11/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2019 do 31.12.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

11
ZÁKON
z 5. decembra 2018
o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje pravidlá riešenia sporov medzi Slovenskou republikou a
a)
iným členským štátom Európskej únie (ďalej len „členský štát“), ak tieto spory vyplývajú z výkladu a uplatňovania zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej len „konanie o zamedzení dvojitého zdanenia“),
b)
štátom, s ktorým Slovenská republika uzavrela zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej len „zmluvný štát“), ak tieto spory vyplývajú z výkladu a uplatňovania zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej len „konanie o zamedzení dvojitého zdanenia na základe zmluvy“),
c)
zmluvným štátom, ak tieto spory vyplývajú z výkladu a uplatňovania medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov ratifikovanej a vyhlásenej spôsobom ustanoveným zákonom1) (ďalej len „konanie o zamedzení dvojitého zdanenia na základe dohovoru“).
§ 2
Základné ustanovenia
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
dvojitým zdanením vyrubenie dane, na ktorú sa vzťahuje zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia, Slovenskou republikou a členským štátom alebo zmluvným štátom, vo vzťahu k rovnakému zdaniteľnému príjmu alebo k majetku, ak vedie k vyrubeniu dodatočnej dane, zvýšeniu daňovej povinnosti alebo k vymazaniu alebo k obmedzeniu strát, ktoré by sa mohli použiť na započítanie voči zdaniteľnému zisku,
b)
zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia2) medzinárodná zmluva ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom,
c)
dotknutým daňovým subjektom daňový subjekt, ktorého zdanenie je priamo ovplyvnené spornou otázkou,
d)
spornou otázkou
1.
podľa druhej časti tohto zákona skutočnosť smerujúca k vzniku dvojitého zdanenia,
2.
podľa tretej časti tohto zákona skutočnosť smerujúca k zdaneniu, ktoré nie je v súlade s ustanoveniami zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia,
3.
podľa štvrtej časti tohto zákona skutočnosť, ktorá je v rozpore so zásadami ustanovenými medzinárodnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov ratifikovanou a vyhlásenou spôsobom ustanoveným zákonom1) (ďalej len „dohovor“),
e)
príslušným orgánom Slovenskej republiky Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“),
f)
príslušným orgánom členského štátu orgán členského štátu, ktorý bol určený členským štátom,
g)
príslušným orgánom zmluvného štátu orgán zmluvného štátu, ktorý bol určený zmluvným štátom,
h)
komisiou pre riešenie sporov poradná komisia a komisia pre alternatívne riešenie sporov.
DRUHÁ ČASŤ
KONANIE O ZAMEDZENÍ DVOJITÉHO ZDANENIA
§ 3
Začatie konania o zamedzení dvojitého zdanenia
(1)
Konanie o zamedzení dvojitého zdanenia začína na žiadosť dotknutého daňového subjektu podanú ministerstvu financií. Žiadosť o zamedzenie dvojitého zdanenia musí byť podaná najneskôr do troch rokov od doručenia prvého oznámenia o úkone, ktorý vedie k spornej otázke, a to aj vtedy, ak dotknutý daňový subjekt uplatňuje opravné prostriedky. Dotknutý daňový subjekt je povinný doručiť žiadosť o zamedzenie dvojitého zdanenia aj príslušnému orgánu členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka.
(2)
Ministerstvo financií do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti o zamedzenie dvojitého zdanenia potvrdí jej doručenie a písomne o nej informuje príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka. V informácii podľa prvej vety ministerstvo financií uvedie jazyk, ktorý bude používať vo vzájomnej komunikácii.
(3)
Žiadosť o zamedzenie dvojitého zdanenia musí obsahovať
a)
meno a priezvisko dotknutého daňového subjektu, adresu jeho trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, ak žiadosť o zamedzenie dvojitého zdanenia podáva fyzická osoba,
b)
obchodné meno alebo názov dotknutého daňového subjektu, jeho sídlo, identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné číslo, ak žiadosť o zamedzenie dvojitého zdanenia podáva právnická osoba,
c)
identifikačné údaje ďalšieho možného dotknutého daňového subjektu, a to
1.
meno a priezvisko fyzickej osoby, adresu trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, alebo iný údaj, ktorý identifikuje túto fyzickú osobu, alebo
2.
obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné číslo alebo iný údaj, ktorý identifikuje túto právnickú osobu,
d)
príslušné zdaňovacie obdobie,
e)
podrobnosti o skutočnostiach a okolnostiach spornej otázky, ktorými sú
1.
podrobnosti o štruktúre transakcie a vzťahov medzi dotknutým daňovým subjektom a druhou stranou príslušnej transakcie,
2.
skutočnosti určené v dobrej viere vo vzájomne záväznej dohode medzi dotknutým daňovým subjektom a finančnou správou, ak je takáto dohoda uzavretá,
3.
povaha úkonu a dátum vykonania úkonu, ktorý vedie k spornej otázke,
4.
podľa potreby podrobnosti o tom istom príjme prijatom v členskom štáte, ktorého sa sporná otázka týka, a o zahrnutí tohto príjmu do zdaniteľných príjmov v členskom štáte, ktorého sa sporná otázka týka, o dani, ktorá bola alebo bude vyrubená v súvislosti s takýmto príjmom v členskom štáte, ktorého sa sporná otázka týka, súvisiace sumy v mene členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, a kópie dokumentov, ktoré podporujú tieto skutočnosti,
f)
názov dotknutých osobitných predpisov,3) názov právneho predpisu členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, a názov dotknutej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia,
g)
označenie členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka,
h)
dôvody, na základe ktorých sa dotknutý daňový subjekt domnieva, že existuje sporná otázka,
i)
podrobnosti o opravných prostriedkoch, ktoré dotknutý daňový subjekt podal, alebo informácie o prebiehajúcich súdnych sporoch a o súdnych rozhodnutiach, ktoré sa týkajú spornej otázky,
j)
vyhlásenie dotknutého daňového subjektu, ktoré obsahuje jeho záväzok odpovedať dostatočne podrobne a rýchlo na všetky žiadosti ministerstva financií a poskytnúť mu potrebné dokumenty,
k)
kópiu právoplatného rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní, kópiu protokolu z daňovej kontroly a kópie iných dokumentov vydaných v súvislosti so spornou otázkou,
l)
informáciu o podanej žiadosti, ktorú dotknutý daňový subjekt podal na začatie konania o zamedzení dvojitého zdanenia na základe zmluvy alebo na začatie konania o zamedzení dvojitého zdanenia na základe dohovoru, a vyhlásenie dotknutého daňového subjektu o tom, že berie na vedomie ukončenie tohto konania podľa § 29,
m)
kópie dokumentov, ktoré podporujú tvrdenia dotknutého daňového subjektu,
n)
dokumentáciu v rozsahu podľa osobitného predpisu,4) ak sa žiadosť o zamedzenie dvojitého zdanenia podáva z dôvodu úpravy cien medzi závislými osobami podľa osobitného predpisu.5)
(4)
Ministerstvo financií môže najneskôr do troch mesiacov od doručenia žiadosti o zamedzenie dvojitého zdanenia vyzvať dotknutý daňový subjekt, aby mu poskytol doplňujúce informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie spornej otázky. Dotknutý daňový subjekt je povinný poskytnúť ministerstvu financií doplňujúce informácie najneskôr do troch mesiacov od doručenia výzvy podľa prvej vety a v tejto lehote ich doručiť aj príslušnému orgánu členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka.
(5)
Ministerstvo financií rozhodne o prijatí žiadosti o zamedzenie dvojitého zdanenia alebo odmietnutí žiadosti o zamedzenie dvojitého zdanenia do šiestich mesiacov od jej doručenia, alebo ak ministerstvo financií vyzvalo dotknutý daňový subjekt na poskytnutie doplňujúcich informácií podľa odseku 4, rozhodne do šiestich mesiacov od doručenia týchto doplňujúcich informácií. Ministerstvo financií bezodkladne doručí rozhodnutie dotknutému daňovému subjektu a príslušnému orgánu členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka.
(6)
Ak ministerstvo financií o žiadosti o zamedzenie dvojitého zdanenia nerozhodne v lehote podľa odseku 5, žiadosť sa považuje za prijatú.
(7)
Ministerstvo financií môže do šiestich mesiacov od doručenia žiadosti o zamedzenie dvojitého zdanenia alebo do šiestich mesiacov od doručenia doplňujúcich informácií podľa odseku 4 oznámiť dotknutému daňovému subjektu a príslušnému orgánu členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, že spornú otázku vyrieši jednostranne bez zapojenia príslušného orgánu členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka. Doručením tohto oznámenia sa konanie o zamedzení dvojitého zdanenia považuje za ukončené.
(8)
Ministerstvo financií rozhodne o odmietnutí žiadosti o zamedzenie dvojitého zdanenia, ak
a)
dotknutý daňový subjekt neposkytol doplňujúce informácie v lehote a rozsahu podľa odseku 4,
b)
sporná otázka neexistuje alebo
c)
žiadosť o zamedzenie dvojitého zdanenia nebola podaná v lehote podľa odseku 1.
(9)
Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o zamedzenie dvojitého zdanenia môže dotknutý daňový subjekt podať odvolanie, ak ministerstvo financií a príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, žiadosť o zamedzenie dvojitého zdanenia odmietli.
(10)
Dotknutý daňový subjekt môže vziať svoju žiadosť o zamedzenie dvojitého zdanenia späť; späťvzatie je dotknutý daňový subjekt povinný doručiť aj príslušnému orgánu členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka. Dňom doručenia späťvzatia žiadosti o zamedzenie dvojitého zdanenia ministerstvu financií sa konanie o zamedzení dvojitého zdanenia považuje za ukončené. Ministerstvo financií bezodkladne zašle dotknutému daňovému subjektu a príslušnému orgánu členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, oznámenie o ukončení konania o zamedzení dvojitého zdanenia.
(11)
Ak sporná otázka prestane existovať z iného dôvodu, konanie o zamedzení dvojitého zdanenia sa považuje za ukončené a ministerstvo financií bezodkladne zašle dotknutému daňovému subjektu oznámenie o ukončení konania o zamedzení dvojitého zdanenia a o dôvodoch tohto ukončenia.
§ 4
Zamedzenie dvojitého zdanenia vzájomnou dohodou
(1)
Ak ministerstvo financií rozhodne o prijatí žiadosti o zamedzenie dvojitého zdanenia podľa § 3 ods. 5 a zároveň aj príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, rozhodne o prijatí žiadosti, začína sa postup riešenia spornej otázky vzájomnou dohodou. Ministerstvo financií a príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, sa môžu dohodnúť na vyriešení spornej otázky vzájomnou dohodou.
(2)
Lehota na vyriešenie spornej otázky vzájomnou dohodou je dva roky od doručenia rozhodnutia o prijatí žiadosti o zamedzenie dvojitého zdanenia príslušným orgánom členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka a ktorý doručil dotknutému daňovému subjektu toto rozhodnutie ako posledný. Lehota podľa prvej vety sa na základe odôvodnenej žiadosti ministerstva financií alebo príslušného orgánu členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, predlžuje najviac o jeden rok; o tomto predĺžení lehoty ministerstvo financií informuje dotknutý daňový subjekt.
(3)
Ministerstvo financií je oprávnené počas riešenia spornej otázky vzájomnou dohodou vyzvať dotknutý daňový subjekt, aby mu poskytol doplňujúce informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie spornej otázky. Dotknutý daňový subjekt je povinný poskytnúť ministerstvu financií doplňujúce informácie najneskôr do troch mesiacov od doručenia výzvy podľa prvej vety a v tejto lehote ich doručiť aj príslušnému orgánu členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka.
(4)
Ak sa ministerstvo financií a príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, dohodnú na vyriešení spornej otázky podľa odseku 1, ministerstvo financií o tom bezodkladne vydá rozhodnutie, ktoré doručí dotknutému daňovému subjektu. Toto rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné, ak sa dotknutý daňový subjekt vzdá práva na opravné prostriedky, dňom vzdania sa tohto práva, alebo ak sa konanie o opravnom prostriedku už začalo a dotknutý daňový subjekt v lehote do 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia predloží dôkazy o tom, že vykonal opatrenia smerujúce k jeho zastaveniu, dňom doručenia týchto dôkazov; inak sa toto rozhodnutie zrušuje v plnom rozsahu a ministerstvo financií o tom informuje dotknutý daňový subjekt a príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka.
(5)
Ak sa rozhodnutie podľa odseku 4 nevykonalo, dotknutý daňový subjekt môže uplatniť postup podľa Správneho súdneho poriadku.
(6)
Ak sa ministerstvo financií a príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, nedohodnú na vyriešení spornej otázky v lehote podľa odseku 2, ministerstvo financií zašle dotknutému daňovému subjektu oznámenie, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré sa dohoda nedosiahla.
(7)
Ak dotknutý daňový subjekt podal správnu žalobu podľa Správneho súdneho poriadku proti rozhodnutiu o vyrubení dane a rozhodnutie správneho súdu vo veci nadobudlo právoplatnosť predtým, ako ministerstvo financií a príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, dosiahli vzájomnú dohodu podľa odseku 4, ministerstvo financií doručí rozhodnutie správneho súdu príslušnému orgánu členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka. Dňom doručenia rozhodnutia správneho súdu príslušnému orgánu členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, sa postup riešenia spornej otázky vzájomnou dohodou končí, o čom ministerstvo financií informuje dotknutý daňový subjekt.
§ 5
Zamedzenie dvojitého zdanenia prostredníctvom poradnej komisie
(1)
Ministerstvo financií a príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, zriadia poradnú komisiu, ak dotknutý daňový subjekt podá ministerstvu financií a príslušnému orgánu členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, žiadosť o zriadenie poradnej komisie a ak
a)
bola žiadosť o zamedzenie dvojitého zdanenia dotknutého daňového subjektu odmietnutá podľa § 3 ods. 5; poradná komisia sa nezriadi, ak žiadosť o zamedzenie dvojitého zdanenia odmietne ministerstvo financií aj príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, alebo
b)
sa ministerstvo financií a príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, nedohodli na vyriešení spornej otázky vzájomnou dohodou podľa § 4.
(2)
Dotknutý daňový subjekt nemôže podať žiadosť o zriadenie poradnej komisie podľa odseku 1, ak
a)
prebieha odvolacie konanie voči rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o zamedzenie dvojitého zdanenia podľa § 3 ods. 8,
b)
plynie lehota na podanie odvolania voči rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o zamedzenie dvojitého zdanenia podľa § 3 ods. 8,
c)
súd zrušil rozhodnutie o odmietnutí žiadosti o zamedzenie dvojitého zdanenia podľa § 3 ods. 8 a vrátil vec na ďalšie konanie a rozhodnutie,
d)
bol v súvislosti s upraveným príjmom alebo majetkom spáchaný daňový trestný čin, o ktorom bolo právoplatne rozhodnuté, alebo
e)
spornou otázkou nie je skutočnosť smerujúca k vzniku dvojitého zdanenia, o čom ministerstvo financií bezodkladne informuje dotknutý daňový subjekt a príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka.
(3)
Dotknutý daňový subjekt podáva žiadosť o zriadenie poradnej komisie ministerstvu financií písomne do 50 dní od doručenia rozhodnutia podľa § 3 ods. 5 alebo od doručenia oznámenia podľa § 4 ods. 6. Lehota na zriadenie poradnej komisie je 120 dní od doručenia žiadosti o zriadenie poradnej komisie; jej predseda bezodkladne informuje dotknutý daňový subjekt o jej zriadení.
(4)
Poradná komisia zriadená podľa odseku 1 písm. a) prijme záver o prípustnosti žiadosti o zamedzenie dvojitého zdanenia do šiestich mesiacov od dátumu svojho zriadenia. Poradná komisia o prijatom závere informuje ministerstvo financií a príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, do 30 dní od jeho prijatia.
(5)
Ak poradná komisia prijala záver, že boli splnené podmienky podľa § 3, ministerstvo financií môže požiadať o začatie postupu riešenia spornej otázky vzájomnou dohodou podľa § 4. Ministerstvo financií doručí žiadosť o začatie postupu riešenia spornej otázky vzájomnou dohodou poradnej komisii, príslušnému orgánu členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, a dotknutému daňovému subjektu. Lehota podľa § 4 ods. 2 začne plynúť odo dňa oznámenia záveru poradnej komisie o prípustnosti žiadosti o zamedzenie dvojitého zdanenia ministerstvu financií.
(6)
Ak sa nezačne postup riešenia spornej otázky vzájomnou dohodou podľa § 4 do 60 dní odo dňa oznámenia záveru poradnej komisie podľa odseku 5, poradná komisia vydá stanovisko podľa § 12, ako vyriešiť spornú otázku. Poradná komisia sa na účely § 12 považuje za zriadenú odo dňa, keď uplynie lehota podľa prvej vety.
(7)
Ak poradná komisia prijala záver, že neboli splnené podmienky podľa § 3, žiadosť o zamedzenie dvojitého zdanenia sa považuje za odmietnutú oprávnene.
(8)
Poradná komisia zriadená podľa odseku 1 písm. b) vydá stanovisko podľa § 12.
(9)
Ak dotknutý daňový subjekt podal správnu žalobu podľa Správneho súdneho poriadku proti rozhodnutiu o vyrubení dane a rozhodnutie správneho súdu vo veci nadobudlo právoplatnosť predtým, ako dotknutý daňový subjekt podal žiadosť o zriadenie poradnej komisie, ustanovenia tohto paragrafu sa neuplatňujú. Ministerstvo financií oznámi účinky rozhodnutia správneho súdu príslušnému orgánu členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, a dotknutému daňovému subjektu oznámi, že sa ustanovenia tohto paragrafu neuplatňujú.
(10)
Ak dotknutý daňový subjekt podal správnu žalobu podľa Správneho súdneho poriadku proti rozhodnutiu o vyrubení dane a rozhodnutie správneho súdu vo veci nadobudlo právoplatnosť po podaní žiadosti o zriadenie poradnej komisie, ale pred vydaním stanoviska podľa § 12, postup riešenia spornej otázky prostredníctvom poradnej komisie zriadenej podľa odseku 1 alebo prostredníctvom komisie pre alternatívne riešenie sporov sa končí. Ministerstvo financií oznámi účinky rozhodnutia správneho súdu príslušnému orgánu členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, a komisii pre riešenie sporov a dotknutému daňovému subjektu oznámi, že sa postup riešenia spornej otázky prostredníctvom komisie pre riešenie sporov končí.
§ 6
Zoznam nezávislých osôb
(1)
Ministerstvo financií oznámi Európskej komisii, ktorá vedie zoznam nezávislých osôb, mená a priezviská troch osôb, ktoré môžu byť členmi poradnej komisie a ktoré sú kompetentné, nezávislé, bezúhonné, nestranné a majú dobrú povesť. Ministerstvo financií poskytne Európskej komisii úplné a aktuálne informácie o profesionálnych skúsenostiach a akademických skúsenostiach uvedených osôb, ich kompetencii, odborných znalostiach a možnom konflikte záujmov. Ministerstvo financií môže v oznámení uviesť, ktoré z uvedených osôb možno vymenovať za predsedu poradnej komisie.
(2)
Ministerstvo financií bezodkladne oznámi Európskej komisii akékoľvek zmeny týkajúce sa nezávislých osôb, ktoré nominovalo do zoznamu nezávislých osôb.
(3)
Ak ministerstvo financií zistí, že nezávislá osoba, ktorú nominovalo, prestala spĺňať podmienky podľa odseku 1, bezodkladne požiada Európsku komisiu o jej vyčiarknutie zo zoznamu nezávislých osôb a zároveň nominuje inú nezávislú osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 1.
(4)
Ak má ministerstvo financií pochybnosť, že nezávislá osoba nominovaná príslušným orgánom členského štátu nespĺňa podmienky podľa odseku 1, informuje Európsku komisiu a predloží jej o tom dôkazy.
(5)
Ministerstvo financií do šiestich mesiacov po oznámení Európskej komisie o tom, že príslušný orgán členského štátu namieta nezávislú osobu, ktorú nominovalo, preverí, či táto osoba spĺňa podmienky podľa odseku 1. Ak ministerstvo financií zistí, že táto osoba nespĺňa podmienky podľa odseku 1, informuje o tom Európsku komisiu a požiada o jej vyčiarknutie zo zoznamu nezávislých osôb a zároveň nominuje inú nezávislú osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 1. Ak ministerstvo financií zistí, že táto osoba spĺňa podmienky podľa odseku 1, informuje Európsku komisiu o ponechaní tejto osoby v zozname nezávislých osôb.
§ 7
Zloženie poradnej komisie
(1)
Poradnú komisiu podľa § 5 tvorí
a)
predseda,
b)
zástupca ministerstva financií a zástupca príslušného orgánu členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka; ministerstvo financií a príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, sa môžu dohodnúť, že za každého z nich budú v poradnej komisii dvaja zástupcovia,
c)
nezávislá osoba, ktorú vyberie ministerstvo financií, a nezávislá osoba, ktorú vyberie príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, zo zoznamu nezávislých osôb; ministerstvo financií a príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, sa môžu dohodnúť, že každý z nich vyberie zo zoznamu nezávislých osôb dve nezávislé osoby.
(2)
Ministerstvo financií a príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, sa dohodnú na pravidlách vymenovania nezávislých osôb. Po vymenovaní nezávislých osôb sa vymenujú ich náhradníci, a to podľa dohodnutých pravidiel na vymenovanie nezávislých osôb, ak by nezávislé osoby nemohli plniť svoje povinnosti.
(3)
Ak sa ministerstvo financií a príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, nedohodli na pravidlách vymenovania nezávislých osôb podľa odseku 2, nezávislé osoby sa určia na základe žrebovania zo zoznamu nezávislých osôb.
(4)
Ministerstvo financií môže namietať vymenovanie nezávislej osoby okrem nezávislej osoby ustanovenej podľa § 8 z dôvodu, na ktorom sa ministerstvo financií s príslušným orgánom členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, dohodli vopred, alebo ak
a)
nezávislá osoba pracuje alebo pracovala kedykoľvek počas troch rokov pred dátumom jej vymenovania pre správu členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, ktorá spravuje dane,
b)
nezávislá osoba pracuje alebo pracovala kedykoľvek počas piatich rokov pred dátumom jej vymenovania pre dotknutý daňový subjekt alebo má alebo mala kedykoľvek počas piatich rokov pred dátumom jej vymenovania významný podiel v dotknutom daňovom subjekte, pričom významným podielom sa na účely tohto zákona rozumie priamy podiel alebo nepriamy podiel, ktorý predstavuje najmenej 5 % na základnom imaní právnickej osoby alebo hlasovacích právach v právnickej osobe alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu, a nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnickej osoby, v ktorej má držiteľ nepriameho podielu významný podiel,
c)
existuje pochybnosť o nezávislosti, nestrannosti alebo nezaujatosti nezávislej osoby, alebo
d)
nezávislá osoba poskytuje daňové poradenstvo alebo pracuje pre osobu, ktorá poskytuje daňové poradenstvo, alebo nezávislá osoba poskytovala daňové poradenstvo alebo pracovala pre osobu, ktorá poskytovala daňové poradenstvo, kedykoľvek počas troch rokov pred dátumom jej vymenovania.
(5)
Ministerstvo financií môže požiadať, aby nezávislá osoba, ktorá bola vymenovaná podľa odseku 2 alebo odseku 3, alebo jej náhradník, oznámila akýkoľvek záujem, vzťah alebo inú skutočnosť, ktorá môže mať vplyv na jej nezávislosť, nestrannosť alebo nezaujatosť. Ak nezávislá osoba alebo jej náhradník nevyhovie žiadosti ministerstva financií v požadovanom rozsahu a v určenej lehote, považuje sa to za existenciu pochybnosti podľa odseku 4 písm. c).
(6)
Zástupcovia ministerstva financií, zástupcovia príslušného orgánu členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, a nezávislé osoby podľa odseku 1 si zvolia predsedu poradnej komisie zo zoznamu nezávislých osôb, ktorý je sudcom, ak sa nedohodnú inak. Ak sa pri vymenovaní členov poradnej komisie uplatní postup podľa § 8, predseda sa určí na základe žrebovania zo zoznamu nezávislých osôb.
(7)
Výkon funkcie nezávislej osoby sa považuje za úkon vo všeobecnom záujme.
§ 8
Ustanovenie členov poradnej komisie súdom
(1)
Ak ministerstvo financií nevymenuje nezávislú osobu a náhradníka podľa § 7 ods. 2, ustanoví ich na návrh dotknutého daňového subjektu súd.
(2)
Návrh musí byť podaný v lehote 30 dní od uplynutia lehoty uvedenej v § 5 ods. 3 druhej vete, inak ho súd zamietne.
(3)
Ak súd nezamietne návrh podľa odseku 2, doručí návrh ministerstvu financií. Ak ministerstvo financií nepreukáže v lehote 30 dní od doručenia návrhu, že došlo k vymenovaniu nezávislej osoby a náhradníka, súd ustanoví nezávislú osobu a náhradníka na základe žrebovania zo zoznamu nezávislých osôb zverejneného Európskou komisiou. Súd nemôže ustanoviť nezávislú osobu, ktorú do zoznamu nezávislých osôb nominoval príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka.
(4)
Uznesenie o ustanovení nezávislej osoby a náhradníka súd bezodkladne doručí dotknutému daňovému subjektu a ministerstvu financií.
(5)
Ministerstvo financií informuje o ustanovení nezávislej osoby a náhradníka súdom príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, bezodkladne po doručení uznesenia súdu.
§ 9
Zamedzenie dvojitého zdanenia prostredníctvom komisie pre alternatívne riešenie sporov
(1)
Ministerstvo financií a príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, sa môžu dohodnúť na zriadení komisie pre alternatívne riešenie sporov, aby namiesto poradnej komisie vydala stanovisko podľa § 12. Komisia pre alternatívne riešenie sporov sa môže zriadiť aj vo forme stálej komisie, ak sa tak ministerstvo financií a príslušný orgán členského štátu dohodnú.
(2)
Pri zriadení komisie pre alternatívne riešenie sporov sa rovnako uplatňujú pravidlá týkajúce sa nezávislosti jej členov podľa § 7 ods. 4 a 5.
(3)
Na komisiu pre alternatívne riešenie sporov sa primerane vzťahujú ustanovenia § 11 a 17; to neplatí, ak organizačný poriadok komisie pre riešenie sporov podľa § 10 ustanoví inak. Komisia pre alternatívne riešenie sporov môže podľa potreby uplatniť akékoľvek postupy riešenia sporov s cieľom záväzne vyriešiť spornú otázku.
§ 10
Organizačný poriadok komisie pre riešenie sporov
(1)
Ministerstvo financií sa s príslušným orgánom členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, dohodne na organizačnom poriadku komisie pre riešenie sporov.
(2)
Ministerstvo financií v lehote podľa § 5 ods. 3 druhej vety dotknutému daňovému subjektu
a)
doručí organizačný poriadok komisie pre riešenie sporov,
b)
oznámi dátum, do ktorého bude prijaté stanovisko k riešeniu spornej otázky,
c)
oznámi názov dotknutých osobitných predpisov3) a právneho predpisu členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, a názov dotknutej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.
(3)
Organizačný poriadok komisie pre riešenie sporov podpisuje poverený zamestnanec ministerstva financií a poverený zamestnanec príslušného orgánu členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka.
(4)
V organizačnom poriadku komisie pre riešenie sporov sa uvedú najmä
a)
opis a charakteristika spornej otázky,
b)
výkladové pravidlá pre právne otázky a skutkové otázky, ktoré sa majú vyriešiť,
c)
forma komisie pre riešenie sporov a druh postupu alternatívneho riešenia sporov, iný ako postup smerujúci k prijatiu nezávislého stanoviska,
d)
harmonogram riešenia spornej otázky,
e)
zloženie komisie pre riešenie sporov vrátane počtu členov, mien a priezvisk členov, údajov o ich kompetencii, kvalifikácii a všetkých konfliktoch záujmov,
f)
pravidlá, ktoré upravujú účasť dotknutých daňových subjektov a tretích strán, výmenu vyjadrení, informácií a dôkazov, náklady, druh postupu riešenia spornej otázky, ktorý sa má použiť, a ďalšie príslušné procesné postupy alebo organizačné postupy,
g)
logistické postupy v súvislosti s prijatím stanoviska komisie pre riešenie sporov a s jeho doručením.
(5)
Ak bola žiadosť o zriadenie poradnej komisie podaná z dôvodu podľa § 5 ods. 1 písm. a), v organizačnom poriadku komisie pre riešenie sporov sa uvedú len náležitosti podľa odseku 4 písm. a), d), e) a f).
(6)
Ak bol organizačný poriadok komisie pre riešenie sporov dotknutému daňovému subjektu doručený v lehote podľa § 5 ods. 3 druhej vety, ale nebol úplný, alebo ak nebol dotknutému daňovému subjektu doručený v lehote podľa § 5 ods. 3 druhej vety, komisia pre riešenie sporov použije vzorový organizačný poriadok vydaný Európskou komisiou.
(7)
Ak nebol dotknutému daňovému subjektu doručený organizačný poriadok komisie pre riešenie sporov, ktorý je v súlade s odsekmi 2 až 5, nezávislé osoby a predseda komisie pre riešenie sporov doplnia organizačný poriadok komisie pre riešenie sporov na základe vzorového organizačného poriadku vydaného Európskou komisiou a zašlú ho dotknutému daňovému subjektu do dvoch týždňov odo dňa jej zriadenia.
(8)
Ak sa nezávislé osoby a predseda komisie pre riešenie sporov nedohodnú na doplnení organizačného poriadku komisie pre riešenie sporov alebo ho nedoručia dotknutému daňovému subjektu v lehote podľa odseku 7, dotknutý daňový subjekt môže uplatniť postup podľa Správneho súdneho poriadku.
§ 11
Dokazovanie a rokovanie komisie pre riešenie sporov
(1)
Ak s tým ministerstvo financií súhlasí, dotknutý daňový subjekt poskytne komisii pre riešenie sporov informácie, dôkazy alebo doklady, ktoré môžu byť dôležité pre rozhodnutie (ďalej len „potrebné informácie“).
(2)
Dotknutý daňový subjekt a ministerstvo financií sú povinní poskytnúť na žiadosť komisie pre riešenie sporov potrebné informácie.
(3)
Ministerstvo financií môže odmietnuť poskytnutie potrebných informácií komisii pre riešenie sporov, ak
a)
nie je možné získať tieto informácie alebo by ich získanie bolo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo
b)
by došlo k porušeniu obchodného tajomstva, profesijného tajomstva, práv priemyselného vlastníctva alebo práv iného duševného vlastníctva, alebo by došlo k zverejneniu obchodného postupu alebo informácií, ktorých zverejnenie by odporovalo verejnému poriadku, alebo by došlo k vyzradeniu utajovanej skutočnosti.
(4)
Dotknutý daňový subjekt a jeho zástupca je povinný na žiadosť komisie pre riešenie sporov dostaviť sa na jej rokovanie. Dotknutý daňový subjekt alebo jeho zástupca sa môže na základe žiadosti a so súhlasom ministerstva financií a príslušného orgánu členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, zúčastniť rokovania komisie pre riešenie sporov.
(5)
Členovia komisie pre riešenie sporov sú povinní zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu k informáciám, ktoré získali z dôvodu svojho členstva v komisii pre riešenie sporov. Dotknutý daňový subjekt a jeho zástupca sú povinní zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu k informáciám, o ktorých sa dozvedeli počas konania o zamedzení dvojitého zdanenia. Dotknutý daňový subjekt a jeho zástupca sú povinní na výzvu ministerstva financií predložiť vyhlásenie o zachovávaní mlčanlivosti.
§ 12
Stanovisko komisie pre riešenie sporov
(1)
Komisia pre riešenie sporov vydá písomné stanovisko ministerstvu financií a príslušnému orgánu členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa jej zriadenia. Lehota podľa prvej vety sa môže v odôvodnených prípadoch predĺžiť o tri mesiace. Komisia pre riešenie sporov informuje o predĺžení lehoty ministerstvo financií, príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, a dotknutý daňový subjekt.
(2)
Stanovisko komisie pre riešenie sporov vychádza z ustanovení dotknutej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, z dotknutých osobitných predpisov3) a právneho predpisu členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka.
(3)
Na prijatie stanoviska komisie je potrebný súhlas väčšiny všetkých členov. Ak sa niektorý z členov komisie pre riešenie sporov nezúčastní na hlasovaní o stanovisku, ostatní členovia môžu rozhodnúť bez neho. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie pre riešenie sporov. Predseda komisie pre riešenie sporov oznámi stanovisko komisie pre riešenie sporov ministerstvu financií a príslušnému orgánu členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka.
§ 13
Rozhodnutie o zamedzení dvojitého zdanenia
(1)
Ministerstvo financií a príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, sa dohodnú na riešení spornej otázky do šiestich mesiacov po oznámení stanoviska komisie pre riešenie sporov.
(2)
Ministerstvo financií a príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, sa môžu dohodnúť na vyriešení spornej otázky aj odchylne od stanoviska komisie pre riešenie sporov. Ak nedospejú k dohode o riešení spornej otázky v lehote podľa odseku 1, sú viazané stanoviskom komisie pre riešenie sporov.
(3)
Ministerstvo financií po vyriešení spornej otázky podľa odseku 1 alebo odseku 2 vydá bezodkladne rozhodnutie o zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré doručí dotknutému daňovému subjektu do 30 dní od jeho vydania. Ak dotknutému daňovému subjektu, ktorý je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou6) (ďalej len „rezident“), nebolo toto rozhodnutie doručené v lehote podľa prvej vety, môže uplatniť postup podľa Správneho súdneho poriadku.
(4)
Rozhodnutie o zamedzení dvojitého zdanenia je právoplatné a vykonateľné po uplynutí 60 dní od jeho doručenia, ak súd nevyslovil nedostatok nezávislosti nezávislej osoby podľa § 14 a ak sa dotknutý daňový subjekt v tejto lehote vzdá práva na opravné prostriedky, inak sa toto rozhodnutie zrušuje v plnom rozsahu a ministerstvo financií o tom informuje dotknutý daňový subjekt a príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka. Lehota podľa prvej vety neplynie, ak sa začalo konanie podľa § 14.
(5)
Ak sa rozhodnutie o zamedzení dvojitého zdanenia nevykonalo a súd nevyslovil nedostatok nezávislosti nezávislej osoby podľa § 14 ods. 4, dotknutý daňový subjekt môže uplatniť postup podľa Správneho súdneho poriadku.
§ 14
Konanie o vyslovenie nedostatku nezávislosti nezávislej osoby na príslušnom súde
(1)
Ak u ktorejkoľvek nezávislej osoby, ktorá bola členom poradnej komisie, nastanú počas 12 mesiacov nasledujúcich po oznámení stanoviska poradnej komisie podľa § 12 dôvody na namietanie jej vymenovania podľa § 7 ods. 4, ministerstvo financií môže podať na súd návrh na vyslovenie nedostatku nezávislosti tejto osoby.
(2)
Návrh na vyslovenie nedostatku nezávislosti nezávislej osoby musí byť podaný do 30 dní odo dňa, keď sa ministerstvo financií dozvedelo o dôvodoch na namietanie vymenovania nezávislej osoby podľa § 7 ods. 4, najneskôr však do 12 mesiacov nasledujúcich po oznámení stanoviska poradnej komisie podľa § 12, inak ho súd zamietne.
(3)
Súd rozhodne o návrhu na vyslovenie nedostatku nezávislosti nezávislej osoby bez nariadenia pojednávania.
(4)
Ak ministerstvo financií preukáže, že u nezávislej osoby nastali dôvody na namietanie jej vymenovania podľa § 7 ods. 4, súd vysloví nedostatok nezávislosti, inak návrh na vyslovenie nedostatku nezávislosti nezávislej osoby zamietne.
(5)
Ministerstvo financií informuje o rozhodnutí súdu príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, bezodkladne po jeho doručení.
§ 15
Zverejňovanie rozhodnutia o zamedzení dvojitého zdanenia alebo jeho abstraktu
(1)
Ministerstvo financií sa môže s príslušným orgánom členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, dohodnúť, že rozhodnutie o zamedzení dvojitého zdanenia podľa § 13 zverejnia v úplnom znení, ak s tým súhlasí dotknutý daňový subjekt.
(2)
Ak ministerstvo financií a príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, alebo dotknutý daňový subjekt nesúhlasia so zverejnením úplného rozhodnutia o zamedzení dvojitého zdanenia, zverejní sa jeho abstrakt. Abstrakt obsahuje opis spornej otázky, dátum vydania rozhodnutia o zamedzení dvojitého zdanenia, príslušné zdaňovacie obdobie, právny základ, označenie odvetvia, v ktorom pôsobí dotknutý daňový subjekt, stručný opis konečného výsledku a druh postupu riešenia spornej otázky.
(3)
Ministerstvo financií zašle dotknutému daňovému subjektu abstrakt podľa odseku 2 pred jeho zverejnením. Dotknutý daňový subjekt môže najneskôr do 60 dní po doručení abstraktu podľa odseku 2 požiadať ministerstvo financií, aby nezverejnilo také informácie, ktorých zverejnením by došlo k porušeniu obchodného tajomstva, profesijného tajomstva, práv priemyselného vlastníctva alebo práv iného duševného vlastníctva, alebo by došlo k zverejneniu obchodného postupu alebo informácií, ktorých zverejnenie by odporovalo verejnému poriadku. Následne ministerstvo financií bezodkladne doručí Európskej komisii abstrakt podľa odseku 2.
§ 16
Osobitné ustanovenia týkajúce sa fyzických osôb a menších podnikov
(1)
Dotknutý daňový subjekt, ktorý je rezidentom a je fyzickou osobou alebo právnickou osobou a táto právnická osoba je súčasťou skupiny účtovných jednotiek, ktorá nespĺňa veľkostné podmienky,7) a zároveň je mikro účtovnou jednotkou8) alebo malou účtovnou jednotkou,9) môže žiadosť o zamedzenie dvojitého zdanenia, odpoveď na žiadosť o dodatočné informácie podľa § 3 ods. 4 a § 4 ods. 3, späťvzatie žiadosti o zamedzenie dvojitého zdanenia podľa § 3 ods. 10 a žiadosť o zriadenie poradnej komisie podať len ministerstvu financií.
(2)
Ministerstvo financií zašle oznámenie o doručení podaní podľa odseku 1 príslušnému orgánu členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, do dvoch mesiacov od ich doručenia. Odo dňa doručenia tohto oznámenia sa podania podľa odseku 1 považujú za podané príslušnému orgánu členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka.
§ 17
Trovy konania o zamedzení dvojitého zdanenia
(1)
Ak sa ministerstvo financií a príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, nedohodnú inak a ak nie je v odseku 4 ustanovené inak, rozdelia si vzniknuté trovy konania o zamedzení dvojitého zdanenia rovným dielom.
(2)
Trovami konania podľa odseku 1 sú
a)
výdavky poskytované v súvislosti s výkonom funkcie nezávislej osoby alebo s plnením iných povinností spojených s touto funkciou, v rozsahu a vo výške ustanovenej osobitnými predpismi,10)
b)
paušálna náhrada nezávislej osoby za výkon funkcie v sume 500 eur za jeden deň rokovania komisie pre riešenie sporov.
(3)
Dotknutý daňový subjekt znáša náklady, ktoré mu vznikli.
(4)
Ak dotknutý daňový subjekt vezme žiadosť o zamedzenie dvojitého zdanenia späť podľa § 3 ods. 10 alebo žiadosť o zamedzenie dvojitého zdanenia podľa § 5 ods. 7 bola odmietnutá oprávnene, môže sa ministerstvo financií a príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, dohodnúť, že všetky trovy konania podľa odseku 2 znáša dotknutý daňový subjekt; ministerstvo financií bezodkladne vydá rozhodnutie o trovách konania o zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré má dotknutý daňový subjekt uhradiť ministerstvu financií, a doručí ho dotknutému daňovému subjektu.
(5)
Na vymáhanie trov konania o zamedzení dvojitého zdanenia sa primerane použijú ustanovenia daňového poriadku; trovy vymáha miestne príslušný daňový úrad dotknutého daňového subjektu.
TRETIA ČASŤ
KONANIE O ZAMEDZENÍ DVOJITÉHO ZDANENIA NA ZÁKLADE ZMLUVY
§ 18
Začatie konania o zamedzení dvojitého zdanenia na základe zmluvy
(1)
Konanie o zamedzení dvojitého zdanenia na základe zmluvy začína na žiadosť dotknutého daňového subjektu, ktorý je rezidentom, podanú ministerstvu financií. Žiadosť o zamedzenie dvojitého zdanenia na základe zmluvy možno podať do troch rokov od doručenia prvého oznámenia o úkone, ktorý vedie k spornej otázke, a to aj vtedy, ak dotknutý daňový subjekt uplatňuje opravné prostriedky, ak príslušná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia neupravuje inak.
(2)
Ak dotknutý daňový subjekt nie je rezidentom a predloží žiadosť o zamedzenie dvojitého zdanenia na základe zmluvy ministerstvu financií, ministerstvo financií odmietne prijať túto žiadosť a informuje dotknutý daňový subjekt o povinnosti predložiť túto žiadosť príslušnému orgánu zmluvného štátu, ktorého sa sporná otázka týka a v ktorom je dotknutý daňový subjekt rezidentom. Ministerstvo financií informuje o odmietnutí takejto žiadosti aj príslušný orgán zmluvného štátu, ktorého sa sporná otázka týka a v ktorom je dotknutý daňový subjekt rezidentom.
§ 19
Priebeh konania o zamedzení dvojitého zdanenia na základe zmluvy
Na konanie podľa tejto časti sa primerane použije § 3 ods. 2 až 8 a 10.
§ 20
Zamedzenie dvojitého zdanenia vzájomnou dohodou
(1)
Ak ministerstvo financií a príslušný orgán zmluvného štátu, ktorého sa sporná otázka týka, rozhodnú o prijatí žiadosti o zamedzenie dvojitého zdanenia na základe zmluvy, začne sa postup riešenia spornej otázky vzájomnou dohodou.
(2)
Na postup riešenia spornej otázky vzájomnou dohodou sa primerane použije § 4 ods. 3.
(3)
Ak ministerstvo financií a príslušný orgán zmluvného štátu, ktorého sa sporná otázka týka, dosiahli vzájomnú dohodu, ministerstvo financií bezodkladne oznámi dotknutému daňovému subjektu výsledok tejto dohody.
(4)
Ak ministerstvo financií a príslušný orgán zmluvného štátu, ktorého sa sporná otázka týka, nedosiahli vzájomnú dohodu, ministerstvo financií bezodkladne oznámi túto skutočnosť dotknutému daňovému subjektu. Na zamedzenie dvojitého zdanenia vzájomnou dohodou nemá dotknutý daňový subjekt právny nárok.
(5)
Ak ministerstvo financií a príslušný orgán zmluvného štátu, ktorého sa sporná otázka týka, nedosiahnu vzájomnú dohodu a zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia obsahuje ustanovenia o arbitrážnom konaní, dotknutý daňový subjekt môže podať žiadosť o vyriešenie spornej otázky v rámci arbitrážneho konania, ktorého podmienky upravuje príslušná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia.
§ 21
Vzájomná dohoda o výklade pojmov alebo aplikácii zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a konzultácia
(1)
Ak má ministerstvo financií pochybnosti o jednotnom výklade pojmov obsiahnutých v zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia alebo o aplikácii zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, môže sa s príslušným orgánom zmluvného štátu, ktorého sa sporná otázka týka, dohodnúť na výklade pojmov alebo na aplikácii zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, a to aj, ak zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia neobsahuje ustanovenia o takejto dohode. Dohodu podľa prvej vety uverejňuje ministerstvo financií vo svojom publikačnom orgáne a je pre orgány, ktoré vykonávajú správu daní, záväzné.
(2)
V záujme zamedzenia dvojitého zdanenia môže ministerstvo financií konzultovať s príslušným orgánom zmluvného štátu, a to aj v situáciách, na ktoré sa zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia nevzťahuje, alebo ak zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia neobsahuje ustanovenie o takejto konzultácii.
§ 22
Náklady spojené s konaním o zamedzení dvojitého zdanenia na základe zmluvy
Ak sa ministerstvo financií a príslušný orgán zmluvného štátu, ktorého sa sporná otázka týka, nedohodnú inak, ministerstvo financií, príslušný orgán zmluvného štátu, ktorého sa sporná otázka týka, a dotknutý daňový subjekt, ktorý podal žiadosť o zamedzenie dvojitého zdanenia na základe zmluvy, znášajú náklady spojené s ich vlastnou účasťou na tomto konaní vrátane preukázaných cestovných výdavkov a nákladov spojených s prípravou a prezentáciou ich stanovísk.
ŠTVRTÁ ČASŤ
KONANIE O ZAMEDZENÍ DVOJITÉHO ZDANENIA NA ZÁKLADE DOHOVORU
§ 23
Začatie konania o zamedzení dvojitého zdanenia na základe dohovoru
Konanie o zamedzení dvojitého zdanenia na základe dohovoru začína na žiadosť dotknutého daňového subjektu podanú ministerstvu financií. Žiadosť o zamedzenie dvojitého zdanenia na základe dohovoru možno podať do troch rokov od doručenia prvého oznámenia o úkone, ktorý vedie k spornej otázke, a to aj vtedy, ak dotknutý daňový subjekt uplatňuje opravné prostriedky. Ak sa sporná otázka týka aj iného zmluvného štátu, dotknutý daňový subjekt doručí žiadosť podľa prvej vety aj príslušnému orgánu zmluvného štátu, ktorého sa sporná otázka týka.
§ 24
Priebeh konania o zamedzení dvojitého zdanenia na základe dohovoru
Na konanie podľa tejto časti sa primerane použije § 3 ods. 2 až 8 a 10.
§ 25
Zamedzenie dvojitého zdanenia na základe dohovoru
(1)
Ak ministerstvo financií a príslušný orgán štátu zmluvného štátu, ktorého sa sporná otázka týka, rozhodnú o prijatí žiadosti o zamedzenie dvojitého zdanenia na základe dohovoru, začne sa postup riešenia spornej otázky vzájomnou dohodou.
(2)
Na postup riešenia spornej otázky vzájomnou dohodou sa primerane použije § 4 ods. 3.
(3)
Ak ministerstvo financií a príslušný orgán zmluvného štátu, ktorého sa sporná otázka týka, dosiahli vzájomnú dohodu, ministerstvo financií bezodkladne oznámi dotknutému daňovému subjektu výsledok tejto dohody.
(4)
Ak ministerstvo financií a príslušný orgán zmluvného štátu, ktorého sa sporná otázka týka, nedosiahnu vzájomnú dohodu, dotknutý daňový subjekt môže postupovať podľa dohovoru.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 26
Na postup podľa tohto zákona sa primerane vzťahuje daňový poriadok.
§ 27
(1)
Právoplatné rozhodnutie o vyrubení dane, ktoré viedlo k spornej otázke, nebráni tomu, aby mohlo začať konanie podľa tohto zákona.
(2)
Ak dotknutý daňový subjekt podá odvolanie proti rozhodnutiu vydanému vo vyrubovacom konaní vo veci spornej otázky, lehoty podľa § 3 ods. 5 a § 4 ods. 2 začnú plynúť odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení dane.
§ 28
Ministerstvo financií môže počas konania podľa tohto zákona od Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) alebo správcu dane žiadať vysvetlenia, dodatočné informácie alebo preverenie skutočností, ktoré súvisia so spornou otázkou. Finančné riaditeľstvo alebo správca dane poskytne ministerstvu financií vysvetlenia, dodatočné informácie alebo preverené skutočnosti, ktoré súvisia so spornou otázkou, bezodkladne od doručenia žiadosti ministerstva financií.
§ 29
Konanie podľa tretej časti tohto zákona alebo štvrtej časti tohto zákona sa končí doručením žiadosti o zamedzenie dvojitého zdanenia podľa druhej časti tohto zákona, ktorá sa týka tej istej spornej otázky.
§ 30
(1)
Na konanie podľa § 8 a 14 je príslušný Okresný súd Bratislava II.
(2)
V konaní podľa § 8 a 14 koná a rozhoduje vyšší súdny úradník vrátane rozhodovania o zastavení konania. Sudca v konaní koná a rozhoduje o sťažnostiach proti rozhodnutiam vyššieho súdneho úradníka; proti rozhodnutiu sudcu nie je prípustný opravný prostriedok.
(3)
Na konanie podľa § 8 a 14 sa primerane vzťahuje Civilný sporový poriadok.
§ 31
(1)
Konanie podľa tohto zákona nie je prekážkou začatia iného konania11) vo veci spornej otázky.
(2)
Ak sa vo veci spornej otázky začalo súdne konanie a toto konanie sa vedie súbežne s konaním podľa tohto zákona, ministerstvo financií môže prerušiť konanie podľa tohto zákona od dátumu prijatia žiadosti podanej podľa tohto zákona až do právoplatného rozhodnutia správneho súdu vo veci. Ministerstvo financií o tomto prerušení bezodkladne informuje príslušný orgán členského štátu alebo príslušný orgán zmluvného štátu, ktorého sa sporná otázka týka, a dotknutý daňový subjekt.
(3)
Ak sa v súvislosti s upraveným príjmom alebo majetkom začalo trestné konanie, v ktorom by mohol byť dotknutý daňový subjekt odsúdený za spáchanie daňového trestného činu, a toto konanie sa vedie súbežne s konaním podľa tohto zákona, ministerstvo financií preruší toto konanie od dátumu prijatia žiadosti podanej podľa tohto zákona až do právoplatného rozhodnutia vydaného v trestnom konaní. Ministerstvo financií o tomto prerušení bezodkladne informuje príslušný orgán členského štátu alebo príslušný orgán zmluvného štátu, ktorého sa sporná otázka týka, a dotknutý daňový subjekt.
(4)
Ak bol v súvislosti s upraveným príjmom alebo majetkom dotknutý daňový subjekt právoplatne odsúdený za daňový trestný čin, ministerstvo financií doručí odsudzujúci rozsudok príslušnému orgánu členského štátu alebo príslušnému orgánu zmluvného štátu, ktorého sa sporná otázka týka. Dňom doručenia rozsudku príslušnému orgánu členského štátu alebo príslušnému orgánu zmluvnému štátu, ktorého sa sporná otázka týka, sa konanie podľa tohto zákona končí, o čom ministerstvo financií informuje dotknutý daňový subjekt.
§ 32
(1)
Právoplatné a vykonateľné rozhodnutie podľa § 4 ods. 4, rozhodnutie o zamedzení dvojitého zdanenia podľa § 13 a schválenú dohodu podľa tretej časti tohto zákona alebo štvrtej časti tohto zákona ministerstvo financií doručí finančnému riaditeľstvu a príslušnému správcovi dane.
(2)
Právoplatné a vykonateľné rozhodnutie podľa § 4 ods. 4, rozhodnutie o zamedzení dvojitého zdanenia podľa § 13 a schválená dohoda podľa tretej časti tohto zákona alebo štvrtej časti tohto zákona sú záväzné pre dotknutý daňový subjekt, ministerstvo financií, finančné riaditeľstvo a príslušného správcu dane. Ustanovenia daňového poriadku,12) ktoré upravujú lehotu na zánik práva vyrubiť daň a lehotu na zánik práva vymáhať daňový nedoplatok sa neuplatňujú.
(3)
Ak na základe schválenej dohody podľa tretej časti tohto zákona alebo štvrtej časti tohto zákona dochádza k zmene daňovej povinnosti dotknutého daňového subjektu v Slovenskej republike, dotknutý daňový subjekt je oprávnený podať dodatočné daňové priznanie, a to najneskôr do jedného roka odo dňa oznámenia výsledku dohody podľa tretej časti tohto zákona alebo štvrtej časti tohto zákona dotknutému daňovému subjektu. Ustanovenia daňového poriadku,12) ktoré upravujú lehotu na zánik práva vyrubiť daň a lehotu na zánik práva vymáhať daňový nedoplatok, sa neuplatňujú, ak príslušná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenie neupravuje inak.
§ 33
Po skončení konania podľa tohto zákona už nie je možné začať iné konanie podľa tohto zákona vo veci tej istej spornej otázky.
§ 34
Ak príslušný orgán členského štátu začne konanie o zamedzení dvojitého zdanenia alebo príslušný orgán zmluvného štátu začne konanie o zamedzení dvojitého zdanenia na základe zmluvy alebo konanie o zamedzení dvojitého zdanenia na základe dohovoru a informuje o tom ministerstvo financií, ministerstvo financií postupuje v týchto konaniach primerane podľa ustanovení tohto zákona.
§ 35
Prechodné ustanovenie
(1)
Tento zákon sa použije na konania začaté na základe žiadostí o zamedzenie dvojitého zdanenia podaných po 30. júni 2019 za zdaňovacie obdobie začínajúce po 31. decembri 2017, ak sa ministerstvo financií a príslušný orgán členského štátu, ktorého sa sporná otázka týka, nedohodnú inak.
(2)
Tento zákon sa použije na konania začaté na základe žiadostí o zamedzenie dvojitého zdanenia na základe zmluvy a žiadostí o zamedzenie dvojitého zdanenia na základe dohovoru podaných po 30. júni 2019.
Záverečné ustanovenia
§ 36
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 37
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.
Príloha k zákonu č. 11/2019 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady (EÚ) 2017/1852 z 10. októbra 2017 o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 265, 14. 10. 2017).
1)
Dohovor o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov (oznámenie č. 562/2006 Z. z.).
2)
Napríklad Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovým únikom v odbore daní z príjmov a z majetku (oznámenie č. 74/1994 Z. z.), Dohovor o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov (oznámenie č. 562/2006 Z. z.).
3)
Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 17 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 2 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
§ 22 ods. 10 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
8)
§ 2 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 2 ods. 7 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
Napríklad zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
11)
Napríklad Trestný poriadok, Správny súdny poriadok, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
§ 69 a 85 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.