123/2019 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

123
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 12. apríla 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia v znení vyhlášky č. 155/2013 Z. z.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia v znení vyhlášky č. 155/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
V dodatku k diplomu sa uvádza úroveň kvalifikácie podľa Národného kvalifikačného rámca a úroveň kvalifikácie podľa Európskeho kvalifikačného rámca, ktoré absolvent získal.“.
2.
V prílohe č. 5 bod 3.1. znie:
„3.1.
Stupeň vysokoškolského vzdelania/Úroveň kvalifikácie: ..............................................“.
3.
V prílohe č. 5 sa vypúšťa bod 6.3.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.
Martina Lubyová v. r.