121/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.05.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

121
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 25. apríla 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. g) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
označenia stanice technickej kontroly podľa § 24 a označenia stanice technickej kontroly o monitorovaní záznamovým zariadením podľa § 27.“.
2.
V § 6 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
oprávnenej osobe technickej kontroly v rozsahu vykonaných technických kontrol oprávnenou osobou technickej kontroly; údaje podľa odseku 1 sa poskytujú len počas platnosti technickej kontroly,“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
4) § 16 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
V § 13 ods. 2 úvodnej vete sa slovo „Certifikát“ nahrádza slovami „Prvá strana certifikátu“.
5.
V § 13 ods. 3 sa za slovo „Vzor“ vkladajú slová „prvej strany“.
6.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ďalšie strany certifikátu o kalibrácii obsahujú
a)
meracie rozsahy kalibrovaných veličín kalibrovaného zariadenia,
b)
výsledky merania pri kalibrácii vrátane neistôt merania,
c)
lehotu platnosti nadväznosti použitého kalibračného zariadenia.“.
7.
§ 14 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
zoznam fyzických osôb vykonávajúcich kalibráciu a preukázanie ich vyškolenia v oblasti kalibrácie zariadení.“.
8.
V § 18 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
čestné vyhlásenie navrhovateľa o plnení podmienky zákazu personálneho a majetkového prepojenia podľa § 168 ods. 6 zákona,“.
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).
9.
V § 20 ods. 2 prvej vete sa slová „písm. a) až z), ag) a ah)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až z), ab), ag) a ah)“.
10.
V § 20 ods. 5 sa slová „i), k)“ nahrádzajú slovami „i) až k)“.
11.
V § 22 ods. 1 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:
„p)
čestné vyhlásenie navrhovateľa o plnení podmienky zákazu personálneho a majetkového prepojenia podľa § 168 ods. 6 zákona,“.
Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno q).
12.
V § 34 ods. 4 sa slová „30 minút“ nahrádzajú slovami „40 minút“ a slová „20 minút“ sa nahrádzajú slovami „30 minút“.
13.
V § 38 odsek 2 znie:
„(2)
Písomný test pozostáva zo 100 otázok, a to
a)
17 otázok je z oblasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) prvého bodu,
b)
5 otázok je z oblasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) druhého bodu,
c)
5 otázok je z oblasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) tretieho bodu,
d)
15 otázok je z oblasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) štvrtého bodu,
e)
15 otázok je z oblasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) piateho bodu,
f)
8 otázok je z oblasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) šiesteho bodu,
g)
8 otázok je z oblasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) siedmeho bodu,
h)
10 otázok je z oblasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) ôsmeho bodu,
i)
12 otázok je z oblasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) deviateho bodu a
j)
5 otázok je z oblasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) desiateho bodu.“.
14.
V § 39 odsek 2 znie:
„(2)
Zápisnicu o skúške z overenia znalostí o vozidlách zasiela technická služba fyzickej osobe, ktorá skúšku absolvovala.“.
15.
V § 46 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
z dôvodu zápisu alternatívnych rozmerov ráfikov a pneumatík podľa § 36 ods. 3 zákona predkladá protokol o skúškach diskového kolesa vypracovaný notifikovanou technickou službou overovania alebo typové schválenie diskového kolesa udelené typovým schvaľovacím orgánom členského štátu alebo zmluvného štátu, v ktorom sú uvedené okrem iného značka, typ/variant/verzia vozidiel, pre ktoré je schválená montáž daných diskových kolies, ako aj podmienky montáže na vozidlo vrátane úradne osvedčeného prekladu do štátneho jazyka, ak sú doklady v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku,“.
16.
V § 46 ods. 3 písm. b) prvý bod znie:
„1.
osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom je vozidlo evidované, pri dvoch častiach osvedčenia o evidencii sa predkladajú obidve časti; ak sú osvedčenia v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku, predkladajú sa s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka, pričom pri harmonizovanom osvedčení o evidencii vydanom v členskom štáte alebo zmluvnom štáte sa úradne prekladajú len časti, ktoré nepodliehajú harmonizácii,“.
17.
V § 46 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa druhý bod.
Doterajší tretí bod sa označuje ako druhý bod.
18.
V § 47 ods. 1 písm. c) ôsmy bod znie:
„8.
kategórie L3e, M1, N1 a T používané v autoškole ako výcvikové vozidlo,“.
19.
V § 49 ods. 1 sa slovo „položka“ nahrádza slovom „oblasť“ a slovo „jeden“ sa nahrádza slovom „jednu“.
20.
V § 49 odsek 4 znie:
„(4)
Technický stav vozidla sa pri technickej kontrole nevyhodnotí, ak nemožno vykonať všetky predpísané kontrolné položky z dôvodu poruchy niektorého predpísaného zariadenia z technologického vybavenia stanice technickej kontroly a táto situácia nebola spôsobená chybou vozidla alebo konaním vodiča vozidla.“.
21.
V § 52 ods. 10 poslednej vete sa slová „kontroly a ďalšie informácie“ nahrádzajú slovami „kontroly, harmonizované kódy Európskej únie a ďalšie informácie“.
22.
V § 53 ods. 2 sa slová „Pred začatím“ nahrádzajú slovom „Počas“.
23.
V § 53 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Ak sa technická kontrola podľa odsekov 8 a 9 vykonáva súčasne a vozidlo je vyhodnotené ako „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ alebo vyhodnotené ako „dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, vydáva sa iba jedno osvedčenie o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola a iba jedna kontrolná nálepka.“.
Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 11 a 12.
24.
V § 56 ods. 4 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak ide o kontrolnú linku typu B a C, a do 20. mája 2020, ak ide o kontrolnú linku typu A,“.
25.
Príloha č. 1 Časť B bod 1 sa dopĺňa bodom 1.1.9, ktorý znie:
„1.1.9
Na účely vyhotovovania snímok podľa bodu 1.1.2 pri výkone technickej kontroly je možné použiť snímky vyhotovené mobilným zariadením aj pre výkon emisnej kontroly.“.
26.
V prílohe č. 1 Časti B bode 5.1.16 sa na konci pripájajú tieto vety: „Každý videozáznam musí monitorovacie záznamové zariadenie označiť časom vytvorenia. Čas vytvorenia musí byť zhodný s aktuálnym univerzálnym koordinovaným časom UTC +1 zisteným prostredníctvom protokolu NTP (network time protocol).“.
27.
V prílohe č. 1 Časti B bode 8.1.7 sa číslo „0,2“ nahrádza číslom „0,3“.
28.
V prílohe č. 1 Časti B bode 9.2.1 sa za slovo „vykonáva“ vkladá slovo „aj“ a slovo „štyroch“ sa nahrádza slovami „aspoň troch“.
29.
Príloha č. 1 Časť B bod 26 sa dopĺňa bodom 26.2, ktorý znie:
26.2Požiadavky na kontrolu
26.2.1
Prenosný detektor úniku plynu kontroluje výrobca zariadenia alebo predajca zariadenia spôsobom určeným výrobcom zariadenia v jednoročnej lehote.
26.2.2
O vykonaní kontroly a jej zisteniach sa vydá protokol o kontrole.“.
30.
V prílohe č. 1 Časti B sa za bod 26 vkladá nový bod 27, ktorý znie:
27. Stacionárny detektor úniku plynu [§ 20 ods. 1 písm. ah)]
27.1 Požiadavky na zariadenie
27.1.1
K stacionárnym detektorom úniku plynu musí byť vyhlásenie o zhode vybavenia priestoru pracoviska montáže plynových zariadení detekciou nebezpečnej koncentrácie výbušného plynu.16) Vyhlásenie o zhode vystavuje subjekt inštalujúci systém stacionárnych detektorov úniku plynu.
27.2 Požiadavky na kontrolu
27.2.1
Stacionárny detektor úniku plynu kontroluje výrobca zariadenia alebo predajca zariadenia spôsobom určeným výrobcom zariadenia v jednoročnej lehote.
27.2.2
O vykonaní kontroly a jej zisteniach sa vydá protokol o kontrole.“.
Doterajšie body 27 až 27.2.5 sa označujú ako body 28 až 28.2.5.
31.
V nadpise prílohy č. 3 sa slovo „CERTIFIKÁT“ nahrádza slovami „PRVÁ STRANA CERTIFIKÁTU“.
32.
V prílohe č. 9 bode 3 Položke 1.2.2 časti Metóda sa slová „noriem ustanovených v ISO 21069“ nahrádzajú slovami „technickej normy16a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
16a) Všetky časti ISO 21069 Cestné vozidlá – Kontrola brzdových sústav na vozidlách s najväčšou celkovou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 t s použitím valcovej skúšobne bŕzd.“.
33.
Príloha č. 11 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 11
k vyhláške č. 137/2018 Z. z.
PROTOKOL O KONTROLE TECHNICKÉHO STAVU ČASŤ A - TECHNICKÁ KONTROLA
(Vzor)
34.
Príloha č. 13 vrátane nadpisu znie:
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2019.
Arpád Érsek v. r.