115/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

115
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 29. apríla 2019,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 5 písm. a) a b) a § 23 ods. 9 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Technické parametre, grafická úprava a vzhľad servisnej poukážky
(1)
Na prednej strane servisnej poukážky je plnofarebný štátny znak Slovenskej republiky bez olemovania, nápis „Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky“, horizontálna linka s trikolórou, nominálna hodnota v eurách, údaj o platnosti servisnej poukážky a číselný kód. Na prednej strane servisnej poukážky určenej na platbu podľa § 2 ods. 1 písm. a) je nápis „Servisná poukážka“ a na prednej strane servisnej poukážky určenej na platbu podľa § 2 ods.1 písm. b) je nápis „Servisná poukážka pre odkázanú osobu“.
(2)
Na zadnej strane servisnej poukážky je nápis „Platí na celom území SR.“.
(3)
Servisná poukážka sa tlačí na bezdrevnom rebrovitom papieri so žltým odtieňom a je opatrená ochrannými znakmi, ktoré zaručujú ochranu pred zneužitím, a to vodoznakom „SK“, vodoznakom zobrazujúcim štátny znak Slovenskej republiky, vodoznakom tvoreným geometrickými útvarmi viditeľnými v priesvite servisnej poukážky a tlačou v čiernej farbe reflektujúcou pod ultrafialovým svetlom.
(4)
Servisná poukážka určená na platbu podľa
a)
§ 2 ods. 1 písm. a) je modrej farby a jej vzhľad je uvedený v prílohe č. 1,
b)
§ 2 ods. 1 písm. b) je ružovej farby a jej vzhľad je uvedený v prílohe č. 2.
§ 2
Podrobnosti o spôsobe použitia servisných poukážok
(1)
Servisná poukážka je určená na platbu
a)
fyzickej osoby alebo právnickej osoby za službu starostlivosti o domácnosť a záhradu, ktorú poskytol registrovaný sociálny podnik,
b)
fyzickej osoby, ktorá má právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „odkázaná osoba“), za službu, ktorú poskytol registrovaný sociálny podnik.
(2)
Servisnú poukážku je možné použiť na platbu za službu podľa odseku 1, pričom môže ísť o kumuláciu viacerých služieb podľa odseku 1 za príslušný kalendárny mesiac.
Podrobnosti o spôsobe nakladania so servisnými poukážkami
§ 3
(1)
Servisné poukážky sa distribuujú úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, obci a vyššiemu územnému celku (ďalej len „oprávnený subjekt“) na základe ich písomnej žiadosti o distribúciu servisných poukážok doručenej Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo práce“). Vzor žiadosti o distribúciu servisných poukážok je zverejnený na webovom sídle ministerstva práce.
(2)
Servisné poukážky sa distribuujú oprávnenému subjektu do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť o distribúciu servisných poukážok.
(3)
Predaj servisných poukážok osobe podľa § 2 ods. 1 sa vykonáva prostredníctvom oprávneného subjektu, ktorému boli distribuované servisné poukážky.
§ 4
(1)
Žiadosť o odkúpenie prijatých servisných poukážok registrovaného sociálneho podniku sa podáva oprávnenému subjektu, ktorý vykonáva predaj servisných poukážok, do piatich dní od skončenia kalendárneho štvrťroka, v ktorom bola servisná poukážka prijatá. Vzor žiadosti o odkúpenie prijatých servisných poukážok je zverejnený na webovom sídle ministerstva práce. Prílohami k žiadosti o odkúpenie prijatých servisných poukážok sú prijaté servisné poukážky a doklady, ktorými sa preukazuje poskytnutie konkrétnych služieb, najmä kópia vystavenej faktúry, dodací list. Písomné potvrdenie oprávneného subjektu o prevzatí žiadosti o odkúpenie prijatých servisných poukážok vrátane príloh sa bezodkladne elektronicky zasiela ministerstvu práce.
(2)
Vyplatenie odkúpených prijatých servisných poukážok podľa § 23 ods. 7 zákona sa vykoná do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom štvrťroku, v ktorom boli servisné poukážky prijaté registrovaným sociálnym podnikom.
§ 5
Distribuované nepredané servisné poukážky sa prevezmú ministerstvom práce od oprávneného subjektu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku platnosti servisnej poukážky.
§ 6
(1)
Žiadosť o spätný výkup predaných nepoužitých servisných poukážok osoby podľa § 2 ods. 1 sa podáva oprávnenému subjektu, ktorý vykonáva predaj servisných poukážok, do 31. januára kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku platnosti servisnej poukážky. Vzor žiadosti o spätný výkup predaných nepoužitých servisných poukážok je zverejnený na webovom sídle ministerstva práce. Prílohou k žiadosti o spätný výkup predaných nepoužitých servisných poukážok sú nepoužité servisné poukážky. Písomné potvrdenie oprávneného subjektu o prevzatí žiadosti o spätný výkup predaných nepoužitých servisných poukážok vrátane prílohy sa bezodkladne elektronicky zasiela ministerstvu práce.
(2)
Vyplatenie spätne vykúpených predaných nepoužitých servisných poukážok sa vykoná do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola prevzatá žiadosť o spätný výkup predaných nepoužitých servisných poukážok.
§ 7
Žiadosť o výmenu poškodených servisných poukážok osoby podľa § 2 ods. 1 alebo registrovaného sociálneho podniku sa podáva oprávnenému subjektu, ktorý vykonáva predaj servisných poukážok. Vzor žiadosti o výmenu poškodených servisných poukážok je zverejnený na webovom sídle ministerstva práce. Prílohou k žiadosti o výmenu poškodených servisných poukážok sú poškodené servisné poukážky. Ak poškodenie servisnej poukážky spočíva v tom, že z jej plochy časť chýba, poškodená servisná poukážka sa vymení za novú servisnú poukážku, ak chýbajúca časť predstavuje menej ako 50 % plochy servisnej poukážky. Písomné potvrdenie oprávneného subjektu o prevzatí žiadosti o výmenu poškodených servisných poukážok vrátane prílohy sa bezodkladne elektronicky zasiela ministerstvu práce.
§ 8
Výška zľavy a suma zvýšenia nominálnej hodnoty servisnej poukážky
(1)
Výška zľavy z nominálnej hodnoty servisnej poukážky pre odkázanú osobu na účely určenia kúpnej ceny servisnej poukážky podľa § 22 ods. 3 písm. b) zákona je päť eur.
(2)
Suma zvýšenia nominálnej hodnoty servisnej poukážky na účely určenia sumy za odkúpenie servisnej poukážky podľa § 22 ods. 4 písm. a) zákona je tri eurá.
§ 9
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2019.
Ján Richter v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 115/2019 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 115/2019 Z. z.
1)
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.