124/2019 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

124
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 12. apríla 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva
Slovenskej republiky č. 97/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania a o projekte vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 97/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania a o projekte vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 písm. h) a § 6 ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „úroveň kvalifikácie Národného kvalifikačného rámca a úroveň kvalifikácie Európskeho kvalifikačného rámca,“.
2.
V prílohe č. 2 sa slová „(Názov a kód čiastočnej kvalifikácie podľa Národnej sústavy kvalifikácií.)“ nahrádzajú slovami
„Názov čiastočnej kvalifikácie podľa Národnej sústavy kvalifikácií:.......................................
Kód čiastočnej kvalifikácie podľa Národnej sústavy kvalifikácií:..........................................
Úroveň kvalifikácie podľa Národného kvalifikačného rámca a úroveň kvalifikácie podľa Európskeho kvalifikačného rámca:........................................................................................“.
3.
V prílohe č. 3 sa slová „(Názov a kód úplnej kvalifikácie podľa Národnej sústavy kvalifikácií.)“ nahrádzajú slovami
„Názov úplnej kvalifikácie podľa Národnej sústavy kvalifikácií:.............................................
Kód úplnej kvalifikácie podľa Národnej sústavy kvalifikácií:................................................
Úroveň kvalifikácie podľa Národného kvalifikačného rámca a úroveň kvalifikácie podľa Európskeho kvalifikačného rámca:........................................................................................“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.
Martina Lubyová v. r.