85/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

85
VYHLÁŠKA
Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
z 12. marca 2018,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podľa § 59 ods. 1 písm. d) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 238/2017 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu podľa § 31a ods. 2 zákona (ďalej len „listinný rovnopis“) sa vyhotovuje
a)
transformáciou elektronického úradného dokumentu podľa § 3 písm. k) zákona vrátane jeho príloh z elektronickej podoby do listinnej podoby,
b)
vytvorením doložky o autorizácii k elektronickému úradnému dokumentu (ďalej len „doložka“), ktorá obsahuje náležitosti podľa § 2 ods. 3 a 4 a jej priložením k listinnej podobe elektronického úradného dokumentu; doložka sa nevyhotovuje k prílohám elektronického úradného dokumentu.
(2)
Ak listinný rovnopis vyhotovuje správca modulu elektronického doručovania, vyhotovuje sa automatizovaným spôsobom bez pevného spojenia.
(3)
Ak sa listinný rovnopis vyhotovuje podľa odseku 2, vyhotovuje sa z elektronického úradného dokumentu s platnou autorizáciou.
§ 2
(1)
Listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu obsahuje
a)
listinnú podobu elektronického úradného dokumentu,
b)
listinnú podobu príloh elektronického úradného dokumentu,
c)
doložku a
d)
riadiace znaky pre usporiadanie poradia strán listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu a riadiace znaky pre automatizované spracovanie, ak sa listinný rovnopis vyhotovuje podľa § 1 ods. 2; riadiace znaky sa uvádzajú na každom liste listinného rovnopisu.
(2)
Listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu môže obsahovať aj údaje potrebné na doručovanie alebo na osobné prevzatie.
(3)
Doložka obsahuje
a)
spôsob autorizácie elektronického úradného dokumentu podľa § 23 ods. 1 zákona,
b)
meno a priezvisko osoby, ktorá elektronický úradný dokument autorizovala, oprávnenie a názov orgánu; v prípade použitia kvalifikovanej elektronickej pečate názov a identifikačné číslo orgánu,
c)
meno, priezvisko, podpis, pracovné zaradenie alebo funkciu fyzickej osoby, ktorá doložku o autorizácii vyhotovila, a označenie orgánu, ktorý doložku vyhotovil; ak sa listinný rovnopis vyhotovuje podľa § 1 ods. 2, označenie osoby, ktorá doložku vyhotovila, a informáciu o automatizovanom vyhotovení,
d)
dátum a čas vystavenia kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky,
e)
dátum a čas autorizácie elektronického úradného dokumentu,
f)
dátum vytvorenia doložky,
g)
identifikáciu dokumentu, ku ktorému sa doložka vyhotovuje; identifikáciou dokumentu je číslo dokumentu alebo číslo konania, pod ktorým orgán verejnej moci elektronický úradný dokument vydal,1)
h)
názov dokumentu, ku ktorému sa doložka vyhotovuje, a
i)
informáciu o autorizácii príloh k elektronickému úradnému dokumentu, ak také existujú.
(4)
Doložka môže obsahovať
a)
vlastnoručný podpis osoby alebo odtlačok pečiatky orgánu, ktorý rovnopis vyhotovil, ak sa doložka vyhotovuje inak ako podľa § 1 ods. 2,
b)
prístupový kód pre overenie originality pôvodného elektronického úradného dokumentu vrátane jeho príloh a dobu platnosti prístupového kódu.
(5)
Údaje podľa odseku 3 písm. a) a b) sa získavajú z kvalifikovaného certifikátu použitého pri autorizácii elektronického úradného dokumentu a údaje podľa odseku 3 písm. d) sa získavajú z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizovanému elektronickému úradnému dokumentu.
(6)
Vzor doložky sa zverejní ako elektronický formulár na ústrednom portáli verejnej správy v module elektronických formulárov.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.
Patrik Krauspe v. r.
1)
§ 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.