70/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

70
ZÁKON
z 1. februára 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2a sa citácia „zákona č. 242/1998 Z. z.“ nahrádza citáciou „neskorších predpisov.“.
2.
Za § 2a sa vkladá § 2aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠2aa
Pričlenenie obce
(1)
Obec, ktorá po vykonaní dvoch po sebe idúcich volieb do orgánov samosprávy obcí nemá obecné zastupiteľstvo ani starostu obce (ďalej len „nefunkčná obec“), vláda môže nariadením pričleniť k susediacej obci, ktorá sa nachádza v tom istom okrese ako nefunkčná obec, ak s tým susediaca obec súhlasí.
(2)
Okresný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa nachádza nefunkčná obec, zvolá na podnet ministerstva zhromaždenie obyvateľov nefunkčnej obce, na ktorom prerokuje postup podľa odseku 1, a vypracuje z neho záznam.
(3)
Okresný úrad v sídle kraja písomne vyzve susediacu obec na zabezpečenie súhlasu podľa odseku 1. Susediaca obec oznámi súhlas alebo nesúhlas s pričlenením nefunkčnej obce okresnému úradu v sídle kraja. Ak susediaca obec nesúhlasí s pričlenením nefunkčnej obce, okresný úrad v sídle kraja písomne vyzve ďalšiu susediacu obec na zabezpečenie súhlasu podľa odseku 1, ak nefunkčná obec má viac susediacich obcí. Okresný úrad v sídle kraja pri postupe podľa prvej a tretej vety prihliada na oprávnené záujmy a potreby obyvateľov nefunkčnej obce a osobitne na rešpektovanie regionálneho jazyka alebo menšinového jazyka tak, aby takéto pričlenenie nekládlo prekážky podpore tohto regionálneho jazyka alebo menšinového jazyka.
(4)
Okresný úrad v sídle kraja predloží ministerstvu návrh na pričlenenie nefunkčnej obce k susediacej obci, ktorého prílohou je záznam zo zhromaždenia obyvateľov nefunkčnej obce a doklad o súhlase susediacej obce s pričlenením nefunkčnej obce.
(5)
Nefunkčná obec pričlenením zaniká. Susediaca obec je právnym nástupcom nefunkčnej obce.
(6)
Z rozpočtovej kapitoly ministerstva možno poskytnúť jednorazový finančný príspevok (ďalej len „príspevok“) na podporu plynulého výkonu samosprávy obce, ku ktorej bola pričlenená nefunkčná obec.
(7)
Obec, ku ktorej bola pričlenená nefunkčná obec, môže do 60 dní od účinnosti nariadenia vlády podľa odseku 1 podať písomnú žiadosť o poskytnutie príspevku okresnému úradu v sídle kraja. Žiadosť obsahuje opis účelu, na ktorý sa príspevok žiada, sumu príspevku, číslo bankového účtu a adresu obecného úradu.
(8)
Okresný úrad v sídle kraja žiadosť o poskytnutie príspevku predloží so svojím stanoviskom ministerstvu do 15 dní od jej doručenia.
(9)
Ministerstvo rozhodne o žiadosti o poskytnutie príspevku do 30 dní od jej doručenia okresným úradom v sídle kraja. Ministerstvo pri rozhodovaní o sume príspevku zohľadňuje najmä počet obyvateľov obce a veľkosť jej územia po pričlenení nefunkčnej obce.
(10)
Ministerstvo poskytuje príspevok na základe písomnej zmluvy o poskytnutí príspevku, ktorá obsahuje najmä
a)
označenie zmluvných strán,
b)
opis účelu, na ktorý sa príspevok poskytuje,
c)
sumu poskytovaného príspevku,
d)
podmienky poskytnutia príspevku a podmienky vrátenia príspevku,
e)
číslo bankového účtu, na ktorý sa príspevok poskytuje, a názov banky alebo pobočky zahraničnej banky,
f)
dôvod odstúpenia od zmluvy.“.
3.
V § 2b odsek 1 znie:
„(1)
Verejné priestranstvo je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak.2aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2aa znie:
„2aa) Napríklad § 30 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 538/2007 Z. z.“.
4.
§ 2b sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Vlastník budovy2c) je povinný strpieť označenie budovy názvom ulice alebo iného verejného priestranstva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2c znie:
„2c) § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.“.
5.
V § 2c ods. 1 sa slová „bytovým budovám a nebytovým budovám (ďalej len „budova“)“ nahrádzajú slovom „budovám“.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 34 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 42 ods. 2 a § 63 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
7.
V § 3 ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
poskytovať osobnú pomoc a vecnú pomoc4) pri záchranných prácach a odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti v obci.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4) Napríklad § 21 a 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, § 41 ods. 2 písm. c) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.“.
8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4a sa citácia „§ 17 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 20 zákona č. 404/2011 Z. z.“.
9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5) Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
10.
Nadpis nad § 4 sa umiestňuje pod § 4.
11.
V § 4 ods. 3 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vyhlasuje dobrovoľnú zbierku,“.
12.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:
„5b) Napríklad § 34 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 279/2001 Z. z., § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 5 písm. a) zákona č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo, § 16 ods. 1 písm. k) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 21 ods. 3 písm. d), ods. 4 písm. c), ods. 5 písm. i) a ods. 7 písm. c) zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, § 44 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, § 12 ods. 4 písm. b) deviaty bod zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
13.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5c znie:
„5c) Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 4 ods. 3 písm. i) sa vypúšťajú slová „určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a“.
15.
V § 4 ods. 3 písm. j) sa slová „sídelných útvarov“ nahrádzajú slovom „obcí“.
16.
V § 4 ods. 3 písm. n) sa za slovom „obci“ bodkočiarka nahrádza čiarkou a vypúšťajú sa slová „nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,“.
17.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 4 odsek 5 znie:
„(5)
Obec vo veciach územnej samosprávy
a)
ustanoví nariadením
1.
názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj ich zmeny (§ 2b),
2.
pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene [odsek 3 písm. g)],
3.
pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb [odsek 3 písm. i)],
4.
podrobnosti o organizácii miestneho referenda [odsek 3 písm. m) a § 11a],
5.
činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste [odsek 3 písm. n)],
6.
ďalšie podrobnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
b)
môže ustanoviť nariadením iné podrobnosti ako v písmene a).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 8 sa vypúšťajú.
19.
V § 5 ods. 3 sa slová „okresný úrad v sídle kraja ju písomne vyzve“ nahrádzajú slovami „najbližší orgán štátnej správy, ktorý vykonáva štátnu správu na príslušnom úseku podľa osobitného zákona, písomne vyzve obec“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Ak obec v určenej lehote nezabezpečila nápravu, je príslušný konať orgán štátnej správy podľa prvej vety. Prvá a druhá veta sa nepoužijú, ak ide o rozhodovanie podľa správneho poriadku.“.
20.
V § 5 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 9.
21.
V § 5 ods. 4 sa vypúšťa slovo „miestnej“.
22.
V § 6 ods. 3 sa slová „internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým“ nahrádzajú slovami „webovom sídle obce v tej istej lehote“.
23.
V § 6 ods. 5 sa slová „živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy,“ nahrádzajú slovami „ohrozenia,8ba) mimoriadnej udalosti, odstraňovania následkov mimoriadnej udalosti,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8ba znie:
„8ba) § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.“.
24.
V § 6 ods. 8 posledná veta znie: „Ak je to odôvodnené naliehavým verejným záujmom, možno v nariadení výnimočne ustanoviť skorší začiatok jeho účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia.“.
25.
V § 6 ods. 9 sa slová „spôsobom v obci obvyklým“ nahrádzajú slovami „na webovom sídle obce“.
26.
V § 6a ods. 3 sa slová „internetovej adrese obce, ak ju má zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým“ nahrádzajú slovami „webovom sídle obce“.
27.
V § 6b sa slová „internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým“ nahrádzajú slovami „webovom sídle obce v tej istej lehote“.
28.
V § 9 odsek 2 znie:
„(2)
Obec zverejní návrh rozpočtu obce a návrh záverečného účtu obce najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce; ustanovenia § 6 ods. 4 až 7 platia rovnako.“.
29.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:
„9b) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
30.
V § 11 ods. 2 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak zamestnanec obce je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie poslanca,10aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10aa znie:
„10aa) § 136 ods. 2 Zákonníka práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z.“.
31.
V § 11 ods. 4 písm. b) sa za slová „záverečný účet obce,“ vkladajú slová „vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky,“.
32.
V § 11 ods. 4 písm. e) sa vypúšťajú slová „a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky“.
33.
V § 11 sa odsek 4 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q)
vydávať súhlas s pričlenením obce podľa § 2aa ods. 1.“.
34.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12) § 163 zákona č. 180/2014 Z. z.“.
35.
V § 11a ods. 3 sa vypúšťajú slová „prvého bodu“.
36.
V § 11a odsek 7 znie:
„(7)
Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zverejní oznámenie o vyhlásení miestneho referenda na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ako aj iným spôsobom, ktorý určí obecné zastupiteľstvo. Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda obsahuje
a)
dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo dátum doručenia petície,
b)
otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie,
c)
miesto, dátum a čas konania miestneho referenda,
d)
spôsob úpravy hlasovacieho lístka.“.
37.
V § 11a ods. 8 druhá veta znie: „Obec vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.“.
38.
V § 11a sa vypúšťa odsek 9.
39.
§ 11b vrátane nadpisu znie:
㤠11b
Zhromaždenie obyvateľov obce
Obecné zastupiteľstvo alebo starosta môže zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti na prerokovanie vecí územnej samosprávy, ak § 2aa ods. 2 neustanovuje inak.“.
40.
V § 12 ods. 4 sa slová „v obci“ nahrádzajú slovami „obce a na webovom sídle obce“.
41.
V § 12 ods. 5 prvej vete sa vypúšťajú slová „a jeho zmenu“ a vkladajú sa nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Najprv sa hlasuje o bodoch návrhu programu podľa odseku 4. Na zmenu návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.“.
42.
V § 12 ods. 7 tretej vete sa za slovami „nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov“ bodkočiarka nahrádza čiarkou a vkladajú sa slová „ak časť vety za bodkočiarkou, odsek 5,
§ 13 ods. 8, § 18a ods. 3 a 10, § 20a ods. 4 a § 20b ods. 5 alebo osobitný zákon neustanovuje inak;“ a vypúšťa sa posledná veta.
43.
V § 12 sa vypúšťa odsek 8.
Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 8 až 11.
44.
V poznámke pod čiarou k odkazu 12a sa citácia „§ 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 11 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.“.
45.
V § 13 ods. 3 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak zamestnanec obce je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie starostu,10aa)“.
46.
V § 13 ods. 6 sa slová „ods. 11“ nahrádzajú slovami „ods. 10“ a vypúšťajú sa druhá a tretia veta.
47.
V § 13 ods. 8 sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „troch“.
48.
V § 13a ods. 1 písm. h) sa slová „funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu“ nahrádzajú slovami „funkcií nevykoná právny úkon na odstránenie nezlučiteľnosti funkcií“.
49.
V § 13a ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
vyhlási miestne referendum o odvolaní starostu, ak to petíciou požaduje aspoň 30 % oprávnených voličov,12)“.
50.
V § 13a sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
51.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny;13) to sa vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13) § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
52.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a) § 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
53.
V § 18b druhá veta znie: „Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo každej obce, v ktorej hlavný kontrolór má vykonávať kontrolnú činnosť.“ a vypúšťajú sa tretia veta a posledná veta.
54.
V § 18c ods. 1 úvodná veta znie: „Plat hlavného kontrolóra je súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorý je v obci“.
55.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16d znie:
„16d) Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.“.
56.
V poznámke pod čiarou k odkazu 16e sa citácia „o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.“ nahrádza citáciou „v znení neskorších predpisov.“.
57.
V § 18f ods. 1 písm. g) sa slová „osobitný zákon,16g)“ nahrádzajú slovami „štatút obce,“.
58.
V § 18f ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo starosta, ak vec neznesie odklad“.
59.
V § 20 ods. 1 sa nad slovom „zákona“ odkaz „16b)“ nahrádza odkazom „16g)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16g znie:
„16g) Napríklad Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
60.
V § 20a ods. 3 písm. b) sa slová „určenie počtu zamestnancov, spôsobu“ nahrádzajú slovom „spôsob“.
61.
§ 20a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Obec, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu, predkladá správu o činnosti a hospodárení spoločného obecného úradu ministerstvu do 31. marca za dva predchádzajúce kalendárne roky; obsah správy určí ministerstvo v súčinnosti s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a zverejní na svojom webovom sídle.“.
62.
V § 20e ods. 3 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní,15)“ nahrádzajú slovami „správny poriadok,“.
63.
V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa vypúšťa citácia „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)“.
64.
V § 23 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „s vlastným spravidla katastrálnym územím“ a na konci druhej vety sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „členmi výborov môžu byť aj obyvatelia mesta s trvalým pobytom v mestskej časti zvolení mestským zastupiteľstvom.“.
65.
V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
informovať na požiadanie voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva,
f)
prehlbovať si vedomosti potrebné na výkon funkcie poslanca.“.
66.
V § 25 ods. 2 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak poslanec do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcií nevykoná právny úkon na odstránenie nezlučiteľnosti funkcií,“.
67.
V § 25 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.
68.
V § 25 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 7 a 8.
69.
V § 25 odsek 7 znie:
„(7)
Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, patrí plat od obce; jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitného predpisu.10aa) Poslanec podľa prvej vety sa považuje na účely tvorby a použitia sociálneho fondu, dovolenky a cestovných náhrad za zamestnanca v pracovnom pomere a obec sa považuje za zamestnávateľa. Na sociálne poistenie a zdravotné poistenie poslanca podľa prvej vety sa vzťahujú osobitné predpisy.18b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:
„18b) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
70.
V § 25 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najviac však v kalendárnom roku jeden mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.13)“.
71.
V § 27a ods. 2 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní.15)“ nahrádzajú slovami „správny poriadok.“ a vypúšťa sa poznámka pod čiarou k odkazu 15.
72.
V § 27b ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
poruší povinnosť podľa § 2b ods. 6,“.
73.
Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠31a
Zrušovacie ustanovenia účinné od 1. apríla 2018
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 80/1920 Sb. o pamětních knihách obecních,
2.
vládní nařízení č. 169/1932 Sb. o pamětních knihách obecních.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.