135/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

135
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 20. mája 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 55/2002 Z. z., ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc v znení neskorších predpisov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 400/2011 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 55/2002 Z. z., ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc v znení vyhlášky č. 737/2002 Z. z., vyhlášky č. 23/2011 Z. z., vyhlášky č. 500/2011 Z. z. a vyhlášky č. 382/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 1 sa čiarka za slovami „Košice III“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a Košice-okolie“.
2.
V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Sídlom Okresného riaditeľstva zboru Košice-okolie je mesto Moldava nad Bodvou s územnou pôsobnosťou pre okres Košice-okolie.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
3.
V § 11 ods. 4 sa za slovo „Nitra“ vkladá čiarka a slová „Nitra-Dražovce“.
4.
V § 11 ods. 6 sa vypúšťa slovo „Pohorelá,“.
5.
V § 11 ods. 8 sa slovo „Košice“ nahrádza slovami „Košice-Požiarnická, Košice-Teplárenská“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2019.
Denisa Saková v. r.