60/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

60
ZÁKON
zo 6. februára 2018
o technickej normalizácii
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a)
pôsobnosť Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v oblasti technickej normalizácie,
b)
práva a povinnosti slovenského národného normalizačného orgánu,
c)
tvorbu, poskytovanie, rozmnožovanie, rozširovanie, preverovanie a zrušenie slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie,
d)
výdavky na tvorbu slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie,
e)
ochranu slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie,
f)
poskytovanie inej technickej normy a inej technickej normalizačnej informácie,
g)
dohľad nad dodržiavaním tohto zákona,
h)
ukladanie pokút.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
inou technickou normou technická norma podľa osobitného predpisu1) okrem pôvodnej slovenskej technickej normy,
b)
inou technickou normalizačnou informáciou normalizačný dokument vypracovaný medzinárodným normalizačným orgánom, ktorý nie je prijatý slovenským národným normalizačným orgánom podľa § 4 ods. 1 písm. g) do sústavy slovenských technických noriem,
c)
oprávneným záujmom bezpečnosť, zdravie, život a majetok osôb a priaznivé životné prostredie.
§ 3
Technická norma a technická normalizačná informácia
(1)
Technickou normou je európska norma,2) medzinárodná norma,2a) harmonizovaná norma2b) a národná norma2c). Technická norma vychádza zo zásad koherencie, transparentnosti, otvorenosti, dobrovoľnosti uplatňovania, nezávislosti od osobitných záujmov, efektivity, obsahuje súbor pravidiel, usmernení, technických špecifikácií alebo výsledkov činností, ktoré odzrkadľujú aktuálny stav vedy a techniky, je výsledkom konsenzu zainteresovaných strán a podlieha systematickým previerkam jej aktuálnosti. Technická norma nie je technickým predpisom.3)
(2)
Slovenskou technickou normou je technická norma prijatá do sústavy slovenských technických noriem podľa tohto zákona.
(3)
Predbežnou slovenskou technickou normou je slovenská technická norma, ktorej platnosť je časovo ohraničená a ktorej účelom je overenie vhodnosti a účelnosti jej technického obsahu.
(4)
Pôvodnou slovenskou technickou normou je slovenská technická norma, ktorá upravuje oblasť, ktorá nie je predmetom úpravy európskej normy2) alebo medzinárodnej normy,2a) a ktorá je spracovaná na základe požiadavky verejnosti alebo orgánu verejnej moci.
(5)
Technickou normalizačnou informáciou je normalizačný dokument vypracovaný európskou normalizačnou organizáciou,6) medzinárodným normalizačným orgánom7) alebo slovenským národným normalizačným orgánom a prijatý slovenským národným normalizačným orgánom do sústavy slovenských technických noriem. Technická normalizačná informácia sa nepovažuje za slovenskú technickú normu.
(6)
Pôvodnou technickou normalizačnou informáciou je technická normalizačná informácia, ktorá upravuje oblasť, ktorá nie je predmetom úpravy normalizačného dokumentu vypracovaného európskou normalizačnou organizáciou alebo medzinárodným normalizačným orgánom a ktorá je spracovaná na základe požiadavky verejnosti alebo orgánu verejnej moci.
(7)
Zmenou technickej normy je technická norma, ktorou sa vecne mení alebo dopĺňa technická norma, a za zmenu ju označí európska normalizačná organizácia, medzinárodný normalizačný orgán alebo slovenský národný normalizačný orgán.
(8)
Opravou technickej normy alebo opravou technickej normalizačnej informácie je dokument, ktorým sa opravuje formálna chyba technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie, a za opravu ju označí európska normalizačná organizácia, medzinárodný normalizačný orgán alebo slovenský národný normalizačný orgán.
(9)
Preverovaním slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je proces posúdenia obsahu slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie z hľadiska potreby vykonania jej revízie alebo zrušenia.
(10)
Sústavou slovenských technických noriem je súbor, ktorý obsahuje úplné znenia slovenských technických noriem, technických normalizačných informácií a ich opráv.
(11)
Dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je dobrovoľné.
(12)
Slovenská technická norma má značku „STN“ a predbežná slovenská technická norma má značku „STN P“. Technická normalizačná informácia má značku „TNI“. Vzor značiek „STN“, „STN P“ a „TNI“ je uvedený v prílohe. Ďalšie označenie, ktorým sa môže doplniť značka „STN“ alebo „TNI“, upraví úrad v metodickom postupe, ktorý zverejní na svojom webovom sídle.
(13)
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia sa nesprístupňuje podľa osobitného predpisu8) okrem slovenskej technickej normy podľa § 12 ods. 2.
(14)
Ak orgán štátnej správy predpokladá uvedenie odkazu na slovenskú technickú normu alebo technickú normalizačnú informáciu v texte návrhu všeobecne záväzného právneho predpisu, je povinný na túto skutočnosť písomne upozorniť slovenský národný normalizačný orgán, najneskôr pred prijatím všeobecne záväzného právneho predpisu, a orgán štátnej správy je povinný postupovať podľa osobitného predpisu.9)
§ 4
Úrad
Úrad ako ústredný orgán štátnej správy v oblasti technickej normalizácie9a)
a)
metodicky usmerňuje a riadi tvorbu a poskytovanie slovenskej technickej normy a jej opravy, technickej normalizačnej informácie a jej opravy, inej technickej normy a jej zmeny a opravy a inej technickej normalizačnej informácie a jej opravy; metodické postupy zverejňuje na svojom webovom sídle,
b)
zastupuje Slovenskú republiku vo Výbore pre normy Európskej komisie,9b) zabezpečuje úlohy, ktoré vyplývajú z jeho zasadnutí, a koordinuje účasť orgánov štátnej správy a zainteresovanej strany13) na plnení týchto úloh,
c)
určuje slovenskú technickú normu vhodnú na posudzovanie zhody,
d)
uverejňuje oznámenie o prijatí alebo zrušení slovenskej technickej normy a jej oprave, o prijatí alebo zrušení technickej normalizačnej informácie a jej oprave a o slovenskej technickej norme vhodnej na posudzovanie zhody vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“) alebo v odôvodnených prípadoch na svojom webovom sídle,
e)
oznamuje10) slovenský národný normalizačný orgán Európskej komisii,
f)
uhrádza poplatky za členstvo slovenského národného normalizačného orgánu v európskej normalizačnej organizácii a medzinárodnom normalizačnom orgáne,
g)
vykonáva dohľad nad dodržiavaním tohto zákona,
h)
prejednáva priestupky a iné správne delikty a ukladá pokuty podľa § 16 a 17,
i)
je slovenským národným normalizačným orgánom,11) ak vykonávaním všetkých činností slovenského národného normalizačného orgánu nepoverí právnickú osobu podľa § 4b,
j)
môže poveriť právnickú osobu podľa § 4b vykonávaním niektorých činností slovenského národného normalizačného orgánu okrem § 4a písm. a),
k)
plní povinnosti podľa osobitného predpisu11a) v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,11b)
l)
môže zo štátneho rozpočtu prispievať na činnosť poverenej právnickej osoby podľa § 4b v oblasti technickej normalizácie; poverená právnická osoba podľa § 4b môže príspevok poskytnutý zo štátneho rozpočtu použiť len na činnosti súvisiace s tvorbou, poskytovaním, rozmnožovaním, rozširovaním, preverovaním a zrušením slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií.
§ 4a
Slovenský národný normalizačný orgán
Slovenský národný normalizačný orgán
a)
plní povinnosti, ktoré mu vyplývajú z členstva v európskej normalizačnej organizácii a medzinárodnom normalizačnom orgáne,
b)
umožňuje účasť na tvorbe a zrušení európskej normy, európskeho normalizačného produktu,12) medzinárodnej normy a inej technickej normalizačnej informácie každému, kto spĺňa požiadavky a pravidlá európskej normalizačnej organizácie, medzinárodného normalizačného orgánu alebo požiadavky slovenského národného normalizačného orgánu zverejnené na svojom webovom sídle tak, že
1.
zverejňuje na svojom webovom sídle oznámenie o návrhu európskej normy, návrhu európskeho normalizačného produktu, návrhu medzinárodnej normy a návrhu inej technickej normalizačnej informácie na verejné prerokovanie najneskôr jeden mesiac pred uplynutím lehoty určenej v oznámení,
2.
zabezpečuje verejné prerokovanie návrhu európskej normy, návrhu európskeho normalizačného produktu, návrhu medzinárodnej normy a návrhu inej technickej normalizačnej informácie s každým, kto požiada o účasť na verejnom prerokovaní v lehote určenej v oznámení zverejnenom na svojom webovom sídle,
3.
oznamuje vydanú európsku normu, vydaný európsky normalizačný produkt, vydanú medzinárodnú normu a vydanú inú technickú normalizačnú informáciu na svojom webovom sídle,
c)
zverejňuje na svojom webovom sídle kritériá na tvorbu slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie v štátnom jazyku,
d)
zabezpečuje tvorbu a zrušenie slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie podľa pravidiel ustanovených európskou normalizačnou organizáciou alebo medzinárodným normalizačným orgánom, alebo podľa metodického postupu vydaného úradom,
e)
označuje slovenskú technickú normu, predbežnú slovenskú technickú normu a technickú normalizačnú informáciu podľa § 3 ods. 12,
f)
preveruje v spolupráci so zainteresovanou stranou, či obsah pôvodnej slovenskej technickej normy a pôvodnej technickej normalizačnej informácie je v súlade s dosiahnutým stupňom rozvoja vedy a techniky,
g)
oznamuje zámer prijatia novej pôvodnej slovenskej technickej normy európskej normalizačnej organizácii,
h)
poskytuje podľa § 15 slovenskú technickú normu a jej opravu, technickú normalizačnú informáciu a jej opravu a inú technickú normu a jej zmenu a opravu,
i)
vyberá úhradu za poskytnutie slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie, inej technickej normalizačnej informácie a inej technickej normy a jej zmeny,
j)
najmenej raz mesačne zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií a ich opráv prijatých do sústavy slovenských technických noriem, ktoré nie je zverejnením podľa § 10 ods. 2,
k)
chráni slovenskú technickú normu, technickú normalizačnú informáciu a inú technickú normu a jej zmenu podľa tohto zákona,
l)
prevádzkuje na svojom webovom sídle verejne prístupný portál slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií a ich opráv (ďalej len „portál“),
m)
zodpovedá za jazykovú a terminologickú správnosť prijatej pôvodnej slovenskej technickej normy a pôvodnej technickej normalizačnej informácie v štátnom jazyku,
n)
spracúva, tlačí a distribuuje časopis úradu a vyberá úhradu za jeho poskytnutie.
§ 4b
Poverená právnická osoba
(1)
Úrad môže poveriť právnickú osobu v zakladateľskej pôsobnosti13a) úradu, ktorá nebola založená na účel dosahovania zisku (ďalej len „poverená právnická osoba“), vykonávaním všetkých alebo niektorých činností slovenského národného normalizačného orgánu uvedených v § 4a.
(2)
Poverenou právnickou osobou podľa odseku 1 môže byť len právnická osoba, v ktorej má úrad rozhodujúci vplyv na strategické ciele, ako aj významné rozhodnutia, a úrad nad ňou vykonáva kontrolu obdobnú kontrole, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami.
(3)
O poverení podľa odseku 1 úrad vydá rozhodnutie, ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, a ktoré obsahuje najmä
a)
označenie úradu,
b)
označenie poverenej právnickej osoby,
c)
rozsah poverenia,
d)
deň nadobudnutia účinnosti rozhodnutia.
(4)
Poverená právnická osoba je pri vykonávaní činností, ktorými bola poverená podľa odseku 3, povinná dodržiavať tento zákon a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy súvisiace s jej postavením poverenej právnickej osoby.
(5)
Úrad môže zmeniť rozsah poverenia podľa odseku 3.
(6)
Úrad zruší poverenie podľa odseku 3, ak poverená právnická osoba riadne nevykonáva činnosti, ktorými bola poverená.
(7)
O zmene rozsahu poverenia alebo zrušení poverenia podľa odseku 3 vydá úrad rozhodnutie, ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a ktoré obsahuje
a)
označenie úradu,
b)
označenie poverenej právnickej osoby,
c)
dôvod a rozsah zmeny poverenia alebo dôvod zrušenia poverenia,
d)
deň nadobudnutia účinnosti rozhodnutia.
(8)
Poverenie právnickej osoby zanikne, ak úrad stratí rozhodujúci vplyv nad poverenou právnickou osobou podľa odseku 2.
(9)
Počas doby účinnosti rozhodnutia podľa odseku 3 úrad nevykonáva činnosti, ktorými poveril poverenú právnickú osobu.
(10)
Ak úrad podľa odseku 3 poverí poverenú právnickú osobu vykonávaním všetkých činností slovenského národného normalizačného orgánu uvedených v § 4a, oznámi poverenú právnickú osobu ako slovenský národný normalizačný orgán podľa § 4 písm. e) Európskej komisii. Dňom oznámenia Európskej komisii prechádzajú na poverenú právnickú osobu všetky práva a povinnosti slovenského národného normalizačného orgánu.
(11)
Poverená právnická osoba je oprávnená vyberať úhradu za činnosti, ktorými bola poverená podľa odseku 3, podľa cenníka. Poverená právnická osoba určí spôsob výpočtu úhrad za činnosti, ktorými bola poverená, ktorý schvaľuje úrad. Úrad zverejní cenník na svojom webovom sídle a zabezpečí jeho zverejnenie na webovom sídle poverenej právnickej osoby, inak je cenník neplatný. Príjmy z úhrad sú príjmom poverenej právnickej osoby.
(12)
Ak o to úrad požiada, poverená právnická osoba môže prispievať na úhradu poplatkov za členstvo slovenského národného normalizačného orgánu v európskej normalizačnej organizácii a medzinárodnom normalizačnom orgáne, a to najviac do polovice výšky týchto poplatkov.
(13)
Na rozhodnutia podľa odsekov 3 a 7 sa nevzťahuje správny poriadok.
§ 5
Rada pre technickú normalizáciu
(1)
Rada pre technickú normalizáciu (ďalej len „rada“) ako odborný a poradný orgán slovenského národného normalizačného orgánu
a)
zabezpečuje nezávislosť slovenského národného normalizačného orgánu,
b)
dohliada na činnosť slovenského národného normalizačného orgánu pri plnení úloh podľa § 4a písm. a),
c)
posudzuje koncepčné záležitosti, ktoré sa týkajú technickej normalizácie na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni,
d)
predkladá predsedovi úradu strategické odporúčania ku koncepcii štátnej politiky v oblasti technickej normalizácie v Slovenskej republike s ohľadom na aktuálne požiadavky národnej, európskej a medzinárodnej normalizácie a požiadavky národného hospodárstva,
e)
schvaľuje kritériá na tvorbu slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie v štátnom jazyku,
f)
zabezpečuje účasť zainteresovanej strany na technickej normalizácii,
g)
monitoruje postupy slovenského národného normalizačného orgánu súvisiace s činnosťou technickej komisie,
h)
vyjadruje sa k štatútu technickej komisie a rokovaciemu poriadku technickej komisie,
i)
vyjadruje sa k ročnému plánu tvorby pôvodných slovenských technických noriem a pôvodných technických normalizačných informácií, ktorý jej úrad predkladá najneskôr do konca januára každého kalendárneho roka,
j)
schvaľuje štatút rady a rokovací poriadok rady,
k)
plní iné povinnosti určené v štatúte rady.
(2)
Rada má najviac 15 členov. Členmi rady sú zástupcovia zainteresovaných strán a zástupcovia orgánov verejnej moci. Počet zástupcov orgánov verejnej moci v rade je najviac jedna tretina z celkového počtu členov rady.
(3)
Členov rady vymenúva a odvoláva predseda úradu.
(4)
Funkcia člena rady je čestná a nezastupiteľná.
(5)
Zloženie, úlohy, organizačné zabezpečenie a spôsob rokovania rady upraví štatút rady a rokovací poriadok rady, ktorý vydá úrad.
§ 6
Technická komisia a projektová komisia
(1)
Technická komisia je odborný poradný orgán slovenského národného normalizačného orgánu, ktorý sa podieľa na tvorbe slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie, na pripomienkovaní podľa § 9 ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. c) a ďalších činnostiach, ktoré súvisia s technickou normalizáciou. Technická komisia si môže zriadiť pracovný orgán na riešenie čiastkových úloh v jej pôsobnosti.
(2)
Zloženie, úlohy, organizačné zabezpečenie, spôsob rokovania technickej komisie a podmienky vytvorenia pracovného orgánu upraví štatút technickej komisie a rokovací poriadok technickej komisie, ktoré úrad vydá a zverejní na svojom webovom sídle.
(3)
Ak predmet slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie nespadá do pôsobnosti žiadnej existujúcej technickej komisie, slovenský národný normalizačný orgán môže zriadiť na účel tvorby tejto slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie projektovú komisiu.
(4)
Zloženie, úlohy, organizačné zabezpečenie a spôsob rokovania projektovej komisie upraví metodický postup, ktorý úrad vydá a zverejní na svojom webovom sídle.
Tvorba slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie
§ 7
(1)
Slovenský národný normalizačný orgán pri zabezpečovaní činnosti podľa § 4a písm. d) spolupracuje s technickou komisiou a zainteresovanou stranou vrátane malých podnikov14) a stredných podnikov,15) orgánom verejnej moci a právnickou osobou alebo s fyzickou osobou, ktorá je na základe zmluvy so slovenským národným normalizačným orgánom zodpovedná za spracovanie normalizačnej úlohy (ďalej len „spracovateľ“).
(2)
Spracovateľ a slovenský národný normalizačný orgán postupujú pri tvorbe slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie podľa § 8 až 10, pravidiel európskej normalizačnej organizácie, pravidiel medzinárodného normalizačného orgánu a metodického postupu slovenského národného normalizačného orgánu zverejneného na webovom sídle slovenského národného normalizačného orgánu.
(3)
Tvorba slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie je
a)
zostavenie mesačného zoznamu normalizačných úloh (ďalej len „plán technickej normalizácie“),
b)
spracovanie návrhu slovenskej technickej normy alebo návrhu technickej normalizačnej informácie,
c)
prijatie a oznámenie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie.
§ 8
Zostavenie plánu technickej normalizácie
(1)
Slovenský národný normalizačný orgán zostaví plán technickej normalizácie a zverejní ho na svojom webovom sídle najneskôr desiaty deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bol plán technickej normalizácie zostavený.
(2)
Slovenský národný normalizačný orgán v pláne technickej normalizácie určí pri európskej norme, európskom normalizačnom produkte, inej technickej norme a inej technickej normalizačnej informácii spôsob ich prijatia do sústavy slovenských technických noriem, ktorým je prevzatie
a)
prekladom do štátneho jazyka,
b)
bez prekladu do štátneho jazyka alebo
c)
bez prekladu do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku.
(3)
Slovenský národný normalizačný orgán v pláne technickej normalizácie uvedie zámer na spracovanie pôvodnej slovenskej technickej normy alebo zámer na spracovanie pôvodnej technickej normalizačnej informácie, o ktorých spracovaní a prijatí do sústavy slovenských technických noriem rozhodol.
§ 9
Spracovanie slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie
(1)
Slovenský národný normalizačný orgán pri spracovaní návrhu pôvodnej slovenskej technickej normy alebo návrhu pôvodnej technickej normalizačnej informácie alebo pri spracovaní návrhu slovenskej technickej normy alebo návrhu technickej normalizačnej informácie spôsobom podľa § 8 ods. 2 písm. a) alebo písm. c) vyberie spracovateľa podľa osobitného predpisu.16) Tento postup sa neuplatňuje, ak náklady na spracovanie návrhu slovenskej technickej normy alebo návrhu technickej normalizačnej informácie neuhrádza slovenský národný normalizačný orgán.
(2)
Spracovateľ alebo slovenský národný normalizačný orgán pri spracovaní návrhu pôvodnej slovenskej technickej normy alebo návrhu pôvodnej technickej normalizačnej informácie
a)
spracuje návrh pôvodnej slovenskej technickej normy alebo návrh pôvodnej technickej normalizačnej informácie,
b)
predloží spracovaný návrh pôvodnej slovenskej technickej normy alebo spracovaný návrh pôvodnej technickej normalizačnej informácie na pripomienkovanie členom technickej komisie, pracovného orgánu alebo projektovej komisie na to vytvorenej alebo členom pracovnej skupiny na to vytvorenej,
c)
upraví návrh pôvodnej slovenskej technickej normy alebo návrh pôvodnej technickej normalizačnej informácie podľa uplatnených pripomienok technickej komisie alebo pracovnej skupiny na to vytvorenej, ktorý slovenský národný normalizačný orgán do 15 pracovných dní od doručenia návrhu pôvodnej slovenskej technickej normy alebo návrhu pôvodnej technickej normalizačnej informácie predloží na verejné prerokovanie verejnosti uverejnením oznámenia na svojom webovom sídle; ak návrh spracuje slovenský národný normalizačný orgán, bezodkladne najneskôr do 15 pracovných dní od spracovania návrhu pôvodnej slovenskej technickej normy alebo návrhu pôvodnej technickej normalizačnej informácie predloží na verejné prerokovanie verejnosti uverejnením oznámenia na svojom webovom sídle, a
d)
upraví návrh pôvodnej slovenskej technickej normy alebo návrh pôvodnej technickej normalizačnej informácie podľa uplatnených pripomienok z verejného prerokovania.
(3)
Spracovateľ alebo slovenský národný normalizačný orgán pri spracovaní návrhu slovenskej technickej normy alebo návrhu technickej normalizačnej informácie spôsobom podľa
§ 8 ods. 2 písm. a) alebo písm. c)
a)
spracuje návrh slovenskej technickej normy alebo návrh technickej normalizačnej informácie,
b)
predloží spracovaný návrh slovenskej technickej normy alebo spracovaný návrh technickej normalizačnej informácie na pripomienkovanie členom technickej komisie a každému, kto požiada o účasť na prerokovaní v lehote určenej v pláne technickej normalizácie zverejnenom na webovom sídle slovenského národného normalizačného orgánu,
c)
upraví návrh slovenskej technickej normy alebo návrh technickej normalizačnej informácie podľa uplatnených pripomienok technickej komisie alebo toho, kto požiadal o účasť na prerokovaní.
(4)
Slovenský národný normalizačný orgán pri spracovaní návrhu slovenskej technickej normy alebo návrhu technickej normalizačnej informácie spôsobom podľa § 8 ods. 2 písm. b) spracuje názov slovenskej technickej normy alebo názov technickej normalizačnej informácie v štátnom jazyku.
(5)
Spracovateľ alebo slovenský národný normalizačný orgán pri spracovaní návrhu slovenskej technickej normy alebo návrhu technickej normalizačnej informácie zabezpečí súlad návrhu slovenskej technickej normy a návrhu technickej normalizačnej informácie s prijatými a oznámenými slovenskými technickými normami a technickými normalizačnými informáciami a súlad návrhu slovenskej technickej normy a návrhu technickej normalizačnej informácie so všeobecne záväznými právnymi predpismi a právne záväznými aktami Európskej únie.
(6)
Slovenský národný normalizačný orgán po ukončení postupu podľa odsekov 2, 3 alebo odseku 4 zabezpečí jazykovú a terminologickú korektúru pôvodnej slovenskej technickej normy alebo pôvodnej technickej normalizačnej informácie.
§ 10
Prijatie a oznámenie o prijatí slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie
(1)
Slovenský národný normalizačný orgán po spracovaní návrhu slovenskej technickej normy alebo návrhu technickej normalizačnej informácie podľa § 9 prijme slovenskú technickú normu alebo technickú normalizačnú informáciu do sústavy slovenských technických noriem.
(2)
Úrad oznámi prijatie slovenskej technickej normy alebo prijatie technickej normalizačnej informácie vo vestníku alebo v odôvodnených prípadoch bezodkladne na svojom webovom sídle.
(3)
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia nadobúda platnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola oznámená vo vestníku, alebo ak bola oznámená na webovom sídle slovenského národného normalizačného orgánu, dňom jej oznámenia na webovom sídle slovenského národného normalizačného orgánu.
§ 11
Zmena slovenskej technickej normy, oprava a zrušenie slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie
Slovenský národný normalizačný orgán postupuje pri zmene, oprave alebo zrušení slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie primerane podľa § 8 až 10.
§ 12
Výdavky na tvorbu slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie
(1)
Výdavky na tvorbu slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie a ich opráv v štátnom jazyku, ktoré vyhovujú prijatým a zverejneným kritériám podľa § 4a písm. c), uhrádza slovenský národný normalizačný orgán. Inak výdavky na spracovanie slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie v štátnom jazyku uhrádza ten, kto požaduje ich tvorbu.
(2)
Výdavky na spracovanie slovenskej technickej normy v štátnom jazyku, ktorá sa uvádza priamo v texte všeobecne záväzného právneho predpisu a výdavky na každé poskytnutie slovenskej technickej normy, ktorá sa uvádza priamo v texte všeobecne záväzného právneho predpisu, uhrádza orgán štátnej správy, ktorý je zodpovedným predkladateľom návrhu všeobecne záväzného právneho predpisu, v ktorom priamo v texte uviedol slovenskú technickú normu.
§ 13
Harmonizovaná technická norma a slovenská technická norma vhodná na posudzovanie zhody
(1)
Dodržiavanie harmonizovanej technickej normy2b) alebo slovenskej technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody alebo ich časti sa považuje za splnenie technických požiadaviek určených technickým predpisom, na ktoré sa harmonizovaná technická norma alebo slovenská technická norma vhodná na posudzovanie zhody alebo ich časť vzťahuje.
(2)
Ak neexistuje harmonizovaná technická norma, úrad po prerokovaní s príslušným ministerstvom alebo ostatným ústredným orgánom štátnej správy určí slovenskú technickú normu vhodnú na posudzovanie zhody. Určenie slovenskej technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody oznámi úrad vo vestníku. V oznámení úrad uvedie názov technického predpisu, na ktorý sa vzťahuje slovenská technická norma vhodná na posudzovanie zhody.
(3)
Námietku proti harmonizovanej technickej norme podľa osobitného predpisu18) uplatní úrad na podnet príslušného ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo orgánu dohľadu.
(4)
Návrh na zrušenie určenia slovenskej technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody podáva príslušné ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy úradu, ktorý zrušenie určenia slovenskej technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody oznámi vo vestníku.
§ 14
Spôsob ochrany slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie
(1)
Názov slovenská technická norma a značka „STN“, názov predbežná slovenská technická norma a značka „STN P“ a názov technická normalizačná informácia a značka „TNI“ sa nesmie použiť na označenie iného dokumentu.
(2)
Slovenský národný normalizačný orgán má nárok na náhradu úhrady za poskytnutie slovenskej technickej normy, predbežnej slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie za každé rozmnoženie slovenskej technickej normy, predbežnej slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie od toho, kto bez súhlasu slovenského národného normalizačného orgánu rozmnožil slovenskú technickú normu, predbežnú slovenskú technickú normu alebo technickú normalizačnú informáciu.
(3)
Neoprávnené rozšírenie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je poskytnutie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie alebo ich častí vrátane ponuky na ich poskytnutie akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek forme bez súhlasu slovenského národného normalizačného orgánu.
(4)
Za neoprávnené rozmnoženie alebo neoprávnené rozšírenie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie sa nepovažuje
a)
citácia časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie, ak na citáciu časti slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie na základe žiadosti udelil súhlas slovenský národný normalizačný orgán; žiadosť sa podáva prostredníctvom automatizovaného systému,
b)
informácia o slovenskej technickej norme a technickej normalizačnej informácii, ktorá bola oznámená vo vestníku alebo na webovom sídle úradu podľa § 10 ods. 2,
c)
rozširovanie časti pôvodnej slovenskej technickej normy alebo pôvodnej technickej normalizačnej informácie jej spracovateľom na účely zvyšovania informovanosti a vzdelávania odbornej verejnosti.
(5)
Slovenský národný normalizačný orgán udelí súhlas na odplatné citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie súhlasu. Žiadosť obsahuje najmä identifikáciu žiadateľa, účel a rozsah citácie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie a názov slovenskej technickej normy alebo názov technickej normalizačnej informácie, ktorú požaduje citovať.
(6)
Slovenský národný normalizačný orgán udelí súhlas na bezodplatné citovanie časti slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie bezodkladne, najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie súhlasu, na
a)
poskytovanie
1.
výchovy a vzdelávania podľa osobitného predpisu,19)
2.
vzdelávania v rámci akreditovaného študijného programu na vysokej škole alebo
3.
kontinuálneho vzdelávania a atestácie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov20) nekomerčného charakteru,
b)
vypracovanie a obhajobu
1.
komplexnej odbornej práce, projektu alebo súťažnej práce, absolventskej písomnej práce, písomnej absolventskej práce v rámci výchovy a vzdelávania,21)
2.
záverečnej práce v rámci štúdia na vysokej škole22) alebo
3.
záverečnej práce v rámci kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov nekomerčného charakteru a atestačnej práce pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.23)
(7)
Slovenský národný normalizačný orgán udelí súhlas na bezodplatné citovanie časti pôvodnej slovenskej technickej normy alebo časti pôvodnej technickej normalizačnej informácie zverejnenej podľa § 15a ods. 2 bezodkladne, najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie súhlasu.
§ 15
Poskytovanie slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie, inej technickej normy a vestníka
(1)
Slovenská technická norma, technická normalizačná informácia, iná technická norma a jej zmena a vestník sa poskytuje za úhradu, ak odsek 4 neustanovuje inak.
(2)
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia a ich oprava sa poskytuje v listinnej podobe, v elektronickej podobe alebo prostredníctvom portálu. Iná technická norma a jej zmena a oprava a iná technická normalizačná informácia a jej oprava sa poskytuje v listinnej podobe. Podrobnosti o portáli zverejní slovenský národný normalizačný orgán na svojom webovom sídle.
(3)
Slovenský národný normalizačný orgán poskytne bezodplatne slovenskú technickú normu podľa § 12 ods. 2 prostredníctvom portálu tomu, kto požiada o jej poskytnutie, týmto nie je dotknutá povinnosť orgánu štátnej správy podľa § 12 ods. 2.
(4)
Spracovateľ pôvodnej slovenskej technickej normy alebo pôvodnej technickej normalizačnej informácie má nárok na bezodplatné poskytnutie jedného výtlačku pôvodnej slovenskej technickej normy alebo pôvodnej technickej normalizačnej informácie v listinnej podobe, na spracovaní ktorej sa podieľal.
(5)
Opravu slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie, inej technickej normy a inej technickej normalizačnej informácie poskytuje slovenský národný normalizačný orgán bezodplatne.
(6)
Nárok na vrátenie úhrady za poskytnutie slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie alebo inej technickej normy a jej zmeny v listinnej podobe vzniká, ak
a)
chýba jej text alebo strana, alebo
b)
je poškodená jej väzba.
(7)
Nárok na vrátenie úhrady za poskytnutie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie v elektronickej podobe vzniká, ak je poškodené záznamové médium, na ktorom je zapísaná slovenská technická norma alebo technická normalizačná informácia.
(8)
Nárok na vrátenie úhrady za poskytnutie pôvodnej slovenskej technickej normy alebo pôvodnej technickej normalizačnej informácie nevzniká pri poskytnutí pôvodnej slovenskej technickej normy alebo pôvodnej technickej normalizačnej informácie prostredníctvom portálu, ak sa uplatní § 15a ods. 2.
(9)
Nárok na vrátenie úhrady podľa odseku 6 alebo odseku 7 možno uplatniť pri prevzatí slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie alebo inej technickej normy a jej zmeny; slovenský národný normalizačný orgán môže namiesto vrátenia úhrady za poskytnutie slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie alebo inej technickej normy a jej zmeny vykonať výmenu za úplnú alebo nepoškodenú slovenskú technickú normu, technickú normalizačnú informáciu alebo inú technickú normu a jej zmenu v listinnej podobe alebo za nepoškodené záznamové zariadenie, na ktorom je zapísaná slovenská technická norma alebo technická normalizačná informácia v elektronickej podobe.
§ 15a
Osobitné poskytovanie slovenskej technickej normy
a technickej normalizačnej informácie
(1)
Slovenský národný normalizačný orgán poskytne bezodplatne slovenskú technickú normu alebo technickú normalizačnú informáciu po predchádzajúcom rozhodnutí európskej normalizačnej organizácie alebo medzinárodného normalizačného orgánu o jej bezodplatnosti. Slovenský národný normalizačný orgán poskytne prístup k takejto slovenskej technickej norme alebo technickej normalizačnej informácii prostredníctvom ich zverejnenia na svojom webovom sídle. Pri slovenskej technickej norme podľa prvej vety neplatí povinnosť uhradiť výdavky za jej poskytnutie ustanovené pre orgán štátnej správy v § 12 ods. 2.
(2)
Slovenský národný normalizačný orgán rozhodne o bezodplatnom poskytnutí pôvodnej slovenskej technickej normy alebo pôvodnej technickej normalizačnej informácie, ak je to potrebné z dôvodu zabezpečenia nevyhnutnej ochrany oprávneného záujmu v čase mimoriadnej situácie.23a) Slovenský národný normalizačný orgán poskytne prístup k pôvodnej slovenskej technickej norme alebo k pôvodnej technickej normalizačnej informácii podľa prvej vety jej zverejnením na svojom webovom sídle po dobu trvania mimoriadnej situácie. Pri poskytnutí pôvodnej slovenskej technickej normy podľa prvej vety neplatí povinnosť uhradiť výdavky za jej poskytnutie ustanovené pre orgán štátnej správy podľa § 12 ods. 2 po dobu trvania mimoriadnej situácie.
Priestupky a iné správne delikty
§ 16
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
neoprávnene rozšíri predbežnú slovenskú technickú normu alebo technickú normalizačnú informáciu alebo ich časť,
b)
neoprávnene označí dokument značkou „STN P“,
c)
neoprávnene bezodplatne rozšíri slovenskú technickú normu alebo jej časť,
d)
neoprávnene označí dokument značkou „STN“,
e)
za odplatu rozšíri slovenskú technickú normu alebo jej časť.
(2)
Úrad uloží za priestupok podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b) pokutu od 30 eur do 1 500 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. c) pokutu od 45 eur do 3 000 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. d) alebo písm. e) pokutu od 175 eur do 10 000 eur.
(3)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.24)
§ 17
(1)
Úrad uloží pokutu od 30 eur do 1 500 eur fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá neoprávnene rozšíri predbežnú slovenskú technickú normu alebo technickú normalizačnú informáciu alebo ich časť alebo ktorá neoprávnene označí dokument značkou „STN P“.
(2)
Úrad uloží pokutu od 50 eur do 5 000 eur fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá neoprávnene bezodplatne rozšíri slovenskú technickú normu alebo jej časť.
(3)
Úrad uloží pokutu od 350 eur do 35 000 eur fyzickej osobe podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá neoprávnene
a)
označí dokument značkou „STN“ alebo
b)
za odplatu rozšíri slovenskú technickú normu alebo jej časť.
§ 18
(1)
Konanie o uložení pokuty možno začať do troch rokov odo dňa, keď došlo k protiprávnemu konaniu.
(2)
Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(3)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
(4)
Ak do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opakovanému protiprávnemu konaniu, úrad uloží pokutu do výšky dvojnásobku sadzby uloženej pokuty.
§ 19
Splnomocňovacie ustanovenie
Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom ustanoví
a)
výšku úhrady pre používateľov za poskytovanie slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie, inej technickej normy a jej zmeny a vestník, za udelenie súhlasu na citovanie časti slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie,
b)
výšku úhrady pre používateľov za činnosti súvisiace s poskytovaním slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie a inej technickej normy a jej zmeny,
c)
minimálnu výšku úhrady za poskytnutie služby STN-online prostredníctvom portálu a výšku úhrady pre používateľov za poskytovanie služby STN-online prostredníctvom portálu,
d)
spôsob poskytovania slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie a inej technickej normy a jej zmeny,
e)
podrobnosti o udelení súhlasu na citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie, vzor žiadosti o udelenie súhlasu na citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie a vzor súhlasu na citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie,
f)
zľavu z úhrady podľa písmena a) a b),
g)
výšku úhrady za poskytnutie časopisu úradu.
§ 20
Prechodné ustanovenia
(1)
Konania začaté pred 1. aprílom 2018 sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do
31. marca 2018.
(2)
Úrad zosúladí právne vzťahy súvisiace s poskytovaním slovenských technických noriem a iných technických noriem poskytnutých pred 1. aprílom 2018 s právnymi predpismi účinnými od 1. apríla 2018, najneskôr do 31. marca 2019.
(3)
Slovenské technické normy, predbežné slovenské technické normy a technické normalizačné informácie prijaté do sústavy slovenských technických noriem pred 1. aprílom 2018 sa považujú za slovenské technické normy, predbežné slovenské technické normy a technické normalizačné informácie podľa tohto zákona.
(4)
Doterajšie technické komisie sa považujú za technické komisie podľa tohto zákona.
(5)
Vykonávací právny predpis vydaný na základe splnomocnenia podľa doterajšieho zákona je vykonávacím právnym predpisom podľa tohto zákona do vydania vykonávacieho právneho predpisu podľa § 19, najneskôr však do 1. apríla 2019.
§ 21
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2018, okrem § 14 ods. 4 písm. a) vety za bodkočiarkou, ktorá nadobúda účinnosť 1. apríla 2020.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Čl. 2 ods. 1 písm. a) a d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012) v platnom znení.
2)
Čl. 2 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.
2a)
Čl. 2 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.
2b)
Čl. 2 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.
2c)
Čl. 2 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.
3)
§ 2 písm. i) zákona č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru.
6)
Príloha 1 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.
7)
Čl. 2 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.
8)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
9a)
§ 30 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 505/2009 Z. z.
9b)
Čl. 22 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.
Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie.
10)
Čl. 27 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.
11)
Čl. 2 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.
11a)
Čl. 4 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám a službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (Ú. v. EÚ L 295, 21. 11. 2018).
11b)
Príloha I časť M bod 3 nariadenia (EÚ) 2018/1724.
12)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.
13)
Čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.
13a)
§ 5 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
14)
Čl. 2 ods. 2 prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy.
15)
Čl. 2 prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
16)
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
Čl. 11 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 v platnom znení.
19)
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21)
§ 73, 76 a 79 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
§ 51 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov.
23)
§ 49 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z.
23a)
§ 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Príloha k zákonu č. 60/2018 Z. z.