126/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.05.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

126
ZÁKON
z 10. mája 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1996 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 277/2006 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 200/2010 Z. z. a zákona č. 400/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Tento zákon sa vzťahuje aj na používanie štátnych symbolov v elektronickej komunikácii a na ich vyobrazovanie v digitálnej podobe.“.
2.
V § 3 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Športová reprezentácia Slovenskej republiky používa štátny znak na významnej súťaži, vrátane prípravy na túto súťaž, najmä jeho vyobrazením spôsobom ustanoveným týmto zákonom na športovom odeve. Iné grafické prvky športového odevu s výnimkou štartovného čísla nesmú byť nadradené vyobrazeniu štátneho znaku.“.
3.
V § 3 ods. 4 prvej vete sa slovo „listín“ nahrádza slovom „písomností“.
4.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6a
Znamenie štátneho znaku
(1)
Znamenie štátneho znaku tvorí dvojitý kríž vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku trojvršia. Driek a ramená kríža sú na koncoch rozšírené a vhĺbené, vrchy sú oblé.
(2)
Na používanie znamenia štátneho znaku sa vzťahuje § 3 ods. 4.“.
5.
V § 13 ods. 2 v časti vety za bodkočiarkou sa za slovom „hrá“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „alebo spieva, iba“.
6.
V § 13 ods. 3 písmeno f) znie:
„f)
pri významnom športovom podujatí a významnom kultúrnom podujatí.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7c sa vypúšťa.
7.
Za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13b
Národný symbol
(1)
Národný symbol tvorí dvojitý kríž vztýčený na strednom vŕšku trojvršia.
(2)
Fyzické osoby i právnické osoby môžu používať národný symbol; jeho použitie však musí byť dôstojné.“.
8.
V § 14 odsek 1 znie:
„(1)
Za porušenie ustanovenia § 3 ods. 3 až 6, § 5 ods. 3, § 6, § 11 ods. 2, § 13 ods. 2 a §13b ods. 2 okresný úrad môže uložiť pokutu právnickej osobe do 7 000 eur.“.
9.
V § 14 ods. 3 sa slovo „obvodný“ nahrádza slovom „okresný“.
10.
V § 14a sa slovo „obvodné“ nahrádza slovom „okresné“.
11.
Doterajší text § 14a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky udeľuje fyzickým osobám a právnickým osobám súhlas s používaním štátnych symbolov, znamenia štátneho znaku a národného symbolu, ak sa takýto súhlas vyžaduje podľa osobitného predpisu.9)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9) Napríklad čl. 6ter ods. 1 písm. a) Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 90/1962 Zb. v znení vyhlášky č. 64/1975 Zb.), § 5 ods. 1 písm. h) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.“.
12.
Za § 14a sa vkladá § 14b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. mája 2019
Konania o uložení pokuty začaté a právoplatne neskončené pred 15. májom 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 14. mája 2019.“.
13.
Prílohy č. 1 až 5 vrátane nadpisov znejú:
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. mája 2019.
Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.