkon pracovnej činnosti, ak získal vyžadovaný stupeň vzdelania, spĺňa kvalifikačnú požiadavku policajného vzdelania podľa osobitného predpisu14) a absolvoval kvalifikačné vzdelávanie.
§ 13
(1)
V základnej škole, základnej umeleckej škole a strednej škole sa od učiteľa okrem splnenia kvalifikačných predpokladov vyžaduje aj vyučovanie aprobačných predmetov alebo predmetov študijného odboru, v ktorom získal vzdelanie, v rozsahu najmenej jednej polovice jeho základného úväzku zníženého o jednu hodinu.
(2)
Požiadavka podľa odseku 1 sa nevyžaduje od
a)
učiteľa školy so školským vzdelávacím programom pre žiakov s mentálnym postihnutím,15) pre žiakov s viacnásobným postihnutím, pre žiakov s autizmom alebo pre žiakov s ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
b)
odborníka z praxe, ak jeho úväzok je najviac desať hodín týždenne alebo ak vykonáva pracovnú činnosť najviac 90 dní počas školského roka,
c)
odborníka z praxe, ktorý vykonáva pracovnú činnosť v rozsahu najviac šesť mesiacov počas školského roka a vyučuje odborný vyučovací predmet v triede so žiakmi, ktorí sa pripravujú v systéme duálneho vzdelávania,
d)
učiteľa diagnostickej triedy zriadenej v diagnostickom centre.
(3)
Ak ide o učiteľa profesijného predmetu, ktorého rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti je najviac desať hodín týždenne, nevyžaduje sa absolvovanie doplňujúceho pedagogického štúdia.
§ 14
Posudzovanie splnenia kvalifikačných predpokladov
(1)
Splnenie kvalifikačných predpokladov posudzuje zamestnávateľ; ak ide o riaditeľa, splnenie kvalifikačných predpokladov posudzuje zriaďovateľ.
(2)
Ak ide o učiteľa a majstra odbornej výchovy, pri posúdení splnenia kvalifikačných predpokladov sa posudzuje zhoda obsahu získaného vzdelania s obsahom školského vzdelávacieho programu.
(3)
Na účel posúdenia splnenia kvalifikačných predpokladov pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec predkladá
a)
doklad o vzdelaní podľa osobitných predpisov16) alebo
b)
doklad o uznaní odbornej kvalifikácie získanej v inom štáte vydaný podľa osobitného predpisu.17)
(4)
Na účel posúdenia splnenia kvalifikačných predpokladov pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec predkladá, ak sa to vyžaduje, aj
a)
osvedčenie o úplnej kvalifikácii vydané oprávnenou vzdelávacou inštitúciou,17a)
b)
vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške,
c)
doklad o absolvovaní ďalšieho vzdelávania v oblasti cudzích jazykov organizovaného vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktoré bolo uskutočnené na území Slovenskej republiky, a doklad o vykonaní záverečnej skúšky v tejto vzdelávacej inštitúcii ďalšieho vzdelávania z príslušného cudzieho jazyka najmenej na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky,
d)
doklad o vykonaní prvej atestácie alebo
e)
doklad o dĺžke a popise pracovnej činnosti.
(5)
Nesplnenie kvalifikačných predpokladov sa oznamuje pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi písomne. Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec nesúhlasí s výsledkom posúdenia splnenia kvalifikačných predpokladov, požiada o preskúmanie posúdenia regionálny úrad školskej správy (ďalej len „regionálny úrad“). Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec nesúhlasí s výsledkom posúdenia regionálnym úradom, požiada o preskúmanie posúdenia ministerstvo školstva; ak ide o učiteľa profesijných predmetov strednej zdravotníckej školy, požiada o preskúmanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
§ 15
Bezúhonnosť
(1)
Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
(2)
Ak ide o trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin vydierania, trestný čin znásilnenia, trestný čin sexuálneho násilia, trestný čin sexuálneho zneužívania, trestný čin výroby detskej pornografie, trestný čin rozširovania detskej pornografie alebo o trestný čin prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení, za bezúhonného sa nepovažuje ani ten, komu bolo odsúdenie za taký trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, ako keby nebol za taký trestný čin odsúdený.
(3)
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov18) nie starším ako tri mesiace.
(4)
Ak ide o cudzinca, bezúhonnosť sa preukazuje dokladom o bezúhonnosti obdobným odpisu registra trestov vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu, nie starším ako tri mesiace predloženým zamestnávateľovi spolu s jeho úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka.
(5)
U pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré vykonáva opatrenia na základe akreditácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, sa bezúhonnosť posudzuje a preukazuje podľa osobitného predpisu.19)
(6)
Pedagogický zamestnanec školy zriadenej ministerstvom vnútra, ktorý je v služobnom pomere, preukazuje bezúhonnosť podľa osobitných predpisov.4)
(7)
Zamestnávateľ overuje spĺňanie predpokladu bezúhonnosti v centrálnom registri; to neplatí, ak ide o zamestnávateľa, ktorým je zariadenie sociálnej pomoci.
§ 15a
(1)
Úspešný uchádzač o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca (ďalej len „úspešný uchádzač“) preukazuje bezúhonnosť v
a)
prvom pracovnoprávnom vzťahu, v ktorom bude vykonávať pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
b)
pracovnoprávnom vzťahu, v ktorom bude vykonávať pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca a pred ktorým nevykonával pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca počas najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov,
c)
pracovnoprávnom vzťahu, v ktorom bude vykonávať pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca v škole alebo v školskom zariadení a pred ktorým vykonával pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca v zariadení sociálnej pomoci, alebo
d)
pracovnoprávnom vzťahu, v ktorom bude vykonávať pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca v škole alebo v školskom zariadení a pred ktorým vykonával v služobnom pomere pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca v škole zriadenej ministerstvom vnútra.
(2)
Úspešný uchádzač poskytne na účel preukázania bezúhonnosti najneskôr do 30 dní po uzavretí pracovnoprávneho vzťahu regionálnemu úradu údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.
(3)
Údaje podľa odseku 2 zašle regionálny úrad do siedmich dní od ich poskytnutia v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov. Regionálny úrad po zaslaní oznámenia zamestnávateľovi, či úspešný uchádzač spĺňa predpoklad bezúhonnosti alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti, bezodkladne zlikviduje údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.
(4)
Úspešný uchádzač, ktorý nastupuje do pracovnoprávneho vzťahu k viacerým zamestnávateľom, určí jedného zamestnávateľa, ktorému regionálny úrad oznámi skutočnosť, či úspešný uchádzač spĺňa predpoklad bezúhonnosti alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti; to neplatí, ak ide o zamestnávateľa, ktorým je zariadenie sociálnej pomoci. Ďalší zamestnávateľ overí splnenie predpokladu bezúhonnosti v centrálnom registri.
(5)
Regionálny úrad na základe odpisu registra trestov oznámi zamestnávateľovi do 30 dní odo dňa doručenia odpisu registra trestov skutočnosť, či úspešný uchádzač spĺňa predpoklad bezúhonnosti alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti; regionálny úrad obsah odpisu registra trestov zamestnávateľovi neoznamuje. Regionálny úrad po zaslaní oznámenia bezodkladne zlikviduje príslušný odpis registra trestov.
(6)
Úspešný uchádzač môže podať voči oznámeniu regionálneho úradu o nesplnení predpokladu bezúhonnosti ministerstvu školstva námietku do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia o nesplnení predpokladu bezúhonnosti. Ministerstvo školstva námietku vyhodnotí na základe odpisu registra trestov. Úspešný uchádzač poskytne ministerstvu školstva na účel vyhodnotenia námietky údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Ministerstvo školstva zašle údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky do 30 dní odo dňa doručenia námietky. Ministerstvo školstva do 30 dní odo dňa doručenia odpisu registra trestov námietku vyhodnotí a výsledok vyhodnotenia námietky písomne oznámi úspešnému uchádzačovi a zamestnávateľovi. Vyhodnotenie námietky obsahuje informáciu, či úspešný uchádzač spĺňa predpoklad bezúhonnosti alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti; ministerstvo školstva obsah odpisu registra trestov neoznamuje. Ministerstvo školstva po zaslaní výsledku vyhodnotenia námietky bezodkladne zlikviduje príslušný odpis registra trestov a údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.
(7)
Uchádzač o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca preukazuje čestným vyhlásením
a)
bezúhonnosť,
b)
skutočnosť, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie, a
c)
skutočnosť, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba.
§ 15b
(1)
Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec je povinný oznámiť zamestnávateľovi vznesenie obvinenia voči jeho osobe vo veci spáchania trestného činu podľa § 15 ods. 1 v lehote do desiatich dní odo dňa doručenia uznesenia o vznesení obvinenia.
(2)
Zamestnávateľ až do právoplatného rozhodnutia súdu môže pozastaviť výkon pracovnej činnosti pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi, ktorý oznámil vznesenie obvinenia voči jeho osobe podľa odseku 1, alebo ak sa zamestnávateľ inak dozvie o vznesení obvinenia voči pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi vo veci spáchania trestného činu podľa § 15 ods. 1.
(3)
Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec je povinný oznámiť zamestnávateľovi podanie obžaloby na jeho osobu vo veci spáchania trestného činu podľa § 15 ods. 1 v lehote do desiatich dní odo dňa doručenia podania obžaloby.
(4)
Zamestnávateľ až do právoplatného rozhodnutia súdu pozastaví výkon pracovnej činnosti pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi, ktorý oznámil podanie obžaloby na jeho osobu podľa odseku 3, alebo ak sa zamestnávateľ inak dozvie o podaní obžaloby na pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca vo veci spáchania trestného činu podľa § 15 ods. 1.
(5)
Počas pozastavenia výkonu pracovnej činnosti patrí pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi 50 % funkčného platu, ktorý by mu patril, ak by mu nebol pozastavený výkon pracovnej činnosti, najmenej však vo výške minimálnej mzdy. Výška funkčného platu podľa prvej vety sa zvyšuje o 10 % za každú vyživovanú osobu, najviac do sumy, ktorou je 70 % funkčného platu, ktorý by mu patril, ak by mu nebol pozastavený výkon pracovnej činnosti. Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec nebol právoplatne odsúdený, zamestnávateľ mu najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ukončil pozastavenie výkonu pracovnej činnosti, doplatí rozdiel, o ktorý bol jeho funkčný plat skrátený.
(6)
Ak pominuli dôvody straty bezúhonnosti, fyzická osoba poskytne na účel preukázania bezúhonnosti regionálnemu úradu údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Pri preukazovaní predpokladu bezúhonnosti sa postupuje podľa § 15a ods. 3 až 6.
(7)
Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec neposkytne na účel preukázania bezúhonnosti údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov, nepovažuje sa na účely tohto zákona za bezúhonného.
§ 16
Zdravotná spôsobilosť
(1)
Zdravotnou spôsobilosťou je telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.
(2)
Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu lekárskym potvrdením, ktoré vydá lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo.
(3)
Ak ide o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca zariadenia sociálnej pomoci, okrem preukázania zdravotnej spôsobilosti podľa odsekov 1 a 2 sa vyžaduje aj preukázanie psychickej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.20)
(4)
Ak má zamestnávateľ dôvodné podozrenie, že došlo k zmene zdravotnej spôsobilosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, vyzve ho, aby najneskôr do 90 dní preukázal svoju zdravotnú spôsobilosť lekárskym posudkom, ktorý vydá lekár podľa odseku 2. Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec podľa lekárskeho posudku nespĺňa zdravotnú spôsobilosť na výkon pracovnej činnosti, zamestnávateľ postupuje podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce. Náklady priamo spojené s preukazovaním zdravotnej spôsobilosti lekárskym posudkom uhrádza zamestnávateľ.
§ 17
Ovládanie štátneho jazyka
(1)
Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec získal vzdelanie v inom jazyku ako v štátnom jazyku, preukáže ovládanie štátneho jazyka dokladom o vykonaní skúšky zo štátneho jazyka.
(2)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nemusí preukázať ovládanie štátneho jazyka, ak zo štátneho jazyka alebo v štátnom jazyku vykonal
a)
maturitnú skúšku,
b)
štátnu skúšku21) alebo
c)
štátnu jazykovú skúšku.
(3)
Skúšku zo štátneho jazyka organizuje
a)
vysoká škola, ktorá je oprávnená vykonávať štátne skúšky v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra alebo učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii slovenský jazyk a literatúra,
b)
stredná škola s vyučovacím jazykom slovenským,
c)
jazyková škola, ktorá je oprávnená vykonávať štátne jazykové skúšky zo slovenského jazyka,
d)
organizácia zriadená ministerstvom školstva.
(4)
Ovládanie štátneho jazyka sa nevyžaduje od
a)
učiteľa cudzieho jazyka v jazykovej škole,
b)
učiteľa predmetu, ktorý sa vyučuje v cudzom jazyku,
c)
zahraničného lektora.
(5)
Ovládanie štátneho jazyka sa preukazuje pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu.
§ 18
Ovládanie jazyka národnostnej menšiny
(1)
Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec získal vzdelanie v inom jazyku ako v jazyku príslušnej národnostnej menšiny, preukáže ovládanie jazyka príslušnej národnostnej menšiny dokladom o vykonaní skúšky z jazyka príslušnej národnostnej menšiny.
(2)
Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec nemusí preukazovať ovládanie jazyka príslušnej národnostnej menšiny, ak z jazyka príslušnej národnostnej menšiny alebo v tomto jazyku vykonal
a)
maturitnú skúšku,
b)
štátnu skúšku21) alebo
c)
štátnu jazykovú skúšku.
(3)
Skúšku z jazyka príslušnej národnostnej menšiny organizuje
a)
vysoká škola, ktorá je oprávnená vykonávať štátne skúšky z jazyka príslušnej národnostnej menšiny alebo z didaktiky jazyka príslušnej národnostnej menšiny,
b)
stredná škola s vyučovacím jazykom príslušnej národnostnej menšiny,
c)
jazyková škola, ktorá je oprávnená vykonávať štátne jazykové skúšky z jazyka príslušnej národnostnej menšiny,
d)
organizácia zriadená ministerstvom školstva.
(4)
Ovládanie jazyka príslušnej národnostnej menšiny sa preukazuje pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu.
Kategórie pedagogických zamestnancov
§ 19
Pedagogický zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť v kategórii
a)
učiteľ,
b)
majster odbornej výchovy,
c)
vychovávateľ,
d)
korepetítor,
e)
školský tréner,
f)
pedagogický asistent,
g)
zahraničný lektor,
h)
školský špeciálny pedagóg,
i)
školský digitálny koordinátor,
j)
učiteľ profesijného rozvoja.
§ 20
Kategórie pedagogických zamestnancov zodpovedných za uskutočňovanie školského vzdelávacieho programu, výchovného programu alebo za poskytovanie výchovy v zariadení sociálnej pomoci
(1)
Učiteľ pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom, žiakom alebo poslucháčom a zodpovedá za kvalitu priebehu a výsledky výchovy a vzdelávania. Kategória učiteľ sa člení na tieto podkategórie:
a)
učiteľ materskej školy,
b)
učiteľ prvého stupňa základnej školy,
c)
učiteľ druhého stupňa základnej školy,
d)
učiteľ strednej školy,
e)
učiteľ základnej umeleckej školy,
f)
učiteľ jazykovej školy.
(2)
Majster odbornej výchovy pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu vedie odborný výcvik, odbornú prax alebo praktické cvičenie a zodpovedá za kvalitu priebehu a výsledky odborného výcviku, odbornej praxe alebo praktického cvičenia.
(3)
Vychovávateľ poskytuje
a)
výchovu a vzdelávanie deťom a žiakom v školskom zariadení pri uskutočňovaní výchovného programu a zodpovedá za kvalitu priebehu a výsledky výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania alebo
b)
výchovu v zariadení sociálnej pomoci.
(4)
Korepetítor pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu zabezpečuje prípravu umeleckého výkonu žiaka alebo sa svojím umeleckým výkonom podieľa na umeleckom výkone žiaka.
(5)
Školský tréner pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu zodpovedá za športovú prípravu žiakov.
§ 21
Kategórie pedagogických zamestnancov podieľajúcich sa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu
(1)
Pedagogický asistent podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvára rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáha dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.
(2)
Zahraničný lektor sa podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu podľa požiadaviek učiteľa cudzieho jazyka.
(3)
Školský špeciálny pedagóg v škole a školskom zariadení okrem zariadenia poradenstva a prevencie
a)
vykonáva diagnostickú činnosť okrem diagnostickej činnosti na účel zaradenia dieťaťa alebo žiaka do triedy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo do školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a na účel vypracovania správy z odborného vyšetrenia,
b)
poskytuje odbornú pomoc a špeciálno-pedagogické poradenstvo deťom a žiakom v rámci špeciálno-pedagogickej intervencie,
c)
poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom, metodickú podporu pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom príslušnej školy alebo príslušného školského zariadenia,
d)
poskytuje deťom, žiakom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom príslušnej školy alebo príslušného školského zariadenia pomoc a poradenstvo pri prekonávaní bariér vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov,
e)
poskytuje súčinnosť zariadeniu poradenstva a prevencie,
f)
podieľa sa na tvorbe individuálneho učebného plánu,
g)
vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť,
h)
podporuje spoluprácu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov so zákonnými zástupcami a ďalšími odborníkmi, fyzickými osobami a právnickými osobami.
(4)
Školský digitálny koordinátor zabezpečuje
a)
poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
b)
spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód a foriem výchovy a vzdelávania a digitálnych prostriedkov využívaných vo výchove a vzdelávaní,
c)
vzdelávanie v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
d)
digitálny materiál k vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
e)
pravidelnú informovanosť o možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
f)
poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
g)
administráciu online testovaní,
h)
dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov.
§ 22
Učiteľ profesijného rozvoja
(1)
Učiteľ profesijného rozvoja
a)
uskutočňuje program vzdelávania a podieľa sa na tvorbe programov vzdelávania,
b)
podieľa sa na tvorbe profesijných štandardov na základe výskumu profesijných kompetencií,
c)
poskytuje poradenstvo a spolupracuje so školami, školskými zariadeniami a zariadeniami sociálnej pomoci v oblasti profesijného rozvoja,
d)
vykonáva činnosti súvisiace s výkonom atestácií v atestačnej organizácii,
e)
zúčastňuje sa na činnosti skúšobných komisií a atestačných komisií.
(2)
Kategória učiteľ profesijného rozvoja sa člení na tieto podkategórie:
a)
lektor vzdelávania,
b)
metodik profesijného rozvoja,
c)
konzultant atestačného konania.
Kategórie odborných zamestnancov
§ 23
Odborný zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť v kategórii
a)
psychológ a školský psychológ,
b)
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg,
c)
kariérový poradca,
d)
logopéd a školský logopéd,
e)
liečebný pedagóg,
f)
sociálny pedagóg.
§ 24
Psychológ a školský psychológ
(1)
Psychológ v špeciálnom výchovnom zariadení, zariadení poradenstva a prevencie a zariadení sociálnej pomoci
a)
poskytuje psychologickú diagnostiku detí a žiakov,
b)
poskytuje psychologické poradenstvo, prevenciu, terapiu, krízovú intervenciu a odbornú pomoc deťom a žiakom v rámci psychologickej intervencie,
c)
poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom, metodickú podporu pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom škôl a školských zariadení,
d)
poskytuje podľa potreby činnosti uvedené v písmenách a) až c) v rodine, škole alebo v školskom zariadení okrem zariadenia poradenstva a prevencie podľa individuálnych potrieb detí a žiakov,
e)
podporuje spoluprácu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov so zákonnými zástupcami a ďalšími odborníkmi, fyzickými osobami a právnickými osobami.
(2)
Školský psychológ v škole a školskom zariadení okrem zariadenia poradenstva a prevencie
a)
poskytuje psychologickú diagnostiku detí a žiakov, krízovú intervenciu, odbornú pomoc a psychologické poradenstvo deťom a žiakom v rámci psychologickej intervencie,
b)
poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom, metodickú podporu pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom príslušnej školy alebo príslušného školského zariadenia,
c)
poskytuje deťom, žiakom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom príslušnej školy alebo príslušného školského zariadenia pomoc a poradenstvo pri prekonávaní bariér vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov,
d)
poskytuje psychologickú prevenciu, intervenciu a krízovú intervenciu zameranú na podporu duševného zdravia detí, žiakov a učiteľov v školách,
e)
poskytuje súčinnosť zariadeniu poradenstva a prevencie,
f)
podporuje spoluprácu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov so zákonnými zástupcami a ďalšími odborníkmi, fyzickými osobami a právnickými osobami.
§ 25
Špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
(1)
Špeciálny pedagóg v špeciálnom výchovnom zariadení, zariadení poradenstva a prevencie a zariadení sociálnej pomoci
a)
poskytuje špeciálno-pedagogickú diagnostiku detí a žiakov,
b)
poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo, prevenciu, terapiu a odbornú pomoc deťom a žiakom v rámci špeciálno-pedagogickej intervencie,
c)
poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom, metodickú podporu pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom,
d)
poskytuje podľa potreby činnosti uvedené v písmenách a) až c) v rodine, škole alebo v školskom zariadení okrem zariadenia poradenstva a prevencie podľa individuálnych potrieb detí a žiakov,
e)
podporuje spoluprácu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov so zákonnými zástupcami a ďalšími odborníkmi, fyzickými osobami a právnickými osobami.
(2)
Terénny špeciálny pedagóg vykonáva špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, poradenskú, preventívnu, výchovno-vzdelávaciu a metodickú špeciálno-pedagogickú činnosť pre deti a žiakov so zdravotným postihnutím, vykonáva metodickú činnosť a poskytuje konzultácie a špeciálno-pedagogické poradenstvo zákonným zástupcom.
§ 26
Kariérový poradca
(1)
Kariérový poradca v zariadení poradenstva a prevencie v rámci zosúlaďovania kariérového vývinu žiaka s individuálnymi predpokladmi a záujmami žiaka najmä
a)
vykonáva diagnostickú činnosť predpokladov a záujmov žiaka,
b)
koordinuje poskytovanie a výmenu informácií medzi žiakmi, zákonnými zástupcami, strednými školami a vysokými školami o potrebách trhu práce,
c)
poskytuje informačnú a konzultačnú činnosť, individuálne a skupinové kariérové poradenstvo pre žiakov a ich zákonných zástupcov,
d)
metodicky usmerňuje činnosť kariérového poradenstva v školách a školských zariadeniach,
e)
spolupracuje s inštitúciami koordinácie odborného vzdelávania a prípravy,23) zamestnávateľmi, strednými školami na území samosprávneho kraja a s vysokými školami.
(2)
Ak ide o kariérového poradcu zariadenia poradenstva a prevencie v sídle kraja, okrem činností podľa odseku 1, vykonáva koncepčné, metodické a supervízne činnosti vo vzťahu k výkonu kariérového poradenstva v školách a zariadeniach poradenstva a prevencie na území príslušného kraja a podieľa sa na vzdelávaní v oblasti kariérového poradenstva.
§ 26a
Logopéd a školský logopéd
(1)
Logopéd v špeciálnom výchovnom zariadení, zariadení poradenstva a prevencie a zariadení sociálnej pomoci
a)
poskytuje logopedickú diagnostiku detí a žiakov,
b)
poskytuje logopedické poradenstvo, prevenciu, terapiu a odbornú pomoc deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou v rámci logopedickej intervencie,
c)
poskytuje logopedické poradenstvo, odbornú pomoc a konzultácie zákonným zástupcom, metodickú podporu pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom,
d)
poskytuje podľa potreby činnosti uvedené v písmenách a) až c) v rodine, škole alebo v školskom zariadení okrem zariadenia poradenstva a prevencie podľa individuálnych potrieb detí a žiakov,
e)
podporuje spoluprácu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov so zákonnými zástupcami a ďalšími odborníkmi, fyzickými osobami a právnickými osobami.
(2)
Školský logopéd v škole a školskom zariadení okrem zariadenia poradenstva a prevencie
a)
poskytuje orientačnú logopedickú diagnostiku, odbornú pomoc a logopedické poradenstvo deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou v rámci logopedickej intervencie,
b)
poskytuje logopedické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom, metodickú podporu pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom príslušnej školy alebo príslušného školského zariadenia,
c)
poskytuje deťom, žiakom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom príslušnej školy alebo príslušného školského zariadenia pomoc a poradenstvo pri prekonávaní bariér vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov,
d)
poskytuje súčinnosť zariadeniu poradenstva a prevencie,
e)
podieľa sa na tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou,
f)
podporuje spoluprácu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov so zákonnými zástupcami a ďalšími odborníkmi, fyzickými osobami a právnickými osobami.
§ 27
Ďalšie kategórie odborných zamestnancov
(1)
Liečebný pedagóg
a)
poskytuje liečebno-pedagogickú diagnostiku detí a žiakov,
b)
poskytuje liečebno-pedagogické poradenstvo, prevenciu, terapiu a odbornú pomoc deťom a žiakom v rámci liečebno-pedagogickej intervencie,
c)
poskytuje liečebno-pedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom, metodickú podporu pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom príslušnej školy alebo príslušného školského zariadenia,
d)
poskytuje podľa potreby činnosti uvedené v písmenách a) až c) v rodine, škole alebo v školskom zariadení okrem zariadenia poradenstva a prevencie podľa individuálnych potrieb detí a žiakov,
e)
podporuje spoluprácu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov so zákonnými zástupcami a ďalšími odborníkmi, fyzickými osobami a právnickými osobami.
(2)
Sociálny pedagóg
a)
vykonáva preventívne činnosti zamerané na predchádzanie a odstraňovanie rizikového správania detí a žiakov a na predchádzanie a odstraňovanie sociálno-patologických javov,
b)
poskytuje poradenstvo a intervenciu so zameraním na deti a žiakov s rizikovým správaním, ohrozených sociálno-patologickými javmi a na deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
c)
poskytuje poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom,
d)
vykonáva sociálno-pedagogickú diagnostiku prostredia a vzťahov, osvetovú činnosť a ďalšie činnosti v sociálno-výchovnej oblasti,
e)
podporuje spoluprácu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov so zákonnými zástupcami, zamestnancami zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami.
Kariérový stupeň
§ 28
(1)
Kariérový stupeň vyjadruje náročnosť výkonu pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca a mieru osvojenia si profesijných kompetencií.
(2)
Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa
a)
začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec,
b)
samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec,
c)
pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou alebo
d)
pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou.
(3)
Pedagogického asistenta a zahraničného lektora možno zaradiť najvyššie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec.
(4)
V názve kariérového stupňa zamestnávateľ zohľadňuje zaradenie pedagogického zamestnanca do príslušnej kategórie a podkategórie alebo zaradenie odborného zamestnanca do príslušnej kategórie.
§ 29
(1)
Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec, ak
a)
nastúpi do prvého pracovného pomeru, v ktorom bude vykonávať pracovnú činnosť, alebo
b)
zmení zamestnávateľa pred ukončením adaptačného vzdelávania.
(2)
Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec, ak
a)
úspešne ukončil adaptačné vzdelávanie,
b)
vykonal prvú atestáciu pre inú kategóriu pedagogického zamestnanca alebo pre inú kategóriu odborného zamestnanca ako tú, v ktorej je zaradený,
c)
vykonal prvú atestáciu pre iný stupeň vyžadovaného vzdelania pre príslušnú kategóriu, v ktorej je zaradený,
d)
vykonával najmenej päť rokov činnosť v inom štáte porovnateľnú s pracovnou činnosťou alebo
e)
vykonával činnosť vysokoškolského učiteľa alebo výskumného pracovníka najmenej päť rokov v študijnom odbore, ktorý súvisí s
1.
výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca,
2.
výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo
3.
obsahom aprobačných predmetov, ak ide o učiteľa.
(3)
Pedagogický zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec, ak
a)
bol zaradený najmenej do kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec a
b)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v kategórii, do ktorej má byť zaradený.
(4)
Odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec, ak
a)
bol zaradený najmenej do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec a
b)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v kategórii, do ktorej má byť zaradený.
(5)
Ak ide o školu zriadenú ministerstvom vnútra, pedagogický zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec, ak vykonával pracovnú činnosť v služobnom pomere4) v trvaní najmenej päť rokov.
§ 30
(1)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý bol najmenej päť rokov zaradený v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec, sa zaradí do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, ak
a)
vykonal prvú atestáciu pre príslušný stupeň vyžadovaného vzdelania a príslušnú kategóriu, v ktorej je zaradený,
b)
vykonal druhú atestáciu pre inú kategóriu ako tú, v ktorej je zaradený,
c)
vykonal rigoróznu skúšku a obhájil rigoróznu prácu v študijnom odbore, ktorý súvisí s
1.
výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca,
2.
výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo
3.
obsahom aprobačných predmetov, ak ide o učiteľa, alebo
d)
je zaradený do kategórie učiteľ profesijného rozvoja a vykonal prvú atestáciu
1.
pre vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a pre kategóriu učiteľ, vychovávateľ, majster odbornej výchovy alebo školský špeciálny pedagóg alebo
2.
v niektorej z kategórii odborných zamestnancov.
(2)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vyžadované pre príslušnú kategóriu alebo podkategóriu a ktorý bol najmenej päť rokov zaradený v kariérovom stupni pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, sa zaradí do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou, ak
a)
vykonal druhú atestáciu pre príslušnú kategóriu, do ktorej je zaradený,
b)
bol zaradený do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b) a získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore, ktorý súvisí s
1.
výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca,
2.
výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo
3.
obsahom aprobačných predmetov, ak ide o učiteľa, alebo
c)
bol zaradený do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou podľa odseku 1 písm. c) a získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore, ktorý súvisí s
1.
výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca,
2.
výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo
3.
obsahom aprobačných predmetov, ak ide o učiteľa.
(3)
Riaditeľ môže pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti, zaradiť do
a)
kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec najmenej tri roky pôsobil na vysokej škole a získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa,
b)
kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou, ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec najmenej osem rokov pôsobil na vysokej škole a získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, alebo
c)
kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou, ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec vykonal prvú atestáciu, najmenej päť rokov pôsobil na vysokej škole a získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.
§ 31
Začínajúci pedagogický zamestnanec a začínajúci odborný zamestnanec
(1)
Začínajúci pedagogický zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť pod dohľadom uvádzajúceho pedagogického zamestnanca. Začínajúci odborný zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť pod dohľadom uvádzajúceho odborného zamestnanca.
(2)
Začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec je povinný absolvovať a úspešne ukončiť adaptačné vzdelávanie najneskôr do dvoch rokov od nástupu do prvého pracovného pomeru, v ktorom vykonáva pracovnú činnosť. Lehota na ukončenie adaptačného vzdelávania sa predlžuje o prerušenie výkonu pracovnej činnosti z dôvodu čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky alebo pracovnej neschopnosti, ktorá trvá najmenej 90 dní.
(3)
Uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom začínajúceho pedagogického zamestnanca môže byť pedagogický zamestnanec zaradený do rovnakej kategórie alebo podkategórie pedagogického zamestnanca a najmenej do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou. Uvádzajúcim odborným zamestnancom začínajúceho odborného zamestnanca môže byť odborný zamestnanec zaradený do rovnakej kategórie odborného zamestnanca a najmenej do kariérového stupňa odborný zamestnanec s prvou atestáciou.
(4)
Uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom začínajúceho školského špeciálneho pedagóga môže byť aj špeciálny pedagóg zariadenia poradenstva a prevencie zaradený najmenej do kariérového stupňa odborný zamestnanec s prvou atestáciou.
(5)
Uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom začínajúceho pedagogického asistenta môže byť
a)
pedagogický zamestnanec zaradený najmenej do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou a do kategórie učiteľ, vychovávateľ alebo majster odbornej výchovy alebo
b)
odborný zamestnanec zaradený najmenej do kariérového stupňa odborný zamestnanec s prvou atestáciou.
(6)
Ak nie je možné v škole, školskom zariadení alebo v zariadení sociálnej pomoci zabezpečiť uvádzanie začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzanie začínajúceho odborného zamestnanca podľa odsekov 3 až 5, o uvádzanie začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo o uvádzanie začínajúceho odborného zamestnanca riaditeľ alebo riaditeľ zariadenia sociálnej pomoci požiada inú školu, iné školské zariadenie, iné zariadenie sociálnej pomoci alebo organizáciu zriadenú ministerstvom školstva. Ak nie je možné zabezpečiť uvádzanie začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzanie začínajúceho odborného zamestnanca podľa prvej vety, uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom alebo uvádzajúcim odborným zamestnancom môže byť samostatný pedagogický zamestnanec s najmenej desiatimi rokmi výkonu pracovnej činnosti alebo samostatný odborný zamestnanec s najmenej desiatimi rokmi výkonu pracovnej činnosti. Ak nie je možné zabezpečiť uvádzanie začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzanie začínajúceho odborného zamestnanca podľa druhej vety, uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom alebo uvádzajúcim odborným zamestnancom je so súhlasom zriaďovateľa priamy nadriadený začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo priamy nadriadený začínajúceho odborného zamestnanca.
(7)
Náklady spojené s uvádzaním začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzaním začínajúceho odborného zamestnanca okrem uvádzania zabezpečeného organizáciou zriadenou ministerstvom školstva po neúspešnom ukončení adaptačného vzdelávania uhrádza zamestnávateľ začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo začínajúceho odborného zamestnanca.
§ 32
Samostatný pedagogický zamestnanec a samostatný odborný zamestnanec
Samostatný pedagogický zamestnanec a samostatný odborný zamestnanec
a)
vykonáva pracovnú činnosť v súlade s profesijným štandardom samostatného pedagogického zamestnanca alebo pracovnú činnosť v súlade s profesijným štandardom samostatného odborného zamestnanca a
b)
môže vykonávať
1.
špecializované činnosti okrem činností uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo činností uvádzajúceho odborného zamestnanca; to neplatí, ak ide o uvádzanie podľa § 31 ods. 6, alebo
2.
činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca alebo činnosť vedúceho odborného zamestnanca.
§ 33
Pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou a odborný zamestnanec s prvou atestáciou
Pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou vykonáva pracovnú činnosť v súlade s profesijným štandardom pedagogického zamestnanca s prvou atestáciou alebo pracovnú činnosť v súlade s profesijným štandardom odborného zamestnanca s prvou atestáciou a môže vykonávať činnosť
a)
uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo činnosť uvádzajúceho odborného zamestnanca,
b)
pedagogického zamestnanca cvičnej školy alebo cvičného školského zariadenia,25)
c)
učiteľa profesijného rozvoja,
d)
lektora aktualizačného vzdelávania alebo
e)
člena skúšobnej komisie pre ukončenie adaptačného vzdelávania v škole, školskom zariadení alebo v zariadení sociálnej pomoci.
§ 34
Pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou a odborný zamestnanec s druhou atestáciou
Pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou vykonáva pracovnú činnosť v súlade s profesijným štandardom pedagogického zamestnanca s druhou atestáciou alebo pracovnú činnosť v súlade s profesijným štandardom odborného zamestnanca s druhou atestáciou a môže vykonávať činnosť
a)
odborného garanta programu funkčného vzdelávania a špecializačného vzdelávania,
b)
člena atestačnej komisie alebo
c)
pri výskume a analýzach profesijných kompetencií.
§ 34a
Spoločné ustanovenia ku kariérovým stupňom
(1)
Pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou vykonáva okrem činností podľa § 33 aj pracovnú činnosť v súlade s profesijným štandardom kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec.
(2)
Pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou vykonáva okrem činností podľa § 34 aj pracovnú činnosť v súlade s profesijným štandardom kariérového stupňa
a)
pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou a
b)
samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec.
Kariérové pozície pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
§ 35
(1)
Kariérová pozícia je funkčné zaradenie pedagogického zamestnanca alebo funkčné zaradenie odborného zamestnanca, ktorý vykonáva špecializované činnosti alebo riadiace činnosti.
(2)
Špecializované činnosti alebo riadiace činnosti vykonáva pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec súčasne s výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogických zamestnancov alebo v príslušnej kategórii odborných zamestnancov.
(3)
Špecializované činnosti môže vykonávať pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý je zaradený najmenej do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec.
(4)
Špecializované činnosti podľa § 36 ods. 1 písm. a), i) a j) a špecializované činnosti podľa § 36 ods. 2 písm. a) môže vykonávať ten pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý absolvoval špecializačné vzdelávanie.
(5)
Splnenie podmienky podľa odseku 4 sa nevyžaduje od
a)
učiteľa materskej školy,
b)
učiteľa prvého stupňa základnej školy,
c)
pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva špecializované činnosti v kariérovej pozícii podľa § 36 ods. 1 písm. a), i) alebo písm. j) nepretržite najmenej desať rokov,
d)
odborného zamestnanca, ktorý vykonáva špecializované činnosti v kariérovej pozícii podľa § 36 ods. 2 písm. a) nepretržite najmenej desať rokov,
e)
pedagogického zamestnanca zariadenia sociálnej pomoci a odborného zamestnanca zariadenia sociálnej pomoci.
(6)
Štruktúru kariérových pozícií a rozsah zodpovednosti za výkon špecializovaných činností upraví riaditeľ vo vnútornom predpise po prerokovaní so zástupcami zamestnancov a po prerokovaní v pedagogickej rade, ak je zriadená. Štruktúru kariérových pozícií a rozsah zodpovednosti za výkon špecializovaných činností v zariadení sociálnej pomoci upraví vo vnútornom predpise po prerokovaní so zástupcami zamestnancov riaditeľ zariadenia sociálnej pomoci.
§ 36
(1)
Pedagogický zamestnanec vykonáva špecializované činnosti v týchto kariérových pozíciách:
a)
uvádzajúci pedagogický zamestnanec,
b)
triedny učiteľ,
c)
zodpovedný vychovávateľ,
d)
vedúci predmetovej komisie,
e)
vedúci vzdelávacej oblasti,26)
f)
vedúci metodického združenia,
g)
vedúci študijného odboru,
h)
vedúci záujmovej oblasti alebo vedúci oddelenia,
i)
výchovný poradca,
j)
kariérový poradca,
k)
školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní,
l)
školský špecialista vo výchove a vzdelávaní,
m)
supervízor,
n)
koordinátor školského podporného tímu,
o)
školský digitálny koordinátor.
(2)
Odborný zamestnanec vykonáva špecializované činnosti v týchto kariérových pozíciách:
a)
uvádzajúci odborný zamestnanec,
b)
kariérový poradca,
c)
výchovný poradca,
d)
supervízor alebo
e)
koordinátor školského podporného tímu.
(3)
Riaditeľ môže vo vnútornom predpise určiť kariérovú pozíciu školský poradca, ktorý vykonáva špecializované činnosti v kariérových pozíciách podľa odseku 1 písm. i) až k).
(4)
Ak v škole alebo v školskom zariadení vykonáva pracovnú činnosť školský špeciálny pedagóg alebo odborný zamestnanec, môže vykonávať aj činnosti výchovného poradenstva a kariérového poradenstva.
§ 37
(1)
Uvádzajúci pedagogický zamestnanec alebo uvádzajúci odborný zamestnanec koordinuje a zodpovedá za priebeh adaptačného vzdelávania a pri ukončení adaptačného vzdelávania hodnotí mieru osvojenia profesijných kompetencií na výkon pracovnej činnosti samostatného pedagogického zamestnanca alebo samostatného odborného zamestnanca.
(2)
Triedny učiteľ vyučuje v príslušnej triede a
a)
koordinuje výchovu a vzdelávanie v príslušnej triede,
b)
zodpovedá za vedenie príslušnej pedagogickej dokumentácie,
c)
zodpovedá za utváranie podmienok na rozvoj pozitívnych sociálnych väzieb medzi deťmi alebo žiakmi navzájom, medzi deťmi alebo žiakmi a zamestnancami školy,
d)
spolupracuje so zákonnými zástupcami, pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami,
e)
poskytuje deťom, žiakom a zákonným zástupcom poradenstvo vo výchove a vzdelávaní.
(3)
Činnosť triedneho učiteľa vykonáva učiteľ v jednej triede. Podľa potrieb školy môže učiteľ vykonávať činnosť triedneho učiteľa v dvoch a viacerých triedach. Činnosť triedneho učiteľa môže vykonávať aj učiteľ, ktorý nemá ukončené adaptačné vzdelávanie, ak nemožno výkonom tejto činnosti poveriť iného učiteľa.
(4)
Zodpovedný vychovávateľ koordinuje výchovu v skupine alebo v skupinách v zariadení sociálnej pomoci.
(5)
Vedúci predmetovej komisie, vedúci vzdelávacej oblasti, vedúci metodického združenia, vedúci študijného odboru, vedúci záujmovej oblasti alebo vedúci oddelenia
a)
koordinuje prípravu pedagogickej dokumentácie v príslušnej oblasti,
b)
podieľa sa na vypracovaní návrhu plánu profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „plán profesijného rozvoja“),
c)
podieľa sa na organizovaní rozvoja profesijných kompetencií,
d)
vykonáva poradenskú činnosť zameranú na kvalitu výchovy a vzdelávania v príslušnej oblasti.
§ 38
(1)
Výchovný poradca vykonáva činnosti výchovného poradenstva27) prostredníctvom informačných, koordinačných, konzultačných, metodických a ďalších súvisiacich činností a sprostredkúva odbornú terapeuticko-výchovnú činnosť.
(2)
Kariérový poradca vykonáva činnosti kariérového poradenstva.
(3)
Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní podľa potrieb školy koordinuje vybrané témy a oblasti určené vo vnútornom predpise podľa § 35 ods. 6.
(4)
Školský špecialista vo výchove a vzdelávaní vykonáva činnosti v oblasti
a)
výchovy a vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
b)
využívania knižničných služieb a informačných služieb pre potreby výchovy a vzdelávania, aktualizačného vzdelávania, sebarozvoja žiakov, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov alebo
c)
rozvoja športových zručností žiakov a získavania základov konkrétneho druhu športu v súlade so školským vzdelávacím programom.
(5)
Do kariérovej pozície školského špecialistu pre rozvoj športových zručností žiakov sa zaradí pedagogický zamestnanec, ktorý
a)
spĺňa kvalifikačný predpoklad na vyučovanie telesnej výchovy a športovej výchovy,
b)
absolvoval špecializačné vzdelávanie v oblasti príslušného druhu športu alebo
c)
získal odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu28) v príslušnej oblasti.
(6)
Supervízor koordinuje a dohliada na odbornosť a úroveň výkonu
a)
pracovnej činnosti v kategóriách odborných zamestnancov a podieľa sa na zvyšovaní profesijných kompetencií odborných zamestnancov alebo
b)
riadiacich činností.
(7)
Koordinátor školského podporného tímu najmä
a)
koordinuje činnosť jednotlivých členov školského podporného tímu,
b)
koordinuje spoluprácu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov so zákonnými zástupcami a zamestnancami zariadení poradenstva a prevencie,
c)
plánuje individuálne a skupinové aktivity detí alebo žiakov uskutočňované školským podporným tímom a vyhodnocuje ich účinnosť,
d)
zabezpečuje súčinnosť členov školského podporného tímu s ďalšími pedagogickými zamestnancami a vyhodnocuje jej účinnosť.
(8)
Školský digitálny koordinátor zabezpečuje najmä
a)
poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do výchovy a vzdelávania,
b)
spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom príslušnej školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód a foriem výchovy a vzdelávania a digitálnych prostriedkov využívaných vo výchove a vzdelávaní,
c)
vzdelávanie v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
d)
administráciu online testovaní.
§ 39
Vedúci pedagogický zamestnanec a vedúci odborný zamestnanec
(1)
Vedúcim pedagogickým zamestnancom je
a)
riaditeľ,
b)
zástupca riaditeľa,
c)
hlavný majster odbornej výchovy,
d)
vedúci vychovávateľ.
(2)
Vedúcim odborným zamestnancom je
a)
riaditeľ,
b)
zástupca riaditeľa,
c)
vedúci odborného útvaru.
(3)
Činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca a činnosť vedúceho odborného zamestnanca môže vykonávať ten, kto spĺňa
a)
kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca,
b)
podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec a
c)
podmienky získania profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca.
(4)
Ak ide o policajnú školu, činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca môže vykonávať ten pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa predpoklady podľa odseku 3 alebo má odbornú prax podľa osobitného predpisu29) najmenej desať rokov.
TRETIA ČASŤ
PROFESIJNÝ ROZVOJ
§ 40
Profesijný rozvoj
(1)
Profesijný rozvoj je proces
a)
rozvíjania, prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania profesijných kompetencií,
b)
získavania profesijných kompetencií na výkon špecializovaných činností alebo na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo výkon činnosti vedúceho odborného zamestnanca,
c)
získavania profesijných kompetencií vyššieho kariérového stupňa,
d)
overovania profesijných kompetencií na zaradenie do vyššieho kariérového stupňa,
e)
získavania vzdelania na splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon ďalšej pracovnej činnosti alebo
f)
využívania a hodnotenia získaných profesijných kompetencií.
(2)
Profesijný rozvoj sa uskutočňuje podľa profesijných štandardov a v súlade so súčasným vedeckým poznaním, odbornými a spoločenskými požiadavkami na výkon pracovnej činnosti.
(3)
Profesijný rozvoj sa uskutočňuje prostredníctvom
a)
vzdelávania; za vzdelávanie sa považuje aj odborná stáž,
b)
tvorivej činnosti súvisiacej s výkonom pracovnej činnosti, najmä činnosti vedeckej, výskumnej, publikačnej alebo umeleckej, alebo
c)
sebavzdelávania a výkonu pracovnej činnosti.
(4)
Profesijný rozvoj sa riadi podľa plánu profesijného rozvoja, ktorý vyplýva zo zamerania školy, školského zariadenia alebo zo zamerania zariadenia sociálnej pomoci. Riaditeľ vydáva plán profesijného rozvoja po prerokovaní v pedagogickej rade, ak je zriadená, so súhlasom zástupcov zamestnancov a po schválení zriaďovateľom. Riaditeľ zariadenia sociálnej pomoci vydáva plán profesijného rozvoja po prerokovaní so zástupcami zamestnancov. Plán profesijného rozvoja vydáva riaditeľ a riaditeľ zariadenia sociálnej pomoci najmenej na jeden školský rok a najviac na päť školských rokov. Po prerokovaní so zriaďovateľom, zástupcami zamestnancov a v pedagogickej rade, ak je zriadená, možno plán profesijného rozvoja počas jeho platnosti dopĺňať a meniť v súlade s aktuálnymi potrebami školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci.
§ 41
Profesijný štandard
(1)
Profesijný štandard vymedzuje súbor profesijných kompetencií potrebných na zaradenie do
a)
kategórie a podkategórie pedagogického zamestnanca alebo do kategórie odborného zamestnanca,
b)
kariérového stupňa alebo
c)
kariérovej pozície.
(2)
Profesijný štandard začínajúceho pedagogického zamestnanca a profesijný štandard začínajúceho odborného zamestnanca je záväzný pre štátny vzdelávací program príslušného odboru vzdelávania a pre opis príslušného študijného odboru.
(3)
Profesijné štandardy v nadväznosti na stupeň vzdelania pre jednotlivé kategórie, podkategórie, kariérové stupne a kariérové pozície vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle ministerstvo školstva.
§ 42
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
(1)
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa organizuje ako
a)
kvalifikačné vzdelávanie,
b)
funkčné vzdelávanie,
c)
špecializačné vzdelávanie,
d)
adaptačné vzdelávanie,
e)
predatestačné vzdelávanie,
f)
inovačné vzdelávanie,
g)
aktualizačné vzdelávanie.
(2)
Vzdelávanie podľa odseku 1 sa poskytuje ako
a)
jednoduchý program vzdelávania, ktorý je uceleným programom určovania, dosahovania a overovania cieľov, obsahu, metód a foriem vzdelávania, jeho hodnotenia, organizácie a riadenia, alebo
b)
program vzdelávania členený na moduly; modulom programu vzdelávania je samostatná, ucelená, záväzná, časová a obsahová jednotka.
(3)
Program vzdelávania členený na moduly obsahuje základný modul a najmenej jeden rozširujúci modul. Absolvovanie základného modulu je podmienkou pre absolvovanie rozširujúceho modulu.
(4)
Vzdelávanie podľa odseku 1 sa organizuje prezenčnou formou, dištančnou formou alebo kombinovanou formou. Za prezenčnú formu vzdelávania sa považuje aj vzdelávanie zabezpečené prostredníctvom priameho prenosu. Vzdelávanie podľa odseku 1 písm. c), e) a f) sa môže organizovať formou odbornej stáže.
(5)
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa môže organizovať aj v inom jazyku ako v štátnom jazyku.
(6)
Fyzická osoba, ktorá nie je pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom a spĺňa kvalifikačný predpoklad vyžadovaného stupňa vzdelania na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca, môže absolvovať vzdelávanie podľa odseku 1 písm. a) až c) a f).
Kvalifikačné vzdelávanie
§ 43
(1)
Cieľom kvalifikačného vzdelávania je získanie vzdelania, ktorým pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec v príslušnom stupni vyžadovaného vzdelania získa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti
a)
v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca,
b)
v ďalšej kategórii pedagogického zamestnanca,
c)
v kategórii učiteľ na vyučovanie ďalších aprobačných predmetov alebo predmetov podľa príslušného štátneho vzdelávacieho programu,
d)
v ďalšej podkategórii kategórie učiteľ,
e)
v príslušnej kategórii odborného zamestnanca, ak ide o vzdelávanie pedagogického zamestnanca s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa,
f)
v ďalšej kategórii odborného zamestnanca,
g)
v triedach a školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
(2)
Poskytovateľom kvalifikačného vzdelávania je
a)
vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program, ktorým sa získava vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v príslušnej podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca,
b)
vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program v študijnom odbore, ktorý obsahovo nadväzuje na niektorý z odborov vzdelávania,
c)
organizácia zriadená ministerstvom školstva alebo
d)
iná právnická osoba priamo poverená ministerstvom školstva na organizovanie kvalifikačného vzdelávania.
(3)
Kvalifikačné vzdelávanie podľa odseku 1 písm. a) a b) sa organizuje ako doplňujúce pedagogické štúdium, ktorého cieľom je získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ, vychovávateľ, majster odbornej výchovy, školský tréner a pedagogický asistent.
(4)
Doplňujúce pedagogické štúdium, ktorého cieľom je získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ alebo v kategórii majster odbornej výchovy, organizuje vysoká škola aj pre študentov dennej formy vysokoškolského štúdia v neučiteľských študijných programoch.
(5)
Kvalifikačné vzdelávanie podľa odseku 1 písm. c) až f) sa organizuje ako rozširujúce štúdium.
(6)
Kvalifikačné vzdelávanie podľa odseku 1 písm. g) sa môže organizovať ako rozširujúce štúdium alebo ako súčasť základného modulu doplňujúceho pedagogického štúdia.
(7)
Úspešné absolvovanie kvalifikačného vzdelávania nenahrádza získanie vyžadovaného stupňa vzdelania.
§ 44
Doplňujúce pedagogické štúdium
(1)
Vysoká škola, ktorá uskutočňuje učiteľský študijný program, organizuje doplňujúce pedagogické štúdium ako program členený na moduly a podľa príslušného študijného programu. Program doplňujúceho pedagogického štúdia schvaľuje rektor vysokej školy, ak vnútorné predpisy vysokej školy neurčujú inak. Odborným garantom programu doplňujúceho pedagogického štúdia je vysokoškolský učiteľ, ktorý garantuje kvalitu príslušného študijného programu.
(2)
Vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program, ktorým sa získava vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v ďalšej kategórii pedagogického zamestnanca, môže poskytovať rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia podľa príslušného študijného programu. Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia schvaľuje rektor vysokej školy, ak vnútorné predpisy vysokej školy neurčujú inak. Odborným garantom rozširujúceho modulu doplňujúceho pedagogického štúdia je vysokoškolský učiteľ, ktorý garantuje kvalitu príslušného študijného programu.
(3)
Vysoká škola, ktorá neuskutočňuje učiteľský študijný program, organizuje doplňujúce pedagogické štúdium ako jednoduchý program v rozsahu najmenej 200 hodín. Program doplňujúceho pedagogického štúdia schvaľuje ministerstvo školstva. Odborným garantom programu doplňujúceho pedagogického štúdia je odborník s najmenej vedecko-pedagogickým titulom docent alebo umelecko-pedagogickým titulom docent v študijnom odbore, ktorý sa týka obsahu programu doplňujúceho pedagogického štúdia.
(4)
Organizácia zriadená ministerstvom školstva a iná právnická osoba priamo poverená ministerstvom školstva na organizovanie kvalifikačného vzdelávania organizuje doplňujúce pedagogické štúdium ako program členený na moduly. Program doplňujúceho pedagogického štúdia schvaľuje ministerstvo školstva. Odborným garantom doplňujúceho pedagogického štúdia je odborník s najmenej vedecko-pedagogickým titulom docent alebo umelecko-pedagogickým titulom docent v študijnom odbore, ktorý sa týka obsahu doplňujúceho pedagogického štúdia.
(5)
Doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľov profesijných predmetov
a)
policajných škôl môže poskytovať len Akadémia Policajného zboru v Bratislave a
b)
stredných zdravotníckych škôl môže poskytovať len Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave.
§ 45
Rozširujúce štúdium
(1)
Vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program, ktorým sa získava vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v príslušnej podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca, organizuje rozširujúce štúdium ako jednoduchý program podľa príslušného študijného programu. Program rozširujúceho štúdia schvaľuje rektor vysokej školy, ak vnútorné predpisy vysokej školy neurčujú inak.
(2)
Organizácia zriadená ministerstvom školstva a iná právnická osoba priamo poverená ministerstvom školstva na organizovanie kvalifikačného vzdelávania organizuje rozširujúce štúdium ako jednoduchý program v rozsahu najmenej 200 hodín. Odborným garantom rozširujúceho štúdia je odborník s najmenej vedecko-pedagogickým titulom docent alebo umelecko-pedagogickým titulom docent v študijnom odbore, ktorý sa týka obsahu rozširujúceho štúdia. Program rozširujúceho štúdia schvaľuje ministerstvo školstva.
§ 46
(1)
Kvalifikačné vzdelávanie sa ukončuje
a)
obhajobou záverečnej práce,
b)
záverečnou skúškou, ktorá môže byť aj praktická, a
c)
pred najmenej trojčlennou skúšobnou komisiou, ktorú vymenúva
1.
rektor vysokej školy, ak vnútorné predpisy vysokej školy neurčujú inak, alebo
2.
štatutárny orgán poskytovateľa kvalifikačného vzdelávania podľa § 43 ods. 2 písm. c) a d).
(2)
Členom skúšobnej komisie môže byť
a)
odborný garant kvalifikačného vzdelávania,
b)
zamestnanec poskytovateľa s najmenej vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa v príslušnej oblasti a najmenej piatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa obsah kvalifikačného vzdelávania týka; ak ide o vysokoškolských učiteľov, prax nahrádza vedecká činnosť alebo výskumná činnosť v príslušnej oblasti a
c)
zamestnanec poskytovateľa, ktorý je odborníkom z praxe s najmenej
1.
vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v oblasti, ktorej sa obsah kvalifikačného vzdelávania týka,
2.
vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa a najmenej piatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa obsah kvalifikačného vzdelávania týka, alebo
3.
úplným stredným odborným vzdelaním a najmenej desiatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa obsah kvalifikačného vzdelávania týka, ak ide o vzdelávanie pedagogického zamestnanca s úplným stredným odborným vzdelaním.
(3)
Predsedom skúšobnej komisie je odborník s vedecko-pedagogickým titulom docent alebo titulom profesor alebo umelecko-pedagogickým titulom docent alebo titulom profesor v oblasti, ktorej sa obsah kvalifikačného vzdelávania týka, a najmenej piatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa kvalifikačné vzdelávanie týka; ak ide o vysokoškolského učiteľa, prax nahrádza vedecká činnosť alebo výskumná činnosť v príslušnej oblasti.
(4)
O obhajobe záverečnej práce a o priebehu záverečnej skúšky sa vyhotovuje protokol. Protokol obsahuje
a)
meno a priezvisko absolventa kvalifikačného vzdelávania,
b)
dátum a miesto narodenia a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu absolventa kvalifikačného vzdelávania,
c)
názov programu kvalifikačného vzdelávania alebo názov modulu kvalifikačného vzdelávania,
d)
názov záverečnej práce a výsledok obhajoby záverečnej práce,
e)
predmety, z ktorých absolvent kvalifikačného vzdelávania vykonal záverečnú skúšku, a výsledok záverečnej skúšky z jednotlivých predmetov,
f)
celkový výsledok záverečnej skúšky,
g)
meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie a členov skúšobnej komisie,
h)
miesto a dátum konania obhajoby záverečnej práce a záverečnej skúšky.
(5)
Na základe protokolu o úspešnom vykonaní obhajoby záverečnej práce a úspešnom vykonaní záverečnej skúšky poskytovateľ vydá absolventovi kvalifikačného vzdelávania vysvedčenie o kvalifikačnom vzdelávaní, ktoré obsahuje
a)
evidenčné číslo vysvedčenia a dátum vydania vysvedčenia,
b)
titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko absolventa,
c)
dátum a miesto narodenia absolventa,
d)
názov programu kvalifikačného vzdelávania alebo názov modulu kvalifikačného vzdelávania,
e)
rozsah kvalifikačného vzdelávania v hodinách,
f)
číslo a dátum schválenia programu kvalifikačného vzdelávania alebo modulu kvalifikačného vzdelávania,
g)
názov záverečnej práce a predmety, z ktorých bola vykonaná záverečná skúška,
h)
názov kategórie alebo podkategórie pedagogického zamestnanca alebo názov kategórie odborného zamestnanca, pre ktorú absolvent kvalifikačného vzdelávania získal kvalifikačné predpoklady,
i)
odtlačok pečiatky poskytovateľa a podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa.
(6)
Ak ide o základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia, poskytovateľ vydá absolventovi na základe protokolu o úspešnom vykonaní obhajoby záverečnej práce a úspešnom vykonaní záverečnej skúšky osvedčenie o základnom module doplňujúceho pedagogického štúdia, ktoré obsahuje
a)
evidenčné číslo osvedčenia a dátum vydania osvedčenia,
b)
titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko absolventa základného modulu doplňujúceho pedagogického štúdia,
c)
dátum a miesto narodenia absolventa základného modulu doplňujúceho pedagogického štúdia,
d)
názov základného modulu doplňujúceho pedagogického štúdia,
e)
rozsah základného modulu doplňujúceho pedagogického štúdia v hodinách,
f)
číslo a dátum schválenia základného modulu doplňujúceho pedagogického štúdia,
g)
názov záverečnej práce a predmety, z ktorých bola vykonaná záverečná skúška,
h)
odtlačok pečiatky poskytovateľa a podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa.
Funkčné vzdelávanie
§ 47
(1)
Cieľom funkčného vzdelávania je získanie profesijných kompetencií na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca.
(2)
Poskytovateľom funkčného vzdelávania je
a)
vysoká škola, ktorá uskutočňuje
1.
študijný program zameraný na manažment výchovy a vzdelávania alebo
2.
učiteľský študijný program a študijný program zameraný na manažment výchovy a vzdelávania,
b)
organizácia zriadená ministerstvom školstva,
c)
katolícke pedagogické a katechetické centrum,
d)
registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, ktorá je zriaďovateľom,
e)
iná právnická osoba, ktorá má v predmete činnosti vzdelávanie zamerané na manažment výchovy a vzdelávania.
(3)
Funkčné vzdelávanie sa organizuje v rozsahu najmenej 220 hodín a pozostáva zo základného programu funkčného vzdelávania (ďalej len „základný program“) v rozsahu najmenej 70 hodín a rozširujúceho programu funkčného vzdelávania (ďalej len „rozširujúci program“) v rozsahu najmenej 150 hodín. Rozširujúci program sa člení na moduly. Základný program, rozširujúci program a moduly rozširujúceho programu schvaľuje ministerstvo školstva.
(4)
Súčasťou funkčného vzdelávania je vypracovanie manažérskeho portfólia. Manažérske portfólio je súbor dokladov o získaní profesijných kompetencií vyžadovaných na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca, ktorými sú
a)
doklady o absolvovanom ďalšom vzdelávaní,
b)
dokumenty preukazujúce postupy pri výkone činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca alebo
c)
potvrdenie o využívaní vyžadovaných profesijných kompetencií získaných sebavzdelávaním alebo výkonom pracovnej činnosti, ktoré vydáva zamestnávateľ vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca; ak ide o riaditeľa, potvrdenie vydáva zriaďovateľ.
(5)
Odborným garantom funkčného vzdelávania je odborník s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa a najmenej desiatimi rokmi praxe v oblasti, ktorá sa týka obsahu funkčného vzdelávania, alebo pedagogický zamestnanec poskytovateľa s druhou atestáciou a najmenej piatimi rokmi praxe v oblasti, ktorá sa týka obsahu funkčného vzdelávania.
(6)
Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec získa profesijné kompetencie vyžadované na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca absolvovaním základného programu a rozširujúceho programu.
(7)
Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec absolvuje základný program pred začiatkom výkonu činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca. Vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec okrem riaditeľa absolvuje rozširujúci program do piatich rokov od začiatku výkonu činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca. Riaditeľ absolvuje rozširujúci program pred začiatkom výkonu funkcie riaditeľa v druhom funkčnom období.
(8)
Absolvovanie základného programu a rozširujúceho programu sa nevyžaduje, ak ide o vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca, ktorý získal najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom programe zameranom na manažment výchovy a vzdelávania.
§ 48
(1)
Základný program, rozširujúci program a modul rozširujúceho programu sa ukončujú obhajobou manažérskeho portfólia pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa.
(2)
Členom komisie a predsedom komisie môže byť
a)
odborný garant funkčného vzdelávania,
b)
odborník s najmenej vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa v príslušnej oblasti a najmenej piatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa obsah funkčného vzdelávania týka; ak ide o vysokoškolského učiteľa, prax nahrádza vedecká činnosť v príslušnej oblasti a
c)
odborník s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v príslušnej oblasti a najmenej desiatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa obsah funkčného vzdelávania týka.
(3)
O obhajobe manažérskeho portfólia sa vyhotovuje protokol, ktorý obsahuje
a)
meno a priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
b)
dátum a miesto narodenia a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
c)
názov základného programu, rozširujúceho programu alebo modulu rozširujúceho programu,
d)
výsledok obhajoby manažérskeho portfólia,
e)
meno, priezvisko a podpis predsedu komisie a členov komisie,
f)
miesto a dátum konania obhajoby manažérskeho portfólia.
(4)
Na základe protokolu o úspešnom vykonaní obhajoby manažérskeho portfólia poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o funkčnom vzdelávaní, ktoré obsahuje
a)
evidenčné číslo osvedčenia a dátum vydania osvedčenia,
b)
titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
c)
dátum a miesto narodenia pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
d)
názov základného programu, rozširujúceho programu alebo modulu rozširujúceho programu,
e)
rozsah základného programu, rozširujúceho programu alebo modulu rozširujúceho programu v hodinách,
f)
číslo a dátum schválenia základného programu, rozširujúceho programu alebo modulu rozširujúceho programu,
g)
odtlačok pečiatky poskytovateľa a podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa.
Špecializačné vzdelávanie
§ 49
(1)
Cieľom špecializačného vzdelávania je získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon špecializovaných činností.
(2)
Poskytovateľom špecializačného vzdelávania je
a)
vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program, ktorým sa získava vzdelanie vyžadované na výkon pracovnej činnosti,
b)
stredná odborná škola,
c)
organizácia zriadená ministerstvom školstva,
d)
katolícke pedagogické a katechetické centrum,
e)
národný športový zväz v príslušnom druhu športu alebo športová organizácia poverená týmto národným športovým zväzom, ak ide o špecializačné vzdelávanie na výkon špecializovanej činnosti v oblasti rozvoja športových zručností detí a žiakov a získavania základov konkrétneho druhu športu,
f)
iná právnická osoba, ktorá má v predmete činnosti vzdelávanie zamerané na obsah špecializovanej činnosti v príslušnej kariérovej pozícii.
(3)
Špecializačné vzdelávanie sa organizuje v rozsahu najmenej 50 hodín ako schválený jednoduchý program špecializačného vzdelávania.
(4)
Vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program, ktorým sa získava vzdelanie vyžadované na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v príslušnej podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca, organizuje špecializačné vzdelávanie podľa príslušného profesijného štandardu. Program špecializačného vzdelávania schvaľuje rektor vysokej školy, ak vnútorné predpisy vysokej školy neurčujú inak.
(5)
Program špecializačného vzdelávania, ktoré organizuje poskytovateľ špecializačného vzdelávania podľa odseku 2 písm. b) až f), schvaľuje ministerstvo školstva.
(6)
Odborným garantom špecializačného vzdelávania je
a)
zamestnanec vysokej školy alebo odborník s najmenej vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa a najmenej piatimi rokmi vedeckej činnosti alebo výskumnej činnosti v oblasti, ktorej sa vzdelávanie týka,
b)
pedagogický zamestnanec poskytovateľa s druhou atestáciou a najmenej piatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávanie týka,
c)
športový odborník z praxe s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa získaným v študijnom odbore šport alebo
d)
odborník z praxe s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa a najmenej piatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávanie týka.
(7)
Ak ide o odborného zamestnanca, za špecializačné vzdelávanie sa považuje aj certifikačná príprava podľa osobitného predpisu.30) Ak ide o supervízora, za špecializačné vzdelávanie sa považuje aj akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania v oblasti supervízie.30a)
§ 50
(1)
Špecializačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou skúškou pred najmenej trojčlennou skúšobnou komisiou, ktorú vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa. Záverečná skúška môže byť aj praktická.
(2)
Členom skúšobnej komisie a predsedom skúšobnej komisie môže byť
a)
odborný garant a
b)
odborník s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v príslušnej oblasti a najmenej piatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa obsah špecializačného vzdelávania týka; ak ide o vysokoškolského učiteľa, prax nahrádza vedecká činnosť alebo výskumná činnosť v príslušnej oblasti.
(3)
O priebehu záverečnej skúšky sa vyhotovuje protokol. Protokol obsahuje
a)
meno a priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
b)
dátum a miesto narodenia a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
c)
názov špecializačného vzdelávania,
d)
oblasti alebo témy, z ktorých pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec vykonal záverečnú skúšku,
e)
celkový výsledok záverečnej skúšky,
f)
miesto a dátum konania záverečnej skúšky, podpis predsedu skúšobnej komisie a členov skúšobnej komisie.
(4)
Na základe protokolu o úspešnom vykonaní záverečnej skúšky poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o špecializačnom vzdelávaní, ktoré obsahuje
a)
evidenčné číslo osvedčenia a dátum vydania osvedčenia,
b)
titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
c)
dátum a miesto narodenia pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
d)
názov špecializačného vzdelávania,
e)
rozsah vzdelávania v hodinách,
f)
číslo a dátum schválenia špecializačného vzdelávania,
g)
názov kariérovej pozície,
h)
odtlačok pečiatky poskytovateľa a podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa.
Adaptačné vzdelávanie
§ 51
(1)
Cieľom adaptačného vzdelávania je získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec a samostatný odborný zamestnanec.
(2)
Poskytovateľom adaptačného vzdelávania je škola, školské zariadenie, zariadenie sociálnej pomoci a organizácia zriadená ministerstvom školstva.
(3)
Ak ide o výkon pracovnej činnosti pre najmenej dvoch zamestnávateľov, začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec si zvolí poskytovateľa adaptačného vzdelávania. Začínajúci pedagogický zamestnanec pracoviska praktického vyučovania absolvuje adaptačné vzdelávanie v škole, s ktorou má zamestnávateľ uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní.31)
(4)
Adaptačné vzdelávanie sa organizuje ako jednoduchý program adaptačného vzdelávania. Program adaptačného vzdelávania schvaľuje riaditeľ alebo štatutárny zástupca organizácie zriadenej ministerstvom školstva.
(5)
Odborným garantom adaptačného vzdelávania je riaditeľ alebo učiteľ profesijného rozvoja zaradený do podkategórie metodik profesijného rozvoja. Odborným garantom adaptačného vzdelávania v zariadení sociálnej pomoci je pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou.
(6)
Začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca zaradí riaditeľ do adaptačného vzdelávania najneskôr do piatich dní od vzniku pracovného pomeru bez ohľadu na splnenie kvalifikačných predpokladov začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo začínajúceho odborného zamestnanca.
§ 52
(1)
Adaptačné vzdelávanie sa ukončuje na základe odporúčania uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca pred trojčlennou skúšobnou komisiou podľa programu adaptačného vzdelávania.
(2)
Uvádzajúci pedagogický zamestnanec alebo uvádzajúci odborný zamestnanec písomne neodporučí ukončenie adaptačného vzdelávania, ak začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec
a)
absolvoval menej ako 75 % programu adaptačného vzdelávania alebo
b)
preukázateľne nezískal profesijné kompetencie potrebné na výkon pracovnej činnosti v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec.
(3)
Členom skúšobnej komisie je uvádzajúci pedagogický zamestnanec alebo uvádzajúci odborný zamestnanec a ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený najmenej do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec, ktorého vymenúva riaditeľ. Predsedom skúšobnej komisie je odborný garant. Ak nie je možné vymenovať členov skúšobnej komisie riaditeľom, vymenuje ich zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia.
(4)
Ak ide o adaptačné vzdelávanie poskytované organizáciou zriadenou ministerstvom školstva, členom a predsedom skúšobnej komisie môže byť učiteľ profesijného rozvoja zaradený do podkategórie metodik profesijného rozvoja. Predsedu a členov skúšobnej komisie vymenúva štatutárny orgán organizácie zriadenej ministerstvom školstva.
(5)
O ukončení adaptačného vzdelávania sa vyhotovuje protokol. Protokol obsahuje
a)
evidenčné číslo protokolu a dátum ukončenia adaptačného vzdelávania,
b)
titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
c)
dátum a miesto narodenia pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
d)
názov programu adaptačného vzdelávania a rozsah vzdelávania v hodinách,
e)
výsledok ukončenia adaptačného vzdelávania,
f)
podpis predsedu skúšobnej komisie a podpisy členov skúšobnej komisie,
g)
odtlačok pečiatky poskytovateľa a podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa.
(6)
Začínajúci pedagogický zamestnanec a začínajúci odborný zamestnanec, ktorý ukončil adaptačné vzdelávanie neúspešne, môže požiadať o vykonanie adaptačného vzdelávania organizáciu zriadenú ministerstvom školstva.
(7)
Ak je poskytovateľom adaptačného vzdelávania organizácia zriadená ministerstvom školstva, pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec sa preukáže zamestnávateľovi potvrdením o zaradení do adaptačného vzdelávania; po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania predloží protokol.
Predatestačné vzdelávanie
§ 53
(1)
Cieľom predatestačného vzdelávania je získanie profesijných kompetencií na zaradenie do vyššieho kariérového stupňa.
(2)
Poskytovateľom predatestačného vzdelávania je atestačná organizácia.
(3)
Predatestačné vzdelávanie sa organizuje v rozsahu najmenej 20 hodín ako schválený jednoduchý program predatestačného vzdelávania alebo v rozsahu najmenej 40 hodín ako schválený program predatestačného vzdelávania členený na moduly. Program predatestačného vzdelávania schvaľuje ministerstvo školstva.
(4)
Odborným garantom predatestačného vzdelávania je
a)
zamestnanec vysokej školy s najmenej vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa a najmenej piatimi rokmi vedeckej činnosti alebo výskumnej činnosti v oblasti, ktorej sa obsah vzdelávania týka,
b)
odborník s najmenej vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa a najmenej piatimi rokmi výkonu pracovnej činnosti v oblasti, ktorej sa obsah vzdelávania týka, alebo
c)
učiteľ profesijného rozvoja zaradený do podkategórie konzultant atestačného konania.
§ 54
(1)
Predatestačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred odborným garantom a účastníkmi vzdelávania.
(2)
Na základe odporúčania odborného garanta poskytovateľ predatestačného vzdelávania vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o predatestačnom vzdelávaní, ktoré obsahuje
a)
evidenčné číslo osvedčenia a dátum vydania osvedčenia,
b)
titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
c)
dátum a miesto narodenia pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
d)
názov predatestačného vzdelávania a názov modulu predatestačného vzdelávania,
e)
rozsah vzdelávania v hodinách,
f)
číslo a dátum schválenia programu predatestačného vzdelávania,
g)
profesijné kompetencie, ktoré pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec vzdelávaním získal,
h)
odtlačok pečiatky poskytovateľa a podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa.
Inovačné vzdelávanie
§ 55
(1)
Cieľom inovačného vzdelávania je
a)
prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo
b)
uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní.
(2)
Poskytovateľom inovačného vzdelávania je
a)
vysoká škola,
b)
organizácia zriadená ministerstvom školstva,
c)
organizácia zriadená iným ústredným orgánom štátnej správy na plnenie úloh v oblasti profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
d)
katolícke pedagogické a katechetické centrum,
e)
škola, školské zariadenie a zariadenie sociálnej pomoci,
f)
zamestnávateľ, ktorému bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania,
g)
iná právnická osoba, ktorá má v predmete činnosti vzdelávanie.
(3)
Inovačné vzdelávanie sa organizuje ako jednoduchý program inovačného vzdelávania poskytovaný v rozsahu najmenej 50 hodín.
(4)
Vysoká škola organizuje inovačné vzdelávanie
a)
na základe svojej vzdelávacej činnosti, vedeckej činnosti, odbornej činnosti, publikačnej činnosti alebo na základe umeleckej činnosti a
b)
v rozsahu oprávnenia, ktoré vydáva rektor vysokej školy pre príslušné fakulty vysokej školy.
(5)
Poskytovateľ inovačného vzdelávania podľa odseku 2 písm. b) až g) organizuje inovačné vzdelávanie na základe a v rozsahu oprávnenia, ktoré vydáva ministerstvo školstva.
(6)
Odborným garantom inovačného vzdelávania je zamestnanec poskytovateľa, ktorý je odborník z praxe s najmenej
a)
vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa a najmenej piatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa obsah vzdelávania týka, alebo
b)
úplným stredným odborným vzdelaním a najmenej desiatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa obsah vzdelávania týka.
§ 56
(1)
Inovačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa.
(2)
Členom komisie a predsedom komisie môže byť odborný garant a ďalší odborník z praxe s najmenej vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa a najmenej piatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa obsah vzdelávania týka, alebo úplným stredným odborným vzdelaním a najmenej desiatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa obsah vzdelávania týka.
(3)
O záverečnej prezentácii sa vyhotovuje protokol. Protokol obsahuje
a)
meno a priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
b)
dátum a miesto narodenia a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
c)
názov inovačného vzdelávania,
d)
miesto a dátum konania záverečnej prezentácie, podpis predsedu komisie a členov komisie.
(4)
Na základe protokolu o úspešnej záverečnej prezentácii poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní, ktoré obsahuje
a)
evidenčné číslo osvedčenia a dátum vydania osvedčenia,
b)
titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
c)
dátum a miesto narodenia pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
d)
názov inovačného vzdelávania,
e)
rozsah vzdelávania v hodinách,
f)
číslo a dátum vydania potvrdenia o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania,
g)
odtlačok pečiatky poskytovateľa a podpis štatutárneho zástupcu poskytovateľa.
§ 57
Aktualizačné vzdelávanie
(1)
Cieľom aktualizačného vzdelávania je podľa potrieb zriaďovateľa, školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci
a)
udržiavanie alebo obnovovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti,
b)
získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích programoch, pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii alebo
c)
získanie nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti.
(2)
Poskytovateľom aktualizačného vzdelávania je
a)
škola,
b)
školské zariadenie,
c)
zariadenie sociálnej pomoci,
d)
zriaďovateľ školy bez právnej subjektivity alebo školského zariadenia bez právnej subjektivity.
(3)
Aktualizačné vzdelávanie sa organizuje ako schválený jednoduchý program aktualizačného vzdelávania v rozsahu najmenej 10 hodín za školský rok a najviac 24 hodín za školský rok. Program aktualizačného vzdelávania a rozsah aktualizačného vzdelávania schvaľuje riaditeľ. Škola, školské zariadenie a zariadenie sociálnej pomoci v závislosti od svojich potrieb upraví rozsah aktualizačného vzdelávania vo vnútornom predpise.
(4)
Škola, školské zariadenie, zariadenie sociálnej pomoci a zriaďovateľ môže pri organizovaní aktualizačného vzdelávania spolupracovať s poskytovateľom inovačného vzdelávania v oblasti, v ktorej má poskytovateľ inovačného vzdelávania oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania.
(5)
Odborným garantom aktualizačného vzdelávania je pedagogický zamestnanec školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci s druhou atestáciou. Ak v škole, školskom zariadení alebo v zariadení sociálnej pomoci nie je pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou, odborným garantom aktualizačného vzdelávania je riaditeľ, vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec.
(6)
Škola, školské zariadenie alebo zariadenie sociálnej pomoci s počtom pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov nižším ako desať sa môže pri poskytovaní aktualizačného vzdelávania spojiť s inou školou, školským zariadením alebo so zariadením sociálnej pomoci; odborný garant sa určí dohodou riaditeľov.
(7)
Odborný garant aktualizačného vzdelávania
a)
predkladá riaditeľovi na schválenie program aktualizačného vzdelávania,
b)
rozvrhuje vzdelávacie aktivity aktualizačného vzdelávania v súlade s potrebami a možnosťami školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci,
c)
vedie evidenciu účasti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na aktualizačnom vzdelávaní.
(8)
Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci vykonáva lektorskú činnosť v aktualizačnom vzdelávaní súčasne s výkonom pracovnej činnosti.
(9)
Riaditeľ na požiadanie vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi potvrdenie o aktualizačnom vzdelávaní, ktoré obsahuje
a)
evidenčné číslo potvrdenia a dátum vydania potvrdenia,
b)
titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
c)
dátum a miesto narodenia pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
d)
obdobie, za ktoré sa potvrdenie o aktualizačnom vzdelávaní vydáva,
e)
rozsah aktualizačného vzdelávania v hodinách,
f)
odtlačok pečiatky školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci a podpis riaditeľa.
(10)
V školách, v ktorých školským vzdelávacím programom je medzinárodný program, sa za aktualizačné vzdelávanie považujú vzdelávacie aktivity zamerané na prehlbovanie, zdokonaľovanie, rozširovanie a rozvíjanie profesijných kompetencií poskytované príslušnou medzinárodnou organizáciou.
§ 58
Kvalita vzdelávania pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
(1)
Kvalita programu vzdelávania a kvalita modulu programu vzdelávania sa overuje
a)
schválením programu vzdelávania,
b)
schválením modulu programu vzdelávania alebo
c)
vydaním potvrdenia o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania.
(2)
Kvalita priebehu vzdelávania je zabezpečená dodržiavaním materiálnych, priestorových, personálnych, organizačných a ďalších podmienok, za ktorých bol schválený program vzdelávania, modul programu vzdelávania alebo vydané potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania.
(3)
Kvalita ukončovania vzdelávania je zabezpečená dodržiavaním požiadaviek na ukončenie vzdelávania a ďalších podmienok ukončenia vzdelávania, za ktorých bol schválený program vzdelávania, modul programu vzdelávania alebo vydané potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania.
(4)
Kvalita priebehu a kvalita ukončovania programu vzdelávania a modulu programu vzdelávania sa overujú hodnotením uskutočneného vzdelávania osobami, ktoré sa zúčastnili príslušného programu vzdelávania alebo príslušného modulu programu vzdelávania.
Atestácia
§ 59
(1)
Atestácia je štátne overenie profesijných kompetencií vymedzených profesijným štandardom pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca a príslušnú kategóriu odborného zamestnanca, pre príslušný kariérový stupeň, získaných vzdelávaním, sebavzdelávaním alebo výkonom pracovnej činnosti.
(2)
Atestáciu môže organizovať atestačná organizácia, ktorou je
a)
vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program, ktorým sa získava vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v príslušnej podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca,
b)
vysoká škola, ktorej bolo vydané oprávnenie na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti,31a) okrem vysokej školy uvedenej v písmene a),
c)
stredná škola, ktorej bolo vydané oprávnenie na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti,31a)
d)
stavovská organizácia a profesijná organizácia, ktorej bolo vydané oprávnenie na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti,31a)
e)
organizácia zriadená ministerstvom školstva,
f)
Akadémia Policajného zboru, ak ide o atestáciu učiteľa profesijných predmetov školy zriadenej ministerstvom vnútra,
g)
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, ak ide o atestáciu učiteľa profesijných predmetov strednej zdravotníckej školy, alebo
h)
iná právnická osoba priamo poverená ministerstvom školstva na organizovanie atestácií.
(3)
Atestáciu môže vykonať pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca a získal najmenej
a)
úplné stredné odborné vzdelanie, ak ide o prvú atestáciu, alebo
b)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ak ide o druhú atestáciu.
(4)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec môže vykonať prvú atestáciu najskôr po piatich rokoch od zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec.
(5)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec môže vykonať druhú atestáciu najskôr po piatich rokoch od zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou.
§ 60
(1)
Atestácia sa skladá z
a)
prípravy na atestačnú skúšku, ktorou je posúdenie atestačného portfólia a doplnenie atestačného portfólia,
b)
obhajoby atestačného portfólia a
c)
atestačnej skúšky.
(2)
Atestačné portfólio je súbor dokladov o získaní profesijných kompetencií vyžadovaných pre zaradenie do vyššieho kariérového stupňa, ktorými sú najmä
a)
doklady o
1.
získaní požadovaného stupňa a druhu vzdelania,
2.
absolvovaní programu vzdelávania,
b)
doklady preukazujúce tvorivú činnosť pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca alebo
c)
potvrdenie o využívaní vyžadovaných profesijných kompetencií získaných sebavzdelávaním alebo výkonom pracovnej činnosti, ktoré vydá riaditeľ.
(3)
Atestácia sa vykonáva pre
a)
príslušnú kategóriu, príslušnú podkategóriu, príslušný stupeň vzdelania a príslušný odbor vzdelania pedagogického zamestnanca alebo
b)
príslušnú kategóriu a príslušný odbor vzdelania odborného zamestnanca.
(4)
Vykonaná atestácia platí pre
a)
príslušnú kategóriu a príslušný stupeň vzdelania pedagogického zamestnanca, v ktorom atestáciu vykonal,
b)
príslušnú kategóriu odborného zamestnanca, v ktorej atestáciu vykonal.
(5)
Druhá atestácia vykonaná v kategórii učiteľ profesijného rozvoja platí pre každú kategóriu pedagogického zamestnanca a kategóriu odborného zamestnanca, v ktorej spĺňa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti.
§ 61
Atestačné konanie
(1)
Žiadosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca o vykonanie atestácie obsahuje
a)
titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
d)
zaradenie do kategórie alebo podkategórie,
e)
zaradenie do kariérového stupňa,
f)
stupeň vyžadovaného vzdelania, pre ktorý sa má atestácia vykonať,
g)
dátum, miesto a podpis žiadateľa,
h)
odtlačok pečiatky školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci a podpis riaditeľa, ktorý potvrdzuje správnosť uvedených údajov v žiadosti o vykonanie atestácie; ak žiadosť o vykonanie atestácie predkladá riaditeľ, odtlačok pečiatky a podpis zriaďovateľa.
(2)
Prílohou k žiadosti je atestačné portfólio pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca.
(3)
Atestačná organizácia do 60 dní od prijatia žiadosti
a)
posúdi atestačné portfólio,
b)
určí spôsob a formu doplnenia atestačného portfólia vrátane lehoty na doplnenie,
c)
odporučí absolvovanie predatestačného vzdelávania, ak je to potrebné,
d)
určí termín obhajoby atestačného portfólia a atestačnej skúšky alebo
e)
zamietne žiadosť pre nedostatočnú kvalitu atestačného portfólia.
(4)
Posudok atestačného portfólia sa vypracúva v súlade s profesijným štandardom príslušného kariérového stupňa v kategórii alebo v podkategórii a v stupni vzdelania, ktorých sa atestácia týka. Posudok atestačného portfólia vypracuje osoba, ktorá spĺňa predpoklady na vymenovanie za člena atestačnej komisie.
(5)
Obhajoba atestačného portfólia a atestačná skúška sa vykonáva v jeden deň a pred atestačnou komisiou. Atestačná skúška sa vykonáva ústnou formou. O vykonaní obhajoby atestačného portfólia a o vykonaní atestačnej skúšky sa vyhotovuje protokol. Protokol obsahuje
a)
meno a priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
b)
dátum, miesto narodenia a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
c)
stupeň vzdelania, pre ktorý sa vykonáva atestácia,
d)
kategóriu a podkategóriu, pre ktorú sa vykonáva atestácia,
e)
výsledok obhajoby atestačného portfólia,
f)
výsledok atestačnej skúšky,
g)
meno, priezvisko a podpis predsedu atestačnej komisie a členov atestačnej komisie,
h)
miesto a dátum konania obhajoby atestačného portfólia a atestačnej skúšky.
(6)
Na základe protokolu o úspešnom vykonaní obhajoby atestačného portfólia a úspešnom vykonaní atestačnej skúšky atestačná organizácia vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o vykonaní atestácie, ktoré obsahuje
a)
evidenčné číslo osvedčenia a dátum vydania osvedčenia,
b)
číslo a dátum vydania potvrdenia o oprávnení na organizovanie atestácií,
c)
titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
d)
dátum a miesto narodenia pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
e)
stupeň vzdelania, pre ktorý sa vykonala atestácia,
f)
kategóriu a podkategóriu, pre ktorú sa vykonala atestácia,
g)
podpis predsedu atestačnej komisie,
h)
odtlačok pečiatky a podpis štatutárneho zástupcu atestačnej organizácie.
§ 62
Atestačná komisia
(1)
Atestačná komisia sa vymenúva pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov alebo pre príslušnú kategóriu odborných zamestnancov, osobitne na vykonanie prvej atestácie a osobitne na vykonanie druhej atestácie.
(2)
Atestačná komisia vrátane predsedu atestačnej komisie má troch členov. Predsedu atestačnej komisie vymenúva ministerstvo školstva. Ďalších členov atestačnej komisie vymenúva štatutárny orgán atestačnej organizácie. Za predsedu atestačnej komisie nemožno vymenovať zamestnanca príslušnej atestačnej organizácie.
(3)
Predsedom a členom atestačnej komisie môže byť
a)
zamestnanec vysokej školy s najmenej vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa v príslušnom študijnom odbore a
b)
pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou a najmenej piatimi rokmi výkonu pracovnej činnosti v kategórii alebo v podkategórii, pre ktorú je atestačná komisia zriadená.
§ 63
Financovanie profesijného rozvoja
(1)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec hradí náklady spojené
a)
s kvalifikačným vzdelávaním,
b)
so základným programom, ktoré pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec neabsolvuje v súlade s plánom profesijného rozvoja,
c)
s adaptačným vzdelávaním v organizácii zriadenej ministerstvom školstva podľa § 52 ods. 6,
d)
s predatestačným vzdelávaním.
(2)
Ak ide o rozširujúce štúdium v súlade s plánom profesijného rozvoja, oprávnené náklady môže hradiť zamestnávateľ.
(3)
Zamestnávateľ pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca hradí náklady spojené s aktualizačným vzdelávaním a náklady spojené s adaptačným vzdelávaním okrem nákladov spojených s adaptačným vzdelávaním podľa § 52 ods. 6.
(4)
Náklady spojené s modulmi rozširujúceho programu, so špecializačným vzdelávaním, s inovačným vzdelávaním, náklady spojené s vykonávaním atestácií a náklady spojené so základným programom okrem nákladov podľa odseku 1 písm. b) sú hradené
a)
pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom,
b)
zamestnávateľom alebo zriaďovateľom,
c)
poskytovateľom alebo
d)
z prostriedkov inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
(5)
Náklady podľa odsekov 1 až 4 môžu byť hradené
a)
zo štátneho rozpočtu alebo
b)
z prostriedkov Európskej únie.
§ 63a
Dotácie
(1)
Ministerstvo školstva môže poskytnúť z kapitoly ministerstva školstva dotáciu zameranú na podporu aktivít profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl, školských zariadení alebo zariadení sociálnej pomoci (ďalej len „aktivita“). Zoznam oblastí aktivít na poskytnutie dotácie zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle.
(2)
Dotáciu na aktivity možno poskytnúť po splnení podmienok podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu31b) žiadateľovi, ktorým je
a)
poskytovateľ schváleného programu vzdelávania v profesijnom rozvoji,
b)
poskytovateľ, ktorý má oprávnenie na organizovanie inovačného vzdelávania,
c)
atestačná organizácia,
d)
škola, školské zariadenie alebo zariadenie sociálnej pomoci alebo
e)
zriaďovateľ školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci.
(3)
Žiadosť o poskytnutie dotácie podáva žiadateľ písomne bez výzvy v priebehu kalendárneho roka alebo na základe výzvy na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie najneskôr do 30 dní od zverejnenia výzvy.
(4)
Ministerstvo školstva zverejňuje na svojom webovom sídle výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie, a to najmenej 30 dní pred termínom predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie. Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie obsahuje najmä
a)
základný cieľ a výberové kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať jednotlivé žiadosti o poskytnutie dotácie, a ich váhu,
b)
formulár žiadosti o poskytnutie dotácie v elektronickej forme,
c)
okruh oprávnených žiadateľov,
d)
výšku finančných prostriedkov určených na zverejnenú výzvu a
e)
najvyššiu a najnižšiu dotáciu pre jedného žiadateľa.
(5)
Žiadosť o poskytnutie dotácie obsahuje identifikačné údaje o žiadateľovi, ktorými sú
a)
názov a právna forma žiadateľa,
b)
adresa sídla,
c)
identifikačné číslo,
d)
daňové identifikačné číslo,
e)
meno a priezvisko štatutárneho orgánu.
(6)
Žiadosť o poskytnutie dotácie ďalej obsahuje najmä
a)
predmet činnosti žiadateľa,
b)
účel poskytnutia dotácie podľa odseku 1,
c)
charakteristiku uskutočňovanej aktivity, na ktorú sa požaduje dotácia,
d)
termín a miesto uskutočnenia aktivity,
e)
časový harmonogram uskutočňovania aktivity,
f)
analýzu finančného zabezpečenia uskutočňovania aktivity,
g)
uvedenie skutočnosti, či žiadateľ požaduje na uvedenú aktivitu dotáciu od iného subjektu verejnej správy a v akej výške,
h)
doklad o spoluúčasti na financovaní aktivity, ak sa spoluúčasť žiadateľa vyžaduje.
(7)
Výšku spoluúčasti žiadateľa z výšky poskytnutej dotácie na uskutočňovaní aktivity určuje ministerstvo školstva vo výzve alebo v zmluve o poskytnutí dotácie.
(8)
Na základe rozhodnutia o poskytnutí dotácie uzatvorí ministerstvo školstva so žiadateľom, ktorému je schválená dotácia, písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie. Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán podľa odseku 5,
b)
názov banky alebo pobočky zahraničnej banky a číslo samostatného bankového účtu prijímateľa na vedenie prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu,
c)
výšku poskytovanej dotácie, z toho osobitne výšku finančných prostriedkov poskytovaných na mzdové náklady,
d)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
e)
lehotu, v ktorej možno použiť dotáciu, a lehotu na zúčtovanie dotácie,
f)
lehotu na vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov a číslo účtu ministerstva školstva, na ktorý sa tieto finančné prostriedky poukazujú,
g)
termín poukázania výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu a číslo účtu ministerstva školstva, na ktorý sa tieto finančné prostriedky poukazujú,
h)
podmienky použitia prostriedkov dotácie, ktorých nesplnenie je spojené s povinnosťou ich vrátenia.31c)
(9)
Ustanovenia odsekov 5 až 8 sa vzťahujú rovnako na obsah, vyhodnocovanie a rozhodovanie o žiadosti o poskytnutie dotácie bez výzvy a na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie bez výzvy.
(10)
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
§ 64
Pôsobnosť zamestnávateľa v profesijnom rozvoji
(1)
Zamestnávateľ podporuje profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v súlade s
a)
potrebami školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci,
b)
odbornými a spoločenskými požiadavkami na výkon pracovnej činnosti a
c)
individuálnymi potrebami pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.
(2)
Zamestnávateľ podporuje profesijný rozvoj podľa odseku 1
a)
priznaním príplatku za profesijný rozvoj podľa osobitného predpisu32) po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania za úspešné absolvovanie
1.
rozširujúceho štúdia okrem rozširujúceho štúdia špeciálnej pedagogiky pedagogického zamestnanca školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a pedagogického zamestnanca zariadenia sociálnej pomoci,
2.
štátnej jazykovej skúšky,
3.
špecializačného vzdelávania na výkon špecializovaných činností v kariérových pozíciách podľa § 36 ods. 1 písm. c), d) až h), k) až m) a § 36 ods. 2 písm. b) až d) a v súlade so štruktúrou kariérových pozícií školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci,
4.
inovačného vzdelávania v rozsahu najmenej 50 hodín,
b)
poskytnutím pracovného voľna na profesijný rozvoj podľa § 82,
c)
poskytovaním adaptačného vzdelávania v pracovnom čase začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo začínajúceho odborného zamestnanca,
d)
organizovaním aktualizačného vzdelávania v pracovnom čase pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
(3)
Súlad profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca s potrebami školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci sa vyznačí v pláne profesijného rozvoja.
§ 65
Pôsobnosť ministerstva školstva v profesijnom rozvoji
(1)
Ministerstvo školstva
a)
vydáva a odníma potvrdenie o schválení programu kvalifikačného vzdelávania, potvrdenie o schválení programu funkčného vzdelávania, potvrdenie o schválení programu špecializačného vzdelávania a potvrdenie o schválení programu predatestačného vzdelávania,
b)
vydáva a odníma oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania,
c)
vydáva a odníma oprávnenie na organizovanie atestácií,
d)
vykonáva kontrolnú činnosť v oblasti profesijného rozvoja,
e)
zverejňuje a aktualizuje na svojom webovom sídle zoznam
1.
schválených programov vzdelávania,
2.
organizácií oprávnených na poskytovanie inovačného vzdelávania a rozsah ich oprávnenia,
3.
atestačných organizácií a rozsah ich oprávnenia.
(2)
Ministerstvo školstva za závažné porušenie povinnosti podľa § 75 odníme potvrdenie o schválení programu vzdelávania alebo modulu programu vzdelávania, potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania alebo potvrdenie o oprávnení organizovať atestácie.
(3)
Ministerstvo školstva zriaďuje Komisiu pre profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „komisia“) ako svoj poradný orgán v oblasti plnenia úloh podľa odseku 1 písm. a) až c).
(4)
Podrobnosti o činnosti a zložení komisie upravuje jej štatút, ktorý vydá ministerstvo školstva.
(5)
Poskytovateľ kvalifikačného vzdelávania podľa § 43 ods. 2 písm. a) a poskytovateľ špecializačného vzdelávania podľa § 49 ods. 4 oznámia ministerstvu školstva schválenie programu vzdelávania alebo schválenie modulu programu vzdelávania do 15 dní od jeho schválenia. Poskytovateľ inovačného vzdelávania podľa § 55 ods. 2 písm. a) oznámi ministerstvu školstva oblasti, pre ktoré bolo vydané oprávnenie podľa § 55 ods. 4 písm. b), do 15 dní od jeho vydania.
§ 66
Schválenie programu vzdelávania alebo modulu programu vzdelávania
(1)
Žiadosť o schválenie programu vzdelávania alebo žiadosť o schválenie modulu programu vzdelávania predkladá žiadateľ ministerstvu školstva. Žiadosť obsahuje
a)
názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa vrátane mena a priezviska štatutárneho orgánu žiadateľa,
b)
druh vzdelávania,
c)
názov jednoduchého programu vzdelávania alebo názov modulu programu vzdelávania,
d)
titul, meno a priezvisko odborného garanta,
e)
dátum a miesto podania žiadosti,
f)
odtlačok pečiatky a podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa.
(2)
Prílohou k žiadosti je
a)
program vzdelávania alebo modul programu vzdelávania,
b)
profesijný štruktúrovaný životopis odborného garanta,
c)
doklad o uhradení poplatku vo výške 40 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu;33) suma poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá smerom nadol.
(3)
Ak ide o schválenie viacerých jednoduchých programov vzdelávania toho istého žiadateľa, žiadosť sa podáva pre každý program samostatne. Pri programe vzdelávania členenom na moduly sa žiadosť podáva pre každý modul samostatne.
(4)
Ministerstvo školstva posúdi žiadosť a jej prílohy do 30 dní od prijatia žiadosti. Ak je žiadosť alebo jej prílohy neúplná, ministerstvo školstva vyzve žiadateľa, aby žiadosť doplnil v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní. Ak v lehote určenej ministerstvom školstva žiadateľ žiadosť nedoplní alebo doplní neúplne, ministerstvo školstva žiadosti nevyhovie a písomne to oznámi žiadateľovi.
(5)
Ak žiadosť spĺňa všetky náležitosti, ministerstvo školstva na základe odborného stanoviska komisie do 60 dní od prijatia žiadosti vydá žiadateľovi potvrdenie o schválení programu vzdelávania alebo modulu programu vzdelávania, alebo žiadosti nevyhovie; ak ministerstvo školstva žiadosti nevyhovie, písomne to oznámi žiadateľovi. Ak sa ministerstvo školstva odchýli od odborného stanoviska komisie, písomne to odôvodní žiadateľovi. Odborné stanovisko komisie zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle.
(6)
Potvrdenie o schválení programu vzdelávania alebo modulu programu vzdelávania sa vydáva na päť rokov. Počas obdobia platnosti potvrdenia nemožno meniť podmienky schváleného programu vzdelávania alebo schváleného modulu programu vzdelávania. Potvrdenie o schválení programu vzdelávania alebo modulu programu vzdelávania prechádza na právneho nástupcu poskytovateľa, ak ministerstvo školstva udelí na prechod súhlas. Potvrdenie o schválení programu vzdelávania alebo modulu programu vzdelávania je neprevoditeľné.
(7)
Potvrdenie o schválení programu vzdelávania alebo modulu programu vzdelávania obsahuje
a)
evidenčné číslo,
b)
názov, sídlo a identifikačné číslo poskytovateľa vzdelávania,
c)
druh vzdelávania,
d)
názov programu vzdelávania alebo názov modulu programu vzdelávania,
e)
obdobie platnosti,
f)
pracovnú činnosť, na výkon ktorej sa získa kvalifikačný predpoklad, ak ide o kvalifikačné vzdelávanie.
(8)
Potvrdenie o schválení programu vzdelávania alebo modulu programu vzdelávania stráca platnosť, ak
a)
poskytovateľ, ktorému bolo potvrdenie vydané, zanikne bez právneho nástupcu,
b)
právny nástupca poskytovateľa nepožiada do 30 dní od zániku poskytovateľa ministerstvo školstva o súhlas podľa odseku 6,
c)
ministerstvo školstva neudelí právnemu nástupcovi poskytovateľa súhlas podľa odseku 6,
d)
ministerstvo školstva zistí porušenie podmienok, za ktorých bolo potvrdenie vydané a odníme potvrdenie,
e)
odborný garant zomrie alebo bol vyhlásený za mŕtveho, písomne odmietne vykonávať činnosť odborného garanta alebo prestane spĺňať podmienky na vykonávanie činnosti odborného garanta a poskytovateľ nepredloží ministerstvu školstva na schválenie návrh nového garanta do 30 dní od rozhodujúcej skutočnosti.
§ 67
Oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania
(1)
Žiadosť o vydanie oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania predkladá žiadateľ ministerstvu školstva. Žiadosť obsahuje
a)
názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa vrátane mena a priezviska štatutárneho orgánu žiadateľa,
b)
kategóriu alebo podkategóriu, pre ktorú žiadateľ žiada poskytovať inovačné vzdelávanie,
c)
vymedzenie obsahového zamerania inovačného vzdelávania,
d)
vstupné požiadavky na pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
e)
profesijné kompetencie na výkon pracovnej činnosti, ktoré si absolvent inovačného vzdelávania inovuje,
f)
titul, meno a priezvisko odborného garanta,
g)
dátum a miesto podania žiadosti,
h)
odtlačok pečiatky a podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa.
(2)
Prílohou k žiadosti je
a)
dokumentácia preukazujúca splnenie kritérií spôsobilosti poskytovať inovačné vzdelávanie,
b)
profesijný štruktúrovaný životopis odborného garanta,
c)
doklad o uhradení poplatku vo výške 100 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu; suma poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá smerom nadol.
(3)
Ak ide o žiadosť o vydanie oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania toho istého žiadateľa vo viacerých obsahových oblastiach, žiadosť sa podáva pre každú obsahovú oblasť samostatne.
(4)
Ministerstvo školstva posúdi žiadosť a jej prílohy do 30 dní od prijatia žiadosti. Ak je žiadosť alebo jej prílohy neúplná, ministerstvo školstva vyzve žiadateľa, aby žiadosť doplnil v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní. Ak v lehote určenej ministerstvom školstva žiadateľ žiadosť nedoplní alebo doplní neúplne, ministerstvo školstva žiadosti nevyhovie a písomne to oznámi žiadateľovi.
(5)
Ak žiadosť spĺňa všetky náležitosti, ministerstvo školstva podľa záväzných kritérií na posúdenie spôsobilosti poskytovať inovačné vzdelávanie a na základe odborného stanoviska komisie do 60 dní od prijatia žiadosti vydá žiadateľovi potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania alebo žiadosti nevyhovie; ak ministerstvo školstva žiadosti nevyhovie, písomne to oznámi žiadateľovi. Ak sa ministerstvo školstva odchýli od odborného stanoviska komisie, písomne to odôvodní žiadateľovi. Odborné stanovisko komisie zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle.
(6)
Potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania sa vydáva na päť rokov. Počas obdobia platnosti potvrdenia nemožno meniť podmienky vydaného oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania. Potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania prechádza na právneho nástupcu poskytovateľa, ak ministerstvo školstva udelí na prechod súhlas. Potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania je neprevoditeľné.
(7)
Potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania obsahuje
a)
evidenčné číslo,
b)
názov, sídlo a identifikačné číslo poskytovateľa vzdelávania,
c)
vymedzenie obsahového zamerania inovačného vzdelávania,
d)
kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu, pre ktorú je poskytovateľ oprávnený na poskytovanie inovačného vzdelávania,
e)
obdobie platnosti.
(8)
Potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania stráca platnosť, ak
a)
poskytovateľ, ktorému bolo potvrdenie vydané, zanikne bez právneho nástupcu,
b)
právny nástupca poskytovateľa nepožiada do 30 dní od zániku poskytovateľa ministerstvo školstva o súhlas podľa odseku 6,
c)
ministerstvo školstva neudelí právnemu nástupcovi poskytovateľa súhlas podľa odseku 6,
d)
ministerstvo školstva zistí porušenie podmienok, za ktorých bolo potvrdenie vydané a odníme oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania,
e)
odborný garant zomrie alebo bol vyhlásený za mŕtveho, písomne odmietne vykonávať činnosť odborného garanta alebo prestane spĺňať podmienky na vykonávanie činnosti odborného garanta a poskytovateľ nepredloží ministerstvu školstva na schválenie návrh nového garanta do 30 dní od rozhodujúcej skutočnosti.
§ 68
Oprávnenie na organizovanie atestácií
(1)
Žiadosť o vydanie oprávnenia na organizovanie atestácií predkladá žiadateľ ministerstvu školstva. Žiadosť obsahuje
a)
názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa vrátane mena a priezviska štatutárneho orgánu žiadateľa,
b)
označenie fakulty, ktorá bude organizovať atestácie, ak je žiadateľom vysoká škola,
c)
kategóriu alebo podkategóriu, pre ktorú žiadateľ žiada organizovať atestácie,
d)
dátum a miesto podania žiadosti,
e)
odtlačok pečiatky a podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa.
(2)
Prílohou k žiadosti je doklad o uhradení poplatku vo výške 100 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu; suma poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá smerom nadol.
(3)
Ministerstvo školstva posúdi žiadosť a jej prílohy do 30 dní od prijatia žiadosti. Ak je žiadosť alebo jej prílohy neúplná, ministerstvo školstva vyzve žiadateľa, aby žiadosť doplnil v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní. Ak v lehote určenej ministerstvom školstva žiadateľ žiadosť nedoplní alebo doplní neúplne, ministerstvo školstva žiadosti nevyhovie a písomne to oznámi žiadateľovi.
(4)
Ak žiadosť spĺňa všetky náležitosti, ministerstvo školstva s prihliadnutím na odborné stanovisko komisie do 60 dní od prijatia žiadosti vydá žiadateľovi potvrdenie o oprávnení na organizovanie atestácií alebo žiadosti nevyhovie; ak ministerstvo školstva žiadosti nevyhovie, písomne to oznámi žiadateľovi.
(5)
Potvrdenie o oprávnení na organizovanie atestácií sa vydáva na päť rokov. Počas obdobia platnosti potvrdenia nemožno meniť podmienky vydaného oprávnenia na organizovanie atestácií. Potvrdenie o oprávnení na organizovanie atestácií prechádza na právneho nástupcu atestačnej organizácie, ak ministerstvo školstva udelí na prechod súhlas. Potvrdenie o oprávnení na organizovanie atestácií je neprevoditeľné.
(6)
Potvrdenie o oprávnení na organizovanie atestácií obsahuje
a)
evidenčné číslo,
b)
názov, sídlo a identifikačné číslo atestačnej organizácie,
c)
označenie fakulty, ktorá bude organizovať atestácie, ak je atestačnou organizáciou vysoká škola,
d)
kategóriu alebo podkategóriu, pre ktorú má atestačná organizácia oprávnenie na organizovanie atestácií,
e)
obdobie platnosti.
(7)
Potvrdenie o oprávnení na organizovanie atestácií stráca platnosť, ak
a)
atestačná organizácia, ktorej bolo potvrdenie vydané, zanikne bez právneho nástupcu,
b)
právny nástupca atestačnej organizácie nepožiada do 30 dní od zániku atestačnej organizácie ministerstvo školstva o súhlas podľa odseku 5,
c)
ministerstvo školstva neudelí právnemu nástupcovi atestačnej organizácie súhlas podľa odseku 5,
d)
fakulta, ktorá organizuje atestácie, zanikne,
e)
vysoká škola neuskutočňuje študijný program vysokoškolského štúdia druhého stupňa, ktorým sa získava kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti a nepožiada ministerstvo školstva o zmenu rozsahu oprávnenia na organizovanie atestácií alebo
f)
ministerstvo školstva zistí porušenie podmienok, za ktorých bolo potvrdenie vydané a odníme oprávnenie na organizovanie atestácií.
§ 69
Povinnosti poskytovateľa vzdelávania a atestačnej organizácie
(1)
Poskytovateľ vzdelávania je povinný
a)
uskutočňovať program vzdelávania za podmienok, za akých bol schválený alebo v súlade s oprávnením na poskytovanie inovačného vzdelávania,
b)
zverejňovať na svojom webovom sídle názvy programov vzdelávania, ktoré poskytuje,
c)
viesť dokumentáciu vzdelávania,
d)
získavať, spracovávať a uverejňovať na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania,
e)
predkladať ministerstvu školstva na schválenie zmenu odborného garanta; to neplatí, ak ide o adaptačné vzdelávanie a aktualizačné vzdelávanie,
f)
zabezpečovať kvalitu
1.
programu vzdelávania,
2.
priebehu vzdelávania,
3.
ukončovania vzdelávania,
g)
oznamovať ministerstvu školstva zmenu názvu a sídla, zrušenie alebo zánik poskytovateľa vzdelávania najneskôr do 30 dní odo dňa rozhodujúcej skutočnosti,
h)
poskytovať súčinnosť pri výkone kontroly v profesijnom rozvoji,
i)
oznamovať na vyžiadanie ministerstvu školstva na účely kontroly v profesijnom rozvoji začiatok a miesto poskytovania programu vzdelávania v lehote najneskôr desať dní pred termínom jeho uskutočnenia; zmeny v termínoch oznamuje ministerstvu školstva bezodkladne.
(2)
Dokumentácia vzdelávania obsahuje
a)
program vzdelávania,
b)
potvrdenie o schválení programu vzdelávania alebo modulu programu vzdelávania alebo potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania,
c)
doklady o lektorskom zabezpečení vzdelávania,
d)
doklady o účasti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na vzdelávaní,
e)
doklady o ukončení vzdelávania,
f)
hodnotenie uskutočňovaného vzdelávania.
(3)
Atestačná organizácia je povinná
a)
organizovať atestácie za podmienok, za akých bolo vydané oprávnenie na organizovanie atestácií,
b)
zverejňovať na svojom webovom sídle kategórie a podkategórie, pre ktoré organizuje atestácie,
c)
viesť dokumentáciu atestácie,
d)
oznamovať ministerstvu školstva skutočnosti rozhodujúce pre platnosť potvrdenia o oprávnení na organizovanie atestácií alebo jeho rozsah do 30 dní od rozhodujúcej skutočnosti,
e)
zabezpečovať kvalitu a úroveň posudzovania a obhajoby atestačného portfólia, úroveň a personálne zabezpečenie atestačnej skúšky,
f)
poskytovať súčinnosť pri výkone kontroly v profesijnom rozvoji,
g)
oznamovať na vyžiadanie ministerstvu školstva na účely kontroly v profesijnom rozvoji termín a miesto konania obhajoby atestačného portfólia a atestačnej skúšky v lehote najneskôr 30 dní pred ich konaním; zmeny v termínoch oznamuje ministerstvu školstva bezodkladne.
(4)
Dokumentácia atestácie obsahuje
a)
potvrdenie o oprávnení na organizovanie atestácie,
b)
žiadosť o vykonanie atestácie a jej prílohy,
c)
evidenciu o konzultáciách so žiadateľom o vykonanie atestácie,
d)
posudok atestačného portfólia,
e)
doklady o personálnom zabezpečení atestácie,
f)
doklady o ukončení atestácie.
§ 70
Hodnotenie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
(1)
Predmetom hodnotenia pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca sú výsledky, náročnosť a kvalita výkonu pracovnej činnosti, osvojenie si a využívanie profesijných kompetencií.
(2)
Výsledkami výkonu pracovnej činnosti sú dôkazy o úrovni dosahovania cieľov výchovy a vzdelávania alebo dôkazy o úrovni pracovnej činnosti. Úroveň dosahovania cieľov výchovy a vzdelania sa sleduje na úrovni triedy alebo skupiny.
(3)
Kvalitou výkonu pracovnej činnosti je miera správnosti, účelnosti a efektívnosti pracovnej činnosti. Kvalita výkonu pracovnej činnosti sa sleduje na úrovni dieťaťa alebo žiaka.
(4)
Osvojenie a využívanie profesijných kompetencií sa hodnotí v súlade s profesijným štandardom a potrebami školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci.
(5)
Pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca hodnotí priamy nadriadený jedenkrát ročne, najneskôr do konca školského roka. Začínajúceho pedagogického zamestnanca hodnotí uvádzajúci pedagogický zamestnanec a začínajúceho odborného zamestnanca hodnotí uvádzajúci odborný zamestnanec priebežne a na konci adaptačného obdobia. Riaditeľa hodnotí zriaďovateľ jedenkrát ročne, najneskôr do konca školského roka.
(6)
Hodnotenie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca je podkladom na
a)
odporúčanie uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo odporúčanie uvádzajúceho odborného zamestnanca na ukončenie adaptačného vzdelávania,
b)
vypracovanie plánu profesijného rozvoja,
c)
odmeňovanie,
d)
písomnú výzvu zamestnávateľa na odstránenie nedostatkov vo výkone pracovnej činnosti.
(7)
O hodnotení podľa odseku 5 sa vyhotovuje písomný záznam v dvoch rovnopisoch, z toho jeden dostane hodnotený pedagogický zamestnanec alebo hodnotený odborný zamestnanec.
(8)
Ak začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec nesúhlasí s hodnotením uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca, požiada o hodnotenie priameho nadriadeného. Hodnotenie priamym nadriadeným je záväzné pre ukončenie adaptačného vzdelávania.
(9)
Ak pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nesúhlasí s hodnotením priameho nadriadeného, požiada o hodnotenie riaditeľa; vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec požiada o hodnotenie zriaďovateľa. Ak riaditeľ nesúhlasí s hodnotením zriaďovateľa, požiada o hodnotenie organizáciu zriadenú ministerstvom školstva.
(10)
Zamestnávateľ rozpracuje zásady hodnotenia pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v pracovnom poriadku. Súčasťou zásad hodnotenia sú kritériá na hodnotenie výsledkov a kvality výkonu pracovnej činnosti vyplývajúce zo školského vzdelávacieho programu, výchovného programu a individuálnych charakteristík školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci.
(11)
Vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca hodnotia aj pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci školy alebo školského zariadenia anonymne formou dotazníka jedenkrát ročne, najneskôr do konca školského roka. Výsledky anonymného hodnotenia spracuje zriaďovateľ a prerokuje ich s riaditeľom.
ŠTVRTÁ ČASŤ
KONTROLA V PROFESIJNOM ROZVOJI A SPRÁVNE DELIKTY
§ 71
Predmet kontroly
Predmetom kontroly v profesijnom rozvoji je
a)
dodržiavanie programu vzdelávania alebo modulu programu vzdelávania,
b)
úroveň uskutočňovaného vzdelávania,
c)
priebeh atestácií,
d)
dodržiavanie materiálnych, priestorových, personálnych, organizačných a ďalších podmienok, za ktorých bol schválený program vzdelávania, modul programu vzdelávania, vydané oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania alebo vydané oprávnenie na organizovanie atestácií,
e)
dodržiavanie požiadaviek na ukončenie vzdelávania a ďalších podmienok ukončenia vzdelávania, za ktorých bol schválený program vzdelávania, modul programu vzdelávania alebo vydané oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania,
f)
vedenie dokumentácie vzdelávania alebo dokumentácie atestácie,
g)
plnenie povinností poskytovateľa vzdelávania alebo atestačnej organizácie.
§ 72
Výkon kontroly v profesijnom rozvoji
(1)
Kontrolu v profesijnom rozvoji ministerstvo školstva vykonáva na základe vlastnej iniciatívy alebo na základe podnetu.
(2)
Kontrolu v profesijnom rozvoji vykonáva ministerstvo školstva v spolupráci s odborníkmi v oblasti profesijného rozvoja.
(3)
Osoby vykonávajúce kontrolu sú pri výkone kontroly oprávnené
a)
vstupovať na pozemky, do budov a iných priestorov, kde sa organizuje a ukončuje vzdelávanie alebo atestácia,
b)
vyžadovať v nimi určenej lehote poskytnutie originálov alebo overených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov, informácií, dokumentov a iných podkladov, ktoré súvisia s predmetom kontroly,
c)
vyhotovovať z podkladov podľa písmena b) kópie na účely kontroly a ďalšieho postupu odôvodneného výsledkami kontroly; prevzatie týchto podkladov osoba vykonávajúca kontrolu písomne potvrdí a vráti ich bezodkladne tomu, od koho sa vyžiadali najneskôr v deň ukončenia kontroly,
d)
zúčastňovať sa na vzdelávaní alebo jeho časti, alebo na atestačnom konaní alebo jeho časti, na ukončovaní vzdelávania, obhajobe atestačného portfólia a na atestačnej skúške.
(4)
Osoby vykonávajúce kontrolu sú povinné
a)
preukázať sa poverením na vykonanie kontroly,
b)
oznámiť pri konflikte záujmov túto skutočnosť bezodkladne ministerstvu školstva,
c)
prerokovať správu o kontrole so štatutárnym orgánom kontrolovaného subjektu,
d)
spracovať správu o kontrole,
e)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich s výkonom kontroly.
(5)
Kontrolovaný subjekt je oprávnený vyjadriť sa písomne k zisteným nedostatkom, navrhnutým opatreniam a k lehote na splnenie opatrení uvedených v návrhu správy o kontrole v lehote do 15 dní od prerokovania správy o kontrole so štatutárnym orgánom kontrolovaného subjektu.
(6)
O výsledku kontroly vypracuje osoba vykonávajúca kontrolu správu o kontrole do 30 dní odo dňa ukončenia kontroly. Pri vykonávaní kontroly bez podnetu sa správa vyhotovuje, ak bol zistený nedostatok. Správa o kontrole obsahuje
a)
názov, sídlo a identifikačné číslo kontrolovaného subjektu,
b)
miesto vykonania kontroly, ak sa nezhoduje s údajmi podľa písmena a),
c)
predmet kontroly,
d)
zistenia,
e)
navrhnuté opatrenia a lehotu na ich splnenie,
f)
lehotu na vyjadrenie k zisteným nedostatkom,
g)
deň začatia a skončenia kontroly,
h)
mená, priezviská a podpisy osôb, ktoré kontrolu vykonali.
(7)
Výkonom kontroly v profesijnom rozvoji nie je dotknutý výkon kontroly podľa osobitného predpisu.34)
Správne delikty
§ 73
(1)
Poskytovateľ vzdelávania sa dopustí správneho deliktu, ak
a)
poskytuje vzdelávanie bez potvrdenia o schválení programu vzdelávania alebo modulu programu vzdelávania alebo bez oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania,
b)
neuskutočňuje program vzdelávania za podmienok, za akých bol schválený,
c)
neuskutočňuje program vzdelávania v súlade s oprávnením na poskytovanie inovačného vzdelávania,
d)
nevydáva doklady o absolvovanom vzdelávaní s ustanovenými náležitosťami,
e)
nezverejňuje na svojom webovom sídle názvy programov vzdelávania, ktoré poskytuje,
f)
neplní povinnosť viesť dokumentáciu vzdelávania alebo nezabezpečuje jej úplnosť,
g)
neplní povinnosť získavať, spracovávať a uverejňovať na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania,
h)
nepredloží ministerstvu školstva na schválenie zmenu odborného garanta,
i)
porušuje povinnosť podľa § 69 ods. 1 písm. f),
j)
neoznámi ministerstvu školstva zmenu podľa § 69 ods. 1 písm. g),
k)
neoznámi údaje podľa § 69 ods. 1 písm. i),
l)
neposkytne súčinnosť pri výkone kontroly v profesijnom rozvoji,
m)
neodstráni nedostatky zistené kontrolou v profesijnom rozvoji v určenej lehote.
(2)
Atestačná organizácia sa dopustí správneho deliktu, ak
a)
organizuje atestácie bez oprávnenia na organizovanie atestácií,
b)
neorganizuje atestácie za podmienok, za akých bolo vydané oprávnenie na organizovanie atestácií,
c)
nevydáva doklady o úspešnom vykonaní atestácie s ustanovenými náležitosťami podľa § 61 ods. 6,
d)
nezverejňuje na svojom webovom sídle kategórie a podkategórie, pre ktoré organizuje atestácie,
e)
neplní povinnosť viesť dokumentáciu atestácie alebo nezabezpečuje jej úplnosť,
f)
neoznámi ministerstvu školstva zmenu podľa § 69 ods. 3 písm. d),
g)
poruší povinnosť podľa § 69 ods. 3 písm. e),
h)
neoznámi údaje podľa § 69 ods. 3 písm. g),
i)
neposkytne súčinnosť pri výkone kontroly v profesijnom rozvoji,
j)
neodstráni nedostatky zistené kontrolou v profesijnom rozvoji v určenej lehote.
(3)
Za správny delikt podľa odseku 1 písm. d), e), g), h), j) alebo písm. k) možno uložiť pokutu do 1 000 eur. Za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) až c), f), i), l) alebo písm. m) možno uložiť pokutu do 10 000 eur.
(4)
Za správny delikt podľa odseku 2 písm. c), d), f) alebo písm. h) možno uložiť pokutu do 1 000 eur. Za správny delikt podľa odseku 2 písm. a), b), e), g), i) alebo písm. j) možno uložiť pokutu do 10 000 eur.
§ 74
(1)
Pri ukladaní sankcií za správne delikty podľa § 73 správny orgán prihliada na závažnosť, spôsob, dĺžku trvania a následky protiprávneho konania, na opakované porušenie povinnosti a na to, že sa konaním porušili viaceré povinnosti.
(2)
Sankciu za správny delikt možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti správny orgán dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(3)
Správne delikty prejednáva a rozhoduje o nich ministerstvo školstva.
(4)
Ministerstvo školstva môže za správny delikt podľa § 73 ods. 1 písm. a), c), i) alebo písm. m) a ods. 2 písm. a), b), g) alebo písm. j) uložiť aj zákaz uchádzať sa o schválenie programu vzdelávania, oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania alebo oprávnenia na organizovanie atestácií až na päť rokov.
(5)
Pokuty podľa § 73 sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 75
Závažné porušenie povinnosti
Za závažné porušenie povinnosti sa považuje spáchanie správneho deliktu podľa § 73 ods. 1 písm. l) alebo písm. m) a § 73 ods. 2 písm. i) alebo písm. j).
PIATA ČASŤ
CENTRÁLNY REGISTER
§ 76
(1)
Centrálny register je informačným systémom verejnej správy, ktorý obsahuje zoznam údajov o pedagogických zamestnancoch, odborných zamestnancoch a ďalších zamestnancoch škôl a školských zariadení. Správcom a prevádzkovateľom centrálneho registra je ministerstvo školstva.
(2)
Centrálny register je neverejný. O pedagogickom zamestnancovi a odbornom zamestnancovi sa zverejňujú len údaje podľa odseku 3 písm. a), h), i) a j). O ďalšom zamestnancovi školy alebo školského zariadenia sa zverejňujú len údaje podľa odseku 3 písm. a), i) a písm. j) prvého bodu až tretieho bodu.
(3)
Do centrálneho registra sa o pedagogickom zamestnancovi zapisujú údaje v rozsahu
a)
titul, meno a priezvisko,
b)
rodné priezvisko,
c)
dátum a miesto narodenia,
d)
rodné číslo,
e)
pohlavie,
f)
štátna príslušnosť,
g)
adresa pobytu a druh pobytu,
h)
kvalifikačné predpoklady,
i)
zamestnávateľ,
j)
údaje o pracovnoprávnom vzťahu v rozsahu
1.
dátum vzniku a zániku pracovného pomeru,
2.
výkon práce na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru,
3.
pracovný pomer na ustanovený pracovný čas alebo kratší pracovný čas,
4.
prerušenie pracovnej činnosti a dôvod prerušenia,
k)
údaje o odmeňovaní,
l)
celková dĺžka výkonu pracovnej činnosti,
m)
kategória,
n)
podkategória,
o)
kariérový stupeň,
p)
kariérová pozícia,
q)
úväzok; to neplatí, ak ide o pedagogického zamestnanca zaradeného do kategórie školský digitálny koordinátor,
r)
profesijný rozvoj,
s)
údaje o spĺňaní kvalifikačných predpokladov na
1.
vyučovanie vyučovacích predmetov v úväzku, ak ide o učiteľa,
2.
odborný výcvik, ak ide o majstra odbornej výchovy,
3.
vyučovanie vyučovacích predmetov, ktorými sa dopĺňa základný úväzok, ak ide o vychovávateľa a majstra odbornej výchovy,
t)
údaj o splnení alebo o nesplnení predpokladu bezúhonnosti na výkon pracovnej činnosti.
(4)
Do centrálneho registra sa o odbornom zamestnancovi zapisujú údaje podľa odseku 3 písm. a) až m), o), p), r) a t).
(5)
Do centrálneho registra sa o ďalšom zamestnancovi školy alebo školského zariadenia zapisujú údaje podľa odseku 3 písm. a) až g), i), písm. j) prvého bodu až tretieho bodu a písm. k). Údaje o kvalifikačných predpokladoch a bezúhonnosti sa zapisujú, ak sú vyžadované podľa osobitného predpisu.34a)
(6)
Osobné údaje podľa odsekov 3 až 5 možno v centrálnom registri spracúvať najdlhšie do jedného roka od smrti dotknutej osoby alebo jej vyhlásenia za mŕtvu.
§ 77
(1)
Škola, školské zariadenie alebo zriaďovateľ, ktorý je zamestnávateľom, spracúvajú údaje podľa § 76 ods. 3 až 5 v centrálnom registri do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k rozhodujúcej skutočnosti alebo v ktorom sa dozvie o zmene údajov.
(2)
Povinnosť podľa odseku 1 plní škola, školské zariadenie alebo zriaďovateľ priamym vložením údajov do centrálneho registra alebo synchronizáciou údajov s údajmi v Centrálnom registri detí, žiakov a poslucháčov, Centrálnom registri škôl, školských zariadení, elokovaných pracovísk a zriaďovateľov alebo v referenčných registroch.
(3)
Ak technické podmienky školy alebo školského zariadenia neumožňujú splnenie povinnosti podľa odseku 1 spôsobom podľa odseku 2, splnenie povinnosti škola alebo školské zariadenie zabezpečí prostredníctvom svojho zriaďovateľa; ak to technické podmienky zriaďovateľa neumožňujú, prostredníctvom regionálneho úradu. Škola alebo školské zariadenie bezodkladne oznámi údaje zriaďovateľovi alebo regionálnemu úradu na účely ich spracovania v centrálnom registri.
(4)
Za správnosť údajov v centrálnom registri zodpovedá škola, školské zariadenie alebo zriaďovateľ, ktorý je zamestnávateľom.
§ 78
Sprístupňovanie údajov z centrálneho registra
(1)
Ministerstvo školstva sprístupňuje údaje z centrálneho registra školám, školským zariadeniam, zriaďovateľom škôl a školských zariadení a orgánom verejnej správy na účely
a)
personálneho plánovania zabezpečenia výchovy a vzdelávania,
b)
zabezpečovania profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
c)
financovania škôl a školských zariadení a kontroly financovania,
d)
výkazníctva a štatistických zisťovaní vrátane medzinárodných porovnaní,
e)
poskytovania elektronických služieb34b) alebo
f)
plnenia iných úloh ustanovených osobitnými predpismi.35)
(2)
Ministerstvo školstva sprístupňuje na účely overenia predpokladu bezúhonnosti z centrálneho registra zamestnávateľovi údaj o splnení alebo o nesplnení predpokladu bezúhonnosti na výkon pracovnej činnosti.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 79
Starostlivosť o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
(1)
Zamestnávateľ uhradí pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi školy alebo školského zariadenia, ktorú navštevuje najmenej 50 % detí alebo žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu navštevujúcich detí alebo žiakov k 15. septembru začínajúceho školského roka,
a)
jedenkrát ročne preukázanú hodnotu vakcíny proti chrípke, najviac vo výške 5 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, ak ju neuhrádza zdravotná poisťovňa zamestnanca,
b)
75 % preukázanej hodnoty vakcíny proti hepatitíde typu A a B, najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, ak ju neuhrádza zdravotná poisťovňa zamestnanca.
(2)
Zamestnávateľ uhradí pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi zariadenia sociálnej pomoci k 15. septembru preukázanú hodnotu vakcíny podľa odseku 1.
(3)
Zamestnávateľ najmenej jedenkrát ročne zabezpečí pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v pracovnom čase preventívne psychologické poradenstvo a umožní im absolvovať poradenstvo zamerané na predchádzanie a zvládanie agresivity, sebapoznanie a riešenie konfliktov.
§ 80
Morálne oceňovanie
(1)
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky môže udeliť pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi morálne ocenenie, ktoré môže byť spojené s finančným darom alebo vecným darom, za
a)
celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní, v oblasti profesijného rozvoja alebo v odbornej starostlivosti o deti a žiakov,
b)
výchovu a vzdelávanie v škole s vyučovacím jazykom slovenským v inom štáte,
c)
významný podiel na rozvoji školstva Slovenskej republiky,
d)
mimoriadny prínos k profesijnému rozvoju pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
(2)
Návrh na morálne ocenenie podľa odseku 1 ministerstvu školstva predkladajú
a)
riaditeľ,
b)
zriaďovateľ,
c)
ústredný orgán štátnej správy,
d)
regionálny úrad,
e)
obec alebo vyšší územný celok,
f)
vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program, ktorým sa získava vzdelanie požadované pre splnenie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti,
g)
iná právnická osoba, ktorá má v predmete činnosti vzdelávanie,
h)
právnické osoby, ktoré sa zúčastňujú na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce na celoštátnej úrovni.35a)
(3)
Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi môže udeliť morálne ocenenie, ktoré môže byť spojené s finančnou odmenou, aj zamestnávateľ, zriaďovateľ, obec, vyšší územný celok alebo regionálny úrad za významný prínos pre
a)
výchovu a vzdelávanie na úrovni kraja, vyššieho územného celku, obce alebo na úrovni zriaďovateľa,
b)
profesijný rozvoj alebo
c)
rozvoj školy alebo rozvoj školského zariadenia.
Spoločné ustanovenia k výkonu pracovnej činnosti
§ 81
(1)
Pôsobnosť riaditeľa podľa § 51 ods. 4 a 6, § 52 ods. 3, § 57 ods. 3, ods. 7 písm. a) a ods. 9, § 60 ods. 2 písm. c), § 61 ods. 1 písm. h) a § 64 vo vzťahu k pedagogickému zamestnancovi v zariadení sociálnej pomoci a odbornému zamestnancovi v zariadení sociálnej pomoci vykonáva riaditeľ zariadenia sociálnej pomoci.
(2)
Pôsobnosť riaditeľa podľa § 57 ods. 3, ods. 7 písm. a) a ods. 9, § 60 ods. 2 písm. c), § 61 ods. 1 písm. h) a § 64 vo vzťahu k pedagogickému zamestnancovi na pracovisku praktického vyučovania vykonáva zamestnávateľ.
§ 82
(1)
Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí pracovné voľno s náhradou funkčného platu v rozsahu
a)
päť pracovných dní v kalendárnom roku na profesijný rozvoj podľa § 40 ods. 3 písm. a) a b),
b)
ďalších päť pracovných dní na prípravu a vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie,
c)
ďalších päť pracovných dní na účasť na rozširujúcom module funkčného vzdelávania, ak ide o riaditeľa, vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca.
(2)
Ak trvá pracovný pomer pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca kratšie ako jeden kalendárny rok, vzniká mu za každý kalendárny mesiac trvania pracovného pomeru nárok na pol dňa pracovného voľna podľa odseku 1 písm. a).
(3)
Pracovné voľno podľa odseku 1 čerpá pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec po dohode so zamestnávateľom.
(4)
Pracovný pomer na určitú dobu36) s pedagogickým zamestnancom možno dohodnúť najkratšie na jeden školský rok; to sa nevzťahuje na pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu z dôvodu zastupovania zamestnanca podľa § 48 ods. 4 písm. a) alebo písm. b) Zákonníka práce. Na pracovný pomer na určitú dobu sa vzťahuje Zákonník práce.
(5)
Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi zamestnávateľ povolí prerušenie výkonu pracovnej činnosti najviac na jeden školský rok, ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec vykonával pracovnú činnosť nepretržite najmenej desať rokov. Pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi za čas prerušenia výkonu pracovnej činnosti nepatrí mzda alebo plat. Zamestnávateľ povolí prerušenie výkonu pracovnej činnosti od prvého dňa školského roka, ktorý nasleduje po školskom roku, v ktorom pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec požiadal o prerušenie výkonu pracovnej činnosti.
(6)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec môže počas prerušenia výkonu pracovnej činnosti z dôvodu materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky alebo pri prerušení pracovnej činnosti podľa odseku 5 po dohode s riaditeľom
a)
absolvovať vzdelávanie alebo
b)
vykonať atestáciu.
(7)
Pracovný pomer pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca sa skončí najneskôr uplynutím školského roka, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku; ak ide o riaditeľa, uplynutím funkčného obdobia, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku. Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru podľa prvej vety odstupné ako pri skončení pracovného pomeru výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce. Zamestnávateľ môže s pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom, ktorý dovŕšil 65 rokov veku uzatvoriť pracovný pomer podľa odseku 4.
(8)
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí zabezpečujú výchovu a vzdelávanie detí cudzincov podľa osobitného predpisu,37) odborne, organizačne, metodicky a finančne zabezpečuje ministerstvo školstva.
§ 83
(1)
Pedagogický zamestnanec je povinný splniť kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti najneskôr do štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru v príslušnom druhu školy alebo školského zariadenia, v ktorom vykonáva pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca.
(2)
Pedagogický zamestnanec je povinný po preradení do inej kategórie splniť kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu najneskôr do dvoch rokov odo dňa preradenia.
(3)
Pedagogický zamestnanec je povinný splniť kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti v škole, školskom zariadení alebo v triede pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami najneskôr do štyroch rokov od začiatku výkonu tejto pracovnej činnosti. Pedagogický zamestnanec zariadenia sociálnej pomoci, ktorý poskytuje výchovu v špecializovanej samostatnej skupine pre deti s poruchami správania a v špecializovanej samostatnej skupine pre deti, ktoré vyžadujú zvýšenú starostlivosť z dôvodu, že boli týrané, sexuálne zneužívané alebo boli na nich páchané trestné činy ohrozujúce ich priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin, je povinný splniť kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti najneskôr do štyroch rokov od začiatku výkonu tejto pracovnej činnosti.
(4)
V období podľa odsekov 1 až 3 sa pedagogický zamestnanec považuje za pedagogického zamestnanca spĺňajúceho kvalifikačný predpoklad, ak spĺňa podmienku získania stupňa vzdelania vyžadovaného pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca alebo pre príslušnú kategóriu odborného zamestnanca.
(5)
Pedagogický zamestnanec, ktorý nespĺňa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti a nespĺňa lehotu podľa odsekov 1 až 3, sa nezaraďuje do kariérových stupňov.
§ 84
(1)
Zamestnávateľ je povinný informovať o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
a)
zverejnením informácie o voľnom pracovnom mieste na svojom webovom sídle, ak má webové sídlo,
b)
zverejnením informácie o voľnom pracovnom mieste na webovom sídle zriaďovateľa, ak má zriaďovateľ webové sídlo a
c)
odoslaním informácie o voľnom pracovnom mieste regionálnemu úradu na účely zverejnenia na jeho webovom sídle.
(2)
Informácia podľa odseku 1 obsahuje najmä
a)
názov a adresu zamestnávateľa,
b)
príslušnú kategóriu alebo podkategóriu,
c)
kvalifikačné predpoklady,
d)
zoznam vyžadovaných dokladov,
e)
iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.
(3)
Zamestnávateľ poskytne ministerstvu školstva údaje o vzdelávaní pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rozsahu, spôsobom a v lehote, ktoré určí ministerstvo školstva.
§ 84a
Školský podporný tím
(1)
Riaditeľ materskej školy, riaditeľ základnej školy alebo riaditeľ strednej školy môže na účely inkluzívneho vzdelávania vytvoriť školský podporný tím, ktorého úlohou je najmä
a)
koordinovať rozvoj inkluzívneho vzdelávania,
b)
zabezpečiť vo výchove a vzdelávaní uplatňovanie používania prístupov a stratégií, ktoré vyplývajú z jednotlivých odborov vedy a techniky,
c)
spolupracovať so zariadením poradenstva a prevencie a ďalšími subjektmi pri podpore detí, žiakov a ich zákonných zástupcov v oblasti výchovy a vzdelávania,
d)
poskytovať poradenstvo deťom, žiakom a zákonným zástupcom a metodickú podporu pedagogickým zamestnancom,
e)
podieľať sa na tvorbe školského vzdelávacieho programu.
(2)
Členom školského podporného tímu je školský špeciálny pedagóg a všetci odborní zamestnanci príslušnej školy. Členmi školského podporného tímu môžu byť aj iní pedagogickí zamestnanci.
(3)
Zloženie školského podporného tímu upraví riaditeľ vo vnútornom predpise po prerokovaní v pedagogickej rade, ak je zriadená.
§ 85
Splnomocňovacie ustanovenia
Ministerstvo školstva vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví
a)
podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch na výkon pracovnej činnosti pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov, na výkon pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov v školách a školských zariadeniach pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pre kategórie odborných zamestnancov a podrobnosti o postupe pri ich posudzovaní,
b)
podrobnosti o požiadavkách na obsah programov vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a kritériá na posúdenie spôsobilosti poskytovať inovačné vzdelávanie a podrobnosti o požiadavkách na obsah posudku atestačného portfólia.
§ 86
Vzťah k iným právnym predpisom
(1)
Pri spracúvaní a ochrane osobných údajov podľa tohto zákona sa postupuje podľa osobitného predpisu.38)
(2)
Výkonom pracovnej činnosti odborného zamestnanca nie je dotknutý výkon odborných činností podľa osobitných predpisov.39) Výkonom pracovnej činnosti školského digitálneho koordinátora nie je dotknutý výkon pracovných činností v oblasti informatiky podľa osobitného predpisu.39a)
(3)
Na sprístupňovanie údajov z centrálneho registra sa nevzťahuje osobitný predpis.40)
(4)
Na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem konania podľa § 73 a 74.
(5)
Na vymenúvanie a odvolávanie riaditeľa sa vzťahuje osobitný predpis.41)
Prechodné ustanovenia
§ 87
(1)
Pedagogická činnosť a odborná činnosť podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 je pracovnou činnosťou podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019.
(2)
Splnenie predpokladov na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 sa považuje za splnenie predpokladov na výkon pracovnej činnosti podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019.
(3)
Zamestnávateľ môže znížiť požiadavku vyučovania aprobačných predmetov alebo predmetov študijného odboru, v ktorom učiteľ získal vzdelanie, na rozsah jednej tretiny jeho základného úväzku, ak nie je možné zabezpečiť vyučovací proces iným učiteľom, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie aprobačných predmetov, najdlhšie do 31. augusta 2024.
(4)
Pedagogickému zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ podľa predpisov účinných do 31. októbra 2009 zachoval výnimku z plnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania, zostáva táto výnimka zachovaná po celý čas vykonávania pracovnej činnosti s rovnakým alebo obdobným charakterom, aký má pracovná činnosť, na ktorej vykonávanie bola výnimka udelená.
(5)
Pedagogický zamestnanec, ktorý začal doplňujúce pedagogické štúdium alebo rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019, toto štúdium úspešne ukončí najneskôr do 31. augusta 2023. V období podľa prvej vety sa pedagogický zamestnanec považuje za pedagogického zamestnanca spĺňajúceho kvalifikačný predpoklad.
(6)
Od pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorý vykonával špecializované činnosti uvádzajúceho pedagogického zamestnanca, výchovného poradcu, kariérového poradcu a uvádzajúceho odborného zamestnanca podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019, sa špecializačné vzdelávanie nevyžaduje do 31. augusta 2025. V období podľa prvej vety sa podmienka absolvovania špecializačného vzdelávania podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019 považuje za splnenú.
(7)
Rozširujúce štúdium absolvované do 31. augusta 2019 sa na účely príplatku za profesijný rozvoj nepovažuje za rozširujúce štúdium podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019. Rozširujúce štúdium, ktoré sa začalo do 31. augusta 2019 a skončí po 1. septembri 2019, sa považuje za rozširujúce štúdium podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019, ak ho schváli rektor príslušnej vysokej školy.
(8)
Špecializačné vzdelávanie absolvované do 31. augusta 2019 sa na účely príplatku za profesijný rozvoj nepovažuje za špecializačné vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019. Špecializačné vzdelávanie, ktoré sa začalo do 31. augusta 2019 a skončí do 31. decembra 2020, sa na účely príplatku za profesijný rozvoj považuje za špecializačné vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019, ak je v súlade s potrebami školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci.
(9)
Inovačné vzdelávanie absolvované do 31. augusta 2019 sa na účely príplatku za profesijný rozvoj nepovažuje za inovačné vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019. Inovačné vzdelávanie, ktoré sa začalo do 31. augusta 2019 a skončí do 31. decembra 2020, sa na účely príplatku za profesijný rozvoj považuje za inovačné vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019, ak je v súlade s potrebami školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci.
(10)
Aktualizačné vzdelávanie, ktoré pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec začal do 31. augusta 2019 a úspešne ho absolvuje do 31. decembra 2020, sa do 31. augusta 2022 považuje za splnenie povinnosti absolvovať aktualizačné vzdelávanie v rozsahu 20 hodín za dva školské roky podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019.
(11)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec sa od 1. septembra 2019 zaradí do kariérového stupňa, v ktorom bol zaradený podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019.
(12)
Pracovný pomer pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, ktorý dovŕšil vek 65 rokov do 31. augusta 2019, sa skončí najneskôr 31. augusta 2020.
§ 88
(1)
Rozhodnutia o akreditácii programov doplňujúceho pedagogického štúdia a programov kontinuálneho vzdelávania okrem prípravného atestačného vzdelávania vydané do 31. augusta 2019 strácajú platnosť uplynutím doby, na ktorú boli vydané, najneskôr 31. decembra 2020.
(2)
Rozhodnutia o akreditácii programov prípravného atestačného vzdelávania vydané do 31. augusta 2019 strácajú platnosť 1. septembra 2019.
(3)
Konania o žiadostiach o akreditáciu programov kontinuálneho vzdelávania a o žiadostiach o akreditáciu programov doplňujúceho pedagogického štúdia, o ktorých nebolo právoplatne rozhodnuté do 31. augusta 2019, sa od 1. septembra 2019 zastavujú. Poplatok za žiadosť podľa prvej vety uhradený podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 sa vráti, ak k žiadosti nebolo vydané odborné stanovisko Akreditačnej rady Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre kontinuálne vzdelávanie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.
(4)
Akreditačná rada Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre kontinuálne vzdelávanie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca zriadená podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 ukončí svoju činnosť najneskôr 31. decembra 2019.
§ 89
(1)
Funkčné vzdelávanie, ktoré sa začalo a neskončilo do 31. augusta 2019, sa ukončí podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019; takéto funkčné vzdelávanie sa považuje za základný modul funkčného vzdelávania podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019.
(2)
Funkčné vzdelávanie platné podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 sa považuje za základný modul funkčného vzdelávania podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019.
(3)
Funkčné inovačné vzdelávanie, ktoré sa začalo na účel predĺženia funkčného vzdelávania podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 a neskončilo do 31. augusta 2019, sa ukončí podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019. Funkčné vzdelávanie, ktorého platnosť bola predĺžená podľa prvej vety, sa považuje za funkčné vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019.
(4)
Funkčné vzdelávanie, ktorého platnosť sa predĺžila po absolvovaní funkčného inovačného vzdelávania podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019, sa považuje za funkčné vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019.
(5)
Úspešné absolvovanie základného modulu funkčného vzdelávania pred začiatkom výkonu funkcie riaditeľa sa nevyžaduje do 31. decembra 2022.
§ 90
(1)
Ak ide o pedagogického zamestnanca,
a)
za prvú atestáciu podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019 sa považuje
1.
vykonanie prvej atestácie podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019,
2.
vykonanie prvej kvalifikačnej skúšky a najmenej päť rokov pedagogickej praxe podľa predpisov účinných do 31. októbra 2009,
3.
získanie náhrady prvej kvalifikačnej skúšky a najmenej päť rokov pedagogickej praxe podľa predpisov účinných do 31. októbra 2009,
b)
za druhú atestáciu podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019 sa považuje
1.
vykonanie druhej atestácie podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019,
2.
vykonanie druhej kvalifikačnej skúšky a najmenej desať rokov pedagogickej praxe podľa predpisov účinných do 31. októbra 2009,
3.
získanie náhrady druhej kvalifikačnej skúšky a najmenej desať rokov pedagogickej praxe podľa predpisov účinných do 31. októbra 2009.
(2)
Ak ide o odborného zamestnanca,
a)
za prvú atestáciu podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019 sa považuje vykonanie
1.
prvej atestácie podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019,
2.
rigoróznej skúšky v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore do 31. októbra 2009 a získanie najmenej päť rokov odbornej praxe do 31. októbra 2009,
b)
za druhú atestáciu podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019 sa považuje vykonanie druhej atestácie podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019.
(3)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý požiadal o vykonanie atestácie do 31. augusta 2019, vykoná atestáciu podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019.
§ 90a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2019
(1)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec poskytne na účel preukázania bezúhonnosti podľa predpisov účinných od 1. októbra 2019 okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov najneskôr do 31. decembra 2019, inak sa nepovažuje na účely tohto zákona za bezúhonného.
(2)
Okresný úrad v sídle kraja zašle údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov podľa odseku 1 Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky najneskôr do 29. februára 2020. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky poskytne okresnému úradu v sídle kraja odpis registra trestov najneskôr do 30. júna 2020.
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
§ 90b
(1)
Splnenie kvalifikačných predpokladov a splnenie predpokladu bezúhonnosti podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 sa považuje za splnenie kvalifikačných predpokladov a splnenie predpokladu bezúhonnosti podľa predpisov účinných od 1. januára 2022.
(2)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 nespĺňa predpoklad bezúhonnosti, môže do 28. februára 2022 poskytnúť regionálnemu úradu údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov na účel preukázania bezúhonnosti podľa predpisov účinných od 1. januára 2022. Regionálny úrad zašle údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov do 31. marca 2022 v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na účel vydania odpisu registra trestov. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky poskytne regionálnemu úradu odpis registra trestov do 30 dní odo dňa prijatia údajov potrebných na vyžiadanie odpisu registra trestov. Regionálny úrad do 30 dní odo dňa doručenia odpisu registra trestov oznámi zamestnávateľovi skutočnosť, či pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec spĺňa predpoklad bezúhonnosti alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti podľa predpisov účinných od 1. januára 2022. Regionálny úrad po zaslaní oznámenia bezodkladne zlikviduje príslušný odpis registra trestov a údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.
(3)
Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec poskytol údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov do 31. decembra 2021 a okresný úrad v sídle kraja do 31. decembra 2021 neoznámil zamestnávateľovi skutočnosť, či pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec spĺňa predpoklad bezúhonnosti alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti, predpoklad bezúhonnosti posúdi regionálny úrad podľa predpisov účinných od 1. januára 2022; opätovné poskytnutie údajov potrebných na vyžiadanie odpisu registra trestov sa nevyžaduje.
(4)
Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec môže podať voči oznámeniu regionálneho úradu o nesplnení predpokladu bezúhonnosti podľa odseku 2 alebo odseku 3 ministerstvu školstva do 10 dní odo dňa jeho doručenia námietku, ktorá sa vyhodnotí podľa predpisov účinných od 1. januára 2022.
(5)
Zamestnávateľ pedagogického zamestnanca školy alebo školského zariadenia alebo odborného zamestnanca školy alebo školského zariadenia, ktorému okresný úrad v sídle kraja do 31. decembra 2021 oznámil skutočnosť, či pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec spĺňa predpoklad bezúhonnosti alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021, zapíše do centrálneho registra údaje o bezúhonnosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca najneskôr do 30. júna 2022.
(6)
Úspešný uchádzač, ktorý vykonával pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca najdlhšie do 30. septembra 2019 a pred dňom nástupu do práce nevykonával pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca počas najviac troch po sebe nasledujúcich rokov, preukazuje bezúhonnosť podľa predpisov účinných od 1. januára 2022.
§ 90c
(1)
Pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, ktorý u rovnakého zamestnávateľa vykonával do 31. decembra 2021 obdobné činnosti k pracovnej činnosti školského digitálneho koordinátora a od 1. januára 2022 bude vykonávať pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca v kategórii školský digitálny koordinátor, zamestnávateľ zaradí do rovnakého kariérového stupňa, v ktorom bol zaradený do 31. decembra 2021.
(2)
Zamestnanec školy alebo školského zariadenia, ktorý u rovnakého zamestnávateľa vykonával do 31. decembra 2021 obdobné činnosti k pracovnej činnosti školského digitálneho koordinátora a od 1. januára 2022 bude vykonávať pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca v kategórii školský digitálny koordinátor, poskytne na účel preukázania bezúhonnosti podľa predpisov účinných od 1. januára 2022 regionálnemu úradu údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov najneskôr do 31. marca 2022, inak sa nepovažuje na účely tohto zákona za bezúhonného.
§ 90d
(1)
Vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program, ktorým sa získava vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v príslušnej podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca, oznámi ministerstvu školstva do 31. marca 2022 programy kvalifikačného vzdelávania a moduly programov kvalifikačného vzdelávania, ktoré boli schválené rektorom vysokej školy do 31. decembra 2021.
(2)
Základný modul funkčného vzdelávania podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 sa považuje za základný program podľa predpisov účinných od 1. januára 2022. Rozširujúci modul funkčného vzdelávania podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 sa považuje za modul rozširujúceho programu podľa predpisov účinných od 1. januára 2022.
(3)
Potvrdenie o schválení programu funkčného vzdelávania vydané do 31. decembra 2021 sa považuje za potvrdenie o schválení základného programu a rozširujúceho programu podľa predpisov účinných od 1. januára 2022. Poskytovateľ funkčného vzdelávania, ktorému bolo vydané potvrdenie o schválení programu funkčného vzdelávania do 31. decembra 2021, zosúladí do 28. februára 2022 obsah základného programu a obsah rozširujúceho programu s predpismi účinnými od 1. januára 2022.
(4)
Modul funkčného vzdelávania, ktorý sa začal a neskončil do 31. decembra 2021, sa ukončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021.
(5)
Funkčné vzdelávanie, ktorého moduly sa začali a skončili do 31. decembra 2021 v celkovom rozsahu najmenej 220 hodín, sa považuje za funkčné vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. januára 2022.
(6)
Celkový rozsah modulov funkčného vzdelávania absolvovaných do 31. decembra 2021 sa započítava do rozsahu funkčného vzdelávania podľa predpisov účinných od 1. januára 2022, ak ide o
a)
funkčné vzdelávanie, ktorého moduly sa začali a skončili do 31. decembra 2021 v celkovom rozsahu menej ako 220 hodín, alebo
b)
funkčné vzdelávanie, ktorého moduly sa začali a neskončili do 31. decembra 2021.
(7)
Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý nezískal profesijné kompetencie potrebné na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca pred začiatkom výkonu tejto činnosti, absolvuje funkčné vzdelávanie alebo študijný program najmenej prvého stupňa zameraný na manažment výchovy a vzdelávania do 31. augusta 2026.
(8)
Potvrdenie o schválení programu vzdelávania, potvrdenie o schválení modulu programu vzdelávania, potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania a potvrdenie o oprávnení na organizovanie atestácií vydané do 31. decembra 2021 nestráca platnosť zánikom poskytovateľa alebo atestačnej organizácie a prechádza na právneho nástupcu poskytovateľa alebo atestačnej organizácie, ak
a)
poskytovateľ alebo atestačná organizácia zaniká 31. decembra 2021,
b)
právny nástupca poskytovateľa alebo atestačnej organizácie požiada ministerstvo školstva o súhlas s prechodom do 31. januára 2022 a
c)
ministerstvo školstva udelí na prechod súhlas.
(9)
Žiadosť o schválenie programu vzdelávania, žiadosť o schválenie modulu programu vzdelávania, žiadosť o vydanie oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania a žiadosť o vydanie oprávnenia na organizovanie atestácií, ktorá bola ministerstvu školstva doručená do 31. decembra 2021 a nebola posúdená do 31. decembra 2021, ministerstvo školstva posúdi podľa predpisov účinných od 1. januára 2022.
(10)
Vzdelávacie programy inovačného vzdelávania, ktoré začali do 31. decembra 2021 sa ukončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021.
(11)
Plán profesijného rozvoja vydaný podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 sa považuje za plán profesijného rozvoja podľa predpisov účinných od 1. januára 2022.
(12)
Škola organizuje v školskom roku 2022/2023 aktualizačné vzdelávanie najmenej v rozsahu 20 hodín za jeden školský rok. Obsah aktualizačného vzdelávania je zameraný na zmeny školského kurikula, inkluzívne vzdelávanie alebo digitalizáciu výchovy a vzdelávania. Organizáciu aktualizačného vzdelávania ukončí škola najneskôr 30. júna 2023.
(13)
Odborný zamestnanec školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zriadeného do 31. decembra 2021 vykonáva do 31. decembra 2022 pracovnú činnosť odborného zamestnanca v príslušnej kategórii podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021.
Záverečné ustanovenia
§ 91
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 92
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení čl. I zákona č. 390/2011 Z. z., čl. III zákona č. 325/2012 Z. z., čl. I zákona č. 312/2013 Z. z., čl. IV zákona č. 14/2015 Z. z., čl. IV zákona č. 188/2015 Z. z., čl. CXLIV zákona č. 125/2016 Z. z. a čl. I zákona č. 57/2017 Z. z.,
2.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 433/2012 Z. z.,
3.
vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky č. 170/2010 Z. z., vyhlášky č. 366/2010 Z. z. a vyhlášky č. 31/2018 Z. z.,
4.
vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Čl. II
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z., zákona č. 6/2011 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 57/2012 Z. z., zákona č. 455/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z. a zákona č. 95/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 1 ods. 4 písm. e) sa slová „kontinuálneho vzdelávania“ nahrádzajú slovami „organizovaním vzdelávania a organizovaním atestácií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z.“ nahrádza citáciou „zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
Čl. III
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 413/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 204/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 316/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č. 474/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 578/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 62/2012 Z. z., zákona č. 438/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 288/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 325/2014 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 217/2016 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z. a zákona č. 318/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „zákon č. 317/2009 Z. z.“ nahrádza citáciou „zákon č. 138/2019 Z. z.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11aa znie:
11aa) § 28 ods. 2 a § 39 zákona č. 138/2019 Z. z.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11ab znie:
11ab) § 10 zákona č. 138/2019 Z. z.“.
4.
V § 5a ods. 2 sa za slovo „znevýhodnením“ vkladá čiarka a slová „školského špeciálneho pedagóga“.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 11ac sa citácia „§ 4 a § 19 až 24 zákona č. 317/2009 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 6 ods. 2 a § 23 až 27 zákona č. 138/2019 Z. z.“.
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
11a) § 6 zákona č. 138/2019 Z. z.“.
7.
V § 14 sa vypúšťajú odseky 2 až 5. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
Poznámky pod čiarou k odkazom 30b až 30e sa vypúšťajú.
8.
Za § 14d sa vkladá § 14e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14e
Príplatok za profesijný rozvoj pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
(1)
Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí príplatok za profesijný rozvoj v sume
a)
6 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa osobitného predpisu,30h)
b)
12 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie štátnej jazykovej skúšky podľa osobitného predpisu,30i)
c)
3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie špecializačného vzdelávania podľa osobitného predpisu,30j)
d)
3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávania podľa osobitného predpisu.30k)
(2)
Príplatok za profesijný rozvoj podľa odseku 1 zamestnávateľ prizná na dobu siedmich rokov najviac v sume 12 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený, z toho najviac v sume 9 % za profesijný rozvoj podľa odseku 1 písm. d).
(3)
Príplatok za profesijný rozvoj podľa odseku 1 zamestnávateľ prizná od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec požiadal o priznanie príplatku za profesijný rozvoj. Príplatok za profesijný rozvoj sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.
(4)
Riaditeľovi školy, riaditeľovi školského zariadenia, riaditeľovi zariadenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately30l) a riaditeľovi zariadenia sociálnych služieb30m) prizná príplatok za profesijný rozvoj zriaďovateľ.
(5)
Zamestnávateľ príplatok za profesijný rozvoj pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi odoberie alebo zníži od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí siedmich rokov od jeho priznania.
(6)
Príplatok za profesijný rozvoj nepatrí pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti podľa osobitného predpisu.30n)
(7)
Príplatok za profesijný rozvoj nepatrí začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a začínajúcemu odbornému zamestnancovi.30o)
(8)
Pri zmene zamestnávateľa postupuje nový zamestnávateľ pri priznávaní príplatku za profesijný rozvoj pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi podľa odseku 1 a zohľadňuje dobu podľa odseku 2 uplynutú u predchádzajúceho zamestnávateľa.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 30h až 30o znejú:
30h) § 64 ods. 2 písm. a) prvý bod zákona č. 138/2019 Z. z.
30i) § 64 ods. 2 písm. a) druhý bod zákona č. 138/2019 Z. z.
30j) § 64 ods. 2 písm. a) tretí bod zákona č. 138/2019 Z. z.
30k) § 64 ods. 2 písm. a) štvrtý bod zákona č. 138/2019 Z. z.
30l) § 45 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30m) § 32 a § 38 až 40 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30n) § 10 až 12 zákona č. 138/2019 Z. z.
30o) § 31 zákona č. 138/2019 Z. z.“.
9.
V § 27 ods. 9 sa vypúšťajú slová „ods. 1“.
10.
Za § 32f sa vkladá § 32g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠32g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2019
Kreditový príplatok priznaný pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 sa považuje za príplatok za profesijný rozvoj a vypláca sa do 31. augusta 2026.“.
Čl. IV
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 54/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z. a zákona č. 365/2018 Z. z. sa mení takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
8) § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 3 ods. 7 písm. c) sa vypúšťa slovo „alebo“.
3.
V § 3 ods. 7 písm. e) sa bodka na konci nahrádza slovom „alebo“.
4.
V § 3 sa odsek 7 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
ak postupom upraveným v pracovnom poriadku školy alebo v pracovnom poriadku školského zariadenia bolo preukázané, že riaditeľ porušil právo pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca na ochranu pred sociálno-patologickými prejavmi.“.
5.
V § 3 ods. 8 písmeno b) znie:
„b)
ak neabsolvoval rozširujúce moduly funkčného vzdelávania v lehote podľa osobitného predpisu,11)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
11) § 47 ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z.“.
6.
V § 3 ods. 10 sa slová „c) a e)“ nahrádzajú slovami „c), e) alebo písm. f)“.
7.
V § 3 ods. 17 sa slová „písm. a) alebo písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. a), e) alebo písm. f)“.
8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:
13b) § 9 zákona č. 138/2019 Z. z.“.
9.
V § 5 ods. 9 sa slová „a ostatní vedúci pedagogickí zamestnanci sú povinní“ nahrádzajú slovami „je povinný“.
10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
19) § 47 a 48 zákona č. 138/2019 Z. z.“.
11.
V § 5 sa vypúšťa odsek 15.
12.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60a znie:
60a) § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z.“.
13.
Poznámky pod čiarou k odkazom 79d a 79e znejú:
79d) § 76 a 77 zákona č. 138/2019 Z. z.
79e) § 77 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z.“.
14.
V § 38 ods. 4 sa vypúšťajú slová „§ 5 ods. 15,“.
15.
V § 38 ods. 5 sa vypúšťajú slová „okrem § 5 ods. 15“.
16.
V § 38 ods. 6 sa vypúšťajú slová „okrem rozhodovania podľa odseku 15“.
Čl. V
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.
Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.
1)
§ 45 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 32 a § 38 až 40 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 9 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z.
4)
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
5)
§ 74 a 75 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 19 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad § 13 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 139 ods. 1 písm. h) Trestného zákona v znení zákona č. 316/2016 Z. z.
9)
§ 144 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10)
§ 45 ods. 8 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 61/2018 Z. z.
§ 16 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11a)
§ 3 písm. d) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12)
§ 33 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2017 Z. z.
17a)
§ 15 ods. 1 až 3 zákona č. 568/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
§ 13 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19)
§ 79 ods. 1 písm. d) a ods. 4 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
§ 58 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
§ 63 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23)
§ 28 zákona č. 61/2015 Z. z. v znení zákona č. 209/2018 Z. z.
25)
§ 37 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27)
§ 134 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
§ 83 a 84 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.
29)
Zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30)
§ 73 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 111/2013 Z. z.
30a)
§ 4 ods. 2 zákona č. 568/2009 Z. z. v znení zákona č. 315/2012 Z. z.
31)
§ 16 zákona č. 61/2015 Z. z. v znení zákona č. 209/2018 Z. z.
31a)
§ 15 zákona č. 568/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31b)
§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
31c)
§ 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 57/2010 Z. z.
32)
§ 14e zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 138/2019 Z. z.
33)
§ 2 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
34)
Zákon č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34a)
§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
34b)
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
35)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov.
36)
§ 48 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
37)
§ 146 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 188/2015 Z. z.
38)
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
39)
Napríklad zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39a)
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.
40)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
41)
§ 3 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Príloha k zákonu č. 138/2019 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady z 25. júla 1977 o vzdelávaní detí migrujúcich pracovníkov (77/486/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 1; Ú. v. ES L 199, 6. 8. 1977).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17. 12. 2011).