128/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.05.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

128
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 13. mája 2019
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Podľa § 181 ods. 3 písm. a), b) a d) v spojení s ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. vyhlasujem
voľby do orgánov samosprávy obcí v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu a
2.určujem
a)
podľa § 20 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov deň konania volieb uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia na sobotu 21. septembra 2019,
b)
podľa § 181 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov lehoty na vykonanie volieb uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
Andrej Danko v. r.
Príloha č. 1
k rozhodnutiu predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky č. 128/2019 Z. z.
Príloha č. 2
k rozhodnutiu predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky č. 128/2019 Z. z.