78/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

78
OZNÁMENIE
Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal

opatrenie z 12. marca 2018 č. 1521/2018/oLG-5, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. marca 2014 č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie“).

Cieľom opatrenia je zosúladiť a doplniť existujúce štandardy pre správu a prevádzku informačných systémov verejnej správy v zmysle návrhov vyplývajúcich z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy (ďalej len „NKIVS“) schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 437 z 28. septembra 2016 a jej strategických priorít, ako aj štandardy schválené Komisiou pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy na základe problémov s interoperabilitou. Návrh opatrenia tiež zohľadňuje úlohy uložené v akčnom pláne Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019, ktorý bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 104 z 1. marca 2017.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. marca 2018 okrem čl. I bodov 30, 32, 35, 49, 55, 68, 74, 93 a 95, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2018, a čl. I bodov 6, 40, 51, 56, 66, 85 a 97, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2019.

Opatrenie je uverejnené v úplnom znení na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a na webovom sídle Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu www.vicepremier.gov.sk.
Čl. I
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení výnosu č. 276/2014 Z. z. a výnosu č. 137/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. r) sa za slovo „účel“ vkladá čiarka, vypúšťa sa slovo „a“ a na konci vety sa pripájajú tieto slová „a poskytovaných prostredníctvom súboru alebo aplikačného rozhrania.“.
2.
V § 2 písm. t) prvý bod až desiaty bod znejú:
„1.
má formát Uniform Resource Identifier (URI),
2.
je jednoznačný,
3.
je unikátny,
4.
je dlhodobo stabilný,
5.
je formátovo a štrukturálne konzistentný,
6.
je manažovateľný tak, aby umožňoval logicky rozširovať stanovenú štruktúru,
7.
je jasný, stručný a krátky,
8.
je pre fyzickú osobu jednoducho čitateľný, pričom časť referencie môže byť reprezentovaná kódovanou informáciou,
9.
neobsahuje programátorské kľúčové slová,
10.
neobsahuje interpunkciu a iné znaky okrem znakov lomka, pomlčka, bodka, podčiarkovník, zavináč a mriežka, diakritiku a biele znaky ako sú napríklad medzera, tabulátor, nový riadok,“.
3.
V § 2 písmeno v) znie:
„v)
prepojenými údajmi údaje vyjadrené referencovateľnými identifikátormi, ktoré sú automatizovane spracovateľné tak, že technické zariadenie, ktoré ich spracúva, porozumie ich významu; na opis údajov sa použijú dátové prvky z Centrálneho modelu údajov,“.
4.
V § 2 písm. aj) sa na konci pripájajú tieto slová „prostredníctvom formátu podpisu alebo ako samostatné súbory,“.
5.
V § 2 sa vypúšťa písmeno ak). Doterajšie písmená al) a am) sa označujú ako písmená ak) a al).
6.
V § 2 písm. al) sa na konci pripájajú tieto slová „ktoré sú vyjadrené jednotným referencovateľným identifikátorom“.
7.
§ 2 sa dopĺňa písmenami am) až ar), ktoré znejú:
„am)
dereferenciáciou poskytovanie referencovateľného identifikátora ako funkčného priameho odkazu vo forme Uniform Resource Locator (URL) pre informácie o údaji reprezentovanom referencovateľným identifikátorom a o jeho účele,
an)
Centrálnym modelom údajov množina ontológií, ktorá sa používa pri opise dátových prvkov verejnej správy, a ktorá je vyjadrením sémantických vzťahov medzi dátovými prvkami, vyjadrenými prostredníctvom jednotných referencovateľných identifikátorov; je zverejnený v centrálnom metainformačnom systéme,
ao)
ontológiou množina prvkov opisujúca určitú oblasť prostredníctvom tripletov,
ap)
aplikačným rozhraním programovacie rozhranie informačného systému, ktorým je umožnené pre autorizovaného používateľa používať elektronickú službu,
aq)
verejne dostupným aplikačným rozhraním aplikačné rozhranie dostupné komukoľvek po splnení ustanovených podmienok, ktoré umožňuje používať elektronickú službu pomocou vlastných softvérových aplikácií alebo aplikácií tretích strán,
ar)
validáciou formátu elektronického dokumentu overenie súladu formátu súboru s príslušnou technickou špecifikáciou programovými prostriedkami.“.
8.
V § 4 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „Secure Sockets Layer (SSL) minimálne vo verzii 3.0 alebo“.
9.
V § 6 písmeno b) znie:
„b)
podpora kryptografického protokolu Transport Layer Security (TLS) na zabezpečenie prenosu elektronických poštových správ,“.
10.
V § 7 písm. b) sa vypúšťajú slová „Secure Sockets Layer (SSL) minimálne vo verzii 3.0 alebo“.
11.
V § 9 písm. d) znie:
„d)
používanie protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP) s Transport Layer Security (TLS) na zabezpečenie prenosu dát medzi klientom a webovým serverom a medzi webovými servermi,“.
12.
V § 10 písm. c) sa vypúšťajú slová „Secure Sockets Layer (SSL) minimálne vo verzii 3.0 alebo“.
13.
V § 11 písm. a) sa za slová „vo verzii 1.2“ vkladajú slová „alebo protokolu Representational State Transfer (REST)“ a vypúšťa sa bodkočiarka a text za bodkočiarkou.
14.
V § 11 písm. g) sa slovo „ministerstvom“ nahrádza slovom „úradom“.
15.
V § 13 písm. a) sa vypúšťajú slová „nezávisle od účelu správy alebo jazyka Web Ontology Language (OWL), ak je cieľom automatizované spracovanie rozlišujúce význam obsahu dátových prvkov“.
16.
V § 13 písm. b) sa za slová „dátový model Resource Description Framework (RDF)“ vkladajú slová „opísaný formátmi RDF/XML podľa World Wide Web Consortium (W3C) alebo JSON-LD“.
17.
V § 13 písm. c) sa slovo „normy“ nahrádza slovom „špecifikácie“.
18.
§ 13 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
jazyka Web Ontology Language (OWL) pre ontológie, ak je cieľom automatizované spracovanie rozlišujúce význam obsahu dátových prvkov.“.
19.
V § 18 písm. d) sa za slová „ako textu“ vkladajú slová „pri odosielaní a zverejňovaní“ a slová „vo verzii 1.5“ sa nahrádzajú slovami „vo verzii 1.7“.
20.
V § 18 sa písmeno d) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8.
znaky textových častí tohto súboru sa kódujú tak, že je zabezpečené správne rozoznanie znakov a spracovanie textu, spravidla prostredníctvom kódovania Unicode.“.
21.
V § 18 písmeno f) znie:
„f)
používanie správnych prípon súborov a hodnôt mimetype 4aa) patriacich danému formátu súboru,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4aa znie:
4aa) RFC 6838: Špecifikácie typov médií a registračné postupy z dôvodu zjednotenia používaných hodnôt.“.
22.
V § 19 písm. b) sa slová „prijímanie a čítanie formátov textových súborov podľa písmena a) a ďalších formátov na základe vlastného uváženia doručených“ nahrádzajú slovami „prijímanie a čítanie doručených formátov textových súborov podľa písmena a) a ďalších doručených formátov na základe vlastného uváženia“ a slovo „normy“ sa nahrádza slovom „špecifikácie“.
23.
V § 19 písm. d) sa slová „písmena h)“ nahrádzajú slovami „písmena g)“.
24.
V § 19 písm. h) sa slovo „normy“ nahrádza slovom „špecifikácie“.
25.
V § 20 písm. a) sa slovo „normy“ nahrádza slovom „špecifikácie“.
26.
V § 24 písm. g) a h) sa slovo „normy“ nahrádza slovom „špecifikácie“.
27.
V § 28 ods. 1 sa za slová „„www.zaužívaná skratka bez diakritiky.gov.sk““ vkladajú slová „alebo „zaužívaná skratka bez diakritiky.gov.sk““.
28.
V § 41 písm. a) sa slovo „autentizácie“ nahrádza slovom „autentifikácie“.
29.
V § 45 písm. a) sa slová „v prílohe č. 2, pričom ak neexistujú obsahovo vhodné dátové prvky, použijú sa vlastné dátové prvky,“ nahrádzajú slovami „v Centrálnom modeli údajov, pričom ak neexistujú obsahovo vhodné dátové prvky v Centrálnom modeli údajov použijú sa dátové prvky uvedené v prílohe č. 2; v ostatných prípadoch sa použijú vlastné dátové prvky,“.
30.
V § 45 písm. b) sa vypúšťa slovo „spravidla“ a slovo „ministerstva“ sa nahrádza slovom „úradu“.
31.
V § 45 písm. c) sa slová „podľa prílohy č. 2“ nahrádzajú slovami „Centrálneho modelu údajov“.
32.
§ 46 vrátane nadpisu znie:
㤠46
Referencovateľný identifikátor
Štandardom pre referencovateľný identifikátor je
a)
používanie referencovateľného identifikátora v štruktúre „{protokol}://{doména}/{typ}/{trieda}/{podtrieda1/podtrieda2/...}/{referencia}/{verzia}/{cesta_k_súboru}“, pričom
1.
protokol tvorí „https“,
2.
doménu pre jednotné referencovateľné identifikátory tvorí „data.gov.sk“ a pre ostatné ľubovoľná iná platná doména zaregistrovaná v Centrálnom metainformačnom systéme
3.
typ tvorí jeden z reťazcov, ktorými sú:
3a.
„id“, ak referencovateľný identifikátor reprezentuje indivíduum,
3b.
„doc“, ak referencovateľný identifikátor reprezentuje jednoznačný identifikátor pre úložisko elektronických dokumentov,
3c.
„def“, ak referencovateľný identifikátor reprezentuje definičnú entitu v len sémantickom svete (ontológia, entita ontológie, pravidlá, abstraktný číselníkový typ),
3d.
„set“, ak sa identifikuje súbor údajov,
4.
triedu tvorí slovo alebo reťazec, ktoré zachytávajú podstatu identifikovanej entity skutočného sveta,
5.
podtriedu tvorí slovo alebo reťazec sekundárnej klasifikácie triedy, ak je to potrebné; podtrieda nemusí byť použitá a môže vytvárať aj viacnásobnú štruktúru sekundárnych klasifikácií pre presnejšie a jednoznačnejšie zadefinovanie referencovateľného identifikátora,
6.
referenciu tvorí číselný alebo textový reťazec, ktorý sa používa na identifikáciu jednotlivých inštancií konceptu, obvykle identifikátor pridelený systémom, ktorý vlastní šablónu referencovateľného identifikátora,
7.
verzia je nepovinnou časťou referencovateľného identifikátora; v centrálnom metainformačnom systéme sa zapisuje ako regulárny výraz,
8.
cesta k súboru je tvorená relatívnou cestou k súboru v danom úložisku; používa sa len pre typ „doc“ podľa písm. a) bod 3b,
b)
používanie anglického jazyka pre vytváranie triedy, referencie a verzie podľa písm. a); to neplatí, ak je pre referenciu nevyhnutné použitie slovenského jazyka bez diakritiky, napríklad skratky zo slov v slovenskom jazyku,
c)
nepoužívanie znaku interpunkcie lomka pre vytváranie triedy, identifikátora entity a verzie podľa § 46 písm. a); tento znak slúži ako oddeľovač jednotlivých štruktúr referencovateľného identifikátora,
d)
zaregistrovanie šablóny jednotného referencovateľného identifikátora v centrálnom metainformačnom systéme príslušným gestorom údaja; šablónu tvoria časti štruktúry uvedené v § 46 písm. a) bod 1 až 5,
e)
zaregistrovanie jednotného referencovateľného identifikátora v centrálnom metainformačnom systéme príslušným gestorom údaja, ak nie je používaný v šablóne podľa § 46 písm. d),
f)
poskytovanie dereferenciácie pre jednotný referencovateľný identifikátor,
g)
používanie jednotného referencovateľného identifikátora len pre údaje stotožnené s referenčnými údajmi podľa osobitného predpisu11aa), pre základné číselníky, položky základných číselníkov, elektronické formuláre a dátové prvky Centrálneho modelu údajov,
h)
používanie znaku mriežka „#“ na určenie podriadeného prvku v rámci údaja reprezentovaného referencovateľným identifikátorom, napríklad konkrétnej kapitoly dokumentu,
i)
používanie jednotného referencovateľného identifikátora na rozhraniach informačných systémov verejnej správy, pre údaje, ktorým je priradený podľa § 46 písm. d) a e),
j)
používanie referencovateľného identifikátora na identifikáciu údajov, pri sprístupňovaní údajov medzi orgánmi verejnej správy prostredníctvom modulu procesnej integrácie a integrácie údajov, ak týmto údajom nie je pridelený jednotný referencovateľný identifikátor,
k)
zverejňovanie referencovateľných identifikátorov používaných do 30. júna 2018 s priradením k zaregistrovaným jednotným referencovateľným identifikátorom, ak sú nimi nahrádzané, a to prostredníctvom centrálneho metainformačného systému.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11aa znie:
11aa) § 54a zákona č. 305/2013 Z. z.“.
33.
Za § 46 sa vkladá § 46a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠46a
Dereferenciácia
Štandardom pre dereferenciáciu je
a)
poskytovanie prezentácie informácií o údaji reprezentovanom referencovateľným identifikátorom, a to najmenej vo formáte HTML podľa World Wide Web Consortium alebo XHTML podľa World Wide Web Consortium,
b)
poskytovanie metaúdajov o údaji reprezentovanom jednotným referencovateľným identifikátorom,
c)
pri poskytovaní metaúdajov o údaji reprezentovanom referencovateľným identifikátorom alebo pri poskytovaní údajov v rôznych formátoch, používanie
1.
HTTP hlavičiek „Content-Type“ alebo „If-Modified-Since“, podľa osobitnej technickej špecifikácie11ab) alebo
2.
parametrov vo funkčnom priamom odkaze, a to doplnením znaku otáznik „?“ na konci referencovateľného identifikátora, za ktorým nasleduje parameter v tvare „kľúč=hodnota“ a pri viacerých parametroch sú parametre oddelené znakom „&“,
d)
poskytovanie informácií o údaji reprezentovanom referencovateľným identifikátorom v rozsahu podľa osobitných predpisov11ac),
e)
poskytovanie dereferenciácie jednotných referencovateľných identifikátorov prostredníctvom centrálneho metainformačného systému,
f)
pri dereferenciácii z centrálneho metainformačného systému do iného informačného systému sa používa postup podľa § 46a písm. c) bod 2, pričom v hodnote parametra podľa písmena c) sa používa jednotný referencovateľný identifikátor alebo hodnota podľa § 46 písm. a) bod 6,
g)
poskytovanie súborov reprezentovaných jednotným referencovateľným identifikátorom úložiska a obsahujúcich cestu k súboru podľa § 46 písm. a) bod 3b,
h)
štruktúrovaná dokumentácia jednotlivých dereferenciácií v centrálnom metainformačnom systéme, vrátane používaných parametrov a hlavičiek.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11ab a 11ac znejú :
11ab) RFC 7232 - Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Conditional Requests.
11ac) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
34.
§ 47 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
zaregistrovanie elektronickej služby v centrálnom metainformačnom systéme.“.
35.
Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠47a
Verejne dostupné aplikačné rozhrania
Štandardom pre verejne dostupné aplikačné rozhrania je
a)
poskytovanie verejne dostupného aplikačného rozhrania pre elektronické služby potrebné pre výkon verejnej moci elektronicky
b)
poskytovanie kvality elektronickej služby a podpory pre elektronickú službu na rovnakej úrovni ako pre povinné osoby,
c)
zverejnenie úplných podmienok prevádzky a používania verejného aplikačného rozhrania v centrálnom metainformačnom systéme,
d)
poskytovanie úplnej štruktúrovanej dokumentácie rozhrania v centrálnom metainformačnom systéme, a to v štruktúre údajov zverejnenej v centrálnom metainformačnom systéme,
e)
umožnenie udelenia a odobratia oprávnenia na delegovaný prístup k elektronickým službám pre aplikácie poskytované tretími stranami; oprávnenia udeľuje autentifikovaný používateľ,
f)
umožnenie časového ohraničenia delegovaného prístupu podľa písmena e) a k údajom používateľa, ak sa možnosť časového ohraničenia poskytuje,
g)
zabezpečenie oprávnení pre prístup k elektronickej službe podľa písmena e) prostredníctvom centrálneho modulu alebo iným spôsobom po dohode s úradom podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona,
h)
registrácia elektronickej služby v centrálnom metainformačnom systéme,
i)
poskytovanie testovacieho verejného aplikačného rozhrania.“.
36.
V § 49 písmeno a) znie:
„a)
použitie dátových prvkov uvedených v Centrálnom modeli údajov, pre tvorbu elektronických formulárov, pričom ak neexistujú obsahovo totožné dátové prvky v Centrálnom modeli údajov, použijú sa dátové prvky uvedené v prílohe č. 2; v ostatných prípadoch sa použijú vlastné dátové prvky,“.
37.
V § 51 ods. 1 písm. e) sa slovo „refencovateľné“ nahrádza slovom „referencovateľné“.
38.
V § 51 ods. 1 písm. f) sa slová „majú charakter identifikátormi prepojených údajov“ nahrádzajú slovami „sú prepájané prostredníctvom referencovateľných identifikátorov a sú opísané prostredníctvom Centrálneho modelu údajov“.
39.
V § 52 sa odsek 1 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
najmä použitie licencie Creative Commons CC0 alebo CC-BY na zabezpečenie splnenia podmienok uvedených v písmene b),
d)
poskytovanie metaúdajov datasetu otvoreným spôsobom použitia podľa písmen b) a c).“.
40.
V § 53 písm. h) sa slová „bodov 1 až 6“ nahrádzajú slovami „na základe profilu Data Catalog Vocabulary - Application profile 1.1 (DCAT-AP 1.1) v rozšírenej podobe DCAT-AP-SK zverejnenej v centrálnom metainformačnom systéme; nepovinné metaúdaje sa uvádzajú vždy, ak je metaúdaj známy.“.
41.
V § 57a písmeno a) znie:
„a)
priamo podpísaných elektronických dokumentov vo formáte
1.
textových súborov Portable Document Format podľa rozhodnutia Komisie EÚ11b) vo verzii A-1 (PDF/A-1) a A-2 (PDF/A-2) najmä podľa technickej normy11c),
2.
textových súborov podľa § 19 písm. a) druhý bod , ak nejde o použitie na zaručenú konverziu podľa osobitného predpisu11ca),“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11b, 11c a 11ca znejú:
11b) Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1506 z 8. septembra 2015, ktorým sa ustanovujú špecifikácie týkajúce sa formátov zdokonalených elektronických podpisov a zdokonalených elektronických pečatí, ktoré môžu subjekty verejného sektora uznávať, podľa článkov 27 ods. 5 a 37 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách, pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 235, 9. 9. 2015).
11c) ISO 19005-1, ISO 19005-2.
11ca) § 34 až § 39 zákona č. 305/2013 Z. z.“.
42.
V § 57a písmeno b) znie:
„b)
externe podpísaných elektronických dokumentov vo formáte
1.
textových súborov Portable Document Format vo verzii A-1 (PDF/A-1) a A-2 (PDF/A-2) najmä podľa technickej normy11c),
2.
textových súborov podľa § 19 písm. a) druhý bod, ak nejde o použitie na zaručenú konverziu podľa osobitného predpisu11ca),
3.
textových súborov podľa § 19 písm. a) tretieho bodu,
4.
grafických súborov podľa § 20 písm. a) druhého bodu,“.
43.
V § 57a písm. e) sa slová „písmen a) až d) s obmedzeniami podľa osobitného predpisu,11d)“ nahrádzajú slovami „písmen a) až d) podľa § 57e“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11d sa vypúšťa.
44.
V § 57b písm. a) sa slová „podľa technických noriem,11e)“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu11b) a podľa technických špecifikácií11ea),“ a slová „pričom ak ide o degradovaný Associated Signature Containers, tento je vo verzii“ sa nahrádzajú slovami „pričom vnorený kontajner môže byť aj formát ZIP podľa technickej špecifikácie11eb) alebo formát“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11ea a 11eb znejú:
11ea) ETSI TS 102 918 Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI): Formát Associated Signature Containers (ASiC), ETSI TS 103 174 V2.2.1: Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI): Základný profil Associated Signature Containers (ASiC).
11eb) ETSI EN 319 162-1.“.
45.
V § 57b písm. b) sa za slová „v písmene a)“ vkladajú slová „a c)“.
46.
§ 57b sa dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
modulom centrálnej elektronickej podateľne externe podpísaných elektronických dokumentov alebo v ZEPf transportnom kontajneri obsahujúcom podpísaný dokument a jeho podpis CMS AdES alebo XML AdES podľa zverejnenej technickej špecifikácie11ec), pričom modul centrálnej elektronickej podateľne zabezpečuje aj overenie elektronického podpisu vyhotoveného podľa pravidiel platných do 30. júna 2016, ak takýto podpis strana spoliehajúca sa na podpis akceptuje; na overenie podpisov sa obsah transportného kontajnera ZEPf alebo samostatné podpisy a nimi podpísané dokumenty môžu uložiť do formátu ASiC, podľa písmena a),
d)
priamo podpísaných elektronických dokumentov podľa § 57a písm. a), ktoré sú zároveň externe podpísanými elektronickými dokumentami v podpisových kontajneroch podľa písmena a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11ec znie:
11ec) § 11 ods. 1 písm. k) zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
47.
V § 57c písmeno a) znie:
„a)
pri úkonoch súvisiacich s poskytovaním elektronických služieb verejnej správy, povinným poskytovaním informácií podľa osobitných predpisov,3) alebo ak je podpísaním vykonaná autorizácia podľa osobitného predpisu,11f) používanie formátov podľa § 57a písm. a) bodu 1, písm. b) bodov 1, 3 a 4, písm. c) a písm. e) a § 57b písm. a),“.
48.
§ 57c sa dopĺňa písm. d), ktoré znie:
„d)
vytváranie formátov podľa písmena a) v súlade s validáciami podľa § 57e, ak je to preukázateľne a objektívne možné.“.
49.
V § 57d odsek 3 znie:
„(3)
Štandardom pre identifikovanie podpísaného elektronického dokumentu je identifikátor podľa technickej špecifikácie11m) obsahujúci hash hodnotu z podpísaného elektronického dokumentu alebo pri viacerých podpisoch podľa § 57a písm. f) alebo vo formáte podľa § 57b písm. a) nepriamy identifikátor podľa technickej špecifikácie11m) obsahujúci hash hodnotu z digitálneho podpisu, DER kódovaného výsledku asymetrickej funkcie, podpísaného elektronického dokumentu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11m znie:
11m) MessageImprint, kapitola 2.4.1, IETF RFC 3161, X.509 Internet Public Key Infrastructure, Time-Stamp Protocol (TSP).“.
50.
§ 57e vrátane nadpisu znie:
㤠57e
Validácia formátov podpísaných elektronických dokumentov
(1)
Štandardom pre použitie validácie formátu dokumentu pri prijímaní alebo vytváraní elektronicky podpísaných dokumentov orgánom verejnej moci je validácia určená úradom a zverejnená v centrálnom metainformačnom systéme.
(2)
Ak úrad pre daný formát neurčil validáciu, po dohode s úradom podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona sa musí úplná funkčnosť validácie verejne zdokumentovať v centrálnom metainformačnom systéme.
(3)
Ak je pre validáciu určený referenčný softvér, referenčný softvér musí spĺňať požiadavky na klientske aplikácie podľa § 48 písm. b) a c), musí byť voľne dostupný, jeho zdrojové kódy musia byť zverejnené a musí ho byť možné na ľubovoľný účel upravovať, šíriť a používať.“.
51.
V § 57f ods. 1 písm. m) sa za slová „základného číselníka ako“ vkladá slovo „jednotných“ a slová „webového sídla ministerstva“ sa nahrádzajú slovami „centrálneho metainformačného systému“.
52.
Za § 61 sa vkladajú nové § 61a a 61b, ktoré vrátane nadpisu znejú:
㤠61a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2018
(1)
Pre elektronické služby zverejnené do 30. júna 2018 sa § 47a uplatňuje najneskôr od 1. januára 2020.
(2)
§ 46 písm. f) a i), § 46a, § 57a písm. e), § 57b písm. c) a d), § 57c písm. d) sa uplatňujú najneskôr od 1. júna 2019.
§ 61b
Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 14.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. marca 2018 okrem čl. I bodov 30, 32, 35, 49, 55, 68, 74, 93 a 95, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2018 a čl. I bodov 6, 40, 51, 56, 66, 85 a 97, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2019.
Patrik Krauspe v. r.