13/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

13
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 12. decembra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 580/2006 Z. z. o špecifických požiadavkách na stabilitu
osobných lodí ro-ro
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 580/2006 Z. z. o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 1 sa slová „postupuje sa podľa osobitného predpisu.6)“ nahrádzajú slovami „môže začať prevádzkovať osobnú loď ro-ro, ak na základe vizuálnej prehliadky a kontroly dokladov osobná loď ro-ro spĺňa potrebné požiadavky bezpečnej prevádzky a inšpekcia pred začatím prevádzky sa dokončí v priebehu jedného mesiaca.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.
2.
Doterajší text prílohy sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2110 z 15. novembra 2017 o systéme inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky osobných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave, ktorou sa mení smernica 2009/16/ES a zrušuje smernica Rady 1999/35/ES (Ú. v. EÚ L 315, 30. 11. 2017).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 21. decembra 2019.
Peter Pellegrini v. r.