73/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

73
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 26. februára 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 10/2016 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 47/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10) Čl. 9 ods. 7 druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014 v platnom znení.“.
2.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Plocha ornej pôdy s porastom tráv alebo iných rastlinných krmív sa nezmení na plochu trvalého trávneho porastu,12a) ak bola počas piatich rokov od vytvorenia porastu tráv alebo iných rastlinných krmív preoraná.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a) Čl. 4 ods. 1 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.“.
3.
V § 3 sa vypúšťajú odseky 2 až 5. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14 až 16 sa vypúšťajú.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:
„17) Čl. 73 ods. 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014) v platnom znení.“.
5.
V § 5 ods. 2 sa vypúšťa odkaz 20 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 20.
6.
V § 11 ods. 3 písm. f) druhom bode sa za slovo „tráv“ vkladajú slová „alebo bôbovitých druhov“.
7.
V § 11 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
medze iné ako medze uvedené v prílohe č. 2.“.
8.
V § 11 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:
„Na plochách podľa odseku 3 písm. g) žiadateľ nesmie používať prípravky na ochranu rastlín.“.
9.
V § 11 odsek 7 znie:
„(7)
Plodiny, ktoré možno použiť na účely podľa odseku 3 písm. f), sú uvedené v prílohe č. 7. Zmesi druhov plodín podľa odseku 3 písm. f) prvého bodu musia byť v súlade s agrotechnickou praxou na ploche prítomné najmenej osem týždňov od výsevu. Letné medziplodiny je možné využiť na účely podľa odseku 3 písm. f), ak boli vysiate do 31. júla príslušného roka; ozimné medziplodiny je možné využiť, ak boli vysiate do 30. septembra príslušného roka. Plochy podľa odseku 3 písm. f) nezahŕňajú plochy vysadené druhmi plodín podľa osobitného predpisu.33) Na účely podľa odseku 3 písm. f) prvého bodu sa za zmes druhov plodín považuje zmes, ktorá obsahuje najviac 90 % jednej z plodín uvedených v prílohe č. 7.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:
„33) Čl. 45 ods. 9 tretí pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014 v platnom znení.“.
10.
V § 11 ods. 8 sa na konci pripája táto veta:
„Plochy podľa odseku 3 písm. g) môžu byť vytvorené zmesou plodín, ktoré viažu dusík, a iných druhov plodín, ak takáto zmes obsahuje viac ako 50 % plodín, ktoré viažu dusík, uvedených v prílohe č. 6.“.
11.
V § 11 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Minimálna šírka oblasti ekologického záujmu podľa odseku 3 písm. h) musí byť najmenej 10 m. Plochy s medzami, ktoré možno odlíšiť od priľahlej poľnohospodárskej plochy, žiadateľ udržiava podľa § 5.“.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.
12.
V § 13 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Prílohy podľa odseku 3 písm. a) až c) predkladá žiadateľ na elektronickom formulári podľa osobitného predpisu39a) dostupnom prostredníctvom webového sídla platobnej agentúry.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:
„39a) Čl. 17 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 v platnom znení.“.
13.
V § 13 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky 8 až 13 sa označujú ako odseky 7 až 12.
14.
V § 13 ods. 8 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 9“ a slová „odseku 11“ sa nahrádzajú slovami „odseku 10“.
15.
V § 13 ods. 12 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
16.
V § 14 ods. 7 písm. e) sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
17.
Za § 17b sa vkladá § 17c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. marca 2018
Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 14. marca 2018 sa posudzujú podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 14. marca 2018.“.
18.
V prílohe č. 2 položke DPEP 3 stĺpci „Podmienky“ písmená b) a c) znejú:
„b)
Dodržiavať zákaz priameho vypúšťania a zabrániť nepriamemu vypúšťaniu nebezpečných látok*) do podzemných vôd.
c)
Zabezpečiť pravidelné vykonávanie kontroly skladov a skládok, skúšky tesnosti potrubí, nádrží a prostriedkov na prepravu látok, ako aj vykonávanie ich pravidelnej údržby a opravy.“.
19.
V prílohe č. 2 položke DPEP 3 sa stĺpec „Podmienky“ dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
Vybudovať a riadne prevádzkovať účinné kontrolné systémy na včasné zistenie úniku látok a na pravidelné hodnotenie výsledkov sledovania a oznamovať výsledky sledovania orgánu štátnej vodnej správy.“.
20.
V prílohe č. 2 položke DPEP 4 stĺpci „Podmienky“ sa vypúšťa písmeno b).
21.
V prílohe č. 2 položke DPEP 5 stĺpci „Podmienky“ písmeno a) znie:
„a)
Zabezpečiť, aby sa na ornej pôde so svahovitosťou nad 7° nepestovali širokoriadkové plodiny bez uplatňovania protieróznych agrotechnických opatrení.“.
22.
V prílohe č. 2 položke DPEP 5 sa stĺpec „Podmienky“ dopĺňa písmenom b), ktoré znie:
„b)
Zabezpečiť, aby sa na ornej pôde so svahovitosťou nad 12° nepestovali širokoriadkové plodiny.“.
23.
V prílohe č. 5 časti „Prvky“ položke „Plochy s rýchlorastúcimi drevinami“ stĺpci „Váhový faktor“ sa číslo „0,3“ nahrádza číslom „0,5“.
24.
V prílohe č. 5 časti „Prvky“ položke „Plochy s plodinami, ktoré viažu dusík“ stĺpci „Váhový faktor“ sa číslo „0,7“ nahrádza číslom „1“.
25.
V prílohe č. 5 sa časť „Prvky“ dopĺňa položkou „Medze iné ako medze uvedené v prílohe č. 2“, pre ktorú sa stĺpec „Váhový faktor“ dopĺňa číslom „1,5“.
26.
Príloha č. 8 znie:
„Príloha č. 8
k nariadeniu vlády č. 342/2014 Z. z.


ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013
(Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/791 z 11. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 135, 24. 5. 2016),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2393 z 13. decembra 2017 (Ú. v. EÚ L 350, 29. 12. 2017).
2.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013
(Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014 (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014) v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1383 z 28. mája 2015 (Ú. v. EÚ L 214, 13. 8. 2015), v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/141
z 30. novembra 2015 (Ú. v. EÚ L 28, 4. 2. 2016),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 994/2014 z 13. mája 2014 (Ú. v. EÚ L 280,
24. 9. 2014),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1001/2014 z 18. júla 2014 (Ú. v. EÚ L 281,
25. 9. 2014),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1378/2014 zo 17. októbra 2014 (Ú. v. EÚ L 367, 23. 12. 2014),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/851 z 27. marca 2015 (Ú. v. EÚ L 135, 2. 6. 2015),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/142 z 2. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 28, 4. 2. 2016),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1155 z 15. februára 2017 (Ú. v. EÚ L 167, 30. 6. 2017),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2393 z 13. decembra 2017 (Ú. v. EÚ L 350, 29. 12. 2017).
3.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014) v znení
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1393 zo 4. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 225, 19. 8. 2016),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/723 zo 16. februára 2017 (Ú. v. EÚ L 107, 25. 4. 2017).
4.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 641/2014 zo 16. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014).
5.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014) v znení
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2333 zo 14. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 329, 15. 12. 2015),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1394 zo 16. augusta 2016 (Ú. v. EÚ L 225, 19. 8. 2016),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1172 z 30. júna 2017 (Ú. v. EÚ L 170, 1. 7. 2017),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1242 z 10. júla 2017 (Ú. v. EÚ L 178, 11. 7. 2017).“.
Čl. II
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2018.
Robert Fico v. r.