78/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2018 do 30.06.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

78
OZNÁMENIE
Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal

opatrenie z 12. marca 2018 č. 1521/2018/oLG-5, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. marca 2014 č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie“).

Cieľom opatrenia je zosúladiť a doplniť existujúce štandardy pre správu a prevádzku informačných systémov verejnej správy v zmysle návrhov vyplývajúcich z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy (ďalej len „NKIVS“) schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 437 z 28. septembra 2016 a jej strategických priorít, ako aj štandardy schválené Komisiou pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy na základe problémov s interoperabilitou. Návrh opatrenia tiež zohľadňuje úlohy uložené v akčnom pláne Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019, ktorý bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 104 z 1. marca 2017.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. marca 2018 okrem čl. I bodov 30, 32, 35, 49, 55, 68, 74, 93 a 95, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2018, a čl. I bodov 6, 40, 51, 56, 66, 85 a 97, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2019.

Opatrenie je uverejnené v úplnom znení na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a na webovom sídle Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu www.vicepremier.gov.sk.
Čl. I
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení výnosu č. 276/2014 Z. z. a výnosu č. 137/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. r) sa za slovo „účel“ vkladá čiarka, vypúšťa sa slovo „a“ a na konci vety sa pripájajú tieto slová „a poskytovaných prostredníctvom súboru alebo aplikačného rozhrania.“.
2.
V § 2 písm. t) prvý bod až desiaty bod znejú:
„1.
má formát Uniform Resource Identifier (URI),
2.
je jednoznačný,
3.
je unikátny,
4.
je dlhodobo stabilný,
5.
je formátovo a štrukturálne konzistentný,
6.
je manažovateľný tak, aby umožňoval logicky rozširovať stanovenú štruktúru,
7.
je jasný, stručný a krátky,
8.
je pre fyzickú osobu jednoducho čitateľný, pričom časť referencie môže byť reprezentovaná kódovanou informáciou,
9.
neobsahuje programátorské kľúčové slová,
10.
neobsahuje interpunkciu a iné znaky okrem znakov lomka, pomlčka, bodka, podčiarkovník, zavináč a mriežka, diakritiku a biele znaky ako sú napríklad medzera, tabulátor, nový riadok,“.
3.
V § 2 písmeno v) znie:
„v)
prepojenými údajmi údaje vyjadrené referencovateľnými identifikátormi, ktoré sú automatizovane spracovateľné tak, že technické zariadenie, ktoré ich spracúva, porozumie ich významu; na opis údajov sa použijú dátové prvky z Centrálneho modelu údajov,“.
4.
V § 2 písm. aj) sa na konci pripájajú tieto slová „prostredníctvom formátu podpisu alebo ako samostatné súbory,“.
5.
V § 2 sa vypúšťa písmeno ak). Doterajšie písmená al) a am) sa označujú ako písmená ak) a al).
7.
§ 2 sa dopĺňa písmenami am) až ar), ktoré znejú:
„am)
dereferenciáciou poskytovanie referencovateľného identifikátora ako funkčného priameho odkazu vo forme Uniform Resource Locator (URL) pre informácie o údaji reprezentovanom referencovateľným identifikátorom a o jeho účele,
an)
Centrálnym modelom údajov množina ontológií, ktorá sa používa pri opise dátových prvkov verejnej správy, a ktorá je vyjadrením sémantických vzťahov medzi dátovými prvkami, vyjadrenými prostredníctvom jednotných referencovateľných identifikátorov; je zverejnený v centrálnom metainformačnom systéme,
ao)
ontológiou množina prvkov opisujúca určitú oblasť prostredníctvom tripletov,
ap)
aplikačným rozhraním programovacie rozhranie informačného systému, ktorým je umožnené pre autorizovaného používateľa používať elektronickú službu,
aq)
verejne dostupným aplikačným rozhraním aplikačné rozhranie dostupné komukoľvek po splnení ustanovených podmienok, ktoré umožňuje používať elektronickú službu pomocou vlastných softvérových aplikácií alebo aplikácií tretích strán,
ar)
validáciou formátu elektronického dokumentu overenie súladu formátu súboru s príslušnou technickou špecifikáciou programovými prostriedkami.“.
8.
V § 4 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „Secure Sockets Layer (SSL) minimálne vo verzii 3.0 alebo“.
9.
V § 6 písmeno b) znie:
„b)
podpora kryptografického protokolu Transport Layer Security (TLS) na zabezpečenie prenosu elektronických poštových správ,“.
10.
V § 7 písm. b) sa vypúšťajú slová „Secure Sockets Layer (SSL) minimálne vo verzii 3.0 alebo“.
11.
V § 9 písm. d) znie:
„d)
používanie protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP) s Transport Layer Security (TLS) na zabezpečenie prenosu dát medzi klientom a webovým serverom a medzi webovými servermi,“.
12.
V § 10 písm. c) sa vypúšťajú slová „Secure Sockets Layer (SSL) minimálne vo verzii 3.0 alebo“.
13.
V § 11 písm. a) sa za slová „vo verzii 1.2“ vkladajú slová „alebo protokolu Representational State Transfer (REST)“ a vypúšťa sa bodkočiarka a text za bodkočiarkou.
14.
V § 11 písm. g) sa slovo „ministerstvom“ nahrádza slovom „úradom“.
15.
V § 13 písm. a) sa vypúšťajú slová „nezávisle od účelu správy alebo jazyka Web Ontology Language (OWL), ak je cieľom automatizované spracovanie rozlišujúce význam obsahu dátových prvkov“.
16.
V § 13 písm. b) sa za slová „dátový model Resource Description Framework (RDF)“ vkladajú slová „opísaný formátmi RDF/XML podľa World Wide Web Consortium (W3C) alebo JSON-LD“.
17.
V § 13 písm. c) sa slovo „normy“ nahrádza slovom „špecifikácie“.
18.
§ 13 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
jazyka Web Ontology Language (OWL) pre ontológie, ak je cieľom automatizované spracovanie rozlišujúce význam obsahu dátových prvkov.“.
19.
V § 18 písm. d) sa za slová „ako textu“ vkladajú slová „pri odosielaní a zverejňovaní“ a slová „vo verzii 1.5“ sa nahrádzajú slovami „vo verzii 1.7“.
20.
V § 18 sa písmeno d) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8.
znaky textových častí tohto súboru sa kódujú tak, že je zabezpečené správne rozoznanie znakov a spracovanie textu, spravidla prostredníctvom kódovania Unicode.“.
21.
V § 18 písmeno f) znie:
„f)
používanie správnych prípon súborov a hodnôt mimetype 4aa) patriacich danému formátu súboru,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4aa znie:
4aa) RFC 6838: Špecifikácie typov médií a registračné postupy z dôvodu zjednotenia používaných hodnôt.“.
22.
V § 19 písm. b) sa slová „prijímanie a čítanie formátov textových súborov podľa písmena a) a ďalších formátov na základe vlastného uváženia doručených“ nahrádzajú slovami „prijímanie a čítanie doručených formátov textových súborov podľa písmena a) a ďalších doručených formátov na základe vlastného uváženia“ a slovo „normy“ sa nahrádza slovom „špecifikácie“.
23.
V § 19 písm. d) sa slová „písmena h)“ nahrádzajú slovami „písmena g)“.
24.
V § 19 písm. h) sa slovo „normy“ nahrádza slovom „špecifikácie“.
25.
V § 20 písm. a) sa slovo „normy“ nahrádza slovom „špecifikácie“.
26.
V § 24 písm. g) a h) sa slovo „normy“ nahrádza slovom „špecifikácie“.
27.
V § 28 ods. 1 sa za slová „„www.zaužívaná skratka bez diakritiky.gov.sk““ vkladajú slová „alebo „zaužívaná skratka bez diakritiky.gov.sk““.
28.
V § 41 písm. a) sa slovo „autentizácie“ nahrádza slovom „autentifikácie“.
29.
V § 45 písm. a) sa slová „v prílohe č. 2, pričom ak neexistujú obsahovo vhodné dátové prvky, použijú sa vlastné dátové prvky,“ nahrádzajú slovami „v Centrálnom modeli údajov, pričom ak neexistujú obsahovo vhodné dátové prvky v Centrálnom modeli údajov použijú sa dátové prvky uvedené v prílohe č. 2; v ostatných prípadoch sa použijú vlastné dátové prvky,“.
31.
V § 45 písm. c) sa slová „podľa prílohy č. 2“ nahrádzajú slovami „Centrálneho modelu údajov“.
33.
Za § 46 sa vkladá § 46a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠46a
Dereferenciácia
Štandardom pre dereferenciáciu je
a)
poskytovanie prezentácie informácií o údaji reprezentovanom referencovateľným identifikátorom, a to najmenej vo formáte HTML podľa World Wide Web Consortium alebo XHTML podľa World Wide Web Consortium,
b)
poskytovanie metaúdajov o údaji reprezentovanom jednotným referencovateľným identifikátorom,
c)
pri poskytovaní metaúdajov o údaji reprezentovanom referencovateľným identifikátorom alebo pri poskytovaní údajov v rôznych formátoch, používanie
1.
HTTP hlavičiek „Content-Type“ alebo „If-Modified-Since“, podľa osobitnej technickej špecifikácie11ab) alebo
2.
parametrov vo funkčnom priamom odkaze, a to doplnením znaku otáznik „?“ na konci referencovateľného identifikátora, za ktorým nasleduje parameter v tvare „kľúč=hodnota“ a pri viacerých parametroch sú parametre oddelené znakom „&“,
d)
poskytovanie informácií o údaji reprezentovanom referencovateľným identifikátorom v rozsahu podľa osobitných predpisov11ac),
e)
poskytovanie dereferenciácie jednotných referencovateľných identifikátorov prostredníctvom centrálneho metainformačného systému,
f)
pri dereferenciácii z centrálneho metainformačného systému do iného informačného systému sa používa postup podľa § 46a písm. c) bod 2, pričom v hodnote parametra podľa písmena c) sa používa jednotný referencovateľný identifikátor alebo hodnota podľa § 46 písm. a) bod 6,
g)
poskytovanie súborov reprezentovaných jednotným referencovateľným identifikátorom úložiska a obsahujúcich cestu k súboru podľa § 46 písm. a) bod 3b,
h)
štruktúrovaná dokumentácia jednotlivých dereferenciácií v centrálnom metainformačnom systéme, vrátane používaných parametrov a hlavičiek.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11ab a 11ac znejú :
11ab) RFC 7232 - Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Conditional Requests.
11ac) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
34.
§ 47 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
zaregistrovanie elektronickej služby v centrálnom metainformačnom systéme.“.
36.
V § 49 písmeno a) znie:
„a)
použitie dátových prvkov uvedených v Centrálnom modeli údajov, pre tvorbu elektronických formulárov, pričom ak neexistujú obsahovo totožné dátové prvky v Centrálnom modeli údajov, použijú sa dátové prvky uvedené v prílohe č. 2; v ostatných prípadoch sa použijú vlastné dátové prvky,“.
37.
V § 51 ods. 1 písm. e) sa slovo „refencovateľné“ nahrádza slovom „referencovateľné“.
38.
V § 51 ods. 1 písm. f) sa slová „majú charakter identifikátormi prepojených údajov“ nahrádzajú slovami „sú prepájané prostredníctvom referencovateľných identifikátorov a sú opísané prostredníctvom Centrálneho modelu údajov“.
39.
V § 52 sa odsek 1 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
najmä použitie licencie Creative Commons CC0 alebo CC-BY na zabezpečenie splnenia podmienok uvedených v písmene b),
d)
poskytovanie metaúdajov datasetu otvoreným spôsobom použitia podľa písmen b) a c).“.
41.
V § 57a písmeno a) znie:
„a)
priamo podpísaných elektronických dokumentov vo formáte
1.
textových súborov Portable Document Format podľa rozhodnutia Komisie EÚ11b) vo verzii A-1 (PDF/A-1) a A-2 (PDF/A-2) najmä podľa technickej normy11c),
2.
textových súborov podľa § 19 písm. a) druhý bod , ak nejde o použitie na zaručenú konverziu podľa osobitného predpisu11ca),“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11b, 11c a 11ca znejú:
11b) Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1506 z 8. septembra 2015, ktorým sa ustanovujú špecifikácie týkajúce sa formátov zdokonalených elektronických podpisov a zdokonalených elektronických pečatí, ktoré môžu subjekty verejného sektora uznávať, podľa článkov 27 ods. 5 a 37 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách, pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 235, 9. 9. 2015).
11c) ISO 19005-1, ISO 19005-2.
11ca) § 34 až § 39 zákona č. 305/2013 Z. z.“.
42.
V § 57a písmeno b) znie:
„b)
externe podpísaných elektronických dokumentov vo formáte
1.
textových súborov Portable Document Format vo verzii A-1 (PDF/A-1) a A-2 (PDF/A-2) najmä podľa technickej normy11c),
2.
textových súborov podľa § 19 písm. a) druhý bod, ak nejde o použitie na zaručenú konverziu podľa osobitného predpisu11ca),
3.
textových súborov podľa § 19 písm. a) tretieho bodu,
4.
grafických súborov podľa § 20 písm. a) druhého bodu,“.
43.
V § 57a písm. e) sa slová „písmen a) až d) s obmedzeniami podľa osobitného predpisu,11d)“ nahrádzajú slovami „písmen a) až d) podľa § 57e“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11d sa vypúšťa.
44.
V § 57b písm. a) sa slová „podľa technických noriem,11e)“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu11b) a podľa technických špecifikácií11ea),“ a slová „pričom ak ide o degradovaný Associated Signature Containers, tento je vo verzii“ sa nahrádzajú slovami „pričom vnorený kontajner môže byť aj formát ZIP podľa technickej špecifikácie11eb) alebo formát“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11ea a 11eb znejú:
11ea) ETSI TS 102 918 Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI): Formát Associated Signature Containers (ASiC), ETSI TS 103 174 V2.2.1: Elektronické podpisy a infraštruktúry (ESI): Základný profil Associated Signature Containers (ASiC).
11eb) ETSI EN 319 162-1.“.
45.
V § 57b písm. b) sa za slová „v písmene a)“ vkladajú slová „a c)“.
46.
§ 57b sa dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
modulom centrálnej elektronickej podateľne externe podpísaných elektronických dokumentov alebo v ZEPf transportnom kontajneri obsahujúcom podpísaný dokument a jeho podpis CMS AdES alebo XML AdES podľa zverejnenej technickej špecifikácie11ec), pričom modul centrálnej elektronickej podateľne zabezpečuje aj overenie elektronického podpisu vyhotoveného podľa pravidiel platných do 30. júna 2016, ak takýto podpis strana spoliehajúca sa na podpis akceptuje; na overenie podpisov sa obsah transportného kontajnera ZEPf alebo samostatné podpisy a nimi podpísané dokumenty môžu uložiť do formátu ASiC, podľa písmena a),
d)
priamo podpísaných elektronických dokumentov podľa § 57a písm. a), ktoré sú zároveň externe podpísanými elektronickými dokumentami v podpisových kontajneroch podľa písmena a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11ec znie:
11ec) § 11 ods. 1 písm. k) zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
47.
V § 57c písmeno a) znie:
„a)
pri úkonoch súvisiacich s poskytovaním elektronických služieb verejnej správy, povinným poskytovaním informácií podľa osobitných predpisov,3) alebo ak je podpísaním vykonaná autorizácia podľa osobitného predpisu,11f) používanie formátov podľa § 57a písm. a) bodu 1, písm. b) bodov 1, 3 a 4, písm. c) a písm. e) a § 57b písm. a),“.
48.
§ 57c sa dopĺňa písm. d), ktoré znie:
„d)
vytváranie formátov podľa písmena a) v súlade s validáciami podľa § 57e, ak je to preukázateľne a objektívne možné.“.
50.
§ 57e vrátane nadpisu znie:
㤠57e
Validácia formátov podpísaných elektronických dokumentov
(1)
Štandardom pre použitie validácie formátu dokumentu pri prijímaní alebo vytváraní elektronicky podpísaných dokumentov orgánom verejnej moci je validácia určená úradom a zverejnená v centrálnom metainformačnom systéme.
(2)
Ak úrad pre daný formát neurčil validáciu, po dohode s úradom podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona sa musí úplná funkčnosť validácie verejne zdokumentovať v centrálnom metainformačnom systéme.
(3)
Ak je pre validáciu určený referenčný softvér, referenčný softvér musí spĺňať požiadavky na klientske aplikácie podľa § 48 písm. b) a c), musí byť voľne dostupný, jeho zdrojové kódy musia byť zverejnené a musí ho byť možné na ľubovoľný účel upravovať, šíriť a používať.“.
52.
Za § 61 sa vkladajú nové § 61a a 61b, ktoré vrátane nadpisu znejú:
㤠61a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2018
(1)
Pre elektronické služby zverejnené do 30. júna 2018 sa § 47a uplatňuje najneskôr od 1. januára 2020.
(2)
§ 46 písm. f) a i), § 46a, § 57a písm. e), § 57b písm. c) a d), § 57c písm. d) sa uplatňujú najneskôr od 1. júna 2019.
§ 61b
Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 14.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. marca 2018 okrem čl. I bodov 30, 32, 35, 49, 55, 68, 74, 93 a 95, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2018 a čl. I bodov 6, 40, 51, 56, 66, 85 a 97, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2019.
Patrik Krauspe v. r.