92/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

92
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 12. marca 2018,
ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ktorou sa ustanovuje vzor návrhu zodpovednej osoby na indikáciu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti osobe umiestnenej v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 10a ods. 7 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2017 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Indikačnými kritériami na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti osobe umiestnenej v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „indikačné kritériá“) sú:
a)
diagnóza ochorenia stanovená lekárom (ďalej len „lekárska diagnóza“),
b)
diagnóza stanovená zodpovednou osobou zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zoznamu sesterských diagnóz,
c)
prítomnosť rizika destabilizácie na základe hodnotiacich škál,
d)
prítomnosť rizika destabilizácie osoby pri nezabezpečení ošetrovateľskej starostlivosti osobe v súvislosti s prítomným ochorením.
(2)
Ošetrovateľská starostlivosť osobe umiestnenej v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe indikačných kritérií podľa odseku 1 na základe návrhu zodpovednej osoby na indikáciu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti sa poskytuje osobe umiestnenej v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Vzor návrhu je uvedený v prílohe.
(3)
Ak výsledok posúdenia prítomnosti rizika destabilizácie osoby najmenej v jednej zo škál podľa prílohy časti C vykazuje riziko destabilizácie osoby, považuje sa to za indikáciu na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti osobe.
(4)
Ak výsledok posúdenia prítomnosti rizika destabilizácie osoby pri nezabezpečení ošetrovateľskej starostlivosti osobe v súvislosti s prítomným ochorením podľa prílohy časti D vykazuje prítomnosť rizika destabilizácie osoby, považuje sa to za indikáciu na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti osobe.
(5)
Návrh vyhotovuje zodpovedná osoba zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorom je osoba umiestnená, a ktorá návrh potvrdí svojím podpisom a odtlačkom svojej pečiatky.
(6)
Návrh potvrdí lekár svojím podpisom a odtlačkom svojej pečiatky.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.
Tomáš Drucker v. r.
Príloha
k vyhláške č. 92/2018 Z. z.