134/2019 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

134
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 15. mája 2019,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 2, § 70 ods. 2, § 74 ods. 14 a § 78 ods. 7 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predkladanie údajov o technických zariadeniach používaných pri prevádzkovaní hazardných hier
(k § 48 ods. 2 zákona)
(1)
O technických zariadeniach používaných pri prevádzkovaní stávkových hier a lotériovej hry bingo (ďalej len „zariadenie na stávkové hry a bingo“) sa predkladajú tieto údaje:
a)
obchodné meno a právna forma žiadateľa alebo prevádzkovateľa hazardnej hry,
b)
identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
c)
druh hazardnej hry,
d)
číslo rozhodnutia o udelení individuálnej licencie, ak bolo pridelené,
e)
číslo rozhodnutia o zmene individuálnej licencie, ak bolo pridelené,
f)
začiatočný počet herní alebo prevádzok, v ktorých sú umiestnené zariadenia na stávkové hry a bingo,
g)
konečný počet herní alebo prevádzok, v ktorých sú umiestnené zariadenia na stávkové hry a bingo,
h)
umiestnenie zariadenia na stávkové hry a bingo, a to tieto údaje:
1.
adresa herne alebo prevádzky,
2.
názov herne alebo prevádzky, ak sa používa,
3.
údaj o tom, či sa žiada o udelenie alebo zmenu individuálnej licencie na začatie prevádzkovania zariadenia na stávkové hry a bingo umiestneného v herni alebo prevádzke alebo o zmenu individuálnej licencie z dôvodu ukončenia prevádzkovania zariadenia na stávkové hry a bingo umiestneného v herni alebo v prevádzke,
4.
údaje o tom, či ide o herňu s obsluhou alebo so samoobslužnými stávkovými terminálmi alebo o prevádzku s obsluhou alebo so samoobslužnými stávkovými terminálmi.
(2)
O technických zariadeniach používaných pri prevádzkovaní hazardných hier na výherných prístrojoch, hazardných hier na termináloch videohier, hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi alebo hazardných hier na iných technických zariadeniach (ďalej len „technické zariadenie“) sa predkladajú tieto údaje:
a)
obchodné meno a právna forma žiadateľa alebo prevádzkovateľa hazardnej hry,
b)
identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
c)
druh hazardnej hry,
d)
číslo rozhodnutia o udelení individuálnej licencie, ak bolo pridelené,
e)
číslo rozhodnutia o zmene individuálnej licencie, ak bolo pridelené,
f)
začiatočný počet technických zariadení,
g)
konečný počet technických zariadení,
h)
umiestnenie technického zariadenia, a to tieto údaje:
1.
adresa herne alebo kasína,
2.
názov herne alebo kasína, ak sa používa,
3.
výrobné číslo technického zariadenia,
4.
údaj o tom, či
4a.
sa žiada o udelenie alebo zmenu individuálnej licencie na prevádzkovanie nového technického zariadenia,
4b.
sa žiada o zmenu individuálnej licencie z dôvodu ukončenia prevádzkovania technického zariadenia a jeho premiestnenia do inej prevádzky,
4c.
sa žiada o zmenu individuálnej licencie z dôvodu začatia prevádzkovania technického zariadenia a jeho premiestnenia z inej prevádzky,
4d.
sa žiada o zmenu individuálnej licencie z dôvodu ukončenia prevádzkovania technického zariadenia a jeho výmeny za iné technické zariadenie,
4e.
sa žiada o zmenu individuálnej licencie z dôvodu začatia prevádzkovania technického zariadenia, ktoré bolo vymenené za iné technické zariadenie,
4f.
sa žiada o zmenu individuálnej licencie z dôvodu prerušenia prevádzkovania technického zariadenia,
4g.
sa žiada o zmenu individuálnej licencie z dôvodu začatia prevádzkovania technického zariadenia, ktorého prevádzka bola prerušená,
4h.
sa žiada o zmenu individuálnej licencie z dôvodu zníženia celkového počtu technických zariadení v kalendárnom roku,
4i.
je technické zariadenie zapojené na prémiovú hru.
§ 2
Vzory vyúčtovania odvodov a vyúčtovania mesačného príspevku
(k § 70 ods. 2 a § 78 ods. 7 zákona)
(1)
Vzor vyúčtovania odvodu z prevádzkovania žrebovej vecnej lotérie a tomboly do štátneho rozpočtu je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Vzor vyúčtovania odvodu z prevádzkovania žrebovej peňažnej lotérie, žrebovej peňažno-vecnej lotérie a okamžitej lotérie do štátneho rozpočtu je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Vzor mesačného vyúčtovania odvodu z hazardných hier do štátneho rozpočtu je uvedený v prílohe č. 3.
(4)
Vzor vyúčtovania paušálneho odvodu z hazardných hier do štátneho rozpočtu je uvedený v prílohe č. 4.
(5)
Vzor mesačného vyúčtovania odvodu z hazardných hier do rozpočtu obce je uvedený v prílohe č. 5.
(6)
Vzor vyúčtovania paušálneho odvodu z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch do rozpočtu obce je uvedený v prílohe č. 6.
(7)
Vzor vyúčtovania paušálneho odvodu z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier do rozpočtu obce je uvedený v prílohe č. 7.
(8)
Vzor vyúčtovania paušálneho odvodu z prevádzkovania hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi do rozpočtu obce je uvedený v prílohe č. 8.
(9)
Vzor vyúčtovania paušálneho odvodu z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach do rozpočtu obce je uvedený v prílohe č. 9.
(10)
Vzor vyúčtovania mesačného príspevku je uvedený v prílohe č. 10.
§ 3
Predkladanie údajov podľa § 74 ods. 7, 8 a 10 až 12 zákona
(k § 74 ods. 14 zákona)
(1)
V oznámení prevádzkovateľa hazardnej hry podľa § 74 ods. 3 až 6, 10 a 12 zákona sa predkladajú údaje v tejto štruktúre:
a)
obchodné meno alebo názov, právna forma a identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
b)
číslo rozhodnutia o udelení individuálnej licencie,
c)
druh hazardnej hry podľa § 4 ods. 2 zákona alebo druh hazardnej hry podľa § 3 ods. 2 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
d)
výška prijatých vkladov a výška vyplatených výhier v eurách,
e)
mesiac a rok, za ktorý sa oznámenie podáva.
(2)
V oznámení prevádzkovateľa hazardnej hry podľa § 74 ods. 4 zákona sa okrem údajov uvedených v odseku 1 predkladajú aj údaje v tejto štruktúre:
a)
adresa herne alebo kasína,
b)
názov herne alebo kasína, ak sa používa,
c)
typ technického zariadenia a jeho výrobné číslo.
(3)
V oznámení prevádzkovateľa hazardnej hry podľa § 74 ods. 6 zákona sa okrem údajov uvedených v odseku 1 písm. a), c) až e) predkladajú aj údaje v tejto štruktúre:
a)
číslo potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti podľa § 38 ods. 3 zákona alebo § 19 ods. 3 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
b)
výška poplatku za účasť na hazardnej hre.
(4)
V oznámení prevádzkovateľa hazardnej hry podľa § 74 ods. 10 zákona sa okrem údajov uvedených v odseku 1 písm. a) až c) predkladajú aj údaje v tejto štruktúre:
a)
adresa herne alebo kasína,
b)
názov herne alebo kasína, ak sa používa,
c)
typ technického zariadenia a jeho výrobné číslo,
d)
vyčíslenie stavu počítadiel prijatých vkladov a vyplatených výhier zapojených v technickom zariadení,
e)
dôvod vyčíslenia stavu počítadiel prijatých vkladov a vyplatených výhier zapojených v technickom zariadení,
f)
dátum vyčíslenia stavu počítadiel prijatých vkladov a vyplatených výhier zapojených v technickom zariadení.
(5)
V oznámení prevádzkovateľa hazardnej hry podľa § 74 ods. 11 zákona sa okrem údajov uvedených v odseku 1 písm. a) až c) a odseku 4 predkladajú aj údaje v tejto štruktúre:
a)
dátum výmeny počítadiel prijatých vkladov a vyplatených výhier zapojených v technickom zariadení alebo
b)
dátum ukončenia prevádzkovania technického zariadenia.
(6)
V oznámení prevádzkovateľa hazardnej hry podľa § 74 ods. 12 zákona sa okrem údajov uvedených v odseku 1 písm. a) až c) predkladajú aj údaje v tejto štruktúre:
a)
adresa stávkovej kancelárie, ktorej prevádzkovanie sa začína, a dátum jeho začatia,
b)
adresa stávkovej kancelárie, ktorej prevádzkovanie sa ukončilo, a dátum jeho ukončenia.
(7)
Oznámenia podľa odsekov 1 až 3 sa predkladajú do 25. dňa po skončení kalendárneho mesiaca. Oznámenie podľa odseku 4 sa predkladá najneskôr v deň spustenia jednotlivého technického zariadenia. Oznámenie podľa odseku 5 sa predkladá v lehote uvedenej v § 74 ods. 11 zákona. Oznámenie podľa odseku 6 písm. a) sa predkladá najneskôr v deň začatia prevádzkovania stávkovej kancelárie a oznámenie podľa odseku 6 písm. b) sa predkladá v lehote uvedenej v § 74 ods. 12 zákona.
§ 4
Spôsob predkladania údajov
(1)
Údaje podľa § 1 a 3 sa predkladajú na elektronických formulároch doručením do elektronickej schránky Úradu pre reguláciu hazardných hier podpísaných kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou zaručenou pečaťou s kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou a zverejnených na webovom sídle Úradu pre reguláciu hazardných hier vrátane údajov potrebných na vytvorenie elektronických formulárov.
(2)
Na účely odseku 1 elektronický formulár tvorí súbor pozostávajúci z dát v tvare Extensible Markup Language (XML) a príslušnej schémy v tvare Schema Definition Language (XSD) a vizualizácie elektronického formulára. Dátová štruktúra elektronického formulára sa uvádza v jazyku Extensible Markup Language (XML) vo verzii 1.0 podľa World Wide Web Consortium (W3C), a to vrátane identifikačných údajov. Dátová štruktúra sa definuje prostredníctvom Extensible Markup Language (XML) Schema Definition Language (XSD) minimálne vo verzii 1.0 podľa Word Wide Web Consortium (W3C), pričom definuje povolené typy a hodnoty jednotlivých dátových prvkov.
§ 5
Prechodné ustanovenie
Od 1. júna 2019 do 31. decembra 2019 sa údaje podľa § 1 a 3 predkladajú doručením do elektronickej schránky Úradu pre reguláciu hazardných hier všeobecným podaním s prílohou vo formáte Comma Separated Values (CSV); v tomto období sa spôsob predkladania údajov podľa § 4 nepoužije.
§ 6
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 89/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor vyúčtovania mesačného príspevku prevádzkovateľa hazardnej hry.
§ 7
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2019.
Ladislav Kamenický v. r.
Príloha č. 10 k vyhláške č. 134/2019 Z. z.