91/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

91
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 12. marca 2018,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. p) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení vyhlášky č. 98/2016 Z. z. a vyhlášky č. 283/2016 Z. z. sa mení takto:
1.
§ 2 znie:
㤠2
Náležitosti návrhu na zaradenie prác do tretej kategórie alebo do štvrtej kategórie alebo na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo zo štvrtej kategórie sú uvedené v prílohe č. 2.“.
2.
Prílohy č. 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:
Poznámky pod čiarou k odkazom 14 až 16 sa vypúšťajú.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.
Tomáš Drucker v. r.