68/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.05.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

68
ZÁKON
z 1. februára 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 247/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z. a zákona č. 18/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 27eb sa citácia „rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol) (Ú. v. EÚ L 121, 15. 5. 2009)“ nahrádza citáciou „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24. 5. 2016)“.
2.
Za štvrtú hlavu sa vkladá nová piata hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:
„PIATA HLAVA
ZÁZNAMY O CESTUJÚCICH LETECKOU DOPRAVOU
§ 69h
Základné ustanovenia
(1)
Záznamy o cestujúcich sa môžu spracúvať len na účely predchádzania, odhaľovania alebo stíhania trestných činov priradených k jednej alebo k viacerým kategóriám trestných činov uvedených v prílohe č. 3, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej tri roky (ďalej len „vybraný trestný čin“), na účely pátrania po páchateľoch vybraných trestných činov a na účely uľahčenia hraničnej kontroly a boja s nelegálnou migráciou.
(2)
Národná ústredňa informácií o pasažieroch (ďalej len „národná ústredňa“) je osobitným útvarom Policajného zboru, ktorý zabezpečuje plnenie úloh podľa tejto hlavy.
(3)
Záznamom o cestujúcom sa rozumejú informácie a osobné údaje o cestujúcom,27ec) ktoré letecký dopravca27ed) zhromažďuje počas bežného výkonu svojich činností na účely spracovania rezervácie a jej následujúcej kontroly a ktoré ukladá do rezervačných systémov, systémov kontroly odletov alebo iných rovnocenných systémov poskytujúcich také funkcie v obchodnej leteckej doprave.27ee)
(4)
Letom mimo Európskej únie sa rozumie let s odletom z krajiny mimo Európskej únie a plánovaným pristátím na území Slovenskej republiky vrátane medzipristátia alebo let s odletom z územia Slovenskej republiky a plánovaným pristátím v krajine mimo Európskej únie vrátane medzipristátia.
(5)
Letom v rámci Európskej únie sa rozumie let s odletom z územia Slovenskej republiky a plánovaným pristátím na území iného členského štátu Európskej únie bez medzipristátia na území mimo Európskej únie alebo let s odletom z územia iného členského štátu Európskej únie a plánovaným pristátím na území Slovenskej republiky bez medzipristátia na území mimo Európskej únie.
(6)
Príslušným orgánom sa rozumie ministerstvo, Policajný zbor okrem národnej ústredne, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, súd, prokuratúra, Kriminálny úrad finančnej správy, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Vojenská polícia, Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo.
(7)
Na postup podľa tejto hlavy sa nevzťahujú osobitné predpisy o medzinárodnej justičnej spolupráci v trestných veciach.
§ 69i
Povinnosti leteckého dopravcu
(1)
Letecký dopravca je povinný poskytovať národnej ústredni záznam o cestujúcom pri každom lete mimo Európskej únie. Letecký dopravca je povinný poskytovať národnej ústredni záznam o cestujúcom aj pri lete v rámci Európskej únie, ak tak určí národná ústredňa; zoznam týchto letov sa uverejňuje v leteckej informačnej príručke.27ef) Na určenie letov v rámci Európskej únie podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.10)
(2)
Ak ide o let so spoločnými letovými kódmi jedného alebo viacerých leteckých dopravcov, záznam o cestujúcom je povinný poskytnúť ten letecký dopravca, ktorý let prevádzkuje.
(3)
Letecký dopravca je povinný zaslať národnej ústredni záznam o cestujúcom
a)
48 až 24 hodín pred plánovaným časom odletu a
b)
bezodkladne po tom, ako cestujúci nastúpili na palubu lietadla pripraveného na odlet a žiaden cestujúci už nemôže nastúpiť alebo vystúpiť.
(4)
Letecký dopravca je povinný bezodkladne zaslať záznam o cestujúcom aj kedykoľvek na základe žiadosti národnej ústredne, ak je to potrebné z dôvodu konkrétnej a skutočnej hrozby súvisiacej s vybraným trestným činom.
(5)
Letecký dopravca môže pri zasielaní záznamu o cestujúcom zaslať len tie údaje, ktoré boli doplnené alebo zmenené oproti predchádzajúcemu zaslanému záznamu.
(6)
Záznam o cestujúcom sa zasiela v rozsahu údajov, ktoré má letecký dopravca v danom čase k dispozícii; najviac však v rozsahu podľa prílohy č. 4.
(7)
Záznam o cestujúcom sa zasiela jedným z možných formátov údajov prostredníctvom podporovaného protokolu ustanoveného osobitným predpisom.27eg) Letecký dopravca je povinný oznámiť národnej ústredni spoločný protokol a formát údajov, ktorými bude poskytovať záznam o cestujúcom.
(8)
Ak nastane technická porucha pri komunikácii s informačným systémom záznamov o cestujúcich, letecký dopravca je povinný bezodkladne zaslať tieto údaje iným vhodným spôsobom so zachovaním rovnakej úrovne bezpečnosti ako pri zasielaní záznamu o cestujúcom podľa odseku 7.
§ 69j
Spracúvanie záznamu o cestujúcom
(1)
Národná ústredňa pri spracúvaní záznamu o cestujúcom
a)
posudzuje cestujúceho automatizovaným spôsobom pred jeho plánovaným príletom na územie Slovenskej republiky alebo odletom z územia Slovenskej republiky a poskytuje výsledok posudzovania podľa odseku 2,
b)
poskytuje výsledok spracúvania príslušnému orgánu alebo Europolu na základe jeho žiadosti,
c)
analyzuje záznam o cestujúcom na účely aktualizácie alebo vytvárania nových kritérií, ktoré sa majú používať pri posúdeniach vykonávaných podľa písmena a).
(2)
Posudzovanie záznamu o cestujúcom podľa odseku 1 písm. a) sa vykonáva na účel identifikácie osoby na prijatie ďalších opatrení príslušným orgánom alebo Europolom v súvislosti s vybraným trestným činom alebo na účel pátrania po páchateľovi vybraného trestného činu. Výsledky posudzovania cestujúceho, ktoré by sa mali ďalej preskúmať príslušným orgánom alebo Europolom, národná ústredňa najskôr preskúma individuálne neautomatizovanými prostriedkami a po preskúmaní ich poskytne príslušnému orgánu alebo Europolu na prijatie ďalších opatrení, ak je to potrebné.
(3)
Posudzovanie cestujúcich podľa odseku 1 písm. a) sa vykonáva nediskriminačným spôsobom na základe kritérií vopred určených národnou ústredňou v spolupráci s príslušnými orgánmi. Kritériá musia byť cielené, primerané a konkrétne a nesmú sa zakladať na osobitných kategóriách osobných údajov.
(4)
Žiadosť podľa odseku 1 písm. b) musí byť založená na individuálnom základe a riadne odôvodnená.
(5)
Záznam o cestujúcom a výsledok jeho spracúvania podľa odseku 1 písm. b) môže byť poskytnutý národnou ústredňou príslušnému orgánu a Europolu výlučne na prijatie ďalších opatrení pri predchádzaní, odhaľovaní alebo stíhaní vybraného trestného činu alebo pri pátraní po páchateľovi vybraného trestného činu.
(6)
Pri postupoch podľa odseku 1 písm. a) a b) je národná ústredňa oprávnená porovnávať záznam o cestujúcom s údajmi v iných informačných systémoch.
§ 69k
Výmena informácií medzi členskými štátmi Európskej únie
(1)
Národná ústredňa môže žiadať útvar informácií o cestujúcich iného členského štátu Európskej únie o záznam o cestujúcom a výsledok jeho spracúvania, ktoré uchováva a ešte nebol pseudonymizovaný, ak je to potrebné pri predchádzaní, odhaľovaní alebo stíhaní vybraného trestného činu alebo na účely pátrania po páchateľovi vybraného trestného činu. Ak je to potrebné z dôvodu konkrétnej a skutočnej hrozby súvisiacej s vybraným trestným činom, národná ústredňa môže kedykoľvek žiadať útvar informácií o cestujúcich iného členského štátu Európskej únie, aby získal a poskytol záznam o cestujúcom od leteckého dopravcu.
(2)
Ak je záznam o cestujúcom alebo výsledok jeho spracúvania pseudonymizovaný, národná ústredňa môže postupovať podľa odseku 1 len na základe žiadosti, ktorá musí byť založená na individuálnom základe a riadne odôvodnená.
(3)
Ak národná ústredňa prijme záznam o cestujúcom a výsledok jeho spracúvania od iného členského štátu Európskej únie, poskytne tento záznam a výsledok jeho spracúvania príslušnému orgánu, ak možno predpokladať, že sú potrebné pri predchádzaní, odhaľovaní alebo stíhaní vybraného trestného činu alebo na účely pátrania po páchateľovi vybraného trestného činu.
(4)
Ak národná ústredňa pri spracúvaní a analýze záznamu o cestujúcom identifikuje osobu podľa § 69j ods. 2, poskytne tento záznam a výsledok jeho spracúvania útvaru informácií o cestujúcich iného členského štátu Európskej únie, ak možno predpokladať, že sú potrebné pri predchádzaní, odhaľovaní alebo stíhaní vybraného trestného činu alebo na účely pátrania po páchateľovi vybraného trestného činu.
(5)
Národná ústredňa bezodkladne poskytne útvaru informácií o cestujúcich iného členského štátu Európskej únie alebo orgánu členského štátu na základe ich žiadosti záznam o cestujúcom a výsledok jeho spracúvania, ktoré uchováva v informačnom systéme záznamov o cestujúcich a ešte neboli pseudonymizované, ak je to potrebné pri predchádzaní, odhaľovaní alebo stíhaní vybraného trestného činu alebo na účely pátrania po páchateľovi vybraného trestného činu.
§ 69l
Prenos informácií do tretieho štátu
(1)
Národná ústredňa môže preniesť záznam o cestujúcom alebo výsledok jeho spracúvania orgánu tretieho štátu, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo ak
a)
je to potrebné pri predchádzaní, odhaľovaní alebo stíhaní vybraného trestného činu alebo na účely pátrania po páchateľovi vybraného trestného činu,
b)
sú splnené podmienky podľa § 69k ods. 5, § 69m ods. 3 a podmienky o prenose osobných údajov do tretích štátov podľa osobitného predpisu27eh) a
c)
dotknutý tretí štát súhlasí s tým, že prenesie záznam o cestujúcom a výsledok jeho spracúvania inému tretiemu štátu len vtedy, ak je to potrebné pri predchádzaní, odhaľovaní alebo stíhaní vybraného trestného činu alebo na účely pátrania po páchateľovi vybraného trestného činu a len so súhlasom národnej ústredne.
(2)
Záznam o cestujúcom a výsledok jeho spracúvania, ktoré národná ústredňa získala z iného členského štátu Európskej únie, môže národná ústredňa preniesť tretiemu štátu len so súhlasom členského štátu Európskej únie, ktorý ich národnej ústredni poskytol.
(3)
Súhlas podľa odseku 2 sa nevyžaduje, ak je to potrebné z dôvodu konkrétnej a skutočnej hrozby súvisiacej s vybraným trestným činom a súhlas nemožno získať včas.
(4)
Ak národná ústredňa prenesie záznam o cestujúcom a výsledok jeho spracúvania tretiemu štátu podľa odseku 3 bez súhlasu členského štátu, ktorý ich národnej ústredni poskytol, bezodkladne o tom informuje členský štát Európskej únie, ktorý ich národnej ústredni poskytol.
(5)
Národná ústredňa bezodkladne oznámi prenos záznamu o cestujúcom a výsledku jeho spracúvania podľa odsekov 1 až 4 zodpovednej osobe.27ei)
(6)
Národná ústredňa dáva súhlas útvaru informácií o cestujúcich iného členského štátu Európskej únie alebo orgánu členského štátu na prenos záznamu o cestujúcom a výsledku jeho spracúvania tretiemu štátu, ak ide o záznam o cestujúcom a výsledok jeho spracúvania, ktoré útvaru informácií o cestujúcich iného členského štátu Európskej únie alebo orgánu členského štátu poskytla národná ústredňa.
§ 69m
Uchovávanie záznamov o cestujúcom
(1)
Záznam o cestujúcom, ktorý bol národnej ústredni poskytnutý podľa § 69i, sa uchováva v informačnom systéme záznamov o cestujúcich päť rokov. Po uplynutí tejto doby sa záznam o cestujúcom v informačnom systéme záznamov o cestujúcich zlikviduje.
(2)
Po šiestich mesiacoch od získania záznamu o cestujúcom sa pseudonymizujú tieto dátové prvky alebo väzby medzi nimi:
a)
meno a priezvisko cestujúceho vrátane mena a priezviska ďalších cestujúcich, ak sú súčasťou jedného lokalizačného údaja záznamu o cestujúcom,
b)
štátna príslušnosť, pohlavie, dátum narodenia a kontaktné údaje cestujúceho,
c)
typ, číslo, štát vydania a dátum uplynutia platnosti dokladu totožnosti alebo cestovného dokladu, ktorým sa cestujúci preukázal,
d)
informácie o všetkých spôsoboch platby vrátane fakturačnej adresy, ak obsahujú informácie, ktoré by mohli slúžiť na priamu identifikáciu cestujúceho,
e)
informácie o častých cestujúcich,
f)
všeobecné poznámky, ak obsahujú informácie, ktoré by mohli slúžiť na priamu identifikáciu cestujúceho,
g)
názov leteckého dopravcu, číslo letu, dátum, čas a miesto odletu lietadla a dátum, čas a miesto príletu lietadla.
(3)
Pseudonymizovaný záznam o cestujúcom možno použiť v úplnom rozsahu na účely uvedené v § 69j ods. 1 alebo ods. 2 alebo poskytnúť príslušnému orgánu, Europolu alebo inému štátu len na základe žiadosti, ktorá musí byť založená na individuálnom základe a riadne odôvodnená a len so súhlasom prezidenta Policajného zboru alebo ním poverenej osoby z národnej ústredne.
(4)
Výsledky spracúvania záznamu o cestujúcom sa v informačnom systéme záznamov o cestujúcich uchovávajú len na účely ich poskytnutia príslušnému orgánu, Europolu alebo inému štátu.
(5)
V rámci spracúvania záznamu o cestujúcom sa uchovávajú
a)
žiadosti podané útvarom informácií o cestujúcom iného členského štátu Európskej únie alebo orgánom členského štátu,
b)
žiadosti podané orgánmi tretích štátov o prenos záznamu o cestujúcom a prenosy týchto záznamov a výsledkov ich spracovania do tretej krajiny.
(6)
Logy v informačnom systéme záznamov o cestujúcom sa uchovávajú päť rokov.
(7)
Na spracúvanie osobných údajov podľa tejto hlavy sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane osobných údajov, ak v tejto hlave nie je ustanovené inak.
§ 69n
Spracúvanie informácií na účely uľahčenia hraničnej kontroly a boja s nelegálnou migráciou
(1)
Z informačného systému záznamov o cestujúcich sa poskytujú útvaru Policajného zboru na hraničnom priechode, Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu údaje o cestujúcom v rozsahu podľa prílohy č. 4 písm. a) až g), ktorý bol prepravený na územie Slovenskej republiky cez vonkajšiu hranicu27ej) na účely uľahčenia hraničnej kontroly a boja s nelegálnou migráciou; údaje poskytuje národná ústredňa zo záznamu o cestujúcom podľa
§ 69i ods. 3 písm. b).
(2)
Útvar Policajného zboru na hraničnom priechode, Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo môžu údaje podľa odseku 1 spracúvať len do 24 hodín od ich poskytnutia; to neplatí, ak sú tieto údaje potrebné na plnenie ich iných úloh.
§ 69o
Správne delikty
(1)
Leteckému dopravcovi, ktorý neposkytne záznam o cestujúcom v súlade s § 69i, môže uložiť národná ústredňa pokutu do 20 000 eur.
(2)
Leteckému dopravcovi, ktorý poruší inú povinnosť podľa tejto hlavy, môže uložiť národná ústredňa pokutu do 5 000 eur.
(3)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa národná ústredňa o porušení povinnosti dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho konania a na prípadné opakované porušenie povinností alebo na to, či bolo porušených viacero povinností.
(4)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.
(5)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(6)
Na ukladanie pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.10)“.
Doterajšia piata až deviata hlava sa označuje ako šiesta až desiata hlava.
Poznámky pod čiarou k odkazom 27ec až 27ej znejú:
„27ec) Čl. 3 písm. g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel (Ú. v. ES L 138, 30. 4. 2004) v platnom znení.
27ed) § 2 písm. g) zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 2 ods. 10 a 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 293, 31. 10. 2008).
27ee) Nariadenie (ES) č. 1008/2008.
27ef) Čl. 2 ods. 13 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 923/2012 z 26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá lietania a prevádzkové ustanovenia týkajúce sa služieb a postupov v letovej prevádzke a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1035/2011 a nariadenia (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EÚ) č. 255/2010 (Ú. v. EÚ L 281, 13. 10. 2012) v platnom znení.
Príloha č. 15 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z.).
27eg) Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/759 z 28. apríla 2017 o spoločných protokoloch a formátoch údajov, ktoré majú používať leteckí dopravcovia pri prenose údajov zo záznamov o cestujúcich útvarom informácií o cestujúcich (Ú. v. EÚ L 113, 29. 4. 2017).
27eh) § 73 až 77 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
27ei) § 44 až 46 zákona č. 18/2018 Z. z.
27ej) Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 77, 23. 3. 2016) v platnom znení.“.
3.
V § 82a sa slová „prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 5“.
4.
Príloha č. 3 znie:
„Príloha č. 3
k zákonu č. 171/1993 Z. z.
KATEGÓRIE TRESTNÝCH ČINOV
(1)
Kategórie trestných činov podľa § 69h ods. 1 sú:
a)
terorizmus a niektoré formy účasti na terorizme,
b)
vražda, ublíženie na zdraví,
c)
nedovolené odoberanie orgánov, tkanív a buniek,
d)
nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi,
e)
nedovolené zaobchádzanie s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom,
f)
obchodovanie s ľuďmi,
g)
únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka,
h)
lúpež,
i)
znásilnenie,
j)
sexuálne zneužívanie a výroba detskej pornografie,
k)
obchodovanie s odcudzenými vozidlami,
l)
podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finančných záujmov Európskej únie, poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie,
m)
legalizácia príjmu z trestnej činnosti a falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov,
n)
počítačová kriminalita,
o)
poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky, poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva, falšovanie predmetov kultúrnej hodnoty a nedovolené obchodovanie s kultúrnymi objektmi vrátane starožitností a umeleckých diel,
p)
falšovanie a pozmeňovanie výrobkov vrátane konaní porušujúcich práva duševného vlastníctva alebo ich distribúcia,
q)
priemyselná špionáž a trestné činy proti priemyselným právam,
r)
nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla,
s)
nedovolené obchodovanie so zbraňami, strelivom a výbušninami,
t)
účasť na zločinnom spolčení,
u)
nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov,
v)
trestné činy proti životnému prostrediu,
w)
sabotáž,
x)
korupcia,
y)
falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny a obchodovanie s takými listinami,
z)
uľahčenie neoprávneného prekročenia štátnej hranice a neoprávneného pobytu, prevádzačstvo,
aa)
trestné činy podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu.
(2)
Na priradenie trestného činu k niektorej z vyššie uvedených kategórií trestných činov sa nevyžaduje, aby sa pomenovanie alebo znaky trestného činu podľa právneho poriadku iného štátu a Slovenskej republiky zhodovali.“.
5.
Zákon sa dopĺňa prílohami č. 4 a 5, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 4
k zákonu č. 171/1993 Z. z.
ROZSAH ZÁZNAMU O CESTUJÚCOM
Záznam o cestujúcom obsahuje
a)
celé meno a celé priezvisko, pohlavie, dátum narodenia a štátnu príslušnosť cestujúceho,
b)
číslo a druh cestovného dokladu alebo dokladu totožnosti, ktorým sa cestujúci preukázal, názov krajiny, v ktorej bol vydaný a dátum uplynutia jeho platnosti,
c)
dátum, čas a miesto odletu a dátum, čas a miesto príletu vrátane čísla letu a názvu leteckého dopravcu,
d)
počet a mená ďalších cestujúcich v rámci jedného lokalizačného záznamu o cestujúcom,
e)
celú trasu pre konkrétny záznam o cestujúcom vrátane počiatočného letiska nastúpenia až po posledné cieľové letisko,
f)
celkový počet cestujúcich,
g)
informácie týkajúce sa spoločných letových kódov,
h)
lokalizačný údaj záznamu o cestujúcom, oddelené alebo rozdelené informácie o ďalších cestujúcich,
i)
dátum rezervácie a vystavenia letenky, ďalšie informácie o vystavení letenky vrátane čísla letenky a údajov zaznamenaných v rámci automatizovaného výpočtu cestovného, informácie o častých cestujúcich,
j)
číslo sedadla a iné informácie o sedadle,
k)
informácie o batožine,
l)
dátum plánovanej cesty,
m)
kontaktné údaje v rozsahu adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa,
n)
informácie o všetkých spôsoboch platby vrátane fakturačnej adresy, o cestovnej agentúre alebo o zástupcovi cestovnej agentúry,
o)
štádium cesty cestujúceho vrátane potvrdenia odletu, stav vybavenia, informáciu o prípadoch, keď sa cestujúci nedostavil k odletu alebo informáciu o prípadoch, keď sa cestujúci dostavil bez rezervácie,
p)
všeobecné informácie, napríklad informácie o maloletom bez sprievodu vrátane jeho mena, priezviska, pohlavia, veku a jazyka, ktorým hovorí, meno a kontaktné údaje podľa písmena m) osoby, ktorá ho sprevádza k odletu a jej vzťah k maloletému, meno, priezvisko a kontaktné údaje podľa písmena m) osoby, ktorá ho sprevádza po prílete a jej vzťah k maloletému, meno a priezvisko sprevádzajúceho pracovníka prevádzkovateľa letiska alebo leteckého dopravcu pri odlete a prílete,
q)
všetky zmeny údajov uvedených v písmenách a) až p).
Príloha č. 5
k zákonu č. 171/1993 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 158, 30. 4. 2004) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 (Ú. v. EÚ L 141, 27. 5. 2011).
2.
Smernica Rady 2004/82/ES z 29. apríla 2004 o povinnosti dopravcov oznamovať údaje o cestujúcich (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 7; Ú. v. L 261, 6. 8. 2004).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/681 z 27. apríla 2016 o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
4.
Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 386, 29. 12. 2006).
5.
Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (Ú. v. EÚ, L 350, 30. 12. 2008).“.
Čl. II
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 179/2017 Z. z. a zákona č. 57/2018 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 108 sa vypúšťajú odseky 4 až 6.
2.
V § 117 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená b) až g).
3.
V § 117 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo písm. c)“.
4.
V § 117 ods. 4 sa slová „písm. d) až h)“ nahrádzajú slovami „písm. c) až g)“.
5.
V § 120 ods. 1 sa vypúšťajú slová „§ 108 ods. 4,“.
6.
V § 128 sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 25. mája 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.