107/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

107
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 12. apríla 2019
o podrobnostiach o výške príspevkov a o náležitostiach žiadostí o poskytnutie príspevkov poskytovaných v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 4 a § 9f ods. 6 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje
a)
podrobnosti o výške príspevku na zateplenie rodinného domu podľa § 9 ods. 1 písm. e) prvého bodu zákona (ďalej len „príspevok na zateplenie rodinného domu“),
b)
náležitosti žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu vrátane zoznamu príloh k žiadosti o príspevok na zateplenie rodinného domu a minimálny rozsah príloh žiadosti o príspevok na zateplenie rodinného domu podanej pred realizáciou zateplenia rodinného domu,
c)
náležitosti žiadosti o poskytnutie príspevku na rodinný dom podľa § 9 ods. 1 písm. e) druhého bodu zákona (ďalej len „príspevok na rodinný dom“) vrátane zoznamu príloh k žiadosti o príspevok na rodinný dom.
Príspevok na zateplenie rodinného domu
§ 2
(1)
Pri dosiahnutej hodnote súčiniteľa prechodu tepla obnovených stavebných konštrukcií alebo vymenených stavebných konštrukcií spĺňajúcich požiadavku pre ultranízkoenergetickú budovu možno príspevok na zateplenie rodinného domu poskytnúť pri
a)
obvodovom plášti a strope pod nevykurovaným priestorom vo výške 30 eur na 1 m2 teplovýmennej plochy,
b)
strešnom plášti vo výške 33 eur na 1 m2 teplovýmennej plochy,
c)
otvorových konštrukciách vo výške 55 eur na 1 m2 teplovýmennej plochy,
d)
vnútorných deliacich konštrukciách medzi vykurovaným priestorom a nevykurovaným priestorom s výnimkou stropu pod nevykurovaným priestorom vo výške 11 eur na 1 m2 teplovýmennej plochy.
(2)
Pri dosiahnutej hodnote súčiniteľa prechodu tepla obnovených stavebných konštrukcií alebo vymenených stavebných konštrukcií spĺňajúcich požiadavku pre nízkoenergetickú budovu možno príspevok na zateplenie rodinného domu poskytnúť pri
a)
obvodovom plášti a strope pod nevykurovaným priestorom vo výške 20 eur na 1 m2 teplovýmennej plochy,
b)
strešnom plášti vo výške 25 eur na 1 m2 teplovýmennej plochy,
c)
otvorových konštrukciách vo výške 39 eur na 1 m2 teplovýmennej plochy,
d)
vnútorných deliacich konštrukciách medzi vykurovaným priestorom a nevykurovaným priestorom s výnimkou stropu pod nevykurovaným priestorom vo výške 9 eur na 1 m2 teplovýmennej plochy.
(3)
V závislosti od dosiahnutej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla podľa odsekov 1 a 2 možno príspevok na zateplenie rodinného domu poskytnúť najviac v sume 7 000 eur.
(4)
Pri dosiahnutej hodnote potreby tepla na vykurovanie rodinného domu v závislosti od faktora tvaru rodinného domu spĺňajúcej požiadavku pre
a)
ultranízkoenergetickú budovu možno príspevok na zateplenie rodinného domu poskytnúť vo výške 1 000 eur,
b)
nízkoenergetickú budovu možno príspevok na zateplenie rodinného domu poskytnúť vo výške 500 eur.
(5)
Výška príspevku na zateplenie rodinného domu vypočítaná ako súčet príspevku určeného v závislosti od dosiahnutej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla podľa odseku 3 a príspevku určeného v závislosti od hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu podľa odseku 4 nemôže presiahnuť 40 % oprávnených a uhradených nákladov.
§ 3
(1)
Náležitosti žiadosti o príspevok na zateplenie rodinného domu sú uvedené vo vzore žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu v prílohe č. 1.
(2)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú:
a)
originál alebo úradne osvedčená kópia projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia,
b)
originál alebo úradne osvedčená kópia dokladu o odovzdaní rodinného domu do užívania,
c)
písomný súhlas všetkých spoluvlastníkov s podaním žiadosti o príspevok na zateplenie rodinného domu a plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku na zateplenie rodinného domu, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku s úradne osvedčenými podpismi spoluvlastníkov, ak ide o preukázanie splnenia podmienky podľa § 9d ods. 2 zákona,
d)
plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku na zateplenie rodinného domu a prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania, ak ide o preukázanie splnenia podmienky podľa § 9d ods. 3 zákona, s úradne osvedčeným podpisom manžela alebo manželky,
e)
kópia vyhlásenia o parametroch tepelnoizolačného systému vydaného výrobcom systému,
f)
kópia položkového rozpočtu alebo iného obdobného dokladu zateplenia rodinného domu,
g)
súpis faktúr,
h)
kópia faktúry alebo iného obdobného dokladu vrátane dokladu o úhrade oprávnených nákladov podľa § 9c ods. 4 zákona,
i)
kópia faktúry alebo iného obdobného dokladu vrátane dokladu o úhrade nákladov pre možnosť zvýšenia príspevku na zateplenie rodinného domu podľa § 9c ods. 3 zákona,
j)
kópia energetického štítku vymeneného zdroja tepla,
k)
fotodokumentácia zateplenia rodinného domu.
(3)
Minimálny rozsah príloh k žiadosti o príspevok na zateplenie rodinného domu podanej pred realizáciou zateplenia rodinného domu podľa § 9f ods. 6 zákona tvoria prílohy uvedené v odseku 2 písm. a) až d).
§ 4
Príspevok na rodinný dom
(1)
Náležitosti žiadosti o príspevok na rodinný dom sú uvedené vo vzore žiadosti o poskytnutie príspevku na rodinný dom v prílohe č. 2.
(2)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú:
a)
originál alebo úradne osvedčená kópia projektovej dokumentácie rodinného domu,
b)
kópia právoplatného kolaudačného rozhodnutia rodinného domu,
c)
písomný súhlas všetkých spoluvlastníkov s podaním žiadosti o príspevok na rodinný dom a plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku na rodinný dom, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku na rodinný dom s úradne osvedčenými podpismi spoluvlastníkov, ak ide o preukázanie splnenia podmienky podľa § 9d ods. 2 zákona,
d)
plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku na rodinný dom a prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania, ak ide o preukázanie splnenia podmienky podľa § 9d ods. 3 zákona, s úradne osvedčeným podpisom manžela alebo manželky,
e)
fotodokumentácia rodinného domu.
§ 5
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 342/2015 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu v znení vyhlášky č. 145/2017 Z. z.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2019.
Arpád Érsek v. r.