102/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

102
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 4. apríla 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v znení vyhlášky č. 125/2017 Z. z.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v znení vyhlášky č. 125/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Teplota v chladničke a mrazničke musí byť monitorovaná povinne kalibrovaným meradlom.3)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3) § 17 ods. 1 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 5 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.
3.
V § 6 ods. 4 sa vypúšťa štvrtá veta.
4.
V § 6 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o prevádzku verejného stravovania s počtom miest na sedenie najviac 20, môže byť jeden záchod pre stravníkov spoločný pre mužov a ženy.“.
5.
V § 6 ods. 7 sa na konci vypúšťajú slová „s uzatváracím príklopom ovládateľným zošliapnutím“.
6.
V § 8 odsek 4 znie:
„(4)
Udržiavacie práce3a) v zariadení spoločného stravovania sa vykonajú bezodkladne po ich porušení alebo znečistení; maľovanie vo výrobnom priestore a skladovacích priestoroch v zariadeniach spoločného stravovania v školách a v školských zariadeniach sa vykoná najmenej jedenkrát ročne.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a) § 139b ods. 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 312/2018 Z. z.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2019.
Andrea Kalavská v. r.