71/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

71
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. februára 2018,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 247/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 4 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2016 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 247/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu sa dopĺňa takto:
§ 2 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Výzva pre realizáciu stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou vyhlásená miestnou akčnou skupinou pri plnení jej povinností podľa § 17 a 18 zákona, ktorá je schválená ako prvá, sa považuje za jednotný vzor. Výzvy následne vyhlasované miestnou akčnou skupinou sa považujú za schválené, ak sú v súlade s jednotným vzorom podľa predchádzajúcej vety.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2018.
Robert Fico v. r.