100/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.04.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

100
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 15. apríla 2019
o spôsobe vyhotovenia jedinečného identifikátora a výške úhrady za jedinečný identifikátor v oblasti tabakových výrobkov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 12a ods. 15 zákona č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 92/2019 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Jedinečný identifikátor na označenie spotrebiteľského balenia tabakového výrobku sa vyhotovuje takým spôsobom, aby pozostával z 28 alfanumerických znakov.
(2)
Jedinečný identifikátor na označenie súhrnného obalu sa vyhotovuje takým spôsobom, aby pozostával najviac zo 100 alfanumerických znakov.
§ 2
Výška úhrady za jedinečný identifikátor je 0,00214 eura.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. apríla 2019.
v z. Dana Meager v. r.