112/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

112
ZÁKON
z 2. apríla 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z., zákona č. 276/2001 Z. z., zákona č. 436/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 520/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 382/2008 Z. z., zákona č. 488/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 260/2011 Z. z., zákona č. 356/2013 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 3 písmená a) a b) znejú:
„a)
ekonomicky oprávnenými nákladmi rozumejú skutočné priame náklady a skutočné nepriame náklady spojené s funkciami výroby, správy, odbytu, výskumu a vývoja vrátane k nim prislúchajúcich nepriamych nákladov, ktoré by vzhľadom na vykonávané funkcie, riziká a trhové podmienky boli uplatnené pri použití metódy čistého obchodného rozpätia,3a) pričom funkciami odbytu okrem činností predaja sa rozumejú aj činnosti spojené s propagáciou, sprostredkovaním predaja a marketingom predávaných výrobkov,
b)
primeranou ziskovou prirážkou rozumie prirážka, ktorá by vzhľadom na vykonávané funkcie, riziká a trhové podmienky bola uplatnená vo vzťahu k iným nezávislým osobám.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a) § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 4a ods. 1 sa slová „§ 20 ods. 1 písm. a) až e)“ nahrádzajú slovami „§ 20 ods. 1 písm. a), b) a d) až f)“.
3.
V § 7 prvej vete a § 11 ods. 1 sa slová „§ 20 ods. 1 písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „§ 20 ods. 1 písm. a), b) a d)“.
4.
V § 11 ods. 3 sa slová „§ 20 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 20 ods. 6“.
5.
V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
predávajúci alebo kupujúci, ak je vo výhodnejšom hospodárskom postavení pri predaji alebo nákupe potravinárskych výrobkov; výhodnejšie hospodárske postavenie na účely tohto zákona má predávajúci alebo kupujúci, ktorý dohoduje cenu na trhu bez toho, aby bol vystavený podstatnej cenovej súťaži vo vzťahu predávajúceho a kupujúceho, pričom výhodnejšie hospodárske postavenie predávajúceho alebo kupujúceho posudzuje príslušný cenový orgán podľa objemu predaného alebo nakúpeného tovaru, podielu na trhu, hospodárskej sily a finančnej sily, právnych alebo iných prekážok vstupu na trh, miery personálneho prepojenia alebo majetkového prepojenia s inými osobami na danom trhu a podľa iných skutočností rozhodujúcich pre posúdenie hospodárskeho postavenia subjektu na trhu.“.
6.
V § 12 odsek 3 znie:
„(3)
Za neprimeranú cenu u kupujúceho podľa odseku 1 písm. a) sa považuje dohodnutá cena, ktorá výrazne nedosahuje ekonomicky oprávnené náklady. Za neprimeranú cenu u kupujúceho podľa odseku 1 písm. c) sa považuje dohodnutá cena, ktorá nedosahuje ekonomicky oprávnené náklady okrem nákupu potravinárskych výrobkov pri výpredaji skladových zásob, z dôvodu blížiaceho sa dátumu spotreby alebo blížiaceho sa dátumu minimálnej trvanlivosti, alebo pri rušení prevádzky.“.
7.
V § 18 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a)
vo výške od 30 000 eur až do päťnásobku rozdielu medzi dohodnutou cenou a cenou, ktorá mala byť dohodnutá v súlade s cenovými predpismi, pričom na účely vyčíslenia sa výška rozdielu posudzuje podľa skutočne realizovaných úhrad, alebo
b)
od 30 000 až do 75 000 eur, ak sa rozdiel podľa písmena a) nedá vyčísliť alebo ak ide o iné porušenie cenovej disciplíny, ako je uvedené v písmene a).“.
8.
V § 18 ods. 2 sa slová „60 000 eur“ nahrádzajú slovami „150 000 eur“.
9.
V § 18 ods. 5 sa slová „§ 20 ods. 1 písm. a) až c), f) a g)“ nahrádzajú slovami „§ 20 ods. 1 písm. a) až d), g) a h)“ a slová „§ 20 ods. 1 písm. d) a e)“ sa nahrádzajú slovami „§ 20 ods. 1 písm. e) a f)“.
10.
V § 19 ods. 1 sa za slová „Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová „Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky“.
11.
V § 20 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,“.
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená d) až h).
12.
V § 20 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vykonáva pôsobnosť podľa odseku 2 písm. d) až f) v oblasti cien potravinárskych výrobkov a na účely § 12 ods. 3 druhej vety môže ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom pre oblasť cien vybraných potravinárskych výrobkov rozsah, spôsob stanovenia a ostatné podrobnosti nevyhnutné pre určenie ekonomicky oprávnených nákladov u predávajúceho, ktorý predáva kupujúcemu vo výhodnejšom hospodárskom postavení.“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.
13.
V § 20 ods. 8 sa slová „2 až 5“ nahrádzajú slovami „2 až 6“.
14.
Za § 23f sa vkladá § 23g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2019
Cenový orgán uvedený v § 20 ods. 1 písm. c) v znení účinnom od 1. mája 2019 vykonáva kontrolu v rozsahu kompetencií ustanovených v § 20 ods. 4 v znení účinnom od 1. mája 2019 po 30. apríli 2019.“.
15.
Slová „primeraný zisk“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „primeraná zisková prirážka“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2019 okrem čl. I bodov 1 a 15, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.