75/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.03.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

75
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 25. januára 2018 a 23. februára 2018 bol uzavretý Dodatok k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní (oznámenie č. 65/2017 Z. z.).

Dodatok nadobudol platnosť 1. marca 2018.

Do textu dodatku možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.