137/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

137
ZÁKON
z 10. mája 2019,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok sa dopĺňa takto:
V § 75 sa za slovo „dedičstve“ vkladajú slová „a proti právoplatnému uzneseniu v konaní o návrat maloletého do cudziny vo veciach neoprávneného premiestnenia alebo zadržania“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2019.
Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.