78/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

78
OZNÁMENIE
Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal

opatrenie z 12. marca 2018 č. 1521/2018/oLG-5, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. marca 2014 č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie“).

Cieľom opatrenia je zosúladiť a doplniť existujúce štandardy pre správu a prevádzku informačných systémov verejnej správy v zmysle návrhov vyplývajúcich z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy (ďalej len „NKIVS“) schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 437 z 28. septembra 2016 a jej strategických priorít, ako aj štandardy schválené Komisiou pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy na základe problémov s interoperabilitou. Návrh opatrenia tiež zohľadňuje úlohy uložené v akčnom pláne Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019, ktorý bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 104 z 1. marca 2017.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. marca 2018 okrem čl. I bodov 30, 32, 35, 49, 55, 68, 74, 93 a 95, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2018, a čl. I bodov 6, 40, 51, 56, 66, 85 a 97, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2019.

Opatrenie je uverejnené v úplnom znení na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a na webovom sídle Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu www.vicepremier.gov.sk.