88/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

88
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. marca 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 493/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 639/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 112/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 480/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 80/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 130/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/2014 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 286/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 4 časti A II. kapitole bod 18.3. znie:
2.
V prílohe č. 4 časti A II. kapitole sa za bod 18.3. vkladá bod 18.3.1., ktorý znie:
3.
Príloha č. 14 sa dopĺňa dvadsiatym bodom, ktorý znie:
„20.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2017/1920 z 19. októbra 2017, ktorou sa mení príloha IV k smernici Rady 2000/29/ES, pokiaľ ide o pohyb semien Solanum tuberosum L., ktoré majú pôvod v Únii (Ú. v. EÚ L 271, 20.10. 2017).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.
Robert Fico v. r.