113/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

113
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
zo 16. apríla 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 4 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 291/2017 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo podnájomnej zmluvy“.
2.
V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
užívané na základe rozhodnutia podľa § 12a až § 12c zákona alebo osobitných predpisov,1)“.
3.
V § 2 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
ku ktorým vzniklo právo a povinnosť hospodárenia podľa § 12a ods. 1 poslednej vety zákona alebo za ktoré vznikol podnájomný vzťah k pozemku podľa § 12b ods. 4 alebo ods. 12 zákona, alebo za ktoré vznikol podnájomný vzťah k pozemku podľa § 12c ods. 4 alebo ods. 9 zákona,“.
4.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
ku ktorým má nájomca iný užívací titul.“.
5.
V § 2 ods. 5 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a podnájomné zmluvy“.
6.
V § 2 ods. 5 písmeno c) znie:
„c)
kópie rozhodnutí podľa § 12a až § 12c zákona alebo osobitných predpisov,3)“.
7.
V § 2 ods. 5 písmeno d) znie:
„d)
listiny preukazujúce iný užívací titul k pozemkom.“.
8.
V prílohe č. 1 Poznámkach piatej odrážke sa za slová „(podnájomný pozemok podľa § 12b zákona),“ vkladajú slová „P12C (podnájomný pozemok podľa § 12c zákona),“.
9.
V prílohe č. 1 Poznámkach deviatej a desiatej odrážke sa za slovo „P12B“ vkladá čiarka a slovo „P12C“.
10.
V prílohe č. 1 Poznámkach trinásta odrážka znie:
„ – v stĺpci 11 sa ako právny titul obhospodarovania uvedie skratka: VLA (vlastník), NZM (nájomná zmluva), ZAN (zákonný nájom), P12A (nájomcovi vzniklo právo a povinnosť hospodárenia na pozemku podľa § 12a ods. 1 poslednej vety zákona), P12B (nájomcovi vzniklo právo hospodárenia na pozemku za pozemok podľa § 12b zákona), P12C (nájomcovi vzniklo právo hospodárenia na pozemku za pozemok podľa § 12c zákona), NV12 (nájomný vzťah podľa § 12 ods. 4 zákona), NV13 (nájomný vzťah podľa § 13 ods. 3 zákona), BEZ (bez právneho titulu), P10 (podnájomná zmluva), INY (iný užívací titul),“.
11.
V prílohe č. 2 Poznámkach ôsmej odrážke sa za slová „ha na“ vkladá slovo „4 “.
ČI.II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2019.
Gabriela Matečná v. r.