106/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

106
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 5. apríla 2019,
ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 1 písm. o) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2018 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Zoznam oprávnených priemyselných odvetví podľa § 6a ods. 1 písm. b) zákona je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
Rozsah a štruktúra správy podľa § 6a ods. 2 písm. a) zákona sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 3
Kompenzácia sa poukazuje na účet právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa vedený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2019.
Peter Žiga v. r.
Príloha č.1
k vyhláške č. 106/2019 Z. z.
Príloha č.2
k vyhláške č. 106/2019 Z. z.