97/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

97
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 19. marca 2018,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. w) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 sa slová „§ 4 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 1“.
2.
V § 2 ods. 4 sa slová „odberom alebo“ nahrádzajú slovami „odberom a“.
3.
V § 2 ods. 5 písm. a) sa slovo „uvedením“ nahrádza slovami „začatím využívania“ a vypúšťajú sa slová „do prevádzky“.
4.
V § 2 ods. 5 písm. c) a d) sa slovo „začiatkom“ nahrádza slovom „začatím“.
5.
V § 2 ods. 7 a 8 sa slová „uvedením do prevádzky“ nahrádzajú slovami „začatím využívania“.
6.
V § 2 sa vypúšťajú odseky 9 a 10.
7.
V § 3 ods. 5 sa za slovo „používaných“ vkladá slovo „spotrebiteľmi“.
8.
V § 4 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 4“ nahrádzajú slovami „§ 3“.
9.
V prílohe č. 1 časti B písm. b) por. číslo 39 v stĺpci „Poznámka“ sa slová „Pri pozitívnom náleze“ nahrádzajú slovami „Pri prekročení limitu“.
10.
V prílohe č. 1 časti B písm. b) por. číslo 40 v stĺpci „Poznámka“ sa slová „pri pozitívnom náleze“ nahrádzajú slovami „pri prekročení limitu“.
11.
V prílohe č. 1 časti B písm. d) por. číslo 65 sa v stĺpci „Druh limitu“ vkladá slovo „MH“.
12.
V prílohe č. 1 sa vypúšťa časť C.
13.
V prílohe č. 1 časti Skratky sa vypúšťajú slová „IH – indikačná hodnota“ a slová „ID – indikačná dávka“ a v časti Vysvetlivky sa vypúšťa posledná veta.
14.
V prílohe č. 2 časti 2.1.2. písmeno b) znie:
„b)
ustanovených osobitným predpisom,14)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14) § 162 ods. 5 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
15.
V prílohe č. 2 sa vypúšťa časť 2.3.
16.
Príloha č. 3 sa vypúšťa.
17.
V prílohe č. 4 časti 1 tabuľke č. 4 sa nad slovom „normy“ odkaz „20)“ nahrádza odkazom „19)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa.
18.
V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa citácia „STN ISO“ nahrádza citáciou „STN EN ISO“.
19.
V prílohe č. 4 časti 2 tabuľke č. 5 v stĺpci „Poznámka“ k ukazovateľu „Pesticídy“ sa slová „Poznámka č. 10“ nahrádzajú slovami „Poznámka č. 9“.
20.
V prílohe č. 4 sa vypúšťa časť 3.
21.
V prílohe č. 5 sa vypúšťa druhý bod. Doterajší tretí bod sa označuje ako druhý bod.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.
Tomáš Drucker v. r.