95/2018 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

95
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 12. marca 2018,
ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom
(1)
Sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, v súlade so štandardmi v ošetrovateľstve (ďalej len „štandardy“) a v súlade s lekárskou diagnózou samostatne
a)
posudzuje potreby osoby, rodiny alebo skupiny osôb určených geografickou oblasťou alebo spoločnými záujmami a hodnotami (ďalej len „komunita“),
b)
určuje ošetrovateľské diagnózy, plánuje, zabezpečuje alebo uskutočňuje uspokojovanie potrieb osoby súvisiacich so zdravím, chorobou alebo umieraním a vyhodnocuje uspokojenie zistených potrieb,
c)
zabezpečuje dodržiavanie bezpečného prostredia osoby a ochranu intimity osoby pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti,
d)
zabezpečuje a vykonáva činnosti súvisiace s prijatím, prepustením, preložením, umieraním a úmrtím osoby,
e)
spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi na základe plánu ošetrovateľskej starostlivosti,
f)
vzdeláva osobu, rodinu alebo komunitu o zdravom životnom štýle, o režimových opatreniach v súvislosti s ošetrovateľskou starostlivosťou s dôrazom na sebestačnosť osoby,
g)
odporúča používanie voľnopredajných liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok v súvislosti s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti,
h)
podieľa sa na ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
i)
koordinuje prácu zdravotníckych asistentov a sanitárov a deleguje na nich činnosti v rozsahu ich odbornej spôsobilosti,
j)
vykonáva administratívne a dokumentačné činnosti, vystavuje potvrdenia a správy súvisiace s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti,
k)
využíva dostupné zdravotné záznamy osoby vrátane elektronických záznamov na realizáciu a dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti,
l)
posudzuje zdravotný stav osoby alebo zmenu zdravotného stavu osoby, pričom hodnotenie zdravotného stavu alebo zmenu zdravotného stavu meria pomocou hodnotiacich nástrojov a meracích nástrojov,
m)
podieľa sa na zhodnotení stavu osoby formou kontrolného záznamu alebo dotazníka vo vzťahu k príslušnému ochoreniu alebo klinickému stavu a informuje lekára o zistených odchýlkach,
n)
posudzuje potreby poskytovania dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti osobe,
o)
meria, sleduje a interpretuje číselné údaje a klinické údaje o vitálnych funkciách osoby a o fyziologických funkciách osoby v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
p)
zabezpečuje poskytovanie kontinuálnej ošetrovateľskej starostlivosti osobe po prepustení zo zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti do prirodzeného sociálneho prostredia osoby,
q)
riadi hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení používaných pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a podľa stupňa náročnosti sa podieľa na dezinfekcii a sterilizácii,
r)
odporúča ďalšiu zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti,
s)
vykonáva orientačné vyšetrenie zrakovej ostrosti pomocou optotypov, orientačné vyšetrenie farbocitu a orientačné vyšetrenie sluchu,
t)
rozhoduje o činnostiach a vykonáva činnosti súvisiace s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v závislosti od zistených potrieb osoby, rodiny a komunity,
u)
zabezpečuje mobilizáciu osoby a ošetrovateľskú rehabilitáciu osoby a podieľa sa na prevencii porúch z imobility,
v)
hodnotí a ošetruje poruchy celistvosti kože a slizníc,
w)
zabezpečuje aplikáciu zábalov a obkladov,
x)
odsáva sekréty z horných dýchacích ciest a zabezpečuje ich priechodnosť, odsáva sekréty osobe so zaistenými dolnými dýchacími cestami,
y)
ošetruje miesta zavedenia invazívnych vstupov ako drénov, periférnych a centrálnych žilových kanýl, epidurálnych katétrov, zabezpečuje a kontroluje ich funkčnosť,
z)
ošetruje všetky typy stómií,
aa)
indikuje katetrizáciu močového mechúra, realizuje katetrizáciu močového mechúra a zavádza permanentný močový katéter u ženy, zabezpečuje funkčnosť permanentného močového katétra, zavádza rektálnu rúrku,
ab)
vyšetruje krv pomocou jednoduchých diagnostických prístrojov,
ac)
aplikuje kyslíkovú liečbu, inhalačnú liečbu, enterálnu výživu, klystíry a liečivé kúpele,
ad)
sleduje a hodnotí tekutinovú bilanciu,
ae)
vykonáva resuscitáciu osoby vrátane použitia automatického externého defibrilátora a záchranného dýchania anestéziologickou maskou v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
af)
realizuje preventívne opatrenia u osôb s chronickým ochorením, fyzickým alebo mentálnym postihnutím s cieľom zníženia rizika destabilizácie zdravotného stavu osoby,
ag)
spolupracuje na praktickom vyučovaní žiakov a študentov zdravotníckych odborov.
(2)
Pri výkone ošetrovateľskej praxe sestra podľa odseku 1 samostatne na základe indikácie lekára
a)
pripravuje osobu na diagnostické a terapeutické výkony, poskytuje a zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť v priebehu realizácie výkonov a po ich ukončení,
b)
odoberá biologický materiál ako kapilárnu krv, krv z periférnej žily, krv z centrálneho žilového katétra, moč, stolicu, spútum, stery z kože, slizníc, telových dutín a rán,
c)
preväzuje a ošetruje rany,
d)
odstraňuje stehy z primárne zhojenej rany,
e)
zavádza žalúdočné sondy a dvanástnikové sondy u spolupracujúcich osôb, zabezpečuje ich funkčnosť, aplikuje enterálnu výživu, ruší žalúdočné a dvanástnikové sondy,
f)
zavádza kanylu do periférnej žily, ruší kanylu z periférnej žily,
g)
aplikuje parenterálnu výživu,
h)
aplikuje lieky sublinguálne, perorálne, rektálne, inhalačne, lokálne na kožu a sliznice, vaginálne, epidurálne, intrakutánne, subkutánne, intramuskulárne, intravenózne s výnimkou transfúzie krvi, krvných derivátov a kontrastných látok,
i)
zabezpečuje riadenie administratívnych činností súvisiacich s realizáciou vyšetrení.
(3)
Sestra podľa odsekov 1 a 2 realizuje aj ošetrovateľské výkony, ktoré súvisia s diagnostickými a liečebnými výkonmi, ktoré uskutočňuje lekár pri invazívnych a neinvazívnych výkonoch chirurgickej a nechirurgickej povahy, pri podávaní kontrastných látok intravenóznou formou a podávaní transfúznych liekov a transfúznych prípravkov.
§ 2
Rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou špecialistkou
Sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností a odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 1 a špecializovanú ošetrovateľskú starostlivosť, ktorá sa poskytuje v špecializačných odboroch určených pre sestru, a samostatne
a)
indikuje a vykonáva výmenu a zrušenie kanyly z periférnej žily,
b)
aplikuje medikamentóznu liečbu v dávkovacom rozmedzí a farmakologickom zložení na základe indikácie lekára a po posúdení potreby osoby a vyhodnocuje účinnosť liečby.
§ 3
Rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou s pokročilou praxou
(1)
Sestra s pokročilou praxou okrem činností podľa § 1 a 2 v súlade so štandardmi a s lekárskou diagnózou samostatne
a)
posudzuje potreby osoby, rodiny a komunity v rozsahu preventívnych opatrení a ošetrovateľskej starostlivosti,
b)
zodpovedá za určenie a realizáciu individuálneho ošetrovateľského plánu osoby,
c)
navrhuje a indikuje preventívne opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a stabilizácie zdravotného stavu osoby,
d)
navrhuje a indikuje intervencie a postupy v rámci poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti osobe, rodine a komunite,
e)
indikuje odber biologického materiálu na základné laboratórne vyšetrenia v určenom indikačnom rozsahu po konzultácii s lekárom,
f)
rozhoduje a zodpovedá za plnenie intervencií a aplikáciu medikamentóznej liečby osobe, ktoré zodpovedajú potrebám osoby a sú v súlade s liečebným plánom určeným lekárom,
g)
indikuje a predpisuje zdravotnícke pomôcky súvisiace s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti podľa osobitného predpisu,1)
h)
indikuje ošetrovanie primárne sa hojacej rany,
i)
zabezpečuje dodržiavanie príslušných hygienicko-epidemiologických postupov, nariaďuje bariérový režim a dohliada nad dodržiavaním bariérového režimu pri ošetrovaní osôb,
j)
rozhoduje o umiestňovaní osôb na lôžka v súlade s dodržiavaním hygienicko-epidemiologických zásad,
k)
riadi prácu členov ošetrovateľského tímu,
l)
kontroluje a analyzuje záznamy v ošetrovateľskej dokumentácii,
m)
tvorí, reviduje a vyhodnocuje ošetrovateľské štandardy a mapy ošetrovateľskej starostlivosti, vzdelávacie plány a aplikuje ich do ošetrovateľskej praxe,
n)
sleduje potrebu realizácie výskumu v ošetrovateľstve, realizuje ošetrovateľský výskum a jeho výsledky využíva v ošetrovateľskej praxi,
o)
zavádza a hodnotí systém kvality ošetrovateľskej starostlivosti,
p)
podieľa sa na odbornej príprave žiakov a študentov zdravotníckych odborov.
(2)
Sestrou s pokročilou praxou je sestra, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa získala v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo a špecializáciu v príslušnom špecializačnom odbore a ktorá nadobudla najmenej päťročnú odbornú prax v príslušnom špecializačnom odbore. Sestrou s pokročilou praxou je aj sestra, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe získala v študijnom odbore ošetrovateľstvo a ktorá nadobudla najmenej osemročnú odbornú prax.
§ 4
Rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou pre riadenie ošetrovateľskej praxe
Sestra, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe, špecializáciu v príslušnom špecializačnom odbore a odbornú prax, okrem činností podľa § 1 a 2, v súlade so štandardmi a s lekárskou diagnózou samostatne
a)
riadi, plánuje, organizuje a kontroluje plnenie strategických a operatívnych cieľov na úseku ošetrovateľstva,
b)
spolupracuje pri zabezpečovaní dodržiavania minimálnych požiadaviek na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie pracoviska a zabezpečuje efektívne manažovanie poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti,
c)
sleduje, riadi a kontroluje manažment mimoriadnej udalosti, nápravné a preventívne opatrenia, rieši krízové situácie súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na úseku ošetrovateľstva,
d)
aplikuje a inovuje hodnotiace škály a nástroje používané v ošetrovateľskej praxi, zabezpečuje merateľnosť a sledovateľnosť kvality ošetrovateľskej starostlivosti,
e)
kontroluje a metodicky usmerňuje vedenie zdravotnej dokumentácie v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti,
f)
sleduje úroveň spokojnosti osôb s poskytovanou ošetrovateľskou starostlivosťou, prijíma nápravné opatrenia,
g)
schvaľuje vzdelávacie plány, lokálne štandardy a mapy ošetrovateľskej starostlivosti, kontroluje ich dodržiavanie,
h)
podieľa sa a dohliada na uplatňovanie výsledkov ošetrovateľského výskumu v ošetrovateľskej praxi,
i)
spolupracuje na odbornej príprave žiakov a študentov zdravotníckych odborov.
§ 5
Rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom
(1)
Pôrodná asistentka, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v súlade so štandardmi a s lekárskou diagnózou samostatne
a)
posudzuje potreby starostlivosti v pôrodnej asistencii u ženy, rodiny alebo komunity, určuje ošetrovateľské diagnózy, plánuje, zabezpečuje alebo uskutočňuje uspokojovanie potrieb súvisiacich s reprodukčným zdravím, gynekologickou a pôrodníckou chorobou a vyhodnocuje uspokojenie zistených potrieb,
b)
zabezpečuje dodržiavanie bezpečného prostredia ženy a ochranu intimity pri poskytovaní starostlivosti v pôrodnej asistencii,
c)
zabezpečuje a vykonáva činnosti v rozsahu praxe pôrodnej asistencie súvisiace s prijatím, prepustením, preložením, umieraním a úmrtím osoby,
d)
spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi na základe plánu starostlivosti v pôrodnej asistencii,
e)
vzdeláva ženu, rodinu a komunitu o prevencii, zdravom životnom štýle, o režimových opatreniach v súvislosti so starostlivosťou v pôrodnej asistencii s dôrazom na sebestačnosť osoby ,
f)
odporúča používanie voľnopredajných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v súvislosti s poskytovaním starostlivosti v pôrodnej asistencii,
g)
podieľa sa na ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
h)
koordinuje prácu zdravotníckych asistentov a sanitárov a deleguje na nich činnosti vyplývajúce z ich odbornej spôsobilosti,
i)
vykonáva administratívne a dokumentačné činnosti, vystavuje potvrdenia a správy súvisiace s poskytovaním starostlivosti v pôrodnej asistencii,
j)
využíva dostupné zdravotné záznamy osoby vrátane elektronických záznamov na realizáciu a dokumentovanie starostlivosti v pôrodnej asistencii,
k)
posudzuje zdravotný stav alebo zmenu zdravotného stavu ženy a novorodenca, pričom hodnotenie alebo zmenu zdravotného stavu meria pomocou hodnotiacich nástrojov a meracích nástrojov,
l)
podieľa sa na zhodnotení stavu ženy formou kontrolného záznamu alebo dotazníka vo vzťahu k príslušnému ochoreniu alebo klinickému stavu a informuje lekára o zistených odchýlkach,
m)
meria, sleduje a interpretuje číselné údaje a klinické údaje o vitálnych funkciách ženy a novorodenca a o fyziologických funkciách ženy a novorodenca v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
n)
zabezpečuje poskytovanie kontinuálnej starostlivosti v pôrodnej asistencii žene a novorodencovi pri prepustení zo zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti do prirodzeného sociálneho prostredia,
o)
riadi hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení používaných pri poskytovaní starostlivosti v pôrodnej asistencii a podľa stupňa náročnosti sa podieľa na dezinfekcii a sterilizácii,
p)
odporúča ďalšiu zdravotnú starostlivosť v rozsahu starostlivosti v pôrodnej asistencii,
q)
rozhoduje o činnostiach a realizuje činnosti súvisiace s poskytovaním starostlivosti v pôrodnej asistencii v závislosti od zistených potrieb ženy, rodiny a komunity,
r)
poskytuje poradenstvo v premenopauze, menopauze a postmenopauze, odporúča alternatívnu liečbu v období klimaktéria,
s)
zabezpečuje mobilizáciu a ošetrovateľskú rehabilitáciu ženy a podieľa sa na prevencii porúch z imobility,
t)
hodnotí a ošetruje poruchy celistvosti kože a slizníc,
u)
zabezpečuje aplikáciu zábalov a obkladov,
v)
odsáva sekréty z horných dýchacích ciest a zabezpečuje ich priechodnosť, odsáva sekréty osobe so zaistenými dolnými dýchacími cestami,
w)
ošetruje miesta zavedenia invazívnych vstupov ako drénov, periférnych a centrálnych žilových kanýl, epidurálnych katétrov, zabezpečuje a kontroluje ich funkčnosť,
x)
ošetruje všetky typy stómií,
y)
indikuje katetrizáciu močového mechúra, realizuje katetrizáciu močového mechúra a zavádza permanentný močový katéter u ženy, zabezpečuje funkčnosť permanentného močového katétra, zavádza rektálnu rúrku,
z)
vyšetruje krv pomocou jednoduchých diagnostických prístrojov,
aa)
aplikuje kyslíkovú liečbu, inhalačnú liečbu, enterálnu výživu, klystíry a liečivé kúpele,
ab)
sleduje a hodnotí tekutinovú bilanciu,
ac)
vykonáva resuscitáciu osoby vrátane použitia automatického externého defibrilátora a záchranného dýchania anestéziologickou maskou v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
ad)
realizuje preventívne opatrenia u žien s chronickým ochorením, fyzickým alebo mentálnym postihnutím s cieľom zníženia rizika destabilizácie zdravotného stavu,
ae)
spolupracuje na praktickom vyučovaní žiakov a študentov zdravotníckych odborov.
(2)
Pôrodná asistentka v priebehu predpôrodnej starostlivosti samostatne
a)
realizuje preventívne prehliadky u žien s fyziologickou graviditou, poskytuje poradenstvo o vyšetreniach potrebných pre včasnú diagnostiku rizikového tehotenstva a odporúča lekársku starostlivosť,
b)
vykonáva vyšetrenia pomocou dostupných a primeraných klinických prostriedkov, vyšetruje panvu pelvimetrom, vykonáva vyšetrenie vonkajšími hmatmi, stetoskopom a elektronickým fetálnym monitorom,
c)
poskytuje informácie o včasnej diagnostike tehotnosti,
d)
sleduje priebeh fyziologického tehotenstva, identifikuje rizikové faktory tehotenstva,
e)
sleduje hmotnosť, fyziologické funkcie a indikuje štandardné laboratórne testy pre jednotlivé týždne tehotenstva,
f)
zhotovuje a vyhodnocuje kardiotokografický záznam, pri patologických hodnotách a zmenách informuje lekára,
g)
vykonáva psychofyzickú prípravu tehotnej ženy na pôrod a podporuje tehotnú ženu a jej rodinu pri výbere miesta a spôsobu pôrodu,
h)
realizuje edukačné programy zamerané na prípravu na rodičovstvo,
i)
vzdeláva o správnej technike dojčenia a o predchádzaní komplikáciám pri dojčení,
j)
vzdeláva o výhodách dojčenia pre matku a dieťa, identifikuje rizikové skupiny tehotných žien, ktoré potrebujú špecifickú pomoc v podpore dojčenia,
k)
informuje tehotnú ženu o možnostiach a rizikách náhrad materského mlieka.
(3)
Pôrodná asistentka v priebehu starostlivosti počas pôrodu samostatne
a)
posudzuje rodičku z hľadiska fyzického stavu, psychického stavu a sociálnej situácie, usmerňuje a psychicky podporuje rodičku a sprevádzajúce osoby,
b)
sleduje zdravotný stav rodičky a posudzuje priebeh a postup pôrodu kontrolovaním kontrakčnej činnosti a vaginálnym vyšetrením,
c)
sleduje a hodnotí zdravotný stav plodu pomocou kardiotokografu a stetoskopu, fetálneho dopplera alebo elektronického fetálneho monitoru, vyhotovuje a vyhodnocuje kardiotokografický záznam, pri patologických hodnotách a zmenách informuje lekára,
d)
identifikuje odchýlky od normálneho priebehu pôrodu a zabezpečuje následnú lekársku starostlivosť,
e)
odporúča rodičke výber nefarmakologických metód na zmierňovanie a zvládnutie pôrodných bolestí a alternatívne polohy využívané pri vedení pôrodu,
f)
odvádza fyziologický pôrod vrátane pôrodu, pri ktorom sa vyžaduje epiziotómia,
g)
hodnotí rozsah pôrodných poranení a ošetruje jednoduché pôrodné poranenia s výnimkou poranení, ktoré svojím rozsahom vyžadujú zásah lekára,
h)
vykonáva prvé ošetrenie fyziologického novorodenca, hodnotí jeho zdravotný stav a zabezpečuje starostlivosť počas bezprostredného popôrodného obdobia,
i)
zabezpečuje včasné priloženie novorodenca k prsníku matky,
j)
sleduje psychický stav a fyzický stav rodičky bezprostredne po pôrode a podľa potreby zabezpečuje okamžitú lekársku starostlivosť.
(4)
Pôrodná asistentka v priebehu popôrodnej starostlivosti samostatne
a)
posudzuje zdravotný stav šestonedieľky a novorodenca,
b)
podporuje šestonedieľku v dojčení,
c)
hodnotí techniku dojčenia, posudzuje a zaznamenáva efektívnosť dojčenia,
d)
identifikuje problémy pri dojčení a zabezpečuje pomoc, poskytuje pomoc pri dojčení pri špecifických stavoch u novorodenca,
e)
asistuje žene a vzdeláva ženu v starostlivosti o hygienu novorodenca,
f)
realizuje preventívne opatrenia pre zdravý vývoj novorodenca,
g)
vykonáva návštevy v rodinách šestonedieľok,
h)
posudzuje sociálne prostredie šestonedieľky a novorodenca a navrhuje intervencie.
(5)
Pri výkone praxe v pôrodnej asistencii, pôrodná asistentka samostatne na základe indikácie lekára
a)
pripravuje ženu na diagnostické a terapeutické výkony, poskytuje a zabezpečuje starostlivosť v pôrodnej asistencii v priebehu realizácie výkonov a po ich ukončení,
b)
odoberá biologický materiál ako kapilárnu krv, krv z periférnej žily, krv z centrálneho žilového katétra, moč, stolicu, spútum, stery z kože, slizníc, telových dutín a rán,
c)
preväzuje a ošetruje rany,
d)
odstraňuje stehy z primárne zhojenej rany,
e)
zavádza žalúdočné sondy a dvanástnikové sondy u spolupracujúcich osôb, zabezpečuje ich funkčnosť, aplikuje enterálnu výživu, ruší žalúdočné a dvanástnikové sondy,
f)
zavádza kanylu do periférnej žily, ruší kanylu z periférnej žily,
g)
aplikuje parenterálnu výživu,
h)
aplikuje lieky sublinguálne, perorálne, rektálne, inhalačne, lokálne na kožu a sliznice, vaginálne, epidurálne, intrakutánne, subkutánne, intramuskulárne, intravenózne s výnimkou transfúzie krvi, krvných derivátov a kontrastných látok,
i)
zabezpečuje riadenie administratívnych činností súvisiacich s realizáciou vyšetrení.
(6)
Pôrodná asistentka podľa odseku 1 realizuje aj ošetrovateľské výkony v pôrodnej asistencii, ktoré súvisia s diagnostickými a liečebnými výkonmi, ktoré uskutočňuje lekár pri invazívnych a neinvazívnych výkonoch chirurgickej a nechirurgickej povahy, pri podávaní kontrastných látok intravenóznou formou a podávaní transfúznych liekov a transfúznych prípravkov.
§ 6
Rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou špecialistkou
Pôrodná asistentka, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností a odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, poskytuje starostlivosť v pôrodnej asistencii v rozsahu uvedenom v § 5 a špecializovanú starostlivosť v pôrodnej asistencii, ktorá sa poskytuje v špecializačných odboroch určených pre pôrodnú asistentku, a samostatne
a)
indikuje a vykonáva výmenu a zrušenie kanyly z periférnej žily,
b)
aplikuje medikamentóznu liečbu v dávkovacom rozmedzí a farmakologickom zložení na základe indikácie lekára a po posúdení potreby osoby a vyhodnocuje účinnosť liečby.
§ 7
Rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou
s pokročilou praxou
(1)
Pôrodná asistentka s pokročilou praxou, okrem činností podľa § 5 a 6 v súlade so štandardmi a s lekárskou diagnózou samostatne
a)
posudzuje potreby ženy, rodiny a komunity v rozsahu preventívnych opatrení a starostlivosti v pôrodnej asistencii,
b)
zodpovedá za určenie a realizáciu individuálneho plánu starostlivosti v pôrodnej asistencii u ženy,
c)
navrhuje a indikuje preventívne opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a stabilizácie zdravotného stavu ženy a novorodenca,
d)
navrhuje a indikuje intervencie a postupy v rámci poskytovania starostlivosti v pôrodnej asistencii žene a novorodencovi,
e)
indikuje odber biologického materiálu na základné laboratórne vyšetrenia v určenom indikačnom rozsahu po konzultácii s lekárom,
f)
rozhoduje a zodpovedá za plnenie intervencií a aplikáciu medikamentóznej liečby osobe, ktoré zodpovedajú potrebám osoby a sú v súlade s liečebným plánom určeným lekárom,
g)
indikuje a predpisuje zdravotnícke pomôcky súvisiace s poskytovaním starostlivosti v pôrodnej asistencii podľa osobitného predpisu,1)
h)
indikuje ošetrovanie primárne sa hojacej rany,
i)
zabezpečuje dodržiavanie príslušných hygienicko-epidemiologických postupov, nariaďuje bariérový režim a dohliada nad dodržiavaním bariérového režimu pri ošetrovaní osôb,
j)
rozhoduje o umiestňovaní osôb na lôžka v súlade s dodržiavaním hygienicko-epidemiologických zásad,
k)
riadi prácu členov tímu pôrodnej asistencie,
l)
kontroluje a analyzuje záznamy v ošetrovateľskej dokumentácii,
m)
tvorí, vyhodnocuje a reviduje štandardy a mapy starostlivosti v pôrodnej asistencii, edukačné plány a aplikuje ich do praxe pôrodnej asistencie,
n)
monitoruje potrebu vykonávania výskumu v pôrodnej asistencii, realizuje výskum v pôrodnej asistencii a jeho výsledky využíva v praxi,
o)
zavádza a hodnotí systém kvality starostlivosti v pôrodnej asistencii,
p)
podieľa sa na odbornej príprave žiakov a študentov zdravotníckych odborov.
(2)
Pôrodná asistentka s pokročilou praxou je pôrodná asistentka, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia a špecializáciu v príslušnom špecializačnom odbore a ktorá nadobudla najmenej päťročnú odbornú prax v príslušnom špecializačnom odbore. Pôrodná asistentka s pokročilou praxou je aj pôrodná asistentka, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia alebo v študijnom odbore ošetrovateľstvo a ktorá nadobudla najmenej osemročnú odbornú prax.
§ 8
Rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou pre riadenie praxe pôrodnej asistencie
Pôrodná asistentka, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe, špecializáciu v príslušnom špecializačnom odbore a odbornú prax okrem činností podľa § 5 a 6 v súlade so štandardmi a s lekárskou diagnózou samostatne
a)
riadi, plánuje, organizuje a kontroluje plnenie strategických a operatívnych cieľov na úseku pôrodnej asistencie,
b)
spolupracuje pri zabezpečovaní dodržiavania minimálnych požiadaviek na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie pracoviska a zabezpečuje efektívne manažovanie poskytovania starostlivosti v pôrodnej asistencii,
c)
sleduje, riadi a kontroluje manažment mimoriadnej udalosti, nápravné a preventívne opatrenia, rieši krízové situácie súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na úseku pôrodnej asistencie,
d)
aplikuje a inovuje hodnotiace škály a nástroje používané v pôrodnej asistencii, zabezpečuje merateľnosť a sledovateľnosť kvality starostlivosti v pôrodnej asistencii,
e)
kontroluje a metodicky usmerňuje vedenie zdravotnej dokumentácie v rozsahu starostlivosti v pôrodnej asistencii,
f)
sleduje úroveň spokojnosti osôb s poskytovanou starostlivosťou v pôrodnej asistencii, prijíma nápravné opatrenia,
g)
schvaľuje vzdelávacie plány, lokálne štandardy a mapy starostlivosti v pôrodnej asistencii, kontroluje ich dodržiavanie,
h)
podieľa sa a dohliada na uplatňovanie výsledkov výskumu v pôrodnej asistencii do praxe pôrodnej asistencie,
i)
spolupracuje na odbornej príprave žiakov a študentov zdravotníckych odborov.
§ 9
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2005 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom v znení vyhlášky č. 470/2006 Z. z.
§ 10
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.
Tomáš Drucker v. r.
1)
§ 119a zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2017 Z. z.