132/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.05.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

132
OZNÁMENIE
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky vydal podľa § 18 ods. 2 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 151/2014 Z. z.

opatrenie č. 1/2019 Protimonopolného úradu Slovenskej republiky zo 16. mája 2019, ktorým sa mení opatrenie č. 1/2017 Protimonopolného úradu Slovenskej republiky z 13. marca 2017 o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „opatrenie“).


Návrh opatrenia mení výšku mesačnej odmeny pre člena Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky zo 400 eur na 500 eur za mesiac. Výška odmeny je stanovená tak, aby nepredstavovala zvýšené nároky na rozpočet úradu ani na rozpočet verejnej správy.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2019.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a na webovom sídle Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
http://www.antimon.gov.sk/vykonavacie-predpisy/ a možno doň nazrieť na Protimonopolnom úrade Slovenskej republiky.