55/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.07.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

55
ZÁKON
zo 6. februára 2018
o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
poskytovanie informácií o technickom predpise,
b)
osobitné poskytovanie informácií o technickom predpise podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1)
c)
poskytovanie informácií o technickom pravidle,2)
d)
poskytovanie informácií o prekážkach voľného pohybu tovaru.3)
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
výrobkom priemyselne vyrábaný výrobok a poľnohospodársky výrobok vrátane výrobku z ryby,
b)
službou informačnej spoločnosti služba poskytovaná za úhradu, na diaľku, elektronickým spôsobom a na základe individuálnej žiadosti prijímateľa služby,
c)
poskytnutím služby na diaľku poskytnutie služby informačnej spoločnosti bez prítomnosti jednej zo strán,
d)
poskytnutím služby elektronickým spôsobom odoslanie služby informačnej spoločnosti z miesta pôvodu a prijatie služby informačnej spoločnosti na miesto určenia prostredníctvom elektronického zariadenia prenosom cez elektronickú komunikačnú sieť,4)
e)
poskytnutím služby na základe individuálnej žiadosti prijímateľa služby poskytnutie služby informačnej spoločnosti prostredníctvom prenosu údajov na základe individuálnej žiadosti prijímateľa služby,
f)
technickou požiadavkou na výrobok základná požadovaná charakteristika výrobku obsiahnutá v technickom predpise, najmä:
1.
úroveň kvality výrobku,
2.
úžitková vlastnosť výrobku,
3.
bezpečnosť výrobku,
4.
rozmer výrobku,
5.
názov výrobku, pod ktorým sa sprístupňuje na trhu,5)
6.
značka výrobku,
7.
skúšanie a skúšobná metóda výrobku,
8.
obal výrobku,
9.
označovanie výrobku alebo vybavenie výrobku štítkom,
10.
postup posudzovania zhody výrobku,
11.
výrobná metóda alebo proces, ktorý má vplyv na charakteristiku výrobku,
g)
inou požiadavkou požiadavka na výrobok nevyhnutná z dôvodu ochrany životného prostredia alebo z dôvodu ochrany spotrebiteľa,6) ktorá ovplyvňuje životnosť výrobku po uvedení výrobku na trh7) a týka sa podmienok používania, opätovného používania a spotreby výrobku alebo zneškodnenia výrobku, ak táto požiadavka významne ovplyvňuje zloženie výrobku, jeho povahu alebo jeho marketing,
h)
pravidlom o službe informačnej spoločnosti požiadavka všeobecnej povahy o zriaďovaní služby informačnej spoločnosti alebo o vykonávaní služby informačnej spoločnosti regulovaná v technickom predpise; za pravidlo o službe informačnej spoločnosti sa nepovažuje, ak technický predpis obsahuje službu informačnej spoločnosti, pričom požiadavku o službe informačnej spoločnosti priamo neupravuje,
i)
technickým predpisom všeobecne záväzný právny predpis8) alebo iný dokument9) vrátane návrhu technického predpisu v každom štádiu jeho prípravy pred jeho prijatím, ktorý obsahuje
1.
technickú požiadavku na výrobok alebo inú požiadavku, ktorej dodržiavanie je povinné pri sprístupňovaní výrobku na trhu alebo pri používaní výrobku, alebo ktorý zakazuje alebo obmedzuje výrobu, dovoz, predaj alebo používanie výrobku, alebo
2.
pravidlo o službe informačnej spoločnosti, ktorého dodržiavanie je povinné v prípade predaja alebo poskytovania služby informačnej spoločnosti, zriadenia poskytovateľa služby informačnej spoločnosti alebo používania služby informačnej spoločnosti,
j)
fiškálnou požiadavkou alebo finančnou požiadavkou fiškálne opatrenie alebo finančné opatrenie, ktoré ovplyvňuje spotrebu výrobku alebo službu informačnej spoločnosti podporovaním súladu s technickou požiadavkou, inou požiadavkou alebo pravidlom o službe informačnej spoločnosti okrem opatrenia, ktoré súvisí so systémom sociálneho zabezpečenia,10)
k)
vnútrokomunitárnym pripomienkovým konaním pripomienkovanie návrhu technického predpisu Európskou komisiou (ďalej len „Komisia“), členským štátom Európskej únie (ďalej len „členský štát“), členským štátom Európskeho združenia voľného obchodu a Tureckom,
l)
zodpovedným orgánom orgán štátnej správy alebo orgán územnej samosprávy zodpovedný za predloženie návrhu technického predpisu na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie alebo za predloženie vyhláseného technického predpisu alebo zverejneného technického predpisu,
m)
pripomienkou nesúhlas zodpovedného orgánu, Komisie, členského štátu, členského štátu Európskeho združenia voľného obchodu alebo Turecka s návrhom technického predpisu; pripomienka sa predkladá formou notifikačnej správy, ktorá je zverejnená na webovom sídle Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“),
n)
podrobným stanoviskom zásadný nesúhlas zodpovedného orgánu, Komisie alebo členského štátu z dôvodu, že návrh technického predpisu obmedzuje voľný pohyb tovaru, slobodu poskytovania služby informačnej spoločnosti alebo slobodu usadiť sa poskytovateľovi služby informačnej spoločnosti; podrobné stanovisko sa predkladá formou notifikačnej správy, ktorá je zverejnená na webovom sídle úradu,
o)
osobitnou pripomienkou nesúhlas zodpovedného orgánu alebo niektorej zo zmluvných strán dohody11) uplatnený v priebehu osobitného poskytovania informácií o návrhu technického predpisu podľa § 8.
Poskytovanie informácií o technickom predpise
§ 3
Úrad
Úrad v oblasti výmeny informácií o technickom predpise
a)
spolupracuje so zodpovedným orgánom,
b)
bezodkladne informuje Komisiu o návrhu technického predpisu doručeného podľa § 4 ods. 1 písm. c) alebo písm. g), o spôsobe vysporiadania sa s podrobným stanoviskom k návrhu technického predpisu alebo o spôsobe vysporiadania sa s pripomienkou k návrhu technického predpisu doručeného podľa § 4 ods. 1 písm. e) prostredníctvom elektronického informačného systému Komisie,
c)
bezodkladne od doručenia návrhu zodpovedného orgánu na spracovanie pôvodnej slovenskej technickej normy12) k technickému predpisu, ktorý je predložený slovenskému národnému normalizačnému orgánu13) spolu s odôvodnením potreby jej prijatia, informuje Komisiu,
d)
oznamuje zodpovednému orgánu ukončenie vnútrokomunitárneho pripomienkového konania,
e)
zasiela Komisii znenie technického predpisu doručené podľa § 4 ods. 1 písm. i),
f)
informuje zodpovedný orgán o návrhu technického predpisu členského štátu, o návrhu technického predpisu členského štátu Európskeho združenia voľného obchodu a o návrhu technického predpisu Turecka, ktorý je možné pripomienkovať,
g)
metodicky usmerňuje a riadi postup poskytovania informácií o návrhu technického predpisu,
h)
spravuje zoznam návrhov technických predpisov doručených alebo prijatých v procese poskytovania informácií o technickom predpise.
§ 4
Zodpovedný orgán
(1)
Zodpovedný orgán
a)
poskytuje úradu súčinnosť,
b)
uvádza v technickom predpise odkaz na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti,14)
c)
doručuje úradu v elektronickej podobe na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie
1.
návrh technického predpisu najskôr po ukončenom pripomienkovom konaní,15) ak prebehlo, a najneskôr pred prijatím návrhu technického predpisu,
2.
slovenskú technickú normu, ak má byť uvedená priamo v technickom predpise, a odôvodnenie potreby jeho prijatia a
3.
sprievodné dokumenty podľa § 7,
d)
primerane zohľadní podrobné stanovisko alebo pripomienku k návrhu technického predpisu,
e)
doručí úradu informáciu o spôsobe vysporiadania sa s podrobným stanoviskom k návrhu technického predpisu alebo s pripomienkou k návrhu technického predpisu formou notifikačnej správy, ktorá je zverejnená na webovom sídle úradu,
f)
odloží prijatie návrhu technického predpisu o určenú lehotu podľa § 5,
g)
opätovne doručí návrh technického predpisu úradu, ak sa pred prijatím návrhu technického predpisu podstatne zmení
1.
rozsah jeho pôsobnosti,
2.
účinnosť alebo
3.
doplnením alebo sprísnením technickej požiadavky v návrhu technického predpisu,
h)
môže prijať technický predpis až po oznámení úradom podľa § 3 písm. d),
i)
doručí úradu prijatý technický predpis; ak sa technický predpis vyhlasuje, doručí úradu vyhlásený technický predpis,
j)
písomne informuje úrad, že návrh technického predpisu, ktorý má byť predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania a na ktorý sa vzťahuje informačná povinnosť aj podľa osobitného predpisu,16) oznámi Komisii postupom podľa osobitného predpisu;16) v oznámení Komisii podľa osobitného predpisu16) uvedie, že návrh technického predpisu oznamuje aj podľa tohto zákona.
(2)
Postup podľa odseku 1 sa neuplatňuje, ak sa návrhom technického predpisu
a)
plnia záväzky vyplývajúce zo záväzných aktov Európskej únie, výsledkom ktorých je prijatie technických požiadaviek alebo pravidiel o službách informačnej spoločnosti,
b)
plnia záväzky, ktoré vyplývajú z medzinárodnej dohody a vedú k prijatiu spoločných technických požiadaviek alebo pravidiel o službe informačnej spoločnosti v Európskej únii,
c)
vykonáva rozsudok Súdneho dvora Európskej únie,
d)
vykonáva obmedzujúce opatrenie podľa osobitného predpisu,17)
e)
vykonáva opatrenie pri výrobku, ktorý predstavuje závažné riziko podľa osobitného predpisu,18)
f)
ustanovuje opatrenie podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,19) na ochranu osôb, najmä zamestnancov, ktorí výrobok používajú, ak tento technický predpis nemá vplyv na výrobok,
g)
upravuje služba rozhlasového a televízneho vysielania,20)
h)
upravuje banková služba alebo finančná služba;21) takýto technický predpis sa doručí úradu podľa odseku 1 písm. i) alebo
i)
upravuje telekomunikačná služba.22)
(3)
Zodpovedný orgán je oprávnený písomne a s uvedením dôvodu požiadať úrad a Komisiu o zachovanie dôverného charakteru návrhu technického predpisu pri poskytovaní informácií o návrhu technického predpisu.
§ 5
Určená lehota
(1)
Určená lehota na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie je tri mesiace; určená lehota začína plynúť dňom registrácie návrhu technického predpisu Komisiou.
(2)
Určená lehota podľa odseku 1 sa predĺži na
a)
4 mesiace, ak sa v určenej lehote podľa odseku 1 doručí podrobné stanovisko k návrhu technického predpisu, ktorý ustanovuje požiadavky na službu informačnej spoločnosti,
b)
6 mesiacov, ak sa v určenej lehote podľa odseku 1 doručí podrobné stanovisko k návrhu technického predpisu okrem návrhu technického predpisu, ktorý ustanovuje požiadavky na službu informačnej spoločnosti,
c)
12 mesiacov, ak Komisia v určenej lehote podľa odseku 1 oznámi zámer prijať právne záväzný akt Európskej únie v oblasti, ktorú upravuje návrh technického predpisu predložený na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie okrem návrhu technického predpisu, ktorý ustanovuje požiadavky na službu informačnej spoločnosti,
d)
12 mesiacov, ak Komisia v určenej lehote podľa odseku 1 oznámi, že oblasť, ktorú upravuje návrh technického predpisu predložený na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie, je predmetom návrhu právne záväzného aktu Európskej únie predloženého Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie,
e)
18 mesiacov, ak Rada Európskej únie prijme svoju pozíciu v prvom čítaní podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,23) počas lehoty podľa písmena c) alebo písmena d).
(3)
Ak Komisia predloží k návrhu technického predpisu podrobné stanovisko, predĺžená určená lehota podľa odseku 2 písm. a) a b) sa predĺži na nevyhnutne potrebný čas, kým Komisia predloží súhlas k informácii o spôsobe vysporiadania sa zodpovedného orgánu s podrobným stanoviskom podľa § 4 ods. 1 písm. d).
(4)
Pri dohode, ktorej jednou zo zmluvných strán je orgán verejnej moci a jej obsahom je vo verejnom záujme stanovenie technickej požiadavky na výrobok, inej požiadavky alebo pravidla o službe informačnej spoločnosti a nie je uzatvorená podľa osobitného predpisu,24) sa určená lehota predĺži na 4 mesiace.
(5)
Predĺžená určená lehota podľa odseku 2 sa nevzťahuje na dohodu podľa odseku 4.
(6)
Predĺžená určená lehota podľa odseku 2 písm. c) až e) uplynie dňom, keď Komisia oznámi, že nemá zámer prijať právne záväzný akt Európskej únie v oblasti, ktorú upravuje návrh technického predpisu predložený na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie, alebo ak Komisia stiahne svoj návrh alebo ak Rada Európskej únie, Európsky parlament alebo Komisia prijme právne záväzný akt Európskej únie v oblasti, ktorú upravuje návrh technického predpisu predložený na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie.
(7)
Odseky 1 až 4 sa neuplatňujú, ak zodpovedný orgán preukáže, že Slovenská republika je nútená bezodkladne prijať návrh technického predpisu z naliehavého dôvodu spôsobeného
a)
vážnou a nepredvídateľnou okolnosťou, ktorá súvisí s ochranou verejného zdravia, ochranou bezpečnosti štátu, ochranou bezpečnosti osôb, ochranou živočíchov a rastlín; vážnou a nepredvídateľnou okolnosťou, ktorá pri pravidlách o službe informačnej spoločnosti súvisí s ochranou verejného poriadku, najmä vo vzťahu k ochrane maloletých detí, alebo
b)
vážnou okolnosťou, ktorá súvisí s ochranou bezpečnosti finančného systému, a to najmä s ochranou vkladateľov, investorov alebo s ochranou poistencov.
(8)
Odseky 1 až 7 sa neuplatňujú, ak zodpovedný orgán predloží na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie
a)
návrh technického predpisu, ktorý zakazuje výrobu určitého výrobku, ale neobmedzuje voľný pohyb tovaru, alebo
b)
návrh predpisu s fiškálnou požiadavkou alebo návrh predpisu s finančnou požiadavkou.
(9)
Návrh technického predpisu podľa odseku 7 možno prijať až po doručení súhlasu Komisie.
(10)
Ak má návrh technického predpisu vplyv na medzinárodný obchod, zodpovedný orgán oznámi návrh technického predpisu aj podľa § 8.
§ 6
Pripomienka a podrobné stanovisko zodpovedného orgánu k návrhu technického predpisu
(1)
Zodpovedný orgán je oprávnený predložiť
a)
pripomienku k návrhu technického predpisu členského štátu, k návrhu technického predpisu členského štátu Európskeho združenia voľného obchodu a k návrhu technického predpisu Turecka,
b)
podrobné stanovisko k návrhu technického predpisu členského štátu.
(2)
Zodpovedný orgán nepredkladá pripomienku k fiškálnej požiadavke návrhu technického predpisu alebo k finančnej požiadavke návrhu technického predpisu.
(3)
Zodpovedný orgán nepredkladá podrobné stanovisko k
a)
fiškálnej požiadavke návrhu technického predpisu alebo k finančnej požiadavke návrhu technického predpisu,
b)
časti návrhu technického predpisu o službe informačnej spoločnosti, ktorá obsahuje podrobnosti, ktoré vyplývajú z jazykovej, kultúrnej alebo z národnej rôznorodosti členského štátu, alebo
c)
návrhu technického predpisu členského štátu Európskeho združenia voľného obchodu a návrhu technického predpisu Turecka.
§ 7
Sprievodné dokumenty
(1)
Sprievodným dokumentom podľa § 4 ods. 1 písm. c) tretieho bodu je
a)
vyplnený notifikačný formulár, ktorý je zverejnený na webovom sídle úradu,
b)
všeobecne záväzný právny predpis, podľa ustanovenia ktorého sa návrh technického predpisu vydáva, alebo všeobecne záväzný právny predpis, ktorý sa návrhom technického predpisu mení alebo dopĺňa,
c)
doložka vybraných vplyvov a analýza vplyvov25) návrhu technického predpisu, ak sa vyhotovuje,
d)
informácia podľa § 3 písm. c), ak je potrebné vypracovať pôvodnú slovenskú technickú normu k návrhu technického predpisu a odôvodnenie potreby jej prijatia.
(2)
Notifikačný formulár obsahuje najmä
a)
názov a sídlo úradu,
b)
názov, sídlo, emailovú adresu a telefonický kontakt zodpovedného orgánu,
c)
zodpovedným orgánom určený kód výrobku podľa zoznamu kódov výrobkových skupín a skupín služieb informačnej spoločnosti, ktorý je zverejnený na webovom sídle úradu,
d)
názov návrhu technického predpisu,
e)
názov výrobku alebo služby informačnej spoločnosti, ktorý je predmetom úpravy návrhu technického predpisu,
f)
informáciu, či sa na návrh technického predpisu vzťahuje aj informačná povinnosť podľa osobitného predpisu,16)
g)
predmet úpravy a stručný opis návrhu technického predpisu,
h)
stručné odôvodnenie potreby prijatia návrhu technického predpisu,
i)
názov všeobecne záväzného právneho predpisu podľa odseku 1 písm. b),
j)
požiadavku na uplatnenie postupu podľa § 5 ods. 7 a odôvodnenie tejto požiadavky,
k)
požiadavku na zachovanie dôverného charakteru návrhu technického predpisu pri poskytovaní informácií o návrhu technického predpisu podľa § 4 ods. 3 a odôvodnenie tejto požiadavky,
l)
informáciu, či návrh technického predpisu obsahuje fiškálnu požiadavku alebo finančnú požiadavku,
m)
informáciu o doložke vybraných vplyvov a analýze vplyvov návrhu technického predpisu, ak sa zasiela spolu s návrhom technického predpisu,
n)
informáciu, či sa návrh technického predpisu oznamuje aj podľa § 8.
(3)
Sprievodným dokumentom návrhu technického predpisu, ktorý môže obmedziť predaj alebo používanie chemickej látky, chemického prípravku alebo chemického výrobku z dôvodu ochrany verejného zdravia, ochrany spotrebiteľa alebo ochrany životného prostredia je okrem sprievodných dokumentov uvedených v odseku 1 aj údaj o chemickej látke, chemickom prípravku alebo o chemickom výrobku a o ich známej dostupnej náhrade alebo odkaz na túto náhradu, ak sú takéto údaje k dispozícii, a údaj o predpokladanom vplyve na verejné zdravie, na ochranu spotrebiteľa alebo na životné prostredie spolu s analýzou vykonanou zodpovedajúcim spôsobom podľa zásad uvedených v osobitnom predpise.26)
§ 8
Osobitné poskytovanie informácií o návrhu technického predpisu
(1)
Úrad vykonáva činnosť informačného strediska podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1) ktoré
a)
spolupracuje so zodpovedným orgánom a Komisiou pri poskytovaní informácií o návrhu technického predpisu a pri predkladaní návrhu technického predpisu,
b)
oznamuje podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1) návrh technického predpisu po prerokovaní s Komisiou,
c)
na vyžiadanie niektorej zo zmluvných strán dohody11) poskytuje informácie podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,27)
d)
informuje o návrhoch technických predpisov oznámených podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1)
e)
metodicky usmerňuje a riadi postup osobitného poskytovania informácií o návrhu technického predpisu.
(2)
Zodpovedný orgán v elektronickej podobe doručí informačnému stredisku
a)
návrh technického predpisu, ktorý sa má oznámiť podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1)
b)
vyplnený osobitný notifikačný formulár, ktorý je zverejnený na webovom sídle úradu.
(3)
Zodpovedný orgán odloží prijatie návrhu technického predpisu na čas nevyhnutne potrebný na predloženie osobitných pripomienok jednej zo strán dohody uplatnených v priebehu osobitného pripomienkového konania v primeranej lehote určenej zodpovedným orgánom.
(4)
Zodpovedný orgán zohľadní osobitné pripomienky predložené podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1) v najväčšej možnej miere v technickom predpise.
Poskytovanie informácií o technickom pravidle a o prekážkach voľného pohybu tovaru
§ 9
Poskytovanie informácií o technickom pravidle
(1)
Úrad vykonáva činnosť kontaktného miesta pre výrobky podľa osobitného predpisu,28) ktoré
a)
poskytuje informáciu podľa osobitného predpisu,29)
b)
metodicky usmerňuje a riadi postup poskytovania informácií o technickom pravidle,
c)
plní povinnosti podľa osobitného predpisu.30)
(2)
Orgán štátnej správy alebo orgán územnej samosprávy, ktorý vydal všeobecne záväzný právny predpis, ktorý obsahuje technické pravidlo, poskytne na žiadosť kontaktného miesta pre výrobky informáciu podľa odseku 1 písm. a).
(3)
Orgán štátnej správy alebo orgán územnej samosprávy, ktorý vydal rozhodnutie,31) informuje o takomto rozhodnutí Komisiu, členské štáty, štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a kontaktné miesto pre výrobky podľa osobitného predpisu.32)
(4)
Hospodársky subjekt32a) môže sprístupniť vyhlásenie o vzájomnom uznávaní, vypracované podľa osobitného predpisu,32b) na posúdenie tovaru podľa osobitného predpisu32c) v štátnom jazyku v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe; ak hospodársky subjekt sprístupňuje vyhlásenie o vzájomnom uznávaní v elektronickej podobe na svojom webovom sídle, musí spĺňať podmienky podľa osobitného predpisu.32d)
§ 10
Poskytovanie informácií o prekážkach voľného pohybu tovaru
(1)
Orgán štátnej správy, orgán územnej samosprávy alebo ten, kto je zodpovedný za vznik prekážok32e) voľného pohybu tovaru na území Slovenskej republiky32f) (ďalej len „oznamovací subjekt“) informuje úrad o prekážkach voľného pohybu tovaru, ktoré vznikli alebo môžu vzniknúť v jeho územnej pôsobnosti, v jeho katastrálnom území alebo na území Slovenskej republiky spolu s uvedením presného miesta a času trvania prekážok voľného pohybu tovaru a o opatreniach, ktoré vykonali alebo zamýšľajú vykonať, aby zabezpečili voľný pohyb tovaru, a poskytuje úradu svoje údaje v rozsahu názov, adresa elektronickej pošty, meno a priezvisko kontaktnej osoby.
(2)
Úrad zabezpečuje výmenu informácií o prekážkach voľného pohybu tovaru a o opatreniach podľa odseku 1 podľa osobitného predpisu33) tak, že
a)
informuje Komisiu o prekážkach voľného pohybu tovaru, ktoré vznikli alebo môžu vzniknúť na území Slovenskej republiky a ktoré vedú k vážnemu narušeniu voľného pohybu tovaru, a o opatreniach podľa odseku 1,
b)
informuje oznamovací subjekt, ktorý úradu poskytol údaje o kontaktnej osobe podľa odseku 1 o prekážkach voľného pohybu tovaru, ktoré vznikli alebo môžu vzniknúť na území iného členského štátu alebo na území Slovenskej republiky, a o opatreniach podľa odseku 1,
c)
metodicky usmerňuje a riadi postup poskytovania informácií o prekážkach voľného pohybu tovaru a o opatreniach podľa odseku 1.
§ 10a
Jednotná digitálna brána v oblasti tovaru
Úrad plní povinnosti podľa osobitného predpisu34) v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.35)
§ 11
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 12
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 60/2017 Z. z. o postupe, rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu.
§ 13
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Dohoda o technických prekážkach obchodu, Dohoda o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (Príloha 1a Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie, oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z.).
2)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/515 z 19. marca 2019 o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte a o zrušení nariadenia (ES) č. 764/2008 (Ú. v. EÚ L 91, 29. 3. 2019).
3)
Čl. 1 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 2679/98 zo 7. decembra 1998 o fungovaní vnútorného trhu vo vzťahu k voľnému pohybu tovaru medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 337, 12. 12. 1998; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 01/zv. 3).
4)
§ 2 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
5)
Čl. 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
6)
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
7)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 765/2008.
8)
§ 1 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu.
10)
Napríklad zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z.).
12)
§ 3 ods. 4 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii.
14)
Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015.
16)
Napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách (Ú. v. ES L 37, 13. 2. 1993; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (Ú. v. EÚ L 404, 30. 12. 2006) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín (Ú. v. EÚ L 404, 30. 12. 2006) v platnom znení.
17)
Napríklad čl. 21 nariadenia (ES) č. 765/2008, § 26 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18)
19)
Zmluva o fungovaní Európskej únie.
Zmluva o Európskej únii.
20)
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
21)
Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon č. 351/2011 Z. z.
23)
Čl. 294 ods. 4 a 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
24)
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
26)
Príloha XV časť II bod 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006) v platnom znení.
27)
Čl. 10 Dohody o technických prekážkach obchodu, príloha B ods. 3 Dohody o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (Príloha 1a Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie, oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z.).
28)
Nariadenie (EÚ) 2019/515.
29)
Čl. 9 nariadenia (EÚ) 2019/515.
Čl. 8 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25. 6. 2019).
30)
Čl. 4 ods. 1 písm. c) a príloha III bod 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám a službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (Ú. v. EÚ L 295, 21. 11. 2018).
31)
Čl. 2 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/515.
32)
Čl. 5 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2019/515.
32a)
Čl. 3 ods. 12 nariadenia (EÚ) 2019/515.
32b)
Čl. 4 nariadenia (EÚ) 2019/515.
32c)
Čl. 5 nariadenia (EÚ) 2019/515.
32d)
Čl. 4 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2019/515.
32e)
Čl. 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2679/98.
32f)
Napríklad čl. 37 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, § 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov.
33)
Nariadenie (ES) č. 2679/98.
34)
Čl. 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/1724.
35)
Príloha I časť M body 1, 2 a 4 nariadenia (EÚ) 2018/1724.
Príloha k zákonu
č. 55/2018 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 241, 17. 09. 2015).