108/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

108
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 15. apríla 2019,
ktorou sa ustanovuje vzor oznámenia o výrobe destilátu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 49a ods. 4 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 290/2018 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Vzor oznámenia o výrobe destilátu je uvedený v prílohe.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2019.
Peter Pellegrini v. r.
Príloha k vyhláške č. 108/2019 Z. z.