62/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2018 do 31.07.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

62
ZÁKON
zo 7. februára 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z. a zákona č. 182/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
9.
V § 66 ods. 5 sa slová „od 25. marca do 15. apríla“ nahrádzajú slovami „od 15. marca do 30. apríla“.
10.
V § 108 ods. 1 sa slová „vyplneného tlačiva“ nahrádzajú slovami „ďalšej dokumentácie“ a slovo „tlačivom“ sa nahrádza slovami „ďalšou dokumentáciou“.
11.
Za § 161g sa vkladá § 161ga, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠161ga
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2018
Pre prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019 určený počet žiakov prvého ročníka v gymnáziách s osemročným štúdiom v územnej pôsobnosti príslušného orgánu miestnej štátnej správy v školstve, ktorého sídlom je hlavné mesto Slovenskej republiky, neprekročí 10 % z daného populačného ročníka; na počty žiakov, u ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, sa pre prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019 neuplatňuje žiadne percentuálne obmedzenie.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2018 okrem čl. I prvého až ôsmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.