61/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

61
ZÁKON
zo 6. februára 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 215/2008 Z. z., zákona č. 466/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 351/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ochrana práv a právom chránených záujmov dieťaťa opatreniami sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je súčasťou ochrany práv a právom chránených záujmov dieťaťa podľa medzinárodného dohovoru.1) Vykonávaním opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nie sú dotknuté oprávnenia a povinnosti iných subjektov pri ochrane práv a právom chránených záujmov dieťaťa podľa osobitných predpisov.1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a) Napríklad Trestný poriadok, zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov, zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 4 ods. 3 sa slová „§ 56 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 53 ods. 7“.
3.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vykonávajú aj v priestoroch subjektov oprávnených na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.“.
4.
V § 7 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Pri vykonávaní opatrení podľa tohto zákona je zakázané používať ako výchovný prostriedok zákaz kontaktu s rodičmi a ďalšími blízkymi osobami, sociálne vylúčenie, vyžadovanie neprimeraných fyzických výkonov, zásahov do vonkajšieho vzhľadu a nosenia znevažujúceho oblečenia, neodôvodnené zasahovanie do stravovania a iné výchovné prostriedky a postupy práce, ktoré dieťaťu môžu spôsobiť poníženie a môžu neprimerane zasiahnuť do jeho ľudskej dôstojnosti. Voči dieťaťu je zakázané použiť výchovný prostriedok len preto, že je súčasťou rovnakej skupiny detí ako dieťa, pri výchove ktorého má byť použitý výchovný prostriedok. Dieťa nesmie byť zodpovedné za rozhodovanie alebo určovanie výchovných prostriedkov pre iné dieťa.“.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťajú slová „o Policajnom zbore“.
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9) Napríklad zákon č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 11 ods. 3 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom až piatym bodom, ktoré znejú:
„3.
podporu riešenia výchovných problémov, sociálnych problémov a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch,
4.
podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských zručností,
5.
zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny, posúdenie možností rodičov, ďalších príbuzných a iných blízkych osôb dieťaťa riešiť situáciu dieťaťa a rodiny na účely určenia miery ohrozenia dieťaťa,“.
8.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak sa rodičia dieťaťa rozchádzajú, odsek 2 sa vzťahuje rovnako.“.
9.
V § 12 ods. 1 písm. b) a d) sa za slovo „dieťaťu“ vkladá čiarka a slová „rodičovi alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa,“.
10.
V § 13 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Predchádzajúci súhlas podľa prvej vety sa nevyžaduje, ak má výchovné opatrenie vykonávať zariadenie, ktoré je zriadené na účel vykonávania výchovných opatrení podľa § 45 ods. 1 písm. b).“.
11.
V § 15 ods. 2 druhá veta znie: „Po uplynutí obdobia, na ktoré bolo výchovné opatrenie uložené, alebo po zrušení výchovného opatrenia, o ktorom rozhodol orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo súd, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sleduje, či trvajú účinky výchovného opatrenia.“.
12.
V § 15 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zruší výchovné opatrenie, aj ak
a)
je vhodnejšie účel výchovného opatrenia dosiahnuť vykonávaním iného opatrenia podľa tohto zákona,
b)
nie je možné dosiahnuť jeho účel postupom podľa písmena a) a odseku 3.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
13.
V § 17 ods. 1 písmeno i) znie:
„i)
motivuje k diagnostike a liečbe závislosti od alkoholu, drog a patologického hráčstva, udržiava kontakt s dieťaťom počas liečby a resocializačného programu a pomáha dieťaťu po ukončení liečby a resocializačného programu,“.
14.
V § 18 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
po ukončení resocializačného programu,“.
15.
V § 19 ods. 1 písm. e) sa slová „z resocializačného strediska“ nahrádzajú slovami „po ukončení resocializačného programu“.
16.
V § 21 ods. 2 sa vypúšťajú slová „sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 47 ods. 4 písm. c)“.
17.
V § 27 ods. 1 sa slová „detského domova podľa § 51 ods. 2 alebo do krízového strediska podľa § 62 ods. 2; orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je povinný zabezpečiť prijatie dieťaťa do detského domova podľa § 51 ods. 2 alebo do krízového strediska podľa § 62 ods. 2“ nahrádzajú slovami „zariadenia podľa § 49 ods. 2 alebo § 56 ods. 1 písm. c), a to“.
18.
V § 27 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
19.
V § 33 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak je dieťa umiestnené v zariadení, splnenie podmienok podľa prvej vety zhodnotí orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v spolupráci so zariadením najneskôr do dvoch týždňov odo dňa umiestnenia dieťaťa v zariadení; ak podmienky nie sú splnené, určia lehotu pre ich ďalšie zhodnotenie v individuálnom pláne rozvoja osobnosti dieťaťa a v pláne sociálnej práce s rodinou dieťaťa. Ak je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v domácom prostredí zamestnanca zariadenia (ďalej len „profesionálna náhradná rodina“), na zhodnotení podľa druhej vety sa podieľa aj profesionálny náhradný rodič.“.
20.
V § 33 sa za odsek 9 vkladajú nové odseky 10 a 11, ktoré znejú:
„(10)
Dieťa umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia10) alebo rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia, ak súd koná vo veci výchovného opatrenia pobytovou formou, sa nezapíše do prehľadu detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť.
(11)
Ak je dieťa zapísané do prehľadu detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, a ak fyzická osoba, ktorá je v príbuzenskom vzťahu k tomuto dieťaťu, alebo iná blízka osoba dieťaťa podá návrh na zverenie tohto dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti alebo návrh na nariadenie neodkladného opatrenia vo veci odovzdania dieťaťa do jej starostlivosti, sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti dieťaťu sa preruší do rozhodnutia súdu vo veci zverenia dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do nariadenia neodkladného opatrenia vo veci odovzdania dieťaťa do starostlivosti fyzickej osoby.“.
Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 12 a 13.
21.
V § 34 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a ak je správa o zdravotnom stave dieťaťa doručená orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately po tomto dni, najneskôr nasledujúci pracovný deň po jej doručení.“.
22.
V § 35 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Manželia, ktorí majú záujem stať sa pestúnmi alebo osvojiteľmi, podávajú spoločnú žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov spolu s overenou fotokópiou sobášneho listu; určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vedie o manželoch spoločnú spisovú dokumentáciu.“.
23.
V § 36 ods. 2 sa slová „detský domov“ nahrádzajú slovom „zariadenie“.
24.
V § 38 ods. 3 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť fyzickej osoby, ktorá má záujem o medzištátne osvojenie, sa vykonáva v rozsahu najmenej 30 hodín“.
25.
V § 38 ods. 4 písm. a) druhom bode sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o fyzickú osobu, ktorá má záujem o medzištátne osvojenie, sú informácie poskytované s prihliadnutím najmä na kultúrne a náboženské odlišnosti dieťaťa,“.
26.
Nadpis nad § 39 znie: „Zoznam žiadateľov a zoznam žiadateľov o osvojenie dieťaťa v náhradnej starostlivosti“.
27.
Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39a
Zoznam žiadateľov o osvojenie dieťaťa v náhradnej starostlivosti
(1)
Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vedie zoznam žiadateľov o osvojenie dieťaťa v náhradnej starostlivosti na účely osvojenia dieťaťa
a)
osobou, ktorej bolo toto dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, a ak dieťa nebolo zverené do spoločnej náhradnej osobnej starostlivosti manželov, aj manželom osoby, ktorej bolo toto dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti,
b)
jeho pestúnom, a ak dieťa nebolo zverené do spoločnej pestúnskej starostlivosti manželov, aj manželom pestúna,
c)
poručníkom, ktorý sa o toto dieťa osobne stará, a ak dieťaťu neboli za poručníkov ustanovení manželia, aj manželom poručníka tohto dieťaťa.
(2)
Na zapísanie do zoznamu žiadateľov o osvojenie dieťaťa v náhradnej starostlivosti sa
§ 35, § 39 ods. 1 až 5 a ods. 7 a § 41 vzťahujú rovnako, a ak je žiadateľom o osvojenie osoba, ktorá prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť
a)
absolvovala, aj § 40 rovnako,
b)
neabsolvovala, aj § 36 až 38 rovnako.“.
28.
V § 41 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zistí, že žiadateľ už nie je spôsobilý na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti,“.
29.
V § 44 odsek 1 znie:
„(1)
Ak nemožno dieťaťu, ktoré je na základe rozhodnutia súdu osvojiteľné, sprostredkovať nadviazanie osobného vzťahu medzi ním a žiadateľom na území Slovenskej republiky, a ak sprostredkovanie medzištátneho osvojenia je v najlepšom záujme dieťaťa vzhľadom na jeho schopnosti, rodinné zázemie, širšie sociálne väzby a ďalšie skutočnosti rozhodujúce pre posúdenie zásadnej zmeny prostredia, určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, vyhotoví spisovú dokumentáciu dieťaťa na účely sprostredkovania medzištátneho osvojenia a predloží ju Centru pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa zapísania dieťaťa do prehľadu detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť. Ak sprostredkovanie medzištátneho osvojenia nie je v najlepšom záujme dieťaťa, nasledujúce posúdenie vykoná orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately najneskôr do jedného roka od predchádzajúceho posúdenia. Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately posúdi, či sprostredkovanie medzištátneho osvojenia je v najlepšom záujme dieťaťa, vždy pri zmene rozhodujúcich skutočností.“.
30.
V § 44 ods. 3 sa slová „Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately určený na vykonávanie medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie (§ 74)“ nahrádzajú slovami „Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže“.
31.
V § 44 ods. 4 sa slová „orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately určený na vykonávanie medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie (§ 74)“ nahrádzajú slovami „Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže“.
32.
V § 44 odsek 6 znie:
„(6)
Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť,
a)
zasiela správu o začleňovaní dieťaťa do nového rodinného prostredia v cudzine; ak je to účelné, môže túto správu zaslať na zhodnotenie aj
1.
psychológovi zariadenia, v ktorom bolo dieťa umiestnené pred sprostredkovaním osvojenia,
2.
sociálnemu pracovníkovi zariadenia, v ktorom bolo dieťa umiestnené pred sprostredkovaním osvojenia,
b)
oznamuje rozhodnutie o osvojení.“.
33.
§ 44 sa dopĺňa odsekmi 7 až 12, ktoré znejú:
„(7)
Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately požiada Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže o vyradenie dieťaťa z prehľadu detí, ktorým možno sprostredkovať medzištátne osvojenie, ak medzištátne osvojenie nie je v najlepšom záujme dieťaťa.
(8)
Ak je dieťaťu sprostredkované medzištátne osvojenie, určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, poskytne na požiadanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vykonáva funkciu kolízneho opatrovníka dieťaťa v konaní o predosvojiteľskej starostlivosti, v ním určenej lehote informácie o priebehu sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti na území Slovenskej republiky, a to najmä o
a)
počte oslovených žiadateľov odo dňa zapísania dieťaťa do prehľadu detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť,
b)
dôvodoch nesúhlasu oslovených žiadateľov so sprostredkovaním náhradnej rodinnej starostlivosti,
c)
dôvodoch neúspešného nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a osloveným žiadateľom, ak žiadateľ dal súhlas s nadviazaním osobného vzťahu.
(9)
Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý nevedie dieťa v prehľade detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, poskytne na požiadanie určeného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, informácie podľa odseku 8 v ním určenej lehote.
(10)
Na zapísanie fyzickej osoby, ktorá má záujem o sprostredkovanie medzištátneho osvojenia, do zoznamu žiadateľov o osvojenie dieťaťa, ktoré nemá na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt, sa § 35 až 39, § 40 a 41 vzťahujú rovnako. Na príprave záujemcov o medzištátne osvojenie podľa § 38 ods. 4 písm. a) prvého bodu a na záverečnej časti prípravy sa zúčastňuje zástupca Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže.
(11)
Ak má fyzická osoba záujem o sprostredkovanie medzištátneho osvojenia dieťaťa, ktoré nemá obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky, príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zabezpečí a doručí náležitosti podľa § 35 ods. 4 písm. b) až d) Centru pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže na základe jeho požiadania a zabezpečí prípravu záujemcu o sprostredkovanie medzištátneho osvojenia podľa § 36 až 38. Písomný súhlas podľa § 35 ods. 4 písm. e) sa vzťahuje aj na plnenie úloh Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže.
(12)
Ak určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sprostredkuje nadviazanie osobného vzťahu medzi dieťaťom, ktorému treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, a žiadateľom, ktorý je zároveň žiadateľom podľa odseku 10, najneskôr nasledujúci pracovný deň o tejto skutočnosti informuje Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, ktoré preruší sprostredkovanie medzištátneho osvojenia. Ak Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže sprostredkuje nadviazanie osobného vzťahu medzi dieťaťom, ktorému treba sprostredkovať medzištátne osvojenie, a žiadateľom podľa odseku 10, najneskôr nasledujúci pracovný deň o tejto skutočnosti informuje určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý preruší sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti.“.
34.
Štvrtá časť a piata časť vrátane nadpisov znejú:
„ŠTVRTÁ ČASŤ
VYKONÁVANIE OPATRENÍ SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY V ZARIADENÍ
PRVÁ HLAVA
CENTRUM PRE DETI A RODINY
§ 45
(1)
Centrum pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) je zariadenie zriadené na účel vykonávania
a)
opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia39) (ďalej len „pobytové opatrenie súdu“),
b)
výchovných opatrení podľa § 12 ods. 1 písm. b) a d), výchovných opatrení, ktorými je uložená povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu,40) povinností uložených na zabezpečenie účelu výchovného opatrenia podľa osobitného predpisu9c) alebo neodkladných opatrení, ktorými je uložená takáto povinnosť (ďalej len „ambulantné výchovné opatrenie“),
c)
opatrení na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania
1.
krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí,
2.
porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch,
d)
špecializovaného programu na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania krízových situácií dieťaťa, ktoré je obeťou trestného činu obchodovania s ľuďmi, dieťaťa týraného alebo sexuálne zneužívaného alebo na vykonávanie opatrení na overenie miery ohrozenia dieťaťa týraním, sexuálnym zneužívaním alebo inými činmi ohrozujúcimi jeho život, zdravie, priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin,
e)
resocializačného programu na podporu sociálneho začlenenia dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby závislých od alkoholu, drog alebo patologického hráčstva.
(2)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 zriaďuje centrum ako rozpočtovú organizáciu. Centrum môže zriadiť aj obec, vyšší územný celok, iná právnická osoba alebo fyzická osoba; centrum zriadené inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou vykonáva opatrenia podľa tohto zákona na základe udelenej akreditácie. Centrum zriadené obcou alebo vyšším územným celkom
a)
nevykonáva pobytové opatrenie súdu alebo ambulantné výchovné opatrenie,
b)
vykonáva opatrenia podľa tohto zákona bez predchádzajúceho odporúčania orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak nepostupuje podľa § 89 ods. 7.
(3)
Centrum, ktoré vykonáva pobytové opatrenie súdu, vykonáva prípravu podľa § 52 ods. 2 a informačné poradenstvo podľa § 53 ods. 7.
(4)
Centrum vykonáva opatrenia podľa tohto zákona podľa účelu, na ktorý bolo zriadené,
a)
pobytovou formou,
b)
ambulantnou formou,
c)
terénnou formou.
(5)
Centrum možno zriadiť na plnenie viacerých účelov. Formy vykonávaných opatrení podľa odseku 4 možno vhodne a účelne kombinovať.
(6)
Centrum podľa účelu, na ktorý bolo zriadené, je povinné
a)
vypracovať program centra, špecializovaný program centra alebo resocializačný program centra, ktorý obsahuje ustanovené náležitosti,
b)
zverejniť program centra alebo resocializačný program centra na svojom webovom sídle.
(7)
Centrum vypracuje a uskutočňuje program supervízie.
(8)
Centrum zabezpečuje plnenie účelu podľa odseku 1 najmä vykonávaním sociálnej práce, psychologickej pomoci a starostlivosti, výchovy, špeciálno-pedagogickej starostlivosti, liečebno-výchovnej starostlivosti, diagnostiky a ďalších odborných činností zodpovedajúcich účelu centra a utvára podmienky na ďalšie činnosti v ustanovenom rozsahu.
(9)
Centrum podľa účelu a formy vykonávaných opatrení podľa tohto zákona vypracúva a vedie plán podľa § 47 ods. 3, § 49 ods. 6, § 55 ods. 2, § 56 ods. 4 písm. a), § 57 ods. 11 alebo § 59 ods. 5 v ustanovenom rozsahu.
(10)
Centrum, ktoré prestalo plniť účel, na ktorý bolo zriadené, je povinné vykonať nevyhnutné úkony na zabezpečenie ochrany práv a právom chránených záujmov klientov.
DRUHÁ HLAVA
VYKONÁVANIE OPATRENÍ POBYTOVOU FORMOU
§ 46
(1)
Centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou pre
a)
dieťa na základe
1.
dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa,
2.
požiadania dieťaťa,
3.
rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia,
b)
plnoletú fyzickú osobu,
1.
ktorá sa zúčastňuje resocializačného programu,
2.
ktorou je mladý dospelý, po ukončení pobytového opatrenia súdu nadobudnutím plnoletosti dieťaťa,
c)
tehotnú ženu a túto ženu po pôrode a jej dieťa.
(2)
Ak centrum prijalo dieťa na jeho požiadanie, je povinné bezodkladne
a)
oznámiť prijatie dieťaťa orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v územnom obvode ktorého sa centrum nachádza, a
b)
zabezpečiť lekársku prehliadku dieťaťa u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
(3)
Centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou zamestnancami centra, ktorí
a)
vykonávajú odborné činnosti v odbornom tíme v ustanovenom počte a profesijnej štruktúre a
b)
poskytujú odbornú pomoc a starostlivosť v ustanovenom počte a profesijnej štruktúre v
1.
profesionálnej náhradnej rodine,
2.
skupine,
3.
samostatne usporiadanej skupine.
(4)
Ak je na dosiahnutie účelu vykonávania opatrení pobytovou formou potrebné vykonávať opatrenia ambulantnou formou alebo terénnou formou, centrum je povinné tieto opatrenia vykonávať v rámci vykonávania opatrení pobytovou formou; na takéto vykonávanie opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou sa nevzťahuje tretia hlava tejto časti.
(5)
Súčasťou vykonávania opatrení pobytovou formou je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom
a)
poskytovanie
1.
bývania,
2.
stravovania, zabezpečenie stravovania alebo vytvorenie podmienok na prípravu stravy,
3.
obslužných činností,
4.
osobného vybavenia deťom,
b)
úschova cenných vecí,
c)
zabezpečenie
1.
zdravotnej starostlivosti,
2.
povinnej školskej dochádzky a prípravy na povolanie.
(6)
Podrobnosti o poskytovaní stravovania, spôsobe zabezpečenia stravovania alebo vytvorenia podmienok na prípravu stravy, poskytovaní bývania a ďalšie podrobnosti o poskytovanej starostlivosti v centre, ktoré zriadila obec alebo vyšší územný celok, upraví vo všeobecne záväznom nariadení príslušná obec alebo príslušný vyšší územný celok.
(7)
Centrum vytvorí podmienky na individuálne vzdelávanie dieťaťa alebo na zriadenie školy na účely plnenia povinnej školskej dochádzky a prípravy na povolanie, ak
a)
to vyžaduje zdravotný stav dieťaťa, pre ktoré centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou,
b)
je to potrebné z dôvodu, pre ktorý sú opatrenia pre dieťa vykonávané pobytovou formou.
(8)
Centrum môže vytvoriť podmienky na poskytovanie starostlivosti tehotnej žene, tejto žene po pôrode a jej dieťaťu, najdlhšie do 24 mesiacov veku dieťaťa. Na účel prijatia potrebných opatrení centrum spolupracuje s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Centrum tehotnej žene, tejto žene po pôrode a jej dieťaťu poskytuje bývanie, stravovanie alebo zabezpečuje stravovanie alebo vytvára podmienky na prípravu stravy a poskytuje obslužné činnosti; podmienky poskytovania starostlivosti dohodne centrum písomne.
(9)
Dieťa, pre ktoré centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou, sa môže zdržiavať mimo centra len so súhlasom centra. Centrum o skutočnosti podľa prvej vety vedie záznam, v ktorom je uvedený dátum a čas odchodu dieťaťa z centra, dátum a čas návratu dieťaťa do centra, meno, priezvisko a bydlisko fyzickej osoby, ktorá dieťa preberá, miesto pobytu dieťaťa alebo miesto, na ktorom sa dieťa bude zdržiavať. Centrum sleduje a zaznamenáva vplyv pobytu dieťaťa mimo centra na jeho psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin.
(10)
Ak dieťa, pre ktoré centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou, opustí centrum bez súhlasu centra alebo sa do centra nevráti v určenom čase, centrum je povinné túto skutočnosť bezodkladne oznámiť útvaru Policajného zboru, orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, rodičovi dieťaťa, osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, a súdu, ktorý nariadil ústavnú starostlivosť, neodkladné opatrenie alebo uložil výchovné opatrenie; ak je dieťa žiadateľom o udelenie azylu, centrum je povinné oznámiť túto skutočnosť aj Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
(11)
Centrum vytvára podmienky na vykonávanie odborných metód práce s dieťaťom a jeho rodičom, osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, inou blízkou osobou alebo so žiadateľom o náhradnú rodinnú starostlivosť, ktoré vyžadujú pobyt týchto osôb v centre na určitý čas alebo vyžadujú ich opakované krátkodobé pobyty. Odborná metóda práce s dieťaťom a týmito fyzickými osobami tvorí súčasť vykonávaných opatrení pre dieťa pobytovou formou; miesta vyčlenené na tento účel sa nezapočítavajú do celkového počtu miest centra.
(12)
Ak centrum vytvorí podmienky na vykonávanie odborných metód práce podľa odseku 11, poskytuje fyzickým osobám podľa odseku 11 bývanie a vytvára podmienky na prípravu stravy. Podmienky pobytu dohodne centrum s týmito fyzickými osobami písomne.


Vykonávanie opatrení pobytovou formou pre dieťa
na základe dohody
§ 47
(1)
Centrum vykonáva opatrenia podľa § 45 ods. 1 písm. c) pre dieťa na základe dohody podľa § 46 ods. 1 písm. a) prvého bodu po predchádzajúcom písomnom odporúčaní orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately obsahuje ustanovené náležitosti.
(2)
Centrum oznámi orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately kontaktné údaje zamestnanca, ktorý
a)
koordinuje odborný tím centra, ktorý zhodnotí možnosti centra vykonávať odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v lehote určenej orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
b)
vedie vykonávanie opatrení pobytovou formou pre dieťa v centre.
(3)
Centrum a orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pripravia v spolupráci s rodičom dieťaťa, osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, a ak je to vzhľadom na vek a rozumovú vyspelosť dieťaťa možné, aj s dieťaťom, plán vykonávania opatrení pobytovou formou pre dieťa vrátane zapojenia rodiča dieťaťa, osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo iných blízkych osôb dieťaťa do vykonávania týchto opatrení v centre.
(4)
Ak dôvodom na odporúčanie podľa odseku 1 je riešenie krízovej situácie dieťaťa alebo overenie ohrozenia vývinu dieťaťa, ktoré nevyžaduje postup podľa § 27, centrum a orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v spolupráci s rodičom dieťaťa, osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, a ak je to vzhľadom na vek a rozumovú vyspelosť dieťaťa možné, aj s dieťaťom, pripravia plán vykonávania opatrení pobytovou formou pre dieťa najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa prijatia dieťaťa do centra.
(5)
Centrum môže na odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prijať s dieťaťom aj jeho rodiča, osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo inú blízku osobu dieťaťa. Účelom takéhoto pobytu môže byť len nácvik rodičovských zručností a iných zručností, ktoré rodič alebo iná fyzická osoba nevyhnutne potrebuje na výkon svojich rodičovských povinností alebo iných povinností podľa osobitného predpisu,4) úprava a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a osobou podľa prvej vety alebo uľahčenie vykonávania opatrení pobytovou formou pre dieťa. Účelom pobytu podľa prvej vety nemôže byť riešenie nepriaznivej sociálnej situácie podľa osobitného predpisu.41)
(6)
Centrum písomne dohodne podmienky vykonávania opatrení pobytovou formou pre dieťa s rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, pred prijatím dieťaťa do centra. Súčasťou dohody je aj
a)
plán vykonávania opatrení pobytovou formou pre dieťa,
b)
spôsob informovania rodiča dieťaťa alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa; to neplatí, ak centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou pre dieťa a jeho rodiča alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, podľa odseku 5,
c)
podmienky poskytovania osobného vybavenia, ak je dieťa prijaté bez osobného vybavenia,
d)
spôsob zabezpečenia
1.
zdravotnej starostlivosti o dieťa,
2.
povinnej školskej dochádzky alebo prípravy na povolanie,
e)
výška vreckového od rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, a spôsob nakladania s vreckovým; to neplatí, ak centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou pre dieťa a jeho rodiča alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, podľa odseku 5,
f)
úhrada za poskytovanú starostlivosť dieťaťu v centre a spôsob jej úhrady, a ak centrum postupuje podľa odseku 5, aj úhrada za poskytovanú starostlivosť ďalším fyzickým osobám,
g)
úhrada zvýšených výdavkov na zdravotnú starostlivosť, povinnú školskú dochádzku alebo prípravu na povolanie, ak sú zabezpečované centrom.
(7)
Ak dohodu uzatvára len jeden z rodičov, má sa za to, že sa rodičia na vykonávaní opatrení pobytovou formou pre dieťa dohodli, ak sa nepreukáže opak. Písomný nesúhlas druhého rodiča s vykonávaním opatrení pobytovou formou pre dieťa je dôvodom na skončenie vykonávania týchto opatrení.
(8)
Ak centrum postupuje podľa odseku 4, rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, prijíma plán vykonávania opatrení pobytovou formou pre dieťa informovaným súhlasom.
(9)
Informovaný súhlas rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, sa vyžaduje pri každej zmene plánu vykonávania opatrení pobytovou formou pre dieťa; informovaný súhlas sa považuje za zmenu dohody podľa odseku 6.
(10)
Informovaný súhlas je písomný súhlas osoby, ktorému predchádzalo poučenie o dôsledkoch súhlasu.
(11)
Centrum vysvetlí dieťaťu spôsobom primeraným jeho veku a rozumovej vyspelosti podmienky dohody podľa odseku 6.
§ 48
(1)
Centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou pre dieťa v skupinách zriadených v rodinnom dome, byte alebo v ďalšej budove centra, s ustanoveným počtom skupín a s ustanoveným počtom detí a plnoletých fyzických osôb v skupine. Centrum môže opatrenia pobytovou formou pre dieťa vykonávať aj v profesionálnej náhradnej rodine a samostatne usporiadanej skupine; na vykonávanie opatrení v profesionálnej náhradnej rodine a samostatne usporiadanej skupine sa vzťahuje § 51 ods. 1, 2 a 5 a § 52. Ustanovený počet detí a plnoletých fyzických osôb v skupine, profesionálnej náhradnej rodine alebo v samostatne usporiadanej skupine možno prekročiť len v odôvodnených prípadoch, pri dodržaní celkového počtu miest centra a len so súhlasom orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1, a ak je zriaďovateľom centra obec alebo vyšší územný celok, so súhlasom obce alebo vyššieho územného celku.
(2)
Centrum poskytuje dieťaťu bývanie, stravovanie, obslužné činnosti, nevyhnutné osobné vybavenie zodpovedajúce potrebám dieťaťa, ak je dieťa prijaté bez osobného vybavenia, a zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, povinnú školskú dochádzku alebo prípravu na povolanie, ak je to súčasťou dohody podľa § 47 ods. 6. Ak je dieťa prijaté do centra spolu s fyzickými osobami podľa § 47 ods. 5, centrum poskytuje dieťaťu bývanie a stravovanie a fyzickým osobám podľa § 47 ods. 5 poskytuje bývanie a vytvára podmienky na prípravu stravy, ak nie je dohodnuté inak.
(3)
Dĺžka pobytu dieťaťa alebo dieťaťa a fyzických osôb podľa § 47 ods. 5 v centre môže byť najviac 30 dní odo dňa ich prijatia. Po dohode s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, môže byť na odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobyt podľa prvej vety opakovane predĺžený, najviac na 90 po sebe nasledujúcich dní. Celková dĺžka pobytu dieťaťa a fyzických osôb podľa § 47 ods. 5 v centre nesmie presiahnuť 6 mesiacov v priebehu 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.
(4)
Centrum bezodkladne písomne oznámi orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately dôvod, pre ktorý odmietlo prijať dieťa. Ak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nesúhlasí s dôvodom, pre ktorý centrum odmietlo prijať dieťa, nesúhlasí s názorom centra, že pre dieťa je potrebné vykonávanie opatrení pobytovou formou, alebo ak sa centrum a orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nedohodnú na pláne vykonávania opatrení pobytovou formou pre dieťa alebo na zmene tohto plánu, rozhodujúcim je bezodkladné vyjadrenie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1, ktorý je na tento účel oprávnený,
a)
nahliadnuť do spisovej dokumentácie dieťaťa,
b)
vyžiadať si písomné vyjadrenie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a centra,
c)
žiadať o vykonanie odbornej metódy podľa § 11 ods. 3 písm. b) piateho bodu a zúčastniť sa vykonávaní tejto odbornej metódy.
(5)
Centrum môže so súhlasom orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately skončiť vykonávanie opatrení pobytovou formou pre dieťa, ak
a)
rodič dieťaťa, osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo dieťa nespolupracuje s centrom,
b)
sa dieťa bez uvedenia dôvodu nevrátilo v určenom čase z pobytu u rodiča alebo u osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa.
Vykonávanie pobytového opatrenia súdu
§ 49
(1)
Centrum vykonáva pobytové opatrenie súdu na základe rozhodnutia súdu o
a)
nariadení neodkladného opatrenia,
b)
uložení výchovného opatrenia,
c)
nariadení ústavnej starostlivosti.
(2)
V naliehavých prípadoch, najmä ak sa dieťa ocitlo bez akejkoľvek starostlivosti alebo ak je život alebo zdravie dieťaťa vážne ohrozené, možno prijať dieťa do centra, ktorého účelom je vykonávanie pobytového opatrenia súdu aj bez dokladov podľa § 30 ods. 2; tieto doklady je orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately povinný poskytnúť bezodkladne po prijatí dieťaťa do centra.
(3)
Ak je dieťa prijaté do centra na základe rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia, centrum dohodne s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonanie odbornej metódy podľa § 11 ods. 3 písm. b) piateho bodu, a to aj vtedy, ak táto odborná metóda bola vykonaná pred prijatím dieťaťa do centra. Centrum vykoná odbornú metódu podľa prvej vety do dvoch týždňov od prijatia dieťaťa.
(4)
Centrum poskytuje dieťaťu bývanie, stravovanie, obslužné činnosti, osobné vybavenie a zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, povinnú školskú dochádzku, prípravu na povolanie a úschovu cenných vecí.
(5)
Ak je v záujme dieťaťa potrebné zabezpečiť odbornú pomoc alebo činnosť, ktorú centrum podľa programu centra nevykonáva, zabezpečí ich inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa požadované odborné predpoklady; centrum nemôže na tento účel premiestniť dieťa do iného centra alebo iného zariadenia na výkon rozhodnutia súdu.
(6)
Centrum pripraví v spolupráci s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a ak je to vzhľadom na vek a rozumovú vyspelosť dieťaťa možné, aj s dieťaťom, individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa.
(7)
Osobný účet dieťaťa alebo vkladnú knižku dieťaťa zriaďuje rodič dieťaťa, štatutárny zástupca centra, majetkový opatrovník alebo poručník dieťaťa. Na nakladanie s prostriedkami na osobnom účte a na vkladnej knižke dieťaťa je potrebný súhlas súdu.
§ 50
(1)
Ak pred prijatím maloletého bez sprievodu do centra nebol doložený doklad podľa
§ 31 písm. c), centrum zabezpečí maloletému bez sprievodu lekársku prehliadku poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
(2)
Súčasťou starostlivosti poskytovanej maloletému bez sprievodu je výučba slovenského jazyka, ak centrum nezabezpečí výučbu iným spôsobom.
(3)
Pri vykonávaní pobytového opatrenia súdu pre maloletého bez sprievodu sa prihliada na jeho predchádzajúcu výchovu a na jeho kultúrne a náboženské odlišnosti.
(4)
Centrum je povinné zistiť názor maloletého bez sprievodu, ak je to vzhľadom na jeho vek a rozumovú vyspelosť možné, na všetky skutočnosti, ktoré sa ho týkajú, a to pred vykonaním úkonov na účel zlúčenia rodiny alebo jeho premiestnenia, jeho návratu do krajiny, kde má obvyklý pobyt, alebo pred podaním vyhlásenia podľa osobitného predpisu.27)
(5)
Na účel vykonávania odborných činností a zisťovania názoru maloletého bez sprievodu centrum zabezpečí tlmočenie do jazyka, ktorému rozumie.
(6)
Centrum utvára podmienky na
a)
vykonanie pohovoru s maloletým bez sprievodu v konaní o azyle a na jeho účasť v tomto konaní,27)
b)
stretnutie maloletého bez sprievodu so zástupcami Úradu vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnej organizácie pre migráciu na účel postupu podľa osobitného predpisu27) a na účel zabezpečenia právneho poradenstva podľa § 29 ods. 4 písm. a).
§ 51
(1)
Centrum vykonáva pobytové opatrenie súdu v
a)
profesionálnej náhradnej rodine, ktorá poskytuje starostlivosť ustanovenému počtu detí a mladých dospelých v rodinnom dome alebo v byte poskytnutom centrom alebo v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je profesionálny náhradný rodič vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom,
b)
samostatne usporiadaných skupinách zriadených v rodinnom dome, byte alebo v ďalšej budove centra so samostatným stravovaním, hospodárením a vyčleneným rozpočtom, v ustanovenom počte samostatne usporiadaných skupín a s ustanoveným počtom detí a mladých dospelých v samostatne usporiadanej skupine, a to v
1.
samostatnej diagnostickej skupine,
2.
samostatnej skupine,
3.
samostatnej skupine pre maloleté matky s deťmi; na maloleté matky s deťmi sa § 46 ods. 8 nevzťahuje,
4.
špecializovanej samostatnej skupine s ustanovenou špecializáciou,
5.
samostatnej skupine pre mladých dospelých.
(2)
Ustanovený počet detí a mladých dospelých v profesionálnej náhradnej rodine alebo v samostatne usporiadanej skupine možno prekročiť len v odôvodnených prípadoch, pri dodržaní celkového počtu miest centra a len so súhlasom orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1.
(3)
Centrum, ktoré má vytvorené podmienky na prijatie dieťaťa na pobytové opatrenie súdu do samostatne usporiadanej skupiny, môže dieťa prijať a zaradiť do tejto skupiny aj na základe odporúčania orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately po dohode s rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa; na vykonávanie opatrení pobytovou formou pre dieťa na základe dohody sa vzťahuje § 47 a 48. Centrum prijme a zaradí dieťa do samostatne usporiadanej skupiny podľa prvej vety, len ak je to pre toto dieťa a pre deti, ktorým je poskytovaná starostlivosť v samostatne usporiadanej skupine, vhodné.
(4)
Vykonávanie pobytového opatrenia súdu v
a)
profesionálnej náhradnej rodine má prednosť pred jeho vykonávaním v samostatne usporiadanej skupine,
b)
samostatne usporiadanej skupine zriadenej v rodinnom dome s jedným bytom alebo v byte v bytovom dome, v ktorom sa nachádza jedna samostatne usporiadaná skupina, má prednosť pred jeho vykonávaním v inej samostatne usporiadanej skupine.
(5)
Pri zaraďovaní dieťaťa do profesionálnej náhradnej rodiny alebo samostatne usporiadanej skupiny sa rešpektujú súrodenecké väzby a rodičovské väzby. Centrum utvára podmienky na zoznámenie dieťaťa s profesionálnym náhradným rodičom, na uľahčenie nadviazania výchovného vzťahu medzi dieťaťom a profesionálnym náhradným rodičom a na uľahčenie kontaktu medzi rodičom dieťaťa, osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, inou blízkou osobou dieťaťa alebo žiadateľom o náhradnú rodinnú starostlivosť a dieťaťom umiestneným v profesionálnej náhradnej rodine.
(6)
Dieťa do šiestich rokov veku musí byť najneskôr do štyroch týždňov od prijatia do centra zaradené do profesionálnej náhradnej rodiny okrem dieťaťa,
a)
ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť podľa odseku 7, a takúto starostlivosť nie je možné zabezpečiť v domácom prostredí profesionálnej náhradnej rodiny,
b)
ktoré je umiestnené v centre na základe rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia10) alebo rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia, ak súd koná vo veci výchovného opatrenia pobytovou formou, a umiestnenie v profesionálnej náhradnej rodine nie je vhodné vzhľadom na účel výchovného opatrenia,
c)
v ktorého záujme je z dôvodu zachovania súrodeneckých väzieb spoločné umiestnenie súrodencov a spoločné umiestnenie súrodencov v profesionálnej náhradnej rodine je spojené so závažnou prekážkou.
(7)
Centrum môže starostlivosť o dieťa zabezpečiť v špecializovanej samostatnej skupine, len ak ju nemožno zabezpečiť v profesionálnej náhradnej rodine alebo v samostatnej skupine. Ak výsledky odbornej diagnostiky alebo priebežné výsledky odbornej diagnostiky preukazujú, že zdravotný stav dieťaťa s duševnou poruchou vyžaduje ošetrovateľskú starostlivosť v špecializovanej samostatnej skupine alebo je dieťaťu potrebné vzhľadom na jeho zdravotný stav poskytovať osobitnú starostlivosť v špecializovanej samostatnej skupine, centrum požiada úrad práce sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má sídlo, o posúdenie potreby osobitnej starostlivosti v špecializovanej skupine podľa osobitného predpisu.22a)
(8)
Samostatná diagnostická skupina vykonáva odbornú diagnostiku nevyhnutne potrebný čas, najdlhšie 12 týždňov; to neplatí, ak je dĺžka trvania výchovného opatrenia určená súdom. Ak je dieťa zaradené v profesionálnej náhradnej rodine, samostatnej skupine, alebo v špecializovanej samostatnej skupine bez predchádzajúcej odbornej diagnostiky vykonanej v samostatnej diagnostickej skupine alebo ak je potrebné vykonať odbornú diagnostiku, odbornú diagnostiku vykonajú odborní zamestnanci centra alebo iní odborníci.
§ 52
(1)
V profesionálnej náhradnej rodine zabezpečuje starostlivosť o deti a mladých dospelých profesionálny náhradný rodič, ktorým je
a)
manžel a manželka, ktorí sú zamestnancami centra, alebo
b)
fyzická osoba, ktorá je zamestnancom centra.
(2)
Profesionálny náhradný rodič je povinný splniť ustanovený kvalifikačný predpoklad a absolvovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v ustanovenom rozsahu, ktorej súčasťou je písomné zhodnotenie tejto prípravy. Ak starostlivosť o deti v profesionálnej rodine zabezpečujú manželia, ktorí sú zamestnancami centra, ustanovený kvalifikačný predpoklad musí spĺňať aspoň jeden z manželov. Na manžela alebo manželku fyzickej osoby podľa odseku 1 písm. b) sa vzťahuje príprava podľa prvej vety v ustanovenom rozsahu a § 39 ods. 4.
(3)
Na zabezpečenie starostlivosti o deti a mladých dospelých v profesionálnej náhradnej rodine centrum poskytuje
a)
finančné prostriedky na úhradu výdavkov na dieťa alebo mladého dospelého najviac vo výške trojnásobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa,42)
b)
dieťaťu alebo mladému dospelému, ktorý je nezaopatreným dieťaťom,43) základné vybavenie a ďalšie vybavenie v ustanovenom rozsahu a uhrádza ich zvýšené výdavky spojené so zdravotným stavom, vekom, špeciálnymi potrebami a športovou činnosťou v ustanovenom rozsahu.
(4)
Profesionálny náhradný rodič vedie evidenciu výdavkov podľa odseku 3.
(5)
Profesionálny náhradný rodič je povinný podporovať kontakt medzi rodičom dieťaťa, osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, inou blízkou osobou dieťaťa alebo žiadateľom o náhradnú rodinnú starostlivosť a dieťaťom umiestneným v profesionálnej náhradnej rodine a v spolupráci s ostatnými odbornými zamestnancami centra pripravovať dieťa na nadviazanie osobného vzťahu dieťaťa v profesionálnej náhradnej rodine so žiadateľom o náhradnú rodinnú starostlivosť.
§ 53
(1)
Dieťa, pre ktoré je v centre vykonávané pobytové opatrenie súdu, má právo stretávať sa s rodičom, ak nebolo rozhodnutím súdu ustanovené inak. Centrum, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a obec poskytujú dieťaťu a jeho rodičovi pomoc na uľahčenie priebehu stretnutí, na rozvoj a úpravu ich vzájomných vzťahov a na úpravu ich rodinných pomerov.
(2)
Centrum dohodne s rodičom dieťaťa a s dieťaťom, ktoré je schopné vyjadriť svoj názor, miesto, čas, rozsah a spôsob stretávania sa s prihliadnutím na potreby dieťaťa a možnosti a schopnosti rodiča dieťaťa. Ak je to v záujme dieťaťa nevyhnutné, centrum je oprávnené
a)
určiť, že rodič dieťaťa sa nemôže stretnúť s dieťaťom; dôvod takéhoto určenia musí byť zaznamenaný v spisovej dokumentácii dieťaťa a musí byť oznámený súdu a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účel hodnotenia účinnosti pobytového opatrenia súdu,
b)
určiť, že rodič dieťaťa sa môže stretnúť s dieťaťom
1.
len za prítomnosti zamestnanca centra, ktorý môže poskytnúť dieťaťu a rodičovi potrebnú pomoc na uľahčenie priebehu stretnutí,
2.
len v centre, ktoré na tento účel utvára vhodné podmienky,
3.
mimo centra, v územnom obvode obce, v ktorej je sídlo centra alebo sa nachádza organizačná zložka centra, v ktorej je dieťa umiestnené,
4.
na inom mieste vhodnom alebo vytvorenom na účel stretávania sa dieťaťa s jeho rodičom,
c)
umožniť dieťaťu pobyt s rodičom mimo centra.
(3)
Na účely úpravy vzťahov medzi dieťaťom a jeho rodičom centrum utvára podmienky na pobyt rodiča v centre. Centrum písomne dohodne s rodičom podmienky jeho pobytu v centre.
(4)
Centrum oznámi orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately čas, miesto a dĺžku pobytu dieťaťa s rodičom podľa odseku 2 písm. c) najmenej tri pracovné dni pred odchodom dieťaťa z centra tak, aby mohol orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytnúť centru aktuálne informácie o rodinnom prostredí, ak je to potrebné v záujme dieťaťa.
(5)
Ak centrum umožnilo dieťaťu pobyt mimo centra podľa odseku 2 písm. c) a dieťa sa v určenom čase do centra nevrátilo, centrum je povinné bezodkladne vyzvať rodiča dieťaťa, aby do 24 hodín od vyzvania zabezpečil návrat dieťaťa do centra.
(6)
Dieťa má právo stretávať sa s prarodičom, súrodencom a inou blízkou osobou; odseky 1 až 5 sa vzťahujú rovnako.
(7)
Ak blízka osoba dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorá je dieťaťu známa, má záujem, aby sa dieťa opakovane krátkodobo zdržiavalo mimo centra v jej prítomnosti, je povinná absolvovať informačné poradenstvo v ustanovenom rozsahu.
(8)
Ak súčasťou nadväzovania osobného vzťahu dieťaťa so žiadateľom o náhradnú rodinnú starostlivosť alebo s fyzickou osobou, ktorá podala návrh na zverenie dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti, a to aj pred podaním návrhu podľa osobitného predpisu, je pobyt dieťaťa v rodinnom prostredí tejto osoby, centrum je povinné preveriť vhodnosť tohto prostredia pre dieťa a priebežne overovať úroveň starostlivosti o dieťa počas pobytu dieťaťa mimo centra; centrum a orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa priebežne informujú o vhodnosti prostredia pre dieťa a o úrovni starostlivosti o dieťa počas pobytu dieťaťa mimo centra. Ak pobyt dieťaťa mimo centra podľa prvej vety má trvať nepretržite dlhšie ako sedem po sebe nasledujúcich dní alebo ak čas medzi jednotlivými pobytmi má byť kratší ako päť po sebe nasledujúcich dní, centrum je povinné o tom informovať súd a orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
§ 54
(1)
Centrum nepretržite skúma plnenie podmienok na osvojenie dieťaťa podľa osobitného predpisu44) a najneskôr v prvý pracovný deň po ich splnení oznámi túto skutočnosť určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
(2)
Vykonávanie pobytového opatrenia súdu v centre sa končí
a)
rozhodnutím súdu o
1.
zrušení ústavnej starostlivosti,
2.
zrušení výchovného opatrenia,
3.
zrušení neodkladného opatrenia,
4.
zverení dieťaťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov,
5.
zverení dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti,
b)
uplynutím obdobia uvedeného v rozhodnutí súdu o nariadení neodkladného opatrenia,
c)
uplynutím obdobia, na ktoré bolo uložené výchovné opatrenie,
d)
nadobudnutím plnoletosti dieťaťa.
(3)
Vykonávanie pobytového opatrenia súdu v centre pre maloletého bez sprievodu sa končí aj zabezpečením
a)
prevzatia maloletého bez sprievodu do starostlivosti jeho rodiča alebo osoby, ktorá sa o neho osobne stará,
b)
bezpečného návratu maloletého bez sprievodu do krajiny jeho pôvodu.
(4)
Dieťa možno po skončení vykonávania pobytového opatrenia súdu v centre odovzdať len rodičovi alebo osobe, ktorá sa o neho osobne stará, ak súd v rozhodnutí neurčil inú osobu.
§ 55
(1)
Ak sa vykonávanie pobytového opatrenia súdu v centre skončí nadobudnutím plnoletosti dieťaťa, centrum na žiadosť mladého dospelého podanú do jedného roka odo dňa skončenia vykonávania tohto opatrenia pokračuje v poskytovaní starostlivosti v profesionálnej náhradnej rodine, v samostatne usporiadanej skupine, v ktorej mu bola poskytovaná starostlivosť do nadobudnutia plnoletosti, alebo v samostatnej skupine pre mladých dospelých; to neplatí, ak nadobudnutím plnoletosti skončilo vykonávanie výchovného opatrenia alebo neodkladného opatrenia a nebol podaný návrh na nariadenie ústavnej starostlivosti.
(2)
Starostlivosť podľa odseku 1 môže byť mladému dospelému poskytovaná do jeho osamostatnenia sa, najdlhšie do 25 rokov veku. Osamostatnenie sa na účely tohto zákona je zabezpečenie si bývania a schopnosť samostatne sa živiť. Centrum s mladým dospelým písomne dohodne podmienky zotrvania mladého dospelého v centre. Súčasťou písomnej dohody je aj plán prípravy na osamostatnenie sa mladého dospelého.
(3)
Mladému dospelému so zdravotným postihnutím, ktorý sa nemôže osamostatniť vzhľadom na svoj zdravotný stav, po skončení výkonu pobytového opatrenia súdu nadobudnutím plnoletosti centrum v spolupráci s obcou, vyšším územným celkom a orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo akreditovaným subjektom zabezpečí jeho prijatie do zariadenia podporovaného bývania alebo iného zariadenia zriadeného podľa osobitného predpisu,41) ak je odkázaný na poskytovanie týchto služieb.
(4)
Centrum môže vytvoriť podmienky na predĺženie pobytu plnoletej fyzickej osoby, ktorej bola v centre poskytovaná starostlivosť podľa odseku 1 do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie. Dĺžka pobytu podľa prvej vety je najviac
24 mesiacov. Sústavná príprava na povolanie sa posudzuje podľa osobitného predpisu.43)
(5)
Centrum s plnoletou fyzickou osobou podľa odseku 4 písomne dohodne podmienky predĺženia pobytu, výšku úhrady za tento pobyt a termín poskytnutia príspevku podľa
§ 68.
(6)
Ak sa vykonávanie výchovného opatrenia alebo neodkladného opatrenia skončí nadobudnutím plnoletosti dieťaťa, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie a nebol podaný návrh na nariadenie ústavnej starostlivosti, môže centrum na základe žiadosti mladého dospelého pokračovať v poskytovaní starostlivosti, najdlhšie do konca školského roka. Centrum s mladým dospelým podľa prvej vety písomne dohodne podmienky predĺženia pobytu.
(7)
Centrum udržiava kontakt s mladým dospelým na základe jeho súhlasu aj po jeho odchode z centra a poskytuje mu potrebné poradenstvo.
§ 56
Vykonávanie špecializovaného programu
(1)
Centrum vykonáva špecializovaný program pre dieťa na základe
a)
dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, podľa § 46 ods. 1 písm. a) prvého bodu,
b)
požiadania dieťaťa podľa § 46 ods. 1 písm. a) druhého bodu,
c)
rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia.
(2)
Na vykonávanie špecializovaného programu podľa
a)
odseku 1 písm. a) sa vzťahuje § 47 a 48, ak odsek 3 neustanovuje inak,
b)
odseku 1 písm. c) sa vzťahuje § 49 ods. 2 až 5 a ods. 7, § 53, § 54 ods. 2 a 4 a § 55 ods. 6 a 7.
(3)
Centrum vykonáva špecializovaný program v skupinách s ustanoveným počtom detí. Centrum môže vykonávať špecializovaný program podľa odseku 1 písm. a) a c) aj v profesionálnej náhradnej rodine; § 51 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a § 52 sa vzťahuje rovnako.
(4)
Ak centrum vykonáva špecializovaný program podľa odseku 1 písm. c), centrum
a)
pripraví s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately plán vykonávania opatrení pobytovou formou pre dieťa v spolupráci s
1.
dieťaťom, ak je to vzhľadom na vek a rozumovú vyspelosť dieťaťa možné,
2.
rodičom dieťaťa, osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ak je to možné,
b)
preukázateľne oboznámi dieťa, jeho rodiča alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, s plánom podľa písmena a) a spôsobom jeho vyhodnocovania.
(5)
Ak centrum, v ktorom sa vykonáva špecializovaný program, plní viac účelov, je povinné vykonávať špecializovaný program v oddelených priestoroch centra.
§ 57
Vykonávanie resocializačného programu
(1)
Centrum vykonáva resocializačný program pre
a)
plnoletú fyzickú osobu na odporúčanie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria a na základe písomnej dohody s touto plnoletou fyzickou osobou,
b)
dieťa po predchádzajúcom poskytnutí zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore detská psychiatria v ústavnom zdravotníckom zariadení v rozsahu najmenej štyroch týždňov na odporúčanie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore detská psychiatria a na základe
1.
písomnej dohody s rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa,
2.
rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia, ktorým súd uložil pobyt v zariadení, ktoré vykonáva resocializačný program,
3.
rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia.
(2)
Splnenie podmienky predchádzajúceho poskytnutia zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore detská psychiatria v ústavnom zdravotníckom zariadení v rozsahu najmenej štyroch týždňov potvrdí v odporúčaní podľa odseku 1 písm. b) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore detská psychiatria.
(3)
Ak sa resocializačný program vykonáva
a)
pre plnoletú fyzickú osobu, odporúčanie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria predloží centru táto plnoletá fyzická osoba,
b)
pre dieťa, odporúčanie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore detská psychiatria predloží centru
1.
rodič dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo
2.
orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak podal návrh na začatie konania o uložení výchovného opatrenia alebo o nariadení neodkladného opatrenia.
(4)
Centrum je povinné
a)
zabezpečiť nadväznosť poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej lekárom so špecializáciou v
1.
špecializačnom odbore psychiatria, ak sa vykonáva resocializačný program podľa odseku 1 písm. a),
2.
špecializačnom odbore detská psychiatria, ak sa vykonáva resocializačný program podľa odseku 1 písm. b),
b)
zabezpečiť lekárske vyšetrenie krvi alebo iného biologického materiálu poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ak má podozrenie na požitie alkoholu alebo iných návykových látok dieťaťom alebo plnoletou fyzickou osobou,
c)
dohodnúť s ošetrujúcim lekárom spôsob zabezpečenia komplexnej zdravotnej starostlivosti, ak je dieťa alebo plnoletá fyzická osoba infikovaná vírusom ľudskej imunodeficiencie alebo má ochorenie spôsobené vírusom ľudskej imunodeficiencie.
(5)
Ak centrum, v ktorom sa vykonáva resocializačný program, plní viac účelov, je povinné vykonávať resocializačný program v oddelenej budove centra. Centrum je povinné zabezpečiť
a)
oddelenie priestorov určených osobitne na spanie pre deti, osobitne na spanie pre mladých dospelých, ktorí začali vykonávať resocializačný program ako dieťa a pokračujú v jeho vykonávaní aj po nadobudnutí plnoletosti, a osobitne na spanie pre ostatné plnoleté fyzické osoby a
b)
umiestnenie priestorov určených na spanie pre deti a mladých dospelých podľa písmena a) v oddelenej budove centra.
(6)
Centrum môže
a)
prijať na vykonávanie resocializačného programu plnoletú fyzickú osobu na základe písomnej dohody aj bez odporúčania orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; takto obsadené miesto sa započítava do celkového počtu miest centra uvedeného v resocializačnom programe,
b)
vytvoriť podmienky aj na pobyt dieťaťa s rodičom, ktorý je plnoletou fyzickou osobou podľa odseku 1 písm. a); takto obsadené miesto sa nezapočítava do celkového počtu miest centra uvedeného v resocializačnom programe.
(7)
Centrum je povinné oboznámiť plnoletú fyzickú osobu alebo dieťa s resocializačným programom centra pri ich prijímaní do centra a je povinné ich preukázateľne poučiť o ich právach a povinnostiach. Ak sa do centra prijíma dieťa, centrum je povinné preukázateľne oboznámiť s resocializačným programom centra a poučiť o právach a povinnostiach aj rodiča dieťaťa alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa.
(8)
Centrum vykonáva resocializačný program najmenej osem mesiacov v skupinách s ustanoveným počtom detí a ustanoveným počtom plnoletých fyzických osôb.
(9)
Centrum poskytuje dieťaťu a plnoletej fyzickej osobe bývanie, stravovanie a obslužné činnosti, a ak centrum vykonáva resocializačný program pre dieťa na základe rozhodnutia súdu,
a)
poskytuje nevyhnutné osobné vybavenie zodpovedajúce potrebám dieťaťa, ak je dieťa prijaté bez osobného vybavenia,
b)
zabezpečuje
1.
zdravotnú starostlivosť,
2.
povinnú školskú dochádzku, ak centrum podľa resocializačného programu vykonáva resocializačný program aj pre deti s neukončenou povinnou školskou dochádzkou,
3.
prípravu na povolanie.
(10)
Na vykonávanie resocializačného programu podľa
a)
odseku 1 písm. a) a písm. b) prvého bodu sa vzťahuje § 47 ods. 1, 2, 7, 9 až 11, § 48 ods. 1 prvá veta a tretia veta, ods. 4 a 5, ak odsek 6 písm. a) a odsek 8 neustanovujú inak,
b)
odseku 1 písm. b) druhého bodu a tretieho bodu sa vzťahuje § 49 ods. 5, § 53 ods. 1 až 6 a § 54 ods. 2 a 4.
(11)
Centrum pripraví individuálny resocializačný plán s dieťaťom a orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a ak je to možné, aj s rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, a preukázateľne oboznámi dieťa, rodiča alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, s individuálnym resocializačným plánom a spôsobom jeho vyhodnocovania.
(12)
Centrum dohodne podmienky vykonávania individuálneho resocializačného plánu v dohode podľa
a)
odseku 1 písm. a) s plnoletou fyzickou osobou pred prijatím plnoletej fyzickej osoby do centra,
b)
odseku 1 písm. b) prvého bodu s rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, pred prijatím dieťaťa do centra.
(13)
Súčasťou dohody podľa odseku 1 písm. a) a písm. b) prvého bodu je najmä
a)
individuálny resocializačný plán,
b)
spôsob informovania rodiča dieťaťa alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa,
c)
podmienky poskytovania osobného vybavenia dieťaťa,
d)
spôsob zabezpečenia zdravotnej starostlivosti, povinnej školskej dochádzky alebo prípravy na povolanie a úhradu zvýšených výdavkov na zdravotnú starostlivosť, povinnú školskú dochádzku alebo prípravu na povolanie, ak sú zabezpečované centrom,
e)
výška vreckového dieťaťa od jeho rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, a spôsob nakladania s týmto vreckovým,
f)
výška a spôsob úhrady za vykonávanie resocializačného programu v centre.
§ 58
Psychická spôsobilosť zamestnanca centra
(1)
Zamestnanec centra, ktorý prichádza do osobného kontaktu s deťmi, musí spĺňať psychickú spôsobilosť. Centrum je na účely podľa prvej vety povinné viesť zoznam pracovných miest, na ktorých zamestnanec centra prichádza do osobného kontaktu s deťmi.
(2)
Psychickú spôsobilosť preukazuje
a)
záujemca o zamestnanie podľa odseku 1 psychologickým posudkom vypracovaným na základe psychologického vyšetrenia nie starším ako jeden rok,
b)
zamestnanec centra psychologickým posudkom vypracovaným na základe psychologického vyšetrenia
1.
v lehotách určených centrom, nie dlhších ako päť rokov od posledného psychologického vyšetrenia,
2.
pri vzniku dôvodnej pochybnosti o tom, či zamestnanec centra spĺňa predpoklad psychickej spôsobilosti,
3.
pri podozrení na týranie alebo sexuálne zneužívanie dieťaťa, pre ktoré centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou.
(3)
Zamestnanec centra preukazuje psychickú spôsobilosť podľa odseku 2 písm. b) druhého bodu a tretieho bodu v lehote určenej riaditeľom centra. Zamestnanec centra, ktorý je riaditeľom centra, ktoré zriadil orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1, preukazuje psychickú spôsobilosť podľa odseku 2 písm. b) druhého bodu a tretieho bodu v lehote určenej generálnym riaditeľom Ústredia práce, sociálnych vecí rodiny (ďalej len „generálny riaditeľ“).
(4)
Psychologické vyšetrenie podľa odseku 2 vykonáva psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia alebo v špecializačnom odbore poradenská psychológia alebo psychológ s ukončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore psychológia a najmenej päťročnou praxou vo výkone psychologickej činnosti podľa osobitného predpisu45) ako
a)
zdravotnícky pracovník,
b)
zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73
ods. 1.
(5)
Psychológ vypracuje na základe psychologického vyšetrenia v ustanovenom predmete a zhodnotenia ustanovených kontraindikácií psychickej spôsobilosti psychologický posudok, ktorý obsahuje meno, priezvisko a kontaktné údaje posudzujúceho psychológa, meno, priezvisko, adresu obvyklého pobytu, dátum narodenia záujemcu o zamestnanie podľa odseku 1 alebo zamestnanca centra a ďalšie ustanovené náležitosti.
(6)
Ak bolo psychologickým vyšetrením zistené, že zamestnanec neplní predpoklad psychickej spôsobilosti, zamestnanec môže požiadať o zopakovanie psychologického vyšetrenia iným psychológom; tento psychologický posudok je pre posúdenie plnenia predpokladu psychickej spôsobilosti rozhodujúci. Centrum je povinné zabezpečiť psychologické vyšetrenie podľa prvej vety.
(7)
Centrum určí spôsob zabezpečenia psychologického vyšetrenia. Náklady priamo spojené s preukazovaním psychickej spôsobilosti uhrádza centrum; psychologické vyšetrenie vykonané zamestnancom podľa odseku 4 písm. b) je bez úhrady.
(8)
Centrum je povinné viesť zoznam vykonaných psychologických vyšetrení zamestnancov centra.
TRETIA HLAVA
VYKONÁVANIE OPATRENÍ AMBULANTNOU FORMOU ALEBO TERÉNNOU FORMOU
§ 59
(1)
Centrum vykonáva opatrenia ambulantnou formou alebo terénnou formou pre
a)
dieťa na
1.
základe písomnej dohody s rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa,
2.
základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o uložení ambulantného výchovného opatrenia, a ak je to účelom ambulantného výchovného opatrenia, tak aj pre rodiča dieťaťa alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa,
3.
základe písomnej dohody s centrom, v ktorom je dieťa umiestnené na účel vykonávania pobytového opatrenia súdu, alebo
4.
požiadanie dieťaťa,
b)
plnoletú fyzickú osobu podľa § 44a,
c)
rodiča alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa,
d)
mladého dospelého po ukončení náhradnej starostlivosti.
(2)
Centrum vykonáva opatrenia ambulantnou formou alebo terénnou formou podľa programu centra
a)
opatreniami podľa § 73 ods. 6,
b)
odbornými metódami určenými plánom sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou,
c)
opatreniami podľa § 75 ods. 2, ak je zriaďovateľom centra obec,
d)
opatreniami podľa § 76, ak je zriaďovateľom centra vyšší územný celok.
(3)
Opatrenia ambulantnou formou alebo terénnou formou podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu a tretieho bodu a písm. b) až d) sa vykonávajú po predchádzajúcom písomnom odporúčaní orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately obsahuje ustanovené náležitosti.
(4)
Centrum oznámi orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately kontaktné údaje zamestnanca, ktorý
a)
koordinuje odborný tím centra, ktorý zhodnotí možnosti centra vykonávať odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v lehote určenej orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
b)
vedie vykonávanie opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou v centre.
(5)
Centrum a orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pripravia plán vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu a tretieho bodu a písm. b) až d) v spolupráci s rodičom dieťaťa, osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, fyzickou osobou podľa § 44a, mladým dospelým podľa odseku 1 písm. d), iným centrom, a ak je to vzhľadom na vek a rozumovú vyspelosť dieťaťa možné, aj s dieťaťom.
(6)
Ak sa orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a centrum nedohodnú na vykonávaní opatrení podľa odseku 3 a na pláne podľa odseku 5, na následný postup sa vzťahuje § 48 ods. 4.
(7)
Centrum dohodne podmienky vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou pre dieťa podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu a tretieho bodu s rodičom dieťaťa, osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo centrom a podmienky vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou pre plnoleté fyzické osoby podľa odseku 1 písm. b) až d) s týmito osobami pred začatím vykonávania týchto opatrení; § 47 ods. 7, 9 až 11 sa vzťahuje rovnako. Súčasťou dohody je aj
a)
plán vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou,
b)
spôsob informovania rodiča dieťaťa alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa.
(8)
Na vykonávanie opatrení podľa odseku 1 písm. a) štvrtého bodu v rozsahu menej ako päť hodín sa nevyžaduje dohoda podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu a tretieho bodu a odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ak centrum prijalo dieťa podľa odseku 1 písm. a) štvrtého bodu, je povinné bezodkladne oznámiť prijatie dieťaťa orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v územnom obvode ktorého sa centrum nachádza.
(9)
Centrum so súhlasom orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately skončí vykonávanie opatrení podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu a písm. b) až d), ak rodič dieťaťa, osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, dieťa alebo plnoletá fyzická osoba nespolupracuje s centrom.
§ 60
(1)
Ak centrum vykonáva ambulantné výchovné opatrenie, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately predloží centru
a)
rozhodnutie o uložení výchovného opatrenia,
b)
informáciu o vykonaných opatreniach podľa tohto zákona orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
c)
rozsah ambulantného výchovného opatrenia vyjadrený v hodinách, ak nie je takýto rozsah určený v rozhodnutí,
d)
kontaktné údaje zamestnanca orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie prípadovú sociálnu prácu s dieťaťom a jeho rodinou.
(2)
Na vykonávanie opatrení podľa § 59 ods. 1 písm. a) druhého bodu sa nevyžaduje súhlas rodiča dieťaťa, osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo centra, v ktorom je dieťa umiestnené na účel vykonávania pobytového opatrenia súdu a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
(3)
Centrum je povinné ambulantné výchovné opatrenia vykonať. Centrum, ktoré vykonáva ambulantné výchovné opatrenie, a orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately postupujú podľa § 12 ods. 3 a 4, § 13 ods. 1 a § 14 ods. 1 a 2.
ŠTVRTÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 61
Úhrada za vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately v centre
(1)
Úhrada za vykonávanie opatrení pobytovou formou sa určuje pre
a)
dieťa, ktoré je umiestnené v centre na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo na základe písomnej dohody s rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ak odsek 5 neustanovuje inak,
b)
plnoletú fyzickú osobu,
1.
ktorou je mladý dospelý po ukončení pobytového opatrenia súdu nadobudnutím plnoletosti, ak odsek 5 neustanovuje inak,
2.
ktorá je prijatá do centra s dieťaťom podľa § 47 ods. 5,
3.
pre ktorú sa vykonávajú odborné metódy práce podľa § 46 ods. 11 a 12,
4.
pre ktorú sa vykonáva resocializačný program,
c)
tehotnú ženu a túto ženu po pôrode a jej dieťa podľa § 46 ods. 8.
(2)
Centrum môže dohodnúť
a)
úhradu výdavkov na ošatenie a obuv, zvýšených výdavkov na zdravotnú starostlivosť, povinnú školskú dochádzku alebo prípravu na povolanie, ak na základe rozhodnutia súdu bola dieťaťu uložená povinnosť zúčastniť sa na resocializačnom programe; tieto výdavky sa nezahŕňajú do preukázateľných skutočných výdavkov podľa § 89a,
b)
úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa podľa § 57 ods. 6 písm. b),
c)
úhradu za materiálno-technické výdavky spojené s prípravou na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti; tieto výdavky sa nezahŕňajú do preukázateľných skutočných výdavkov podľa § 89a.
(3)
Úhrada za vykonávanie opatrení pobytovou formou pre dieťa, ktoré je umiestnené v centre na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, a pre mladého dospelého podľa odseku 1 písm. b) prvého bodu je vo výške 30 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa na mesiac.
(4)
Úhrada podľa odseku 3 sa hradí z výživného, zo sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku. Ak dieťa poberá sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok po jednom zomretom rodičovi a druhý rodič je povinný poukazovať výživné, úhrada sa hradí z výživného.
(5)
Ak obojstranne osirotenému dieťaťu alebo mladému dospelému nevznikne nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok ani po jednom rodičovi, úhrada sa neurčuje; to neplatí, ak mladý dospelý
a)
je poberateľom invalidného dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, vdovského dôchodku alebo vdoveckého dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku,
b)
je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi alebo osobitného príspevku,45a) alebo
c)
má nárok na príjem zo závislej činnosti alebo príjem z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu.45b)
(6)
Rodič dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, hradí úhradu za vykonávanie opatrení pobytovou formou pre dieťa, ktoré je umiestnené v centre na základe písomnej dohody s rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, vo výške jednej tridsatiny sumy prídavku na dieťa43) za každý deň pobytu dieťaťa v centre.
(7)
Plnoletá fyzická osoba podľa odseku 1 písm. b) druhého bodu hradí úhradu za poskytnuté bývanie vo výške jednej tridsatiny 20 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu45c) za každý deň pobytu v centre. Ak súčasťou vykonávania opatrení pobytovou formou je aj poskytovanie stravy, centrum môže určiť úhradu za stravu, a to najviac vo výške ustanovenej dennej stravnej jednotky na mladého dospelého na každý deň pobytu.
(8)
Plnoletá fyzická osoba podľa odseku 1 písm. b) tretieho bodu a písm. c) hradí úhradu za stravu, ak súčasťou vykonávaných opatrení pobytovou formou je aj poskytovanie stravy, a to najviac vo výške ustanovenej dennej stravnej jednotky na mladého dospelého na každý deň pobytu.
(9)
Plnoletá fyzická osoba podľa odseku 1 písm. b) štvrtého bodu hradí úhradu za vykonávanie opatrení pobytovou formou vo výške dávky v hmotnej núdzi na jednotlivca45d) za mesiac. Plnoletá fyzická osoba podľa § 57 ods. 6 písm. a) hradí úhradu vo výške dohodnutej s centrom.
§ 62
Riaditeľ centra
(1)
Centrum, ktoré zriadil orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1, riadi riaditeľ centra. Riaditeľa centra vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ.
(2)
Predpokladom na výkon funkcie riaditeľa centra okrem predpokladu ustanoveného osobitným predpisom45e) je
a)
bezúhonnosť,
b)
psychická spôsobilosti podľa § 58,
c)
získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.
(3)
Za bezúhonného na účely výkonu funkcie riaditeľa centra sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin proti rodine a mládeži spáchaný z nedbanlivosti; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(4)
Generálny riaditeľ odvolá riaditeľa centra, ak
a)
prestal spĺňať predpoklad podľa odseku 2,
b)
závažne porušil pracovnú disciplínu,
c)
nevytvoril podmienky na uplatňovanie § 7 ods. 3 pri vykonávaní opatrení podľa tohto zákona v centre, ktoré riadi.
(5)
Generálny riaditeľ môže odvolať riaditeľa centra
a)
ak mu jeho zdravotný stav počas najmenej šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch nedovoľuje riadne vykonávať túto funkciu,
b)
ak neuspokojivo plní úlohy vyplývajúce z jeho funkcie napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu na odstránenie nedostatkov alebo ak opakovane porušil pracovnú disciplínu menej závažným spôsobom,
c)
pre opakované nedostatky vo vykonávaní opatrení podľa tohto zákona v centre, ktoré riadi.
§ 63
Ošetrovateľská starostlivosť v centre
Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v centre, podmienky jej poskytovania, rozsah a podmienky úhrady ošetrovateľskej starostlivosti centru a uzatváranie zmlúv o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v centre upravujú osobitné predpisy.45f)
PIATA ČASŤ
OPATRENIA SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY FINANČNÉHO CHARAKTERU
§ 64
Príspevky na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa
(1)
Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, pre ktoré je vykonávané pobytové opatrenie súdu podľa § 49 ods. 1 a § 56 ods. 1 písm. c), a na podporu úpravy ich rodinných pomerov
a)
obec môže poskytovať príspevok na dopravu,
b)
centrum poskytuje príspevok na stravu.
(2)
Rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, môže obec, ktorej je obyvateľom,46) poskytovať príspevok na dopravu do centra, v ktorom je dieťa umiestnené. Ak obec poskytuje príspevok na dopravu, podmienky poskytovania tohto príspevku, jeho formu a podrobnosti jeho poskytovania ustanoví obec vo všeobecne záväznom nariadení. Centrum je povinné poskytnúť obci informácie o účelnosti poskytnutého príspevku na dopravu, ak o to obec požiada.
(3)
Dieťaťu, ktoré sa zdržiava so súhlasom centra mimo centra z dôvodu návštevy rodiča, osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo fyzickej osoby podľa § 53 ods. 6, centrum poskytuje príspevok na stravu vo výške časti dennej stravnej jednotky ustanovenej pre dieťa, zodpovedajúcej obdobiu, počas ktorého sa dieťa zdržiava mimo centra.
(4)
Centrum poskytne príspevok na stravu, ak vykonáva pobytové opatrenie súdu podľa § 49 ods. 1 a § 56 ods. 1 písm. c) a dieťa je umiestnené počas pobytu fyzickej osoby podľa § 46 ods. 11 s touto fyzickou osobou.
(5)
Ak centrum zistí, že poskytnutý príspevok na stravu nebol použitý na určený účel, môže rozhodnúť, že ďalší príspevok neposkytne.
Príspevky na zabezpečenie účelu pobytového opatrenia súdu
a príspevky pre mladého dospelého
§ 65
Centrum poskytuje
a)
vreckové a vecné dary
1.
dieťaťu, pre ktoré je vykonávané pobytové opatrenie súdu podľa § 49 ods. 1 a § 56 ods. 1 písm. c),
2.
mladému dospelému, pre ktorého sú vykonávané opatrenia podľa § 55, ak sa pripravuje na povolanie,
b)
príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého, pre ktorého sa vykonávali opatrenia podľa § 55 ods. 1.
§ 66
(1)
Na účel usmerňovania sociálneho vývinu dieťaťa a mladého dospelého sa dieťaťu a mladému dospelému podľa § 65 písm. a) poskytuje vreckové mesačne v ustanovenej výške, najviac vo výške 50 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.
(2)
O spôsobe využitia vreckového rozhoduje dieťa; dieťaťu sa poskytuje potrebná pomoc zohľadňujúca jeho vek a rozumovú vyspelosť.
(3)
Ak je to vhodné alebo účelné, vreckové možno poskytnúť dieťaťu vo viacerých splátkach v mesiaci alebo so súhlasom dieťaťa možno vreckové alebo jeho časť uschovať na určitý čas.
(4)
Z dôvodov hodných osobitného zreteľa, najmä z dôvodu výchovného pôsobenia, možno dieťaťu poskytnúť vreckové aj v sume nižšej, ako je ustanovená suma vreckového. Rozdiel medzi poskytnutým vreckovým a vreckovým, ktoré sa malo dieťaťu v mesiaci poskytnúť, sa poskytne v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom sa vreckové poskytlo v nižšej sume, alebo sa suma zodpovedajúca tomuto rozdielu uloží na osobný účet dieťaťa.
(5)
Suma vreckového ustanovená na mesiac sa znižuje o pomernú sumu vreckového pripadajúcu na počet dní, počas ktorých sa dieťa zdržiavalo bez súhlasu mimo centra.
(6)
Pri poskytnutí vreckového podľa odsekov 3 a 4 je centrum povinné dieťaťu primeraným spôsobom vysvetliť dôvod, pre ktorý sa vreckové poskytne vo viacerých splátkach alebo v nižšej sume, a je povinné umožniť dieťaťu s ohľadom na jeho vek a rozumovú vyspelosť vyjadriť svoj názor na takéto poskytovanie vreckového.
(7)
Centrum zhodnotí, či sa poskytnutím vreckového podľa odsekov 3 a 4 dosiahol účel, a s týmto hodnotením oboznámi dieťa.
(8)
Z vreckového možno tvoriť úspory so súhlasom dieťaťa získaným spôsobom primeraným veku a rozumovej vyspelosti dieťaťa.
§ 67
Dieťaťu a mladému dospelému podľa § 65 písm. a) sa pri dôležitých udalostiach v ich živote, ktorými sú najmä deň ich narodenín a menín, významné náboženské udalosti v živote dieťaťa a mladého dospelého, dosiahnutie školských úspechov, športových úspechov a iných úspechov v ostatných oblastiach spoločenského života, poskytujú vecné dary v kalendárnom roku najmenej vo výške 25 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.
§ 68
(1)
Mladému dospelému podľa § 65 písm. b) sa poskytuje jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého, a to na zabezpečenie bývania, vecí súvisiacich s bývaním a prípravy na povolanie mladého dospelého. Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého sa poskytuje pri odchode z centra, ak v dohode podľa § 55 ods. 5 nie je dohodnuté inak. Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého sa poskytuje iba raz.
(2)
Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého poskytuje centrum
a)
peňažnou formou,
b)
vecnou formou alebo
c)
kombinovanou formou.
(3)
Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého sa poskytuje v ustanovenej výške, najviac vo výške 15-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, a vyplatí sa mladému dospelému najneskôr v deň jeho odchodu z centra.
(4)
Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého sa neposkytuje, ak sa v čase skončenia vykonávania pobytového opatrenia súdu nadobudnutím plnoletosti mladý dospelý zdržiava bez súhlasu centra mimo centra, je vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby.
§ 69
(1)
Obec poskytne mladému dospelému, ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku podľa § 68, príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 30 % príspevku podľa § 68 ods. 3, ak
a)
o príspevok požiada do 30 dní po skončení vykonávania opatrení podľa § 55 ods. 1 a
b)
mal trvalý pobyt na území obce v čase jeho umiestnenia do centra.
(2)
Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého poskytuje obec
a)
peňažnou formou,
b)
vecnou formou alebo
c)
kombinovanou formou.
(3)
Obec môže rozhodnúť, že príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého bude poskytnutý vo viacerých splátkach; plná výška príspevku musí byť poskytnutá najneskôr do šiestich mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia.
§ 70
Resocializačný príspevok
(1)
Na uľahčenie resocializácie mladistvých3) a plnoletých fyzických osôb po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby, po skončení ochrannej výchovy alebo ochranného ústavného liečenia, najmä na účel vybavenia osobných dokladov a zabezpečenia nevyhnutných vecí osobnej potreby, možno poskytnúť resocializačný príspevok.
(2)
Resocializačný príspevok sa poskytuje
a)
občanovi Slovenskej republiky alebo cudzincovi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu2) po jeho prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, po prepustení z výkonu väzby, po skončení ochrannej výchovy alebo ochranného ústavného liečenia, ak ich vykonával na území Slovenskej republiky,
b)
občanovi Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ak výkon trestu odňatia slobody, výkon väzby, ochrannú výchovu alebo ochranné ústavné liečenie vykonával preukázateľne mimo územia Slovenskej republiky, a to po jeho návrate na územie Slovenskej republiky.
(3)
Resocializačný príspevok sa poskytne, ak výkon trestu odňatia slobody, výkon väzby, ochranná výchova alebo ochranné ústavné liečenie trvalo viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní a občan Slovenskej republiky alebo cudzinec podľa odseku 2 sa uchádza o pomoc orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v mieste obvyklého pobytu pri začlenení sa do života do ôsmich pracovných dní odo dňa prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby, skončenia ochrannej výchovy alebo ochranného ústavného liečenia.
(4)
Resocializačný príspevok sa poskytuje najviac vo výške 40 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Celková suma resocializačných príspevkov poskytnutých tomu istému občanovi Slovenskej republiky alebo cudzincovi podľa odseku 2 v kalendárnom roku nesmie presiahnuť výšku ustanovenú v prvej vete.
(5)
Resocializačný príspevok sa poskytuje
a)
peňažnou formou,
b)
vecnou formou alebo
c)
kombinovanou formou.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 40 až 46 znejú:
„40) § 37 ods. 2 písm. d) zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 175/2005 Z. z.
41) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
42) § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
43) Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
44) § 101 a 102 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 175/2015 Z. z.
45) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov v znení zákona č. 578/2004 Z. z.
45a) Zákon č. 417/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
45b) § 5 a 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
45c) § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
45d) § 10 ods. 2 písm. a) zákona č. 417/2013 Z. z.
45e) Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
45f) § 7 ods. 8 a § 10a zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 3 ods. 15 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
§ 31 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 7a a 8 ods. 10 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
46) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“.
35.
Poznámky pod čiarou k odkazom 38b, 42a, 43a, 44a, 44b, 44ba, 44c a 47 sa vypúšťajú.
36.
V § 71 ods. 1 písm. a) prvý bod znie:
„1.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),“.
37.
V § 72 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až h) sa označujú ako písmená a) až g).
38.
V § 73 ods. 1 písmená b) až d) znejú:
„b)
vypracúva koncepciu zabezpečovania vykonávania opatrení podľa tohto zákona v zariadeniach,
c)
zriaďuje centrum, kontroluje a metodicky ho usmerňuje a schvaľuje jeho vnútornú organizačnú štruktúru a kontroluje a metodicky usmerňuje centrum, ktoré vykonáva opatrenia podľa tohto zákona na základe udelenej akreditácie,
d)
určuje
1.
priority a spôsob ich organizačného zabezpečenia podľa § 89 ods. 1 písm. a) a b) a schvaľuje priority a spôsob ich organizačného zabezpečenia podľa § 89 ods. 1
písm. c),
2.
účel, formu a rozsah opatrení podľa tohto zákona vykonávaných v centrách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,“.
39.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:
„49) Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
40.
V § 73 ods. 1 písm. g) sa slová „§ 89 ods. 3 na miesto v detských domovoch a v detských domovoch pre maloletých bez sprievodu“ nahrádzajú slovami „§ 89a ods. 2“.
41.
V § 73 ods. 1 písm. h) sa slová „kurately, detský domov a detský domov pre maloletých bez sprievodu“ nahrádzajú slovami „kurately a zariadenie“.
42.
V § 73 ods. 1 písm. o) sa na konci pripájajú tieto slová: „realizuje projekty na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na deťoch na celoslovenskej úrovni a poskytuje vyššiemu územnému celku súčinnosť na účely výkonu jeho pôsobnosti podľa § 76 písm. a) a b),“.
43.
V § 73 ods. 1 písmeno v) znie:
„v)
plní úlohy na zabezpečenie vykonávania opatrení podľa tohto zákona, a to
1.
plní úlohy podľa § 89 ods. 3,
2.
uzatvára zmluvu o poskytnutí finančného príspevku podľa § 89a, 89b a § 89d ods. 1 a kontroluje dodržiavanie zmluvných podmienok,
3.
poskytuje finančný príspevok podľa § 89a, 89b a § 89d ods. 1,
4.
zabezpečuje v súlade s prioritami podľa § 89 dostupnosť vykonávania opatrení pre deti a plnoleté fyzické osoby pobytovou formou na základe dohody, ambulantnou formou a terénnou formou v centre,
5.
vedie zoznam centier a zverejňuje ho na svojom webovom sídle,
6.
aktualizuje a zabezpečuje dostupnosť informácií na účely zabezpečenia sústavnej ochrany dieťaťa podľa § 26,“.
44.
V § 73 ods. 2 písm. b) piatom bode sa za slovo „opatrovníka“ vkladá slovo „dieťaťa“.
45.
V § 73 ods. 2 písm. b) siedmom bode sa vypúšťajú slová „a prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti a na informačné poradenstvo podľa § 56 ods. 8“.
46.
V § 73 ods. 2 písm. b) ôsmom bode sa slová „ods. 10 a 11“ nahrádzajú slovami „ods. 12 a 13“.
47.
V § 73 ods. 2 písm. e) druhý bod znie:
„2.
ktorý poskytuje sociálne poradenstvo alebo zabezpečí poskytovanie sociálneho poradenstva mladému dospelému po ukončení náhradnej starostlivosti,“.
48.
V § 73 ods. 2 písm. e) treťom bode sa slovo „pohlavne“ nahrádza slovom „sexuálne“ a slovo „pohlavného“ sa nahrádza slovom „sexuálneho“.
49.
V § 73 ods. 2 písm. e) deviaty bod a desiaty bod znejú:
„9.
ktorý zhodnocuje situáciu dieťaťa a rodiny, posudzuje možnosti rodičov, ďalších príbuzných a iných blízkych osôb dieťaťa riešiť situáciu dieťaťa a rodiny na účely určenia miery ohrozenia dieťaťa a určuje mieru ohrozenia dieťaťa,
10.
ktorý plní úlohy podľa § 89 ods. 4,“.
50.
V § 73 ods. 2 písm. e) šestnásty bod znie:
„16.
ktorý uzatvára zmluvu o poskytnutí finančného príspevku podľa § 89d ods. 4, kontroluje dodržiavanie zmluvných podmienok a poskytuje finančný príspevok podľa § 89d ods. 4,“.
51.
V § 73 ods. 2 písm. e) devätnásty bod znie:
„19.
ktorý poskytuje súčinnosť určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zabezpečení náležitostí podľa § 44 ods. 11,“.
52.
V § 73 ods. 2 písm. e) dvadsiatom bode a § 73 ods. 3 písm. i) sa slová „orgánu určenému na vykonávanie medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie“ nahrádzajú slovami „Centru pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže“.
53.
V § 73 ods. 2 písm. h) a ods. 3 písm. k) a § 79 ods. 1 písm. k) sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.
54.
V § 73 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
rozhoduje vo veci
1.
zapísania do zoznamu podľa § 39 a 39a,
2.
vyradenia zo zoznamu podľa § 39 a 39a,“.
55.
V § 73 ods. 3 písm. j) sa slová „finančné prostriedky podľa § 89“ nahrádzajú slovami „finančný príspevok podľa § 89d ods. 4“.
56.
V § 73 ods. 3 písmená l) a m) znejú:
„l)
plní úlohy podľa § 89 ods. 4,
m)
vedie zoznam podľa § 39 a 39a,“.
57.
§ 73 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa odseku 2 môže zabezpečiť ambulantnou formou alebo terénnou formou v centre
a)
vykonávanie opatrení na zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny, posúdenie možností rodičov, ďalších príbuzných a iných blízkych osôb dieťaťa riešiť situáciu dieťaťa a rodiny na účely určenia miery ohrozenia dieťaťa, ak opatreniami vykonávanými vo vlastnej pôsobnosti nebolo možné jednoznačne určiť mieru ohrozenia dieťaťa,
b)
vykonávanie opatrení podľa § 11 ods. 2 a 3 na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin dieťaťa,
c)
vykonávanie ambulantných výchovných opatrení,
d)
vykonávanie opatrení podľa § 44a ods. 1,
e)
poskytovanie sociálneho poradenstva mladému dospelému po ukončení náhradnej starostlivosti.“.
58.
Doterajší text § 74 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
a)
rozhoduje vo veci
1.
zapísania fyzickej osoby, ktorá má záujem o sprostredkovanie medzištátneho osvojenia, do zoznamu žiadateľov o osvojenie dieťaťa, ktoré nemá na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt,
2.
vyradenia žiadateľa zo zoznamu podľa prvého bodu,
b)
vedie zoznam žiadateľov o osvojenie dieťaťa, ktoré nemá na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.“.
59.
V § 75 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
spolupracuje s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a so zariadením pri vykonávaní odbornej metódy podľa § 11 ods. 3 písm. b) piateho bodu,“.
60.
V § 75 ods. 1 písm. c) treťom bode sa vypúšťajú slová „finančnou podporou podľa § 64 a 65“.
61.
V § 75 ods. 1 písm. d) štvrtý bod znie:
„4.
finančný príspevok podľa § 69,“.
62.
V § 75 ods. 1 písmeno h) znie:
„h)
môže zriadiť centrum, kontroluje a metodicky usmerňuje ňou zriadené centrum; zriadenie centra oznamuje orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73
ods. 1,“.
63.
V § 75 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
„l)
kontroluje úroveň vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately u subjektov, ktorým poskytuje finančný príspevok,“.
Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno m).
64.
V § 75 ods. 2 sa slová „až l)“ nahrádzajú slovami „až m)“ a za slová „aj prostredníctvom“ sa vkladajú slová „centra podľa odseku 1 písm. h),“.
65.
V § 76 písm. b) sa za slovo „vypracúva“ vkladajú slová „na účely utvárania podmienok podľa písmena c)“.
66.
V § 76 písm. c) piatom bode sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 12“.
67.
V § 76 písm. c) šiestom bode sa vypúšťajú slová „resocializačných programov a“ a slová „prepustení zo zariadenia na resocializáciu drogovo závislých“ sa nahrádzajú slovami „ukončení resocializačného programu“.
68.
V § 76 písmeno e) znie:
„e)
môže zriadiť centrum, kontroluje a metodicky usmerňuje ním zriadené centrum; zriadenie centra oznamuje orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73
ods. 1,“.
69.
V § 76 písm. f) prvom bode sa za slovo „subjektu,“ vkladajú slová „ktorý nie je centrom,“.
70.
V § 76 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
kontroluje úroveň vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately u subjektov, ktorým poskytuje finančný príspevok,“.
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).
71.
V § 77 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na vykonávanie opatrení podľa § 73 ods. 2 písm. b) desiateho bodu a písm. c) druhého bodu možno udeliť akreditáciu, len ak sú tieto opatrenia vykonávané s iným opatrením podľa tohto zákona.“.
72.
V § 77 odsek 2 znie:
„(2)
Akreditáciu nemožno udeliť na vykonávanie
a)
opatrení podľa § 44a ods. 2, § 72, § 73 ods. 1, ods. 2 písm. a), písm. b) prvého bodu až šiesteho bodu a deviateho bodu, písm. c) prvého bodu, písm. d), písm. e) prvého bodu, tretieho bodu, štvrtého bodu, šiesteho bodu až ôsmeho bodu, desiateho bodu až dvadsiateho bodu, písm. g) až i), ods. 3 písm. a) až c), písm. e) a f) a písm. h) až o) a § 74,
b)
mediácie, programu supervízie a právneho poradenstva.“.
73.
V § 79 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
písomne zadokumentované metódy práce, ak žiadateľ nežiada o akreditáciu na vykonávanie opatrení podľa tohto zákona v zariadení, alebo program centra, špecializovaný program centra alebo resocializačný program centra,“.
74.
V § 79 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Podmienka zamestnávania zodpovedného zástupcu v pracovnom pomere sa preukazuje písomnou pracovnou zmluvou, ktorá obsahuje záväzok výkonu zodpovedného zástupcu a opis práv a povinností zodpovedného zástupcu.“.
75.
V § 79 ods. 5 písmená a) a b) znejú:
„a)
absolvovanie príslušného vysokoškolského štúdia druhého stupňa podľa povahy vykonávaného opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately najmä v spoločenských a behaviorálnych vedách, pedagogických vedách, právnych vedách, lekárskych vedách a nelekárskych zdravotníckych vedách a najmenej päťročná prax vykonávaná v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času v oblasti zodpovedajúcej vykonávanému opatreniu, metóde, technike a postupu, ak ide o odbornú spôsobilosť podľa odseku 1 písm. b) a odseku 2 písm. b),
b)
absolvovanie príslušného vysokoškolského štúdia podľa povahy vykonávaného opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately najmä v spoločenských a behaviorálnych vedách, pedagogických vedách, právnych vedách, lekárskych vedách a nelekárskych zdravotníckych vedách alebo príslušného stredoškolského štúdia podľa povahy vykonávaného opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a najmenej trojročná prax vykonávaná v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času v oblasti zodpovedajúcej vykonávanému opatreniu, metóde, technike a postupu, ak ide o odbornú spôsobilosť podľa odseku 1 písm. c),“.
76.
V § 83 odsek 5 znie:
„(5)
Akreditovaný subjekt je povinný
a)
zabezpečovať ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu,38)
b)
vykonávať opatrenia podľa tohto zákona, na ktoré mu bola udelená akreditácia, a dodržiavať podmienky, za ktorých mu bola udelená akreditácia,
c)
spolupracovať s akreditačnou komisiou, najmä podávať vysvetlenia k okolnostiam o vykonávaní opatrení podľa tohto zákona, a zabezpečiť účasť zodpovedného zástupcu alebo iného zamestnanca na rokovaní akreditačnej komisie na jej dožiadanie,
d)
predložiť na požiadanie akreditačnej komisie zoznam pracovných miest, na ktorých zamestnanec centra prichádza do osobného kontaktu s deťmi podľa § 58 ods. 1,
e)
preukázať na požiadanie akreditačnej komisie plnenie predpokladu psychickej spôsobilosti zamestnanca, ktorý prichádza do osobného kontaktu s deťmi,
f)
vytvoriť podmienky na vykonávanie oprávnení podľa § 93b ods. 1,
g)
predložiť akreditačnej komisii do 15. februára zhodnotenie programu supervízie za predchádzajúci kalendárny rok,
h)
písomne oznámiť ministerstvu všetky zmeny rozhodujúcich skutočností, najmä zmeny podmienok podľa § 79, do ôsmich dní od ich zmeny,
i)
uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú iným osobám v súvislosti s vykonávaním opatrení podľa tohto zákona, na ktoré bola udelená akreditácia.“.
77.
V § 83 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Akreditačná komisia na základe písomného oznámenia podľa odseku 5 písm. h) posúdi, či akreditovaný subjekt naďalej spĺňa podmienky udelenia akreditácie. Ak akreditačná komisia po posúdení podľa prvej vety zistí, že akreditovaný subjekt nespĺňa podmienky na udelenie akreditácie ustanovené týmto zákonom, ministerstvo vyzve akreditovaný subjekt, aby v určenej lehote odstránil zistené nedostatky.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
78.
V § 85 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
akreditovaný subjekt nesplnil povinnosť podľa § 83 ods. 5 písm. c) až e), g) a h).“.
79.
V § 85 ods. 3 sa slová „písm. a), d) a e)“ nahrádzajú slovami „písm. a) a d)“.
80.
V § 87 ods. 3 sa nad slovom „osobami“ odkaz „45)“ nahrádza odkazom „46)“.
81.
V § 88 ods. 1 sa za slovo „subjektu,“ vkladajú slová „ktorý nie je centrom,“.
82.
V § 88 ods. 3 sa za slovo „subjektu“ vkladá čiarka a slová „ktorý nie je centrom,“.
83.
§ 88 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Vyšší územný celok a obec kontrolujú hospodárenie s poskytnutým finančným príspevkom a dodržiavanie ďalších zmluvných podmienok poskytnutia finančného príspevku.“.
84.
§ 89 vrátane nadpisu znie:
㤠89
Priority v oblasti zabezpečenia vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
(1)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 najneskôr do 31. mája na nasledujúci kalendárny rok
a)
určí priority a spôsob ich organizačného zabezpečenia v oblasti vykonávania opatrení pobytovou formou v centrách vrátane počtu a špecifikácie miest na vykonávanie
1.
pobytového opatrenia súdu podľa § 49 ods. 1, § 56 ods. 1 písm. c) a § 57 ods. 1 písm. b) druhého bodu a tretieho bodu,
2.
opatrenia pobytovou formou podľa § 47, § 56 ods. 1 písm. a) a b) a § 57 ods. 1 písm. a) a písm. b) prvého bodu (ďalej len „pobytové opatrenie na základe dohody“),
b)
určí priority a spôsob ich organizačného zabezpečenia v oblasti vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou v centrách pre orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
c)
schváli priority a spôsob ich organizačného zabezpečenia v oblasti vykonávania opatrení podľa § 73 ods. 4 a 5 orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a určeným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; v rámci týchto priorít môže určiť opatrenia, metódy, techniky a postupy, ktorých vykonávanie pre tieto orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zabezpečí podľa § 73 ods. 1 písm. f).
(2)
Celkový počet miest na vykonávanie opatrení pobytovou formou v centrách podľa
odseku 1 písm. a) sa určí ustanoveným spôsobom.
(3)
Na účely určenia priorít podľa odseku 1 orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1
a)
priebežne sleduje a vypracúva prehľad o stave miest v centrách určených na vykonávanie pobytového opatrenia súdu a pobytového opatrenia na základe dohody v územných obvodoch určených orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
b)
vypracuje v spolupráci s orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v územných obvodoch určených orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prehľad regionálnych potrieb v oblasti vykonávania pobytového opatrenia súdu a v oblasti vykonávania pobytového opatrenia na základe dohody v územných obvodoch určených orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately najneskôr do 30. apríla na nasledujúci kalendárny rok,
c)
vypracuje a zverejní na základe určených priorít podľa odseku 1 písm. a) a b) do 30. júna na nasledujúci kalendárny rok
1.
plán zabezpečenia vykonávania pobytového opatrenia súdu, ktorého súčasťou je spôsob organizačného zabezpečenia potrebného počtu miest na zabezpečenie vykonávania pobytového opatrenia súdu vrátane počtu miest, špecifikácie miest a špecifikácie požiadaviek, ktoré treba zabezpečiť v centrách, ktoré vykonávajú opatrenia na základe udelenej akreditácie, pre územné obvody orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
2.
plán zabezpečenia vykonávania pobytového opatrenia na základe dohody vrátane počtu miest, špecifikácie miest a špecifikácie požiadaviek, ktoré treba zabezpečiť v centrách, ktoré vykonávajú opatrenia na základe udelenej akreditácie, pre územné obvody orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
3.
plán zabezpečenia vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou v centrách vrátane špecifikácie požiadaviek a počtu hodín podľa jednotlivých druhov opatrení podľa § 73 ods. 6, ktoré treba zabezpečiť v centrách, ktoré vykonávajú opatrenia na základe udelenej akreditácie, pre územné obvody orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
d)
vypracuje a zverejní do 31. októbra na nasledujúci kalendárny rok
1.
spôsob realizácie plánov podľa písmena c) prvého bodu a druhého bodu,
2.
spôsob zabezpečenia vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou v centrách a určí pre orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately centrá, v ktorých zabezpečia vykonávanie opatrení podľa § 73 ods. 6 podľa druhu opatrenia vrátane druhu opatrenia a počtu hodín na zabezpečenie opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou v centrách, ktoré vykonávajú opatrenia na základe udelenej akreditácie,
e)
mení priority podľa odseku 1 písm. b) a spôsob zabezpečenia vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou v centrách podľa písmena d) druhého bodu a zverejňuje aktualizovaný spôsob zabezpečenia vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou v centrách.
(4)
Na účely priorít podľa odseku 1 orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 2 a 3
a)
priebežne sleduje a vypracúva prehľad o potrebe vykonávania opatrení podľa § 73 ods. 4
až 6 na účely určenia priorít na nasledujúci kalendárny rok,
b)
vypracuje návrh priorít v oblasti vykonávania opatrení uvedených v odseku 1 a návrh ich zabezpečenia za svoj územný obvod na nasledujúci kalendárny rok a predloží ich orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 najneskôr do 30. apríla; súčasťou návrhu priorít je aj predpokladaný rozsah hodín vykonávania opatrení podľa § 73 ods. 6,
c)
predkladá orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 návrh na zmenu priorít podľa odseku 1 písm. b) a c),
d)
na základe schválených priorít podľa odseku 1 písm. c) vypracuje a zverejní plán vykonávania opatrení podľa § 73 ods. 4 a 5, ktorého súčasťou sú aj podmienky a spôsob organizačného zabezpečenia vykonávania týchto opatrení akreditovanými subjektmi a inými osobami najneskôr do 30. júna na nasledujúci kalendárny rok.
(5)
Centrum, ktoré vykonáva opatrenia na základe udelenej akreditácie, oznámi orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately do 30. septembra tieto skutočnosti:
a)
účel, na ktorý bolo centrum zriadené, formu vykonávaných opatrení; ak centrum oznámi vyšší počet miest ako v predchádzajúcom kalendárnom roku, k oznámeniu doloží kópiu rozhodnutia o zmene akreditácie,
b)
ak vykonáva pobytové opatrenie súdu,
1.
druh súdneho rozhodnutia podľa programu centra,
2.
počet miest určených na vykonávanie pobytového opatrenia súdu, pobyt mladých dospelých podľa § 55 na nasledujúci kalendárny rok,
3.
spôsob organizácie centra vrátane rozpisu organizačnej štruktúry a možnosti prijať dieťa aj na základe dohody podľa § 51 ods. 3,
4.
udelenie akreditácie na prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti a jej vykonávanie,
c)
ak vykonáva pobytové opatrenie na základe dohody,
1.
počet miest na vykonávanie pobytového opatrenia na základe dohody pre dieťa, vrátane počtu miest vyčlenených na účely vykonávania opatrení podľa § 47 ods. 5, ak centrum takýmito miestami disponuje; to neplatí, ak centrum vykonáva resocializačný program,
2.
počet miest určených na vykonávanie resocializačného programu pre dieťa a pre plnoleté fyzické osoby, ak centrum vykonáva resocializačný program,
3.
spôsob organizácie centra vrátane rozpisu organizačnej štruktúry,
d)
ak vykonáva opatrenia ambulantnou formou alebo terénnou formou,
1.
podrobnú ponuku opatrení podľa § 73 ods. 6, vrátane počtu hodín podľa jednotlivých druhov opatrení, zodpovedajúcu programu centra a personálnemu zabezpečeniu centra,
2.
dostupnosť centra na vykonávanie opatrení,
e)
rozpis predpokladaného financovania vykonávania opatrení podľa písmen b) až d), ak budú financované z viacerých zdrojov.
(6)
Ak je orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 oznámený vyšší celkový počet miest v centrách, ktoré vykonávajú opatrenia na základe udelenej akreditácie, ako je uvedený plánovaný počet miest podľa odseku 3 písm. c) prvého bodu a druhého bodu, alebo vyšší počet hodín na vykonávanie opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou v centrách, ktoré vykonávajú opatrenia na základe udelenej akreditácie, ako je uvedený plánovaný počet hodín podľa odseku 3 písm. c) tretieho bodu, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 zabezpečí potrebný počet miest alebo potrebný počet hodín v centre, ktorého ponuka zodpovedá požiadavkám určeným v prioritách a v pláne zabezpečenia vykonávania opatrení v centrách podľa odseku 3 písm. c); na vykonávanie opatrení v centre sa nevzťahuje osobitný predpis.49)
(7)
Centrum zriadené obcou alebo vyšším územným celkom, ktoré sa rozhodlo vykonávať opatrenia pre dieťa a plnoletú fyzickú osobu na základe odporúčania orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 47 ods. 1 alebo § 59 ods. 3, oznámi orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 do 30. septembra skutočnosti podľa odseku 5 písm. c) alebo písm. d). Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 zverejní do 31. októbra zoznam centier zriadených obcou alebo vyšším územným celkom podľa prvej vety vrátane druhu opatrení vykonávaných v týchto centrách.“.
85.
Za § 89 sa vkladajú § 89a až 89d, ktoré vrátane nadpisu nad § 89a znejú:
„Finančné príspevky poskytované orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
§ 89a
(1)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 v súlade s prioritami podľa § 89 ods. 1 písm. a) prvého bodu zabezpečuje v územných obvodoch určených orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately potrebný počet miest na vykonávanie pobytového opatrenia súdu v centre, ktoré vykonáva opatrenia na základe udelenej akreditácie, poskytnutím finančného príspevku. Na účely poskytovania finančného príspevku sa do počtu miest započítavajú aj miesta, ktoré budú obsadené mladým dospelým a dieťaťom podľa § 51 ods. 1 písm. b) tretieho bodu, a miesta, ktoré môže centrum využiť podľa § 51 ods. 3.
(2)
Finančný príspevok podľa odseku 1 sa poskytuje na každé miesto určené plánom podľa § 89 ods. 3 písm. c) prvého bodu vo výške preukázaných skutočných výdavkov na tieto miesta, najviac vo výške súčinu počtu miest určených plánom podľa § 89 ods. 3 písm. c) prvého bodu a sumy priemerných bežných výdavkov na každé miesto vo všetkých centrách zriadených orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 za predchádzajúci kalendárny rok. Finančný príspevok sa môže použiť aj na kapitálové výdavky, najviac do výšky 10 % poskytnutého finančného príspevku v rozpočtovom roku.
(3)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 a centrum podľa odseku 1 uzatvárajú zmluvu o poskytnutí finančného príspevku podľa odseku 1, ktorej súčasťou je aj dohodnutý počet miest; na tento účel môžu uzatvoriť rámcovú zmluvu, najdlhšie na tri rozpočtové roky.
(4)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 predloží centru podľa odseku 1 návrh zmluvy o poskytnutí finančného príspevku podľa odseku 1 do 31. januára bežného rozpočtového roku.
§ 89b
(1)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 v súlade s prioritami podľa § 89 ods. 1 písm. a) druhého bodu zabezpečuje potrebný počet miest na vykonávanie pobytového opatrenia na základe dohody v centre, ktoré vykonáva opatrenia na základe udelenej akreditácie, poskytnutím finančného príspevku. Finančný príspevok sa neposkytuje na miesta podľa § 57 ods. 6.
(2)
Finančný príspevok podľa odseku 1 sa poskytuje na každé miesto určené plánom podľa § 89 ods. 3 písm. c) druhého bodu vo výške preukázaných skutočných výdavkov na tieto miesta po odpočítaní určenej úhrady, najviac vo výške súčinu počtu miest určených plánom podľa § 89 ods. 3 písm. c) druhého bodu a sumy priemerných bežných výdavkov na každé miesto vo všetkých centrách zriadených orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 za predchádzajúci kalendárny rok. Finančný príspevok sa môže použiť aj na kapitálové výdavky, najviac do výšky 10 % poskytnutého finančného príspevku v rozpočtovom roku.
(3)
Ak vykonávanie opatrení pobytovou formou pre dieťa vyžaduje pobyt rodiča dieťaťa alebo inej fyzickej osoby v centre podľa § 47 ods. 5, finančný príspevok podľa odseku 1 sa poskytuje vo výške preukázaných skutočných výdavkov na tieto miesta po odpočítaní určenej úhrady, najviac vo výške súčtu priemerných bežných výdavkov určených podľa odseku 2 na miesto pre dieťa a 10 % tejto sumy na miesto pre každú plnoletú fyzickú osobu. Ak vykonávanie opatrení pobytovou formou pre viacero detí vyžaduje pobyt tej istej plnoletej fyzickej osoby, 10 % sumy na plnoletú fyzickú osobu sa poskytne len jedenkrát.
(4)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 a centrum podľa odseku 1 uzatvárajú zmluvu o poskytnutí finančného príspevku podľa odseku 1, ktorej súčasťou je aj dohodnutý počet miest; na tento účel môžu uzatvoriť rámcovú zmluvu, najdlhšie na tri rozpočtové roky.
(5)
Na predloženie návrhu zmluvy o poskytnutí finančného príspevku podľa odseku 1 sa § 89a ods. 4 vzťahuje rovnako.
§ 89c
Ak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 v súlade s prioritami podľa § 89 ods. 1 písm. a) zabezpečuje potrebný počet miest na vykonávanie špecializovaného programu v centre, ktoré vykonáva opatrenia na základe udelenej akreditácie, ktorého účelom je výlučne vykonávanie špecializovaného programu a ktorého celkový počet miest podľa špecializovaného programu centra nie je vyšší ako 20 miest, maximálna suma určená podľa § 89a ods. 2 a § 89b ods. 2 sa zvýši o 20 %.
§ 89d
(1)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 v súlade s prioritami podľa § 89 ods. 1 písm. b) zabezpečuje potrebný počet hodín vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou v centre, ktoré vykonáva opatrenia na základe udelenej akreditácie, poskytnutím finančného príspevku.
(2)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 a centrum podľa odseku 1 uzatvárajú zmluvu o poskytnutí finančného príspevku podľa odseku 1; na tento účel môžu uzatvoriť rámcovú zmluvu, najdlhšie na tri rozpočtové roky.
(3)
Suma finančného príspevku dohodnutá podľa odseku 2 nesmie presiahnuť sumu určenú ustanoveným spôsobom.
(4)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 2 a 3 poskytuje akreditovanému subjektu finančný príspevok na vykonávanie opatrení podľa
§ 73 ods. 5 a na vykonanie mediácie podľa § 11 ods. 3 písm. a) vo výške preukázaných skutočných výdavkov na ich vykonávanie, najviac vo výške dohodnutej v zmluve.
(5)
Na predloženie návrhu zmluvy podľa odseku 2 sa § 89a ods. 4 vzťahuje rovnako.“.
86.
V § 90 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Na konanie vo veci výchovných opatrení, zapísania do zoznamu podľa § 39, § 39a a § 74 ods. 2, vyradenia zo zoznamu podľa § 39, § 39a a § 74 ods. 2, resocializačného príspevku, príspevku na stravu, príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého, príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého, akreditácie, pokuty za správny delikt sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 26, § 60, § 62 až 68, § 79 a 80.
(3)
Na konanie o príspevku na stravu a o príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého je príslušné zariadenie.“.
87.
V § 90 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
sa dieťa zdržiava, ak
1.
riešenie jeho výchovy a výživy neznesie odklad podľa § 27,
2.
je potrebné pre dieťa vykonávať opatrenia podľa tohto zákona; orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorého územnom obvode sa dieťa zdržiava, oznámi túto skutočnosť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorého územnom obvode má dieťa obvyklý pobyt,“.
88.
§ 90 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Rozhodnutie o poskytnutí resocializačného príspevku a príspevku na stravu sa vyznačí v spise a účastníkovi konania sa namiesto písomného vyhotovenia rozhodnutia poskytne plnenie.“.
89.
§ 91 a 92 vrátane nadpisov znejú:
㤠91
Kontrola vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Pri vykonávaní kontroly vykonávaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa postupuje podľa osobitných predpisov.72) Kontrolné oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov tým nie sú dotknuté.
§ 92
Správne delikty
(1)
Ministerstvo uloží pokutu
a)
subjektu, ktorá vykonáva opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na ktoré nemá udelenú akreditáciu podľa tohto zákona, ak sa akreditácia podľa tohto zákona vyžaduje, do 10 000 eur,
b)
akreditovanému subjektu za porušenie povinnosti podľa § 83 ods. 5 alebo § 86 do 5 000 eur.
(2)
Ministerstvo pri ukladaní pokuty prihliada na závažnosť zistených nedostatkov, ich následky a opakované zistenie toho istého nedostatku.
(3)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo dozvedelo o porušení povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
(4)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.“.
90.
V § 93 ods. 4 sa za slovo „kurately“ vkladajú slová „psychologickými činnosťami podľa osobitného predpisu45)“ a za slovo „vzdelanie“ sa vkladajú slová „druhého stupňa“.
91.
V § 93 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Odborné metódy fyzioterapie na podporu zmierňovania alebo odstraňovania dôsledkov zdravotného stavu dieťaťa, pre ktoré sú vykonávané v centre opatrenia pobytovou formou, môže vykonávať len fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu,73) ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu s centrom, ktoré vykonáva opatrenia pre dieťa pobytovou formou.“.
Doterajšie odseky 6 až 12 sa označujú ako odseky 7 až 13.
Poznámka pod čiarou k odkazu 73 znie:
„73) § 2, § 17 až 19 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.“.
92.
V § 93 ods. 7 sa slová „odborného zamestnanca74) v zariadení sa vzťahuje osobitný predpis.43a)“ nahrádzajú slovami „odborného zamestnanca v zariadení sa vzťahuje osobitný predpis.74)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 74 znie:
„74) Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
93.
V § 93 ods. 9 sa pred prvú vetu vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Program supervízie obsahuje ustanovené náležitosti a zhodnotí sa do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok.“.
94.
§ 93 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva opatrenia podľa tohto zákona podľa ustanovených plánov podľa § 73 ods. 2 písm. e) jedenásteho bodu až štrnásteho bodu.“.
95.
V § 94 ods. 5 sa slová „policajta, ktorý je orgánom činným v trestnom konaní,74f)“ nahrádzajú slovami „orgánu činného v trestnom konaní“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 74f sa vypúšťa.
96.
Za § 96a sa vkladajú § 96b a 96c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠96b
Spisová dokumentácia
(1)
Subjekt podľa § 71 ods. 1 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu a písm. b) až e) a zariadenie vedú spisovú dokumentáciu o dieťati a plnoletej fyzickej osobe, pre ktoré sú vykonávané opatrenia podľa tohto zákona.
(2)
Spisová dokumentácia obsahuje záznamy, ktoré vznikli z činnosti subjektov podľa odseku 1, a došlé záznamy, ktoré obsahujú najmä osobné údaje dieťaťa, jeho rodiča, osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, ďalšej fyzickej osoby, ktorá má s dieťaťom blízky vzťah, alebo inej fyzickej osoby, ktorá je pre vykonávanie opatrení pre dieťa alebo plnoletú fyzickú osobu podstatná, údaje o výchovných pomeroch a sociálnych pomeroch dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby, záznamy o vykonávaní oprávnení podľa § 93b, kópie podania na súd, orgán činný v trestnom konaní a inú právnickú osobu, písomné vyhotovenie rozhodnutia súdu, orgánu činného v trestnom konaní a správneho orgánu a iné podklady potrebné na vykonávanie opatrení podľa tohto zákona.
(3)
Spisovú dokumentáciu tvoria najmä záznamy na technických nosičoch dát, obrazové záznamy, obrazovo-zvukové záznamy, zvukové záznamy, listiny alebo fotografie dokumentov a fotokópie originálov listín, ak vzhľadom na povahu veci nie je potrebné uchovať originál listiny alebo úradne overenú kópiu listiny.
(4)
Nesprístupňuje sa časť spisovej dokumentácie, ktorú tvorí
a)
záznam ako podklad pre ústne vyjadrenie v konaní pred súdom a pred orgánom činným v trestnom konaní, pred týmto ústnym vyjadrením,
b)
záznam ako podklad pre písomné vyjadrenie v konaní pred súdom a pred orgánom činným v trestnom konaní a písomné vyjadrenie pre súd alebo orgán činný v trestnom konaní, pred doručením tohto písomného vyjadrenia,
c)
správa pre orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely výkonu funkcie kolízneho opatrovníka, pred doručením tejto správy,
d)
správa pre súd, orgán činný v trestnom konaní alebo orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely trestného konania, pred doručením tejto správy,
e)
záznam z rozhovoru s dieťaťom, ak dieťa s jeho zverejnením nesúhlasí; nesúhlas dieťaťa so zverejnením záznamu z rozhovoru musí byť v zázname uvedený.
(5)
Odsek 4 sa nevzťahuje na sprístupnenie spisovej dokumentácie, ak o jej sprístupnenie na plnenie svojich úloh požiada
a)
súd,
b)
orgán činný v trestnom konaní,
c)
kontrolný orgán,
d)
verejný ochranca práv,
e)
komisár pre deti,
f)
komisár pre osoby so zdravotným postihnutím.
§ 96c
Osobné údaje
(1)
Subjekt podľa § 71 ods. 1 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu a písm. b) až f) a zariadenie na účel plnenia úloh podľa tohto zákona a v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa tohto zákona spracúvajú osobné údaje o
a)
dieťati, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia podľa tohto zákona, o jeho rodičovi, o osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, o blízkej osobe dieťaťa alebo o inej fyzickej osobe, ktorá je na vykonávanie opatrení pre dieťa podstatná,
b)
plnoletej fyzickej osobe, pre ktorú sa vykonávajú opatrenia podľa tohto zákona, o inej fyzickej osobe, ktorá je na vykonávanie opatrení pre plnoletú fyzickú osobu podstatná,
c)
tehotnej žene a o tejto žene po pôrode a jej dieťati v zariadení.
(2)
Osobným údajom podľa odseku 1 je meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa obvyklého pobytu a údaje týkajúce sa zdravia.“.
97.
§ 97 znie:
㤠97
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
náležitosti programu centra, špecializovaného programu centra a resocializačného programu centra podľa § 45 ods. 6,
b)
odborné činnosti a ďalšie činnosti centra podľa § 45 ods. 8,
c)
náležitosti a podrobnosti vedenia plánov podľa § 45 ods. 9 a § 93 ods. 14,
d)
počet zamestnancov a profesijnú štruktúru zamestnancov centra podľa § 46 ods. 3,
e)
podrobnosti o poskytovaní stravovania v centre a výšku dennej stravnej jednotky, podrobnosti o osobnom vybavení detí a úschove cenných vecí v centre podľa § 46 ods. 5,
f)
náležitosti odporúčania orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa
§ 47 ods. 1 a § 59 ods. 3,
g)
počet skupín a samostatne usporiadaných skupín v rodinnom dome, byte a ďalšej budove centra podľa § 48 ods. 1 a § 51 ods. 1 písm. b),
h)
počet detí a plnoletých fyzických osôb v skupine podľa § 48 ods. 1, § 56 ods. 3 a § 57
ods. 8,
i)
počet detí a mladých dospelých v
1.
profesionálnej náhradnej rodine podľa § 51 ods. 1 písm. a),
2.
samostatne usporiadanej skupine podľa § 51 ods. 1 písm. b),
j)
druhy špecializovaných samostatných skupín podľa § 51 ods. 1 písm. b) štvrtého bodu,
k)
kvalifikačný predpoklad profesionálneho náhradného rodiča, rozsah a podrobnosti prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti a náležitosti zhodnotenia tejto prípravy podľa § 52 ods. 2,
l)
výšku úhrady výdavkov a výšku zvýšených výdavkov na dieťa a mladého dospelého v profesionálnej náhradnej rodine a základné vybavenie a ďalšie vybavenie podľa § 52
ods. 3 a podrobnosti o vedení evidencie výdavkov podľa § 52 ods. 4,
m)
rozsah a podrobnosti informačného poradenstva podľa § 53 ods. 7,
n)
predmet psychologického vyšetrenia, zoznam kontraindikácií psychickej spôsobilosti a náležitosti psychologického posudku podľa § 58 ods. 5,
o)
výšku vreckového a príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého podľa
§ 66 a 68,
p)
podrobnosti o žiadosti o udelenie akreditácie, predĺženie platnosti akreditácie, zmenu akreditácie, podrobnosti o overení odbornej spôsobilosti a ďalšie podrobnosti o akreditácii podľa § 79, 80 a 82,
q)
určenie celkového počtu miest na vykonávanie opatrení pobytovou formou v centrách podľa § 89 ods. 2,
r)
spôsob určenia sumy podľa § 89d ods. 3,
s)
podrobnosti o zhodnotení situácie dieťaťa a rodiny, posúdení možností rodičov, ďalších príbuzných a iných blízkych osôb dieťaťa riešiť situáciu dieťaťa a rodiny na účely určenia miery ohrozenia dieťaťa a o určení miery ohrozenia dieťaťa,
t)
náležitosti programu supervízie podľa § 93 ods. 9,
u)
podrobnosti vedenia a náležitosti spisovej dokumentácie podľa § 96b.“.
98.
Za § 97a sa vkladá § 97b, ktorý znie:
㤠97b
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používajú
a)
slová „detský domov“ alebo slová „detský domov pre maloletých bez sprievodu“ vo všetkých tvaroch rozumie sa tým „zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorého účelom je vykonávanie pobytového opatrenia súdu“ v príslušnom tvare,
b)
slová „krízové stredisko“ vo všetkých tvaroch rozumie sa tým „zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorého účelom je vykonávanie špecializovaného programu“ v príslušnom tvare,
c)
slová „resocializačné stredisko pre drogovo závislých a inak závislých“ vo všetkých tvaroch rozumie sa tým „zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorého účelom je vykonávanie resocializačného programu“ v príslušnom tvare.“.
99.
Za § 100m sa vkladajú § 100n až 100aa, ktoré vrátane nadpisov nad § 100n a § 100aa znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2018
§ 100n
(1)
Na detský domov, detský domov pre maloletých bez sprievodu, krízové stredisko a resocializačné stredisko sa do 31. decembra 2018 vzťahuje zákon účinný do 31. marca 2018. Na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v
a)
detskom domove, detskom domove pre maloletých bez sprievodu alebo krízovom stredisku sa vzťahuje § 45 ods. 6, § 46 ods. 11 a 12, § 49 ods. 3 a 5, § 52 ods. 5, § 53 ods. 8, § 55, § 58 a 62 účinný od 1. apríla 2018, ak odsek 2 neustanovuje inak,
b)
resocializačnom stredisku sa vzťahuje § 45 ods. 6, § 46 ods. 11 a 12, § 49 ods. 5, § 57 ods. 1 až 4 a § 58 účinný od 1. apríla 2018.
(2)
Na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v krízovom stredisku zriadenom vyšším územným celkom alebo obcou sa vzťahuje § 45 ods. 6, § 46 ods. 11 a 12, § 49 ods. 3 a 5, § 52 ods. 5, § 53 ods. 8, § 55 a 58 účinný od
1. apríla 2018 od 30. novembra 2018. Krízové stredisko zriadené vyšším územným celkom alebo obcou nie je povinné postupovať podľa prvej vety, ak zriaďovateľ oznámi podľa
§ 100p, že bude od 1. januára 2019 poskytovateľom sociálnych služieb podľa osobitného predpisu.41)
(3)
Zariadenie podľa odseku 1 je povinné do 30. júna 2018 vypracovať program podľa
§ 45 ods. 6 účinného od 1. apríla 2018 na opatrenia, ktoré vykonávalo podľa zákona účinného do 31. marca 2018. Ak zariadenie podľa odseku 1 je akreditovaný subjekt, predloží program podľa prvej vety ministerstvu; na účely akreditácie sa tento program považuje za zmenu rozhodujúcich skutočností podľa § 83 ods. 5 písm. h) účinného od
1. apríla 2018, na overenie ktorých sa vzťahuje § 83 ods. 6 účinný od 1. apríla 2018. Ak nebolo vo veci akreditácie podľa druhej vety rozhodnuté inak, akreditovaný subjekt, ktorý plnil podmienky akreditácie podľa zákona účinného do 31. marca 2018, sa považuje za akreditovaný subjekt, ktorý plní podmienky akreditácie podľa zákona účinného od
1. apríla 2018.
§ 100o
(1)
Akreditovaný subjekt, ktorý k 31. marcu 2018 má udelenú akreditáciu na prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť a ktorý má záujem vykonávať prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť fyzickej osoby, ktorá má záujem o medzištátne osvojenie, oznámi ministerstvu obsah a personálne zabezpečenie prípravy podľa § 38 ods. 4 písm. a) účinného od 1. apríla 2018 v rozsahu najmenej štyroch hodín; na účely akreditácie sa oznámenie považuje za zmenu rozhodujúcich skutočností podľa § 83 ods. 5 písm. h) účinného od 1. apríla 2018, na overenie ktorých sa vzťahuje § 83 ods. 6 účinný od
1. apríla 2018.
(2)
Konanie vo veci akreditácie začaté pred 1. aprílom 2018, ktoré nebolo právoplatne ukončené do 31. marca 2018, sa dokončí podľa zákona účinného do 31. marca 2018.
(3)
Ak konanie vo veci udelenia akreditácie na vykonávanie opatrení pobytovou formou alebo vykonávanie opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou v zariadení začaté po 31. marci 2018 bolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2018, rozhodnutie o udelení akreditácie je vykonateľné od 1. januára 2019.
(4)
Ak konanie vo veci predĺženia alebo zmeny akreditácie začaté po 31. marci 2018 bolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2018, rozhodnutie o predĺžení akreditácie alebo zmene akreditácie je vykonateľné od 1. januára 2019; akreditovaný subjekt do 31. decembra 2018 vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe rozhodnutia vydaného do 31. marca 2018.
§ 100p
Zriaďovateľ krízového strediska, ktorým je vyšší územný celok, obec alebo akreditovaný subjekt, je povinný do 15. novembra 2018 oznámiť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1, či opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré vykonával v krízovom stredisku, bude od 1. januára 2019 vykonávať v centre podľa zákona účinného od 1. apríla 2018 alebo bude poskytovateľom sociálnych služieb podľa osobitného predpisu.41)
§ 100q
Na zabezpečenie výkonu rozhodnutia súdu v zariadeniach, na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prostredníctvom akreditovaného subjektu a na zabezpečenie mediácie na rok 2018 sa vzťahujú priority určené alebo schválené v roku 2017 orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa
§ 73 ods. 1.
§ 100r
(1)
Na poskytovanie finančného príspevku na
a)
výkon rozhodnutia súdu v zariadeniach orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 na rok 2018 sa vzťahuje zákon účinný
do 31. marca 2018,
b)
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach vyšším územným celkom podľa § 76 písm. f) prvého bodu na rok 2018 sa vzťahuje zákon účinný do 31. marca 2018.
(2)
Ak krízové stredisko zriadené vyšším územným celkom, obcou alebo akreditovaným subjektom zabezpečuje na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí finančného príspevku podľa § 73 ods. 1 písm. v) šiesteho bodu účinného do 31. marca 2018 na rok 2018 výkon súdneho rozhodnutia a tento zriaďovateľ oznámil podľa § 100p, že opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré vykonával v krízovom stredisku,
a)
bude od 1. januára 2019 vykonávať v centre a k 15. novembru 2018 je miesto v krízovom stredisku, ktoré je zabezpečené na základe tejto zmluvy, obsadené dieťaťom, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 poskytuje
1.
zriaďovateľovi krízového strediska, ktorým je vyšší územný celok alebo obec, finančné prostriedky na úhradu výdavkov na miesto, ktoré je k 15. novembru 2018 obsadené dieťaťom, do skončenia vykonávania pobytového opatrenia súdu vykonávaného pre toto dieťa; podmienky poskytovania finančných prostriedkov a výšku finančných prostriedkov určenú podľa § 89a účinného od 1. apríla 2018 dohodne orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov s vyšším územným celkom alebo obcou,
2.
akreditovanému subjektu finančný príspevok podľa zákona účinného od 1. apríla 2018,
b)
nebude od 1. januára 2019 vykonávať v centre a miesto, ktoré je k 15. novembru 2018 v krízovom stredisku zabezpečené na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, je obsadené dieťaťom, príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 2 postupuje podľa § 73 ods. 2 písm. d).
§ 100s
Ak sa na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení podľa § 100n ods. 1 vyžaduje od 1. januára 2019 odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a zariadenie vykonáva opatrenia pre dieťa alebo plnoletú fyzickú osobu na základe dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo s plnoletou fyzickou osobou uzatvorenej
a)
do 31. marca 2018,
1.
podmienka predchádzajúceho odporúčania orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa od 1. januára 2019 považuje za splnenú do ukončenia vykonávania týchto opatrení v centre,
2.
zariadenie oznámi do 15. januára 2019 príslušnému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately meno, priezvisko dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktorú vykonáva opatrenia na základe dohody, predpokladanú dĺžku vykonávania opatrení na základe dohody, a ak sú opatrenia vykonávané ambulantnou formou alebo terénnou formou aj plánovaný počet hodín vykonávania týchto opatrení; to sa nevzťahuje na vykonávanie resocializačného programu podľa
§ 57 ods. 6 písm. a) účinného od 1. apríla 2018,
b)
od 1. apríla 2018,
1.
podmienka predchádzajúceho odporúčania orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa od 1. januára 2019 považuje za splnenú,
2.
lehota určená pre dĺžku pobytu podľa § 48 ods. 3 účinného od 1. apríla 2018 začína plynúť 1. januára 2019,
3.
zariadenie oznámi do 15. januára 2019 príslušnému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately meno, priezvisko dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktorú vykonáva opatrenia na základe dohody, a ak sú opatrenia vykonávané ambulantnou formou alebo terénnou formou aj plánovaný počet hodín vykonávania týchto opatrení; to sa nevzťahuje na vykonávanie resocializačného programu podľa § 57 ods. 6 písm. a) účinného od 1. apríla 2018.
§ 100t
Akreditovaný subjekt, ktorému je udelená akreditácia na vykonávanie opatrení v centre podľa zákona účinného od 1. apríla 2018 a akreditovaný subjekt podľa § 100n ods. 1
a § 100o ods. 2 až 4 sú povinní oznámiť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 náležitosti podľa § 89 účinného od 1. apríla 2018 na rok 2019 do 15. novembra 2018.
§ 100u
(1)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 2 vypracuje návrh priorít a návrh ich zabezpečenia v centrách podľa § 89 ods. 4 účinného od 1. apríla 2018 na rok 2019 do 15. septembra 2018.
(2)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 do
a)
15. septembra 2018 prehodnotí stav pripravenosti a možnosti zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona účinného od 1. apríla 2018 a určí účel, formu a rozsah týchto opatrení vykonávaných v zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti od
1. januára 2019,
b)
15. októbra 2018 určí a zverejní priority podľa § 89 ods. 1 účinného od 1. apríla 2018 na rok 2019 a vypracuje a zverejní plán ich zabezpečenia v centrách podľa § 89 ods. 3 písm. c) účinného od 1. apríla 2018 na rok 2019,
c)
15. decembra 2018 vypracuje a zverejní spôsob realizácie plánu a zabezpečenia vykonávania opatrení v centrách podľa § 89 ods. 3 písm. d) účinného od 1. apríla 2018 na rok 2019.
§ 100v
(1)
Zariadenie vypracuje do 30. júna 2018 zoznam pracovných miest, na ktorých zamestnanec prichádza do osobného kontaktu s deťmi, podľa § 58 ods. 1 účinného od
1. apríla 2018. Psychická spôsobilosť zamestnanca zariadenia, ktorý prichádza do osobného kontaktu s deťmi a je k 31. marcu 2018 v pracovnoprávnom vzťahu k zariadeniu, sa považuje za splnenú do vydania prvého psychologického posudku podľa § 58 ods. 2 účinného od 1. apríla 2018.
(2)
U štatutárneho orgánu detského domova a detského domova pre maloletých bez sprievodu, ktorý vykonáva túto funkciu k 31. marcu 2018, sa považuje
a)
predpoklad bezúhonnosti podľa § 62 ods. 2 písm. a) a ods. 3 účinného od 1. apríla 2018 za splnený do preukázania plnenia podmienky bezúhonnosti, najdlhšie do
31. mája 2018,
b)
predpoklad psychickej spôsobilosti podľa § 62 ods. 2 písm. b) účinného od 1. apríla 2018 za splnený do vydania prvého psychologického posudku podľa § 58 ods. 2 účinného od 1. apríla 2018,
c)
kvalifikačný predpoklad podľa § 62 ods. 2 písm. c) účinného od 1. apríla 2018 za splnený.
§ 100w
Zariadenie sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately, ktoré plní k 1. januáru 2019 podmienky na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre podľa zákona účinného od 1. apríla 2018, je od 1. januára 2019 centrum.
§ 100x
(1)
Na určovanie úhrad za starostlivosť poskytovanú v zariadení sa do 31. decembra 2018 vzťahuje zákon účinný do 31. marca 2018.
(2)
Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého, o ktorý mladý dospelý požiadal do 31. marca 2018, sa poskytuje podľa zákona účinného do 31. marca 2018.
(3)
Mladému dospelému nepatrí príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého podľa § 69 účinného od 1. apríla 2018, ak mu bol obcou poskytovaný príspevok na tvorbu úspor dieťaťa podľa zákona účinného do 31. marca 2018.
§ 100y
(1)
Subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately k 31. marcu 2018, sú povinné do 31. decembra 2018 zosúladiť
a)
spisovú dokumentáciu so zákonom účinným od 1. apríla 2018,
b)
plány podľa § 45 ods. 9 a § 93 ods. 14 účinného od 1. apríla 2018.
(2)
Akreditovaný subjekt, ktorý má udelenú akreditáciu na prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti podľa zákona účinného do 31. marca 2018, môže túto prípravu vykonávať počas doby platnosti akreditácie aj po 31. marci 2018; platnosť akreditácie možno predĺžiť.
§ 100z
Konanie o uložení pokuty začaté pred 1. aprílom 2018, ktoré nebolo právoplatne ukončené, sa dokončí podľa zákona účinného do 31. marca 2018.
§ 100aa
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019
Príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti, začatá orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 2 pred 1. januárom 2019 sa dokončí podľa zákona účinného do 31. decembra 2018.“.
Čl. II
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z. a zákona č. 351/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 1 písm. b) sa za slová „ústavnej starostlivosti“ vkladá čiarka a slová „rozhodnutie súdu o uložení neodkladného opatrenia, rozhodnutie súdu o nariadení výchovného opatrenia“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5) § 365 a 367 Civilného mimosporového poriadku.
§ 37 ods. 3 a § 54 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 175/2015 Z. z.
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 6 ods. 9 písm. b) sa za slovo „súdom“ vkladajú slová „a poskytovania zdravotnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6) § 72 Trestného zákona.
§ 365 a 367 Civilného mimosporového poriadku.
§ 37 ods. 2 a 3 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 175/2015 Z. z.“.
5.
V § 8 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore detská psychiatria poskytuje ošetrujúci lekár aj na základe rozhodnutia súdu podľa osobitného predpisu.6)“.
6.
V § 8 ods. 5 písm. a) sa za slovo „psychiatria,“ vkladajú slová „v špecializačnom odbore detská psychiatria,“.
7.
V § 8 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „O poskytnutí špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu podľa osobitného predpisu6) je ošetrujúci lekár povinný vyhotoviť záznam o poskytnutí zdravotnej starostlivosti pre súd v lehote, ktorú určil súd.“.
8.
V § 11 sa odsek 6 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
osobu, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť na základe rozhodnutia súdu podľa osobitného predpisu.6)“.
Čl. III
Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení zákona č. 561/2008 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 383/2013 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 6 sa slová „503,50 eura.“ nahrádzajú slovami „vo výške 5,53-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.6c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6c znie:
„6c) § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 4 ods. 3 sa slová „928,74 eura“ nahrádzajú slovami „vo výške 10,2-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa“.
3.
V § 5 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
pre nezaopatrené dieťa uvedené v odseku 2 písm. a)
1.
do 10 rokov veku vo výške dvojnásobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne,
2.
nad 10 rokov veku do 15 rokov veku vo výške 2,3-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne,
3.
nad 15 rokov veku vo výške 2,5-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne,“.
4.
V § 5 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Za príjem podľa odseku 4 sa nepovažuje úhrn príjmov, ktorými sú príjem študenta vysokej školy v čase odbornej praxe a odmena za produktívnu prácu žiaka strednej odbornej školy12a) a príjem žiaka strednej školy alebo študenta vysokej školy, ktorí študujú dennou formou štúdia, získaný na základe dohody o brigádnickej práci študentov,12b) ak tento úhrn príjmov neprevyšuje trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu za 12 mesiacov.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12a a 12b znejú:
„12a) § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 61/2015 Z. z.
12b) § 227 a 228 Zákonníka práce.“.
5.
V § 6 ods. 2 písm. a) a ods. 3 písm. c) sa slová „písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až c)“.
6.
V § 6 ods. 4 sa slová „176,84 eura“ nahrádzajú slovami „vo výške 1,95-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa“.
7.
V § 6 ods. 5 sa slová „125,78 eura“ nahrádzajú slovami „1,39-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa“.
8.
V § 7 ods. 4 sa slová „72,86 eura“ nahrádzajú slovami „vo výške 0,8-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa“.
9.
§ 18 znie:
㤠18
Sumy podľa § 3 ods. 6, § 4 ods. 3, § 5 ods. 3, § 6 ods. 4 a 5 a § 7 ods. 4 sa zaokrúhľujú na celých desať eurocentov nahor.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27 sa vypúšťa.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2018 okrem čl. I bodu 45 a § 100aa v bode 99 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.