52/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

52
ZÁKON
z 1. februára 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008
Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z. a zákona č. 267/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 písm. c) a § 25a ods. 1 písm. a) sa slová „§ 10 až 12“ nahrádzajú slovami „§ 10,
§ 11 a 12“.
2.
V § 4 ods. 2 písmená l) a m) znejú:
„l)
pri ktorom je odôvodnený predpoklad, že klientom alebo konečným užívateľom výhod je osoba, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná sankcia podľa osobitného predpisu,1a) alebo osoba, ktorá môže byť vo vzťahu k tejto osobe, alebo
m)
pri ktorom je odôvodnený predpoklad, že jeho predmetom je alebo má byť vec alebo služba, ktorá môže súvisieť s vecou alebo službou, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná sankcia podľa osobitného predpisu.1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
1a) Zákon č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 5 ods. 1 písm. b) úvodnej vete sa nad slovom „inštitúcia“ vypúšťa odkaz 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 3.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
7) § 27 ods. 1 a § 70 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 5 ods. 1 písm. b) šiesty bod znie:
„6.
finančný agent, finančný poradca9) okrem výkonu činností súvisiacich s neživotným poistením,“.
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
10) § 4 ods. 5 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 5 ods. 1 písm. b) ôsmy bod znie:
„8.
poisťovňa pri vykonávaní poisťovacej činnosti v životnom poistení,11)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
11) § 2 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa slová „písm. l)“ nahrádzajú slovami „písm. k)“.
9.
V § 5 ods. 1 písm. b) jedenástom bode sa za slovo „činnosť“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „alebo bezhotovostné obchody s devízovými hodnotami alebo poskytovať devízové peňažné služby,16)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 sa vypúšťa.
10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:
17) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
11.
V poznámke pod čiarou k odkazu 19b sa vypúšťajú slová „ods. 1“.
12.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
22) § 7 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
13.
V § 5 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
súdny exekútor,23) pri predaji nehnuteľnosti, hnuteľnej veci alebo podniku a pri prijímaní peňazí, listín a iných hnuteľných vecí do úschovy v súvislosti s výkonom exekúcie,“.
14.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
25) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
15.
V § 5 ods. 1 písmeno j) znie:
„j)
advokát27) alebo notár,28) ak poskytne klientovi právnu službu, ktorá sa týka akejkoľvek finančnej operácie alebo iného konania, ktoré smeruje k pohybu finančných prostriedkov alebo ho priamo vyvolá, pri
1.
kúpe a predaji nehnuteľnosti alebo podniku alebo ich časti,
2.
správe alebo úschove finančných prostriedkov, cenných papierov alebo iného majetku,
3.
založení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo účtu cenných papierov a pri ich správe, alebo
4.
založení, činnosti alebo riadení obchodnej spoločnosti, združenia fyzických osôb, združenia právnických osôb,29) účelového združenia majetku30) alebo inej právnickej osoby,“.
16.
Odkazy 31, 32 a 33 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 31, 32 a 33 sa vypúšťajú.
17.
V § 5 ods. 3 sa slová „podnikateľ, ktorý nie je uvedený“ nahrádzajú slovami „právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá nie je uvedená“ a slová „15 000 EUR“ sa nahrádzajú slovami „10 000 eur“.
18.
V § 6 ods. 1 sa slová „ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia“.
19.
V § 6 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov,“.
20.
V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia.“.
21.
V § 7 písm. a) a d) sa slová „priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia“ nahrádzajú slovami „priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené“.
22.
Doterajší text § 7 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Povinná osoba môže na základe hodnotenia rizík podľa § 20a ods. 1 okrem údajov uvedených v odseku 1 požadovať aj ďalšie údaje, napríklad telefónne číslo, adresu pre doručovanie elektronickej pošty, údaje o zamestnaní alebo zamestnávateľovi.“.
23.
V § 8 písm. a) sa za slová „§ 7“ vkladajú slová „ods. 1“ a za slová „fyzickej prítomnosti“ sa vkladajú slová „alebo s použitím technických prostriedkov a postupov, ak povinná osoba po zohľadnení okolností vykonávania obchodu a bezpečnostných rizík používanej technológie vyhodnotí, že takýmito prostriedkami a postupmi je možné vykonať overenie identifikácie na úrovni, ktorá je z hľadiska dôveryhodnosti výsledku overenia obdobná overeniu za fyzickej prítomnosti“.
24.
V § 8 písm. b), c) a e) sa za slová „§ 7“ vkladajú slová „ods. 1“.
25.
V § 8 písmeno f) znie:
„f)
preukázanie sa klienta kvalifikovaným elektronickým podpisom,35) ak klient už bol identifikovaný podľa § 7 ods. 1 písm. a) až d) alebo s použitím úradného autentifikátora;35a) overenie identifikácie s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu alebo úradného autentifikátora sa považuje za overenie identifikácie za fyzickej prítomnosti klienta,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 35 a 35a znejú:
35) Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).
35a) § 21 ods. 1 písm. a) zákona č 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.“.
26.
Doterajší text § 8 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 6, ktoré znejú:
„(2)
Povinná osoba je povinná overiť identifikáciu klienta, ktorý je fyzickou osobou, a identifikáciu každej fyzickej osoby konajúcej za klienta, ktorý je právnickou osobou, ešte pred uzatváraním obchodného vzťahu alebo vykonaním obchodu za ich fyzickej prítomnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Overenie identifikácie klienta a prijatie opatrení na overenie identifikácie konečného užívateľa výhod je možné dokončiť počas uzatvárania obchodného vzťahu, ak je to potrebné na neprerušenie zvyčajného vedenia podnikania a ak existuje nízke riziko legalizácie alebo financovania terorizmu. V týchto prípadoch je povinná osoba povinná dokončiť overenie identifikácie klienta a prijatie opatrení na overenie konečného užívateľa výhod neodkladne po tom, keď je klient prvýkrát fyzicky prítomný u povinnej osoby.
(4)
Overenie identifikácie klienta a prijatie opatrení na overenie identifikácie konečného užívateľa výhod je možné dokončiť po uzatvorení obchodu medzi klientom a povinnou osobou uvedenou v § 5 ods. 1 písm. a) alebo po otvorení účtu v banke vrátane účtov, ktoré umožňujú obchod s prevoditeľnými cennými papiermi, za predpokladu, že bude dostatočným spôsobom zabezpečené, aby klient ani nikto v jeho mene nemohol disponovať s finančnými prostriedkami, prípadne prevoditeľnými cennými papiermi, a to až do overenia identifikácie klienta a prijatia opatrení na overenie identifikácie konečného užívateľa výhod.
(5)
Overenie identifikácie osoby, ktorá je oprávnená prevziať plnenie zo životného poistenia a na ktorú sa vzťahuje povinnosť identifikácie, musí byť dokončené najneskôr v dobe, keď oprávnená osoba uplatní práva, ktoré jej prináležia zo životného poistenia alebo počas vyplatenia poistného plnenia.
(6)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na účely identifikácie a overenia identifikácie klienta s použitím úradného autentifikátora zabezpečí overenie identity klienta povinnej osoby spôsobom ako pri autentifikácii podľa osobitného predpisu.36a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:
36a) § 3 písm. p) a § 19 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
27.
§ 9 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
korešpondenčným vzťahom
1.
poskytovanie bankových služieb jednou bankou ako korešpondenčnou bankou inej banke ako partnerskej banke vrátane poskytovania bežného účtu alebo iného účtu a súvisiacich služieb, ako je riadenie hotovosti, cezhraničné prevody finančných prostriedkov, zúčtovanie šekov, korešpondenčné účty a zmenárenské služby,
2.
vzťahy medzi bankami, finančnými inštitúciami a medzi bankami a finančnými inštitúciami navzájom, v rámci ktorých poskytuje korešpondenčná inštitúcia podobné služby partnerskej inštitúcii, vrátane vzťahov, ktoré sú založené na účely obchodov s cennými papiermi alebo prevodov finančných prostriedkov.“.
28.
V § 10 odsek 1 znie:
„(1)
Základná starostlivosť povinnej osoby vo vzťahu ku klientovi zahŕňa
a)
identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie,
b)
identifikáciu konečného užívateľa výhod a prijatie primeraných opatrení na overenie jeho identifikácie vrátane opatrení na zistenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry klienta, ktorý je právnickou osobou alebo združením majetku; pri identifikácii konečného užívateľa výhod sa povinná osoba nesmie spoliehať výlučne na údaje získané z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,
c)
získanie informácií o účele a plánovanej povahe obchodu alebo obchodného vzťahu,
d)
zistenie, či klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou,1a)
e)
v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu zistenie pôvodu finančných prostriedkov alebo majetku pri obchode alebo obchodnom vzťahu,
f)
zistenie, či klient koná vo vlastnom mene,
g)
vykonávanie priebežného monitorovania obchodného vzťahu vrátane preskúmania konkrétnych obchodov vykonaných počas trvania obchodného vzťahu na účel zistenia, či vykonávané obchody sú v súlade s poznatkami povinnej osoby o klientovi, jeho obchodnom profile a prehľade možných rizík spojených s klientom, a zabezpečenie aktualizácie dokumentov, údajov alebo informácií, ktoré má povinná osoba k dispozícii o klientovi.“.
29.
V § 10 ods. 2 písm. b) sa za slová „15 000 EUR“ vkladajú slová „a pri vykonaní príležitostného obchodu mimo obchodného vzťahu v hotovosti najmenej 10 000 eur“.
30.
V § 10 ods. 2 písm. d) sa slová „identifikačných údajov o klientovi, alebo“ nahrádzajú slovami „údajov potrebných na vykonanie starostlivosti vo vzťahu ku klientovi podľa odseku 1,“.
31.
V § 10 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
ak ide o prevádzkovanie hazardnej hry pri obchode v hodnote najmenej 2 000 eur, pričom nezáleží na tom, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené, alebo“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).
32.
V § 10 ods. 3 sa slová „2 000 EUR“ nahrádzajú slovami „1 000 eur“.
33.
V § 10 ods. 4 druhá veta znie: „Povinná osoba je pri posudzovaní rizika legalizácie alebo financovania terorizmu povinná vyhodnotiť a zohľadniť rizikové faktory uvedené v hodnotení rizík podľa § 20a ods. 1.“.
34.
V § 10 sa vypúšťajú odseky 6, 7, 9 a 11.
Doterajšie odseky 8 a 10 sa označujú ako odseky 6 a 7.
35.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Uchovávanie údajov o konečnom užívateľovi výhod
(1)
Právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy41a) a účelové združenie majetku bez právnej subjektivity sú povinné identifikovať svojho konečného užívateľa výhod a v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe viesť a priebežne aktualizovať identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu podľa § 7 ods. 1 písm. a), údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 a údaje, ktorými sa preukazuje postavenie konečného užívateľa výhod, ak tieto údaje nie sú súčasťou verifikačného dokumentu v registri partnerov verejného sektora.41b)
(2)
Údaje o konečnom užívateľovi výhod podľa odseku 1 uchováva právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a účelové združenie majetku bez právnej subjektivity po dobu, počas ktorej má fyzická osoba postavenie konečného užívateľa výhod a po dobu ďalších piatich rokov od zániku tohto postavenia.
(3)
Ak register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci41c) neobsahuje údaje o konečnom užívateľovi výhod podľa odseku 1 alebo pri pochybnostiach o pravdivosti alebo úplnosti týchto údajov, na žiadosť povinnej osoby, osobitného útvaru služby finančnej polície Policajného zboru (ďalej len „finančná spravodajská jednotka“), Národnej banky Slovenska, súdu, orgánu činného v trestnom konaní alebo orgánu štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, sú právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a účelové združenie majetku bez právnej subjektivity povinné v určenej lehote oznámiť požadované údaje podľa odseku 1.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 41a až 41c znejú:
41a) § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
41b) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
41c) Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018 Z. z.“.
36.
V § 11 ods. 1 úvodnej vete sa slová „nie je povinná vykonať základnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi,“ nahrádzajú slovami „môže vykonať iba zjednodušenú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi s nízkym rizikom legalizácie alebo financovania terorizmu,“.
37.
V § 11 ods. 1 písm. e) sa slová „orgán verejnej moci Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „subjekt verejnej správy“.
38.
V § 11 ods. 1 písm. f) prvom bode sa slová „Zmluvy o Európskej únii, podľa zmlúv Európskych spoločenstiev alebo sekundárnych právnych aktov Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie“.
39.
V § 11 ods. 1 písm. f) piatom bode sa slová „zodpovedá sa inštitúcii Európskych spoločenstiev,“ nahrádzajú slovami „sa zodpovedá orgánu Európskej únie,“.
40.
V § 11 ods. 2 úvodnej vete sa slová „nie je povinná vykonať základnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi pri“ nahrádzajú slovami „môže vykonať iba zjednodušenú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi aj pri“.
41.
V § 11 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
účastníckej zmluve a zamestnávateľskej zmluve s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou,14)“.
42.
V § 11 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
43.
V § 11 ods. 2 písm. d) úvodnej vete sa slová „malé riziko ich zneužitia na legalizáciu alebo financovanie terorizmu“ nahrádzajú slovami „nízke riziko legalizácie alebo financovania terorizmu na základe posúdenia rizík podľa § 10 ods. 4“.
44.
V § 11 ods. 3 prvej vete sa slová „je povinná“ nahrádzajú slovami „pri vykonávaní zjednodušenej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi je povinná vykonať identifikáciu klienta a“.
45.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11a
Výnimky zo starostlivosti vo vzťahu ku klientovi
(1)
Povinná osoba nie je povinná vykonať starostlivosť podľa § 10, § 11 a 12 vo vzťahu ku klientovi pri
a)
elektronických peniazoch43) uchovávaných na platobnom prostriedku, na ktorý nie je možné opakovane ukladať elektronické peniaze a najvyššia uložená čiastka
1.
nepresiahne 250 eur, alebo
2.
ak ide o elektronické peniaze, ktoré sa môžu použiť iba na území Slovenskej republiky, nepresiahne 500 eur,
b)
elektronických peniazoch uchovávaných na platobnom prostriedku, na ktorý je možné opakovane ukladať elektronické peniaze a najvyššia uložená čiastka ani celkový mesačný limit pre odchádzajúce platby nepresiahne 250 eur, alebo
c)
platobných službách poskytovaných prostredníctvom verejnej elektronickej komunikačnej siete bez využitia elektronických peňazí, pokiaľ hodnota jednotlivej transakcie nepresiahne 30 eur a súčasne celkový mesačný limit platieb realizovaných z jedného telefónneho čísla nepresiahne 250 eur.
(2)
Platobné prostriedky podľa odseku 1 možno použiť výhradne na nákup tovaru alebo služieb a nemožno ich financovať anonymnými elektronickými peniazmi.
(3)
Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije v prípade spätnej výmeny hotovosti alebo hotovostného výberu peňažnej hodnoty vo výške viac ako 100 eur.
(4)
Povinná osoba je povinná vykonávať monitorovanie obchodov alebo obchodných vzťahov tak, aby bolo možné zistiť neobvyklú obchodnú operáciu.“.
46.
§ 12 vrátane nadpisu znie:
㤠12
Zvýšená starostlivosť
(1)
Povinná osoba je povinná vykonať zvýšenú starostlivosť, ak na základe posúdenia rizík podľa § 10 ods. 4 predstavuje niektorý z klientov, niektorý z druhov obchodu alebo niektorý konkrétny obchod vyššie riziko legalizácie alebo financovania terorizmu. Zvýšenú starostlivosť povinná osoba vykoná vždy pri cezhraničnom korešpondenčnom vzťahu banky a finančnej inštitúcie s partnerskou inštitúciou z tretieho štátu, pri obchode alebo obchodnom vzťahu s politicky exponovanou osobou alebo s osobou usadenou v krajine, ktorú Európska komisia určila za vysokorizikovú.43a)
(2)
Pri zvýšenej starostlivosti povinná osoba vykoná okrem základnej starostlivosti aj ďalšie opatrenia v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu. Zvýšená starostlivosť vo vzťahu ku klientovi sa vykoná najmenej v tomto rozsahu:
a)
v prípadoch, ak z posúdenia rizík podľa § 10 ods. 4 vyplynie, že je potrebné vykonať zvýšenú starostlivosť a klient nie je fyzicky prítomný na účely identifikácie a overenia identifikácie
1.
vykonanie identifikácie klienta prostredníctvom ďalších dokumentov, údajov alebo informácií a vykonanie ďalších opatrení na overenie alebo potvrdenie predložených dokumentov,
2.
vyžiadanie písomného potvrdenia od inej banky, zahraničnej banky, ktorá pôsobí na území členského štátu, alebo finančnej inštitúcie, ktorá pôsobí na území členského štátu, že je jej klientom, alebo
3.
zabezpečenie vykonania prvej platby prostredníctvom účtu vedeného na meno klienta v banke alebo v zahraničnej banke pôsobiacej na území členského štátu, ak klient predložil doklad preukazujúci existenciu takéhoto účtu,
b)
pri cezhraničnom korešpondenčnom vzťahu banky a finančnej inštitúcie s partnerskou inštitúciou z tretieho štátu
1.
zhromaždenie informácií o partnerskej inštitúcii na účel zistenia charakteru jej podnikania a zistenia jej povesti a účinnosti dohľadu z verejne dostupných informácií,
2.
vyhodnotenie kontrolných mechanizmov partnerskej inštitúcie v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie a financovania terorizmu,
3.
získanie súhlasu štatutárneho orgánu alebo určenej osoby podľa § 20 ods. 2 písm. h) pred uzatvorením nového korešpondenčného vzťahu,
4.
zistenie oprávnení partnerskej inštitúcie na výkon jej činností,
5.
pri platbách prostredníctvom účtu zistenie, či partnerská inštitúcia overila identifikáciu klienta a vykonala základnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi, ktorý má priamy prístup k účtu partnerskej inštitúcie, a či partnerská inštitúcia je schopná poskytnúť na základe žiadosti príslušné údaje v rozsahu základnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi,
c)
pri obchode alebo obchodnom vzťahu s politicky exponovanou osobou
1.
získanie súhlasu štatutárneho orgánu alebo určenej osoby podľa § 20 ods. 2 písm. h) pred uzatvorením obchodného vzťahu alebo k pokračovaniu obchodného vzťahu,
2.
zistenie pôvodu majetku a pôvodu finančných prostriedkov použitých pri obchodnom vzťahu alebo pri obchode,
3.
priebežné a podrobné monitorovanie obchodného vzťahu,
4.
informovanie štatutárneho orgánu alebo určenej osoby podľa § 20 ods. 2 písm. h) pred vyplatením výnosu z poistnej zmluvy.
(3)
Povinnosti vzťahujúce sa k politicky exponovanej osobe podľa § 6 ods. 1 je povinná osoba povinná uplatňovať najmenej po dobu 12 mesiacov od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie; najneskôr však dovtedy, kým povinná osoba na základe hodnotenia rizík podľa § 20a u tohto klienta nevylúči riziko špecifické pre politicky exponované osoby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43a znie:
43a) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1675 zo 14. júla 2016, ktorým sa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 dopĺňa o identifikáciu vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami (Ú. v. EÚ L 254, 20. 9. 2016).“.
47.
V § 13 ods. 1 sa slová „členského štátu“ nahrádzajú slovami „štátu, ktorý jej ukladá povinnosť vykonávať opatrenia rovnocenné vykonávaniu starostlivosti vo vzťahu ku klientovi podľa § 10, § 11 a 12 a uchovávaniu údajov podľa § 19 v súlade s požiadavkami práva Európskej únie a podlieha dohľadu na úrovni zodpovedajúcej právu Európskej únie“.
48.
V § 13 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Povinná osoba neprevezme údaje a podklady podľa odsekov 1 a 2 od banky alebo od finančnej inštitúcie podľa § 5 ods. 1 písm. b) prvého bodu až desiateho bodu, ktorá pôsobí v krajine, ktorú Európska komisia určila za vysokorizikovú.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
49.
V § 14 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „písomný záznam musí obsahovať informácie odôvodňujúce výsledok posudzovania obchodu.“.
50.
V § 15 písm. a) sa slová „c) z dôvodov na strane klienta“ nahrádzajú slovom „e)“.
51.
V § 16 ods. 1 sa slová „osobitnému útvaru služby finančnej polície Policajného zboru (ďalej len „finančná spravodajská jednotka“)“ nahrádzajú slovami „finančnej spravodajskej jednotke“.
52.
V § 17 ods. 3 písm. a) sa slová „obchodné meno“ nahrádzajú slovom „názov“.
53.
V § 17 ods. 3 písm. b) sa za slovo „údaje“ vkladajú slová „v rozsahu podľa § 7“.
54.
V § 17 ods. 3 písm. c) sa za slová „dôvod neobvyklosti,“ vkladajú slová „informácie o podstatných okolnostiach obchodu,“.
55.
V § 17 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.
56.
Nadpis § 18 znie: „Povinnosť mlčanlivosti“.
57.
V § 18 ods. 1 sa slová „ohlásenej neobvyklej obchodnej operácii“ nahrádzajú slovami „ohlásení neobvyklej obchodnej operácie“.
58.
V § 18 ods. 1, § 22 ods. 1 úvodnej vete a ods. 2, § 23 a § 25a ods. 1 písm. h) sa za slová „§ 21“ vkladajú slová „ods. 1“.
59.
V § 18 ods. 2 sa slová „Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovami „orgánu dozoru podľa osobitného predpisu44)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:
44) § 11 ods. 1 zákona č. 171/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
60.
V § 18 ods. 5 sa slovo „ministerstvu“ nahrádza slovami „orgánu dozoru podľa osobitného predpisu44)“.
61.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:
47) § 4 ods. 2 písm. a) a § 10 ods. 3 písm. f) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
62.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Plnenie povinností podľa tohto zákona nie je obmedzené zákonom ustanovenou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov.47a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:
47a) Napríklad Obchodný zákonník, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 92/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
63.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48 znie:
48) § 4 ods. 3 písm. a) a § 10 ods. 3 písm. f) zákona č. 122/2013 Z. z.“.
64.
V § 19 ods. 1 sa za slovo „klientovi“ vkladajú slová „a na účely zisťovania neobvyklej obchodnej operácie podľa § 14“, vypúšťajú sa slová „a informovania“ a za slová „§ 10 ods. 1“ sa vkladá čiarka a slová „§ 11 ods. 3“.
65.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:
49) § 13 ods. 2 prvá veta, § 15 ods. 6 prvá veta zákona č. 122/2013 Z. z.“.
66.
V § 19 ods. 2 písm. a) sa slová „§ 10 až 12“ nahrádzajú slovami „§ 10, § 11, § 12 a 14“.
67.
V § 19 ods. 3 sa za slovo „lehotu“ vkladá čiarka a slová „ktorá nesmie presiahnuť ďalších päť rokov,“.
68.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Kópie dokladov musia byť vyhotovené takým spôsobom, aby príslušné údaje boli čitateľné a bola zaistená možnosť ich uchovania podľa odsekov 2 a 3; vyobrazenie identifikovanej fyzickej osoby v doklade totožnosti musí byť v takej kvalite, aby umožňovala overenie zhody podoby identifikovanej osoby.“.
69.
V § 20 odsek 1 znie:
„(1)
Povinná osoba je povinná písomne vypracovať a aktualizovať program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu (ďalej len „program“) v štátnom jazyku50) s ohľadom na vlastnú organizačnú štruktúru a predmet činnosti tak, aby jeho obsah a zameranie umožňovali povinnej osobe a jej zamestnancom plniť povinnosti zamerané proti legalizácii a financovaniu terorizmu podľa tohto zákona. Povinná osoba je povinná aktualizovať program najmä v súvislosti so zmenou predmetu činnosti povinnej osoby alebo pred začatím poskytovania nových produktov, ak zmena predmetu činnosti alebo začatie poskytovania nových produktov môže mať vplyv na zvýšenie rizika legalizácie alebo financovania terorizmu. Program schvaľuje štatutárny orgán povinnej osoby.“.
70.
V § 20 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
prehľad konkrétnych foriem neobvyklých obchodných operácií podľa predmetu činnosti povinnej osoby, ktoré sa môžu vyskytnúť v jej podnikateľskej činnosti,“.
71.
V § 20 ods. 2 písm. c) sa slová „§ 10 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 20a“.
72.
V § 20 ods. 2 písmeno h) znie:
„h)
určenie osoby, ktorá zabezpečuje plnenie úloh pri ochrane pred legalizáciou a financovaním terorizmu, ohlasovanie neobvyklých obchodných operácií a prostredníctvom ktorej sa zabezpečuje priebežný styk s finančnou spravodajskou jednotkou, s uvedením jej mena, priezviska a pracovného zaradenia; ak takouto osobou nie je štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, táto osoba musí byť vedúcim zamestnancom, musí mať možnosť priamej komunikácie so štatutárnym orgánom a dozorným orgánom a musí mať prístup k informáciám a dokladom, ktoré povinná osoba získala pri vykonávaní starostlivosti vo vzťahu ku klientovi,“.
73.
Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠20a
Hodnotenie rizík
(1)
Povinná osoba v rámci vykonávania činností podľa tohto zákona je povinná identifikovať, posudzovať, vyhodnocovať a aktualizovať riziká legalizácie a financovania terorizmu podľa druhu obchodov a obchodných vzťahov, pri zohľadnení vlastných rizikových faktorov a rizikových faktorov uvedených v prílohe č. 2. Rizikové faktory je povinná osoba povinná určiť najmä podľa typu klienta, účelu, pravidelnosti a dĺžky trvania obchodného vzťahu alebo príležitostného obchodu mimo obchodného vzťahu, typu produktu, hodnoty a spôsobu uskutočnenia obchodu a rizikovosti krajiny alebo zemepisnej oblasti, ku ktorej sa obchodné vzťahy alebo obchody vzťahujú.
(2)
Hodnotenie rizík musí obsahovať určenie spôsobov a druhov opatrení, na základe ktorých povinná osoba pri svojej činnosti riadi a zmierňuje riziká, vykonáva vnútornú kontrolu a preveruje zamestnancov. Hodnotenie rizík musí byť primerané povahe a veľkosti povinnej osoby a musí zohľadňovať výsledky národného hodnotenia rizík podľa § 26a.
(3)
Povinná osoba je povinná vo svojich pobočkách a dcérskych spoločnostiach, v ktorých má väčšinový podiel a ktoré sa nachádzajú na území tretieho štátu, uplatňovať skupinové stratégie a postupy zamerané proti legalizácii a financovaniu terorizmu vrátane postupov pre výmenu informácií v rámci skupiny a ochrany osobných údajov v rozsahu, ktorý právo tretieho štátu umožňuje.“.
74.
V § 21 sa za slová „údaje o“ vkladajú slová „obchodných vzťahoch alebo“.
75.
Doterajší text § 21 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 5, ktoré znejú:
„(2)
Povinná osoba je povinná zaviesť účinný systém zodpovedajúci veľkosti a povahe činnosti povinnej osoby, ktorý umožní bezodkladne poskytnúť finančnej spravodajskej jednotke na jej žiadosť údaje podľa odseku 1.
(3)
Povinná osoba je povinná pri uzatváraní obchodného vzťahu alebo pri vykonaní príležitostného obchodu mimo obchodného vzťahu upozorniť klienta na povinnosti povinnej osoby spracúvať osobné údaje na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, a to v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 1.
(4)
Povinná osoba, ktorá má pobočku alebo organizačnú zložku v inom členskom štáte, je povinná zabezpečiť, aby táto pobočka alebo organizačná zložka dodržiavala vnútroštátne predpisy v oblasti zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu tohto iného členského štátu.
(5)
Povinná osoba je povinná vo svojich pobočkách alebo v dcérskych spoločnostiach, ktoré sa nachádzajú na území tretieho štátu, vykonávať opatrenia rovnocenné vykonávaniu starostlivosti vo vzťahu ku klientovi podľa § 10, § 11 a 12 a uchovávaniu údajov podľa § 19 v súlade s požiadavkami práva Európskej únie. Ak právne predpisy tretieho štátu nedovoľujú vykonávanie takýchto opatrení, povinná osoba je povinná o tom informovať finančnú spravodajskú jednotku a prijať dodatočné opatrenia, aby sa zabránilo legalizácii alebo financovaniu terorizmu.“.
76.
V § 22 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
so spracúvaním právnych rozborov; to neplatí, ak sa právny rozbor poskytuje na účely legalizácie alebo financovania terorizmu,“.
77.
V § 24 ods. 1 sa za slovo „Banka“ vkladajú slová „ani finančná inštitúcia“, vypúšťa sa slovo „bankového“ a za slovami „legalizácii a“ sa vypúšťa slovo „proti“.
78.
V § 24 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 3.
79.
§ 25 znie:
㤠25
(1)
Združenie majetku je povinné vykonať identifikáciu darcu a identifikáciu fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorej združenie majetku poskytlo finančné prostriedky, ak hodnota daru alebo výška poskytnutých prostriedkov dosiahne najmenej 1 000 eur.
(2)
Finančná spravodajská jednotka je oprávnená vykonať kontrolu podľa § 29 v združení majetku na účel identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod, identifikácie osôb podľa odseku 1 alebo na účel preverenia nakladania s majetkom. Združenie majetku má pri kontrole rovnaké povinnosti ako povinná osoba podľa § 30.“.
80.
V § 25a ods. 1 písm. i) sa slová „elektronické systémy podľa § 24 ods. 4“ nahrádzajú slovami „systém podľa § 21 ods. 2“.
81.
V § 26 sa odsek 2 dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:
„l)
odstupuje informácie Policajnému zboru k plneniu úloh podľa osobitného predpisu,53b)
m)
podáva podnet oprávnenému orgánu na vykonanie dohľadu, kontroly, štátneho dohľadu alebo štátneho dozoru u povinnej osoby za porušenie alebo neplnenie povinností uložených osobitnými predpismi.53c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 53b a 53c znejú:
53b) Napríklad § 2 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
53c) Napríklad § 4 zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti, čl. 4 až 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/847 z 20. mája 2015 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1781/2006 (Ú. v. EÚ L 141, 5. 6. 2015), zákon č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.“.
82.
Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠26a
Národné hodnotenie rizík
(1)
Finančná spravodajská jednotka vypracúva národné hodnotenie rizík, ktoré spočíva v posudzovaní rizík legalizácie a financovania terorizmu na úrovni Slovenskej republiky. Na spracovaní národného hodnotenia rizík a jeho priebežnej aktualizácii sa na požiadanie zúčastňujú povinné osoby, Národná banka Slovenska, orgány činné v trestnom konaní, ostatné zainteresované štátne orgány a iné inštitúcie, ktoré sú povinné finančnej spravodajskej jednotke poskytnúť potrebnú súčinnosť.
(2)
Posudzovanie rizík podľa odseku 1 zohľadňuje rizikové faktory uvedené v prílohe č. 2, ako aj hodnotenie rizík vypracované orgánmi Európskej únie a ďalšími medzinárodnými inštitúciami.
(3)
Národné hodnotenie rizík sa aktualizuje najmä s ohľadom na vývoj rizík legalizácie a financovania terorizmu a s ohľadom na činnosť orgánov Európskej únie.“.
83.
V § 27 ods. 1 sa slová „terorizme a hodnotu zaisteného majetku, prepadnutého majetku alebo zhabaného majetku a raz ročne uverejňuje súhrnný prehľad týchto štatistických údajov vo výročnej správe“ nahrádzajú slovami „terorizme, druhy trestných činov, hodnotu zaisteného majetku, prepadnutého majetku alebo zhabaného majetku a údaje o počte a spôsobe vybavenia žiadostí od zahraničných partnerských subjektov“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Finančná spravodajská jednotka raz ročne uverejňuje súhrnný prehľad týchto štatistických údajov vo výročnej správe.“.
84.
V § 29 ods. 3 sa slová „ministerstvo podľa osobitného predpisu,55) aj ministerstvo“ nahrádzajú slovami „orgán dozoru podľa osobitného predpisu,44) aj tento orgán“.
85.
V § 29 ods. 4 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „orgán dozoru podľa osobitného predpisu44)“.
86.
V § 29 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ak Národná banka Slovenska alebo orgán dozoru podľa osobitného predpisu44) začne konanie o uložení sankcie za nesplnenie povinností ustanovených týmto zákonom, oznámi finančnej spravodajskej jednotke bezodkladne dátum začatia konania o správnom delikte, identifikačné údaje povinnej osoby, právnu kvalifikáciu a skutkovú podstatu správneho deliktu, ktorého sa povinná osoba dopustila. Po právoplatnom skončení konania o správnom delikte Národná banka Slovenska alebo orgán dozoru podľa osobitného predpisu44) zašlú finančnej spravodajskej jednotke rovnopis právoplatného rozhodnutia o správnom delikte. Finančná spravodajská jednotka oznamuje Národnej banke Slovenska a orgánu dozoru podľa osobitného predpisu44) údaje o začatí konania a informácie o právoplatnom rozhodnutí, ak sa týkajú povinnej osoby, voči ktorej vykonávajú dohľad alebo dozor.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
87.
V § 29 ods. 6 sa slovo „ministerstvom“ nahrádza slovami „orgánom dozoru podľa osobitného predpisu44)“.
88.
V § 30 odsek 3 znie:
„(3)
Povinná osoba je povinná na požiadanie finančnej spravodajskej jednotke poskytnúť v štátnom jazyku všetky informácie a písomné doklady o plnení povinností podľa tohto zákona za obdobie predchádzajúcich piatich rokov. Ak je dokumentácia vyhotovená v inom ako štátnom jazyku, povinná osoba je povinná predložiť na svoje náklady aj vyhotovený úradne osvedčený preklad dokumentácie do štátneho jazyka. Finančná spravodajská jednotka určí povinnej osobe lehotu na predloženie požadovanej dokumentácie.“.
89.
§ 33 vrátane nadpisu znie:
㤠33
Iné správne delikty
(1)
Finančná spravodajská jednotka môže uložiť právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi pokutu do 1 000 000 eur, ktorá nesplní alebo poruší niektorú z povinností ustanovených týmto zákonom v § 10 ods. 1 až 4 a 6, § 12, § 14 až 17, § 19 ods. 2 až 4, § 21, § 24 ods. 1 a 2, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak.
(2)
Finančná spravodajská jednotka môže uložiť banke alebo finančnej inštitúcii pokutu do
5 000 000 eur, ak nesplní alebo poruší niektorú z povinností ustanovených v odseku 1.
(3)
Finančná spravodajská jednotka môže uložiť právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi pokutu do 200 000 eur, ktorá nesplní alebo poruší povinnosť ustanovenú týmto zákonom, ak táto povinnosť nie je uvedená v odseku 1 alebo odseku 2.
(4)
Pri určovaní výšky pokuty finančná spravodajská jednotka prihliada na závažnosť, dĺžku trvania protiprávneho konania a jeho následky, ak ich možno určiť, úroveň súčinnosti poskytnutej povinnou osobou pri kontrole, veľkosť a povahu podnikateľskej činnosti povinnej osoby a opakované neplnenie alebo porušovanie povinností ustanovených týmto zákonom alebo na jeho základe.
(5)
Pokutu podľa odsekov 1 až 3 možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď porušenie povinnosti finančná spravodajská jednotka zistila, najneskôr do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Porušenie povinnosti sa považuje za zistené dňom vypracovania písomného oboznámenia s kontrolnými zisteniami.
(6)
Finančná spravodajská jednotka môže uložiť aj povinnosť zdržať sa protiprávneho konania alebo odstrániť zistené nedostatky.
(7)
Na konanie o správnych deliktoch sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.58)“.
90.
Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý znie:
㤠33a
(1)
Finančná spravodajská jednotka môže uložiť právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi popri pokute za správne delikty uvedené v § 33 ods. 1 a 2 aj sankciu zverejnenia právoplatného rozhodnutia o uložení sankcie za správny delikt s prihliadnutím k povahe a závažnosti, ako aj k okolnostiam spáchaného správneho deliktu.
(2)
Sankcia zverejnenia právoplatného rozhodnutia o uložení sankcie za správny delikt spočíva v uverejnení výrokovej časti právoplatného rozhodnutia o uložení sankcie za správny delikt na webovom sídle finančnej spravodajskej jednotky po dobu piatich rokov.
(3)
Sankciu zverejnenia právoplatného rozhodnutia o uložení sankcie za správny delikt nemožno uložiť, ak by
a)
tým došlo k ohrozeniu stability finančného trhu, alebo
b)
jej uloženie bolo celkom zjavne neprimerané povahe a závažnosti spáchaného správneho deliktu.
(4)
Výroková časť zverejneného právoplatného rozhodnutia o uložení sankcie za správny delikt nesmie obsahovať údaje umožňujúce identifikáciu inej osoby ako povinnej osoby.“.
91.
Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠35a
Výnimky z povinnosti uvádzať údaje sprevádzajúce prevody finančných prostriedkov
Povinnosti podľa osobitného predpisu60) sa nevzťahujú na prevody finančných prostriedkov, ktorými sa vykonáva platba za dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, ak
a)
sa prevod uskutoční na území Slovenskej republiky,
b)
poskytovateľ platobných služieb príjemcu je schopný prostredníctvom jedinečného identifikátora kódu transakcie vysledovať prevod finančných prostriedkov od fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá má s príjemcom zmluvu o dodaní tovaru alebo poskytnutí služby, a
c)
suma prevodu finančných prostriedkov nepresiahne 1 000 eur.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60 znie:
60) Nariadenie (EÚ) 2015/847.“.
92.
Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠36a
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 15. marca 2018
(1)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je povinné zabezpečiť splnenie povinnosti podľa § 8 ods. 6 najneskôr od 1. marca 2019.
(2)
Program vlastnej činnosti povinnej osoby podľa § 20 v znení účinnom od 15. marca 2018 povinné osoby vypracujú do 15. mája 2018.
(3)
Konania začaté a právoplatne neukončené pred 15. marcom 2018 sa dokončia podľa predpisov účinných do 14. marca 2018. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred
15. marcom 2018, zostávajú zachované.
(4)
Kontrola začatá u povinnej osoby a neukončená pred 15. marcom 2018 sa dokončí podľa predpisov účinných do 14. marca 2018. Právne účinky úkonov, ktoré pri kontrole nastali pred 15. marcom 2018, zostávajú zachované.“.
93.
V § 37 sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“ a za slovo „prílohe“ sa vkladajú slová „č. 1“.
94.
Nadpis prílohy znie:
„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.
95.
Príloha sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5. 6. 2015).“.
96.
Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2 k zákonu č. 297/2008 Z. z.
INFORMATÍVNY ZOZNAM FAKTOROV O POTENCIÁLNE VYŠŠOM RIZIKU
PRI ZVÝŠENEJ STAROSTLIVOSTI VO VZŤAHU KU KLIENTOVI
1) Rizikové faktory vo vzťahu ku klientovi:
a)
obchodný vzťah prebieha za neobvyklých okolností,
b)
klienti, ktorí sídlia v geografických oblastiach s vyšším rizikom uvedených v treťom bode,
c)
právnické osoby alebo osoby bez právnej subjektivity, ktoré sú prostriedkom na držbu osobného majetku,
d)
spoločnosti, v ktorých môžu pôsobiť splnomocnení akcionári, alebo spoločnosti, ktoré vydávajú akcie na doručiteľa,
e)
klient pri svojej podnikateľskej činnosti intenzívne využíva hotovosť, alebo
f)
vlastnícka štruktúra klienta sa javí ako neobvyklá alebo nadmerne zložitá so zreteľom na povahu jeho obchodnej činnosti.
2) Rizikové faktory z hľadiska produktu, služby, obchodu alebo distribučného kanála:
a)
využívanie služieb privátneho bankovníctva,
b)
produkty alebo obchody, ktoré by mohli byť priaznivé pre anonymitu,
c)
obchody alebo obchodné vzťahy, kedy klient nie je fyzicky prítomný a bez určitých bezpečnostných opatrení, akým je napríklad elektronický podpis,
d)
prijatá platba od neznámych alebo nepridružených tretích strán, alebo
e)
nové produkty a nové obchodné postupy vrátane nových distribučných systémov a používanie nových alebo rozvíjajúcich sa technológií pre nové alebo už existujúce produkty.
3) Rizikové faktory z geografického hľadiska:
a)
krajiny, ktoré Európska komisia určila za vysokorizikové, a krajiny, ktoré podľa dôveryhodných zdrojov nemajú účinné systémy proti legalizácii alebo financovaniu terorizmu,
b)
krajiny určené na základe dôveryhodných zdrojov ako krajiny s významnou mierou korupcie alebo inej trestnej činnosti,
c)
krajiny, ktoré podliehajú sankciám, embargám alebo podobným opatreniam, ktoré vydala napríklad Európska únia alebo Organizácia Spojených národov, alebo
d)
krajiny poskytujúce finančné prostriedky alebo podporu teroristickej činnosti alebo krajiny, v ktorých pôsobia identifikované teroristické organizácie.“.
97.
Slovo „EUR“ sa v celom texte zákona nahrádza slovom „eur“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 297/2012 Z. z., zákona č. 64/2013 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 267/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 402/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 307/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 54/2017 Z. z., zákona č. 141/2017 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z. a zákona č. 238/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
V sadzobníku súdnych poplatkov položke 17 sa poznámka dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa neplatí, ak ide o návrh na doplnenie údajov o konečnom užívateľovi výhod alebo o návrh na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009
Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z. a zákona č. 49/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 17 sa vypúšťa písmeno b) a súčasne sa zrušuje označenie písmena a).
2.
V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 34 sa na konci pripájajú tieto slová:
„Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena b) tejto položky sú oslobodené nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby pri zápise údajov o konečnom užívateľovi výhod alebo pri zmene zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod.“.
Čl. IV
Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008
Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a písomné vyhlásenie zriaďovateľa o konečnom užívateľovi výhod s údajmi podľa § 10 ods. 3 “.
2.
V § 10 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Do registra sa zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti alebo okruh osôb, ktoré sa považujú za konečného užívateľa výhod, a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.1) Zápis podľa predchádzajúcej vety nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra podľa osobitného predpisu.1a)“.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:
1) § 6a ods. 1 písm. c) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2016 Z. z.
1a) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
Doterajší odkaz 1a sa označuje ako odkaz 1b a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1a sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 1b a doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1c a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 1c.
4.
V § 10 odsek 7 znie:
„(7)
Údaje zapísané do registra podľa odseku 2 zašle registrový úrad do desiatich dní od vykonania zápisu na zverejnenie v Obchodnom vestníku; okrem toho tieto údaje a údaje podľa odseku 3 zašle ministerstvu na účely vedenia ústredného registra. Údaje zapísané do registra podľa odsekov 2 a 3 registrový úrad zašle aj Štatistickému úradu Slovenskej republiky na účely vedenia registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.“.
5.
Za § 31 sa dopĺňajú § 32 a 33, ktoré vrátane nadpisu § 32 znejú:
㤠32
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2018
Fondy, ktoré vznikli do 31. októbra 2018, sú povinné do 31. decembra 2019 podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod podľa § 10 ods. 3 v znení účinnom od 1. novembra 2018.
§ 33
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
6.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha k zákonu č. 147/1997 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5. 6. 2015).“.
Čl. V
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 5/2012 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 354/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 4/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 2 sa za slovo „štatút“ vkladá čiarka a slová „písomné vyhlásenie zakladateľa o konečnom užívateľovi výhod s údajmi podľa § 11 ods. 3“.
2.
V § 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Do registra sa zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti alebo okruh osôb, ktoré sa považujú za konečného užívateľa výhod, a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.3aa) Zápis podľa predchádzajúcej vety nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra podľa osobitného predpisu.3ab)“.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3aa a 3ab znejú:
3aa) § 6a ods. 1 písm. c) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2016 Z. z.
3ab) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 11 odsek 7 znie:
„(7)
Údaje zapísané do registra podľa odseku 2, ako aj ich zmeny zašle registrový úrad do desiatich dní od vykonania zápisu na zverejnenie v Obchodnom vestníku; okrem toho tieto údaje a údaje podľa odseku 3 zašle ministerstvu na účely vedenia ústredného registra. Údaje zapísané do registra podľa odsekov 2 a 3 registrový úrad zašle aj Štatistickému úradu Slovenskej republiky na účely vedenia registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.“.
4.
Za § 37a sa vkladá § 37aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠37aa
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2018
Nezisková organizácia, ktorá vznikla do 31. októbra 2018, je povinná do 31. decembra 2019 podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod podľa § 11 ods. 3 v znení účinnom od 1. novembra 2018.“.
5.
Za § 37b sa dopĺňa § 37c, ktorý znie:
㤠37c
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
6.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha k zákonu č. 213/1997 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5. 6. 2015).“.
Čl. VI
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 279/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 3 sa za slovo „nehnuteľnosť“ vkladajú slová „a písomné vyhlásenie zakladateľa o konečnom užívateľovi výhod s údajmi podľa § 11 ods. 2“.
2.
V § 10 ods. 1 sa slová „verejný zoznam“ nahrádzajú slovami „informačný systém verejnej správy“ a na konci sa pripája táto veta: „Register nadácií sa člení na verejnú časť a neverejnú časť.“.
3.
V § 11 ods. 1 úvodná veta znie: „Do verejnej časti registra nadácií sa zapisuje“.
4.
V § 11 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Do neverejnej časti registra nadácií sa zapisujú identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti alebo okruh osôb, ktoré sa považujú za konečného užívateľa výhod, a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.1) Zápis podľa predchádzajúcej vety nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra podľa osobitného predpisu.1aa)“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1aa znejú:
1) § 6a ods. 1 písm. c) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2016 Z. z.
1aa) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
5.
Za § 42a sa vkladá § 42b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠42b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2018
Nadácia, ktorá vznikla do 31. októbra 2018, je povinná do 31. decembra 2019 podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod podľa § 11 ods. 2 v znení účinnom od 1. novembra 2018.“.
6.
Za § 43 sa dopĺňa § 44, ktorý znie:
㤠44
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
7.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha k zákonu č. 34/2002 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5. 6. 2015).“.
Čl. VII
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 141/2017 Z. z. a zákona č. 264/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Do obchodného registra sa pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,1c) rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem, zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.1d) Zápis podľa prvej vety nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra podľa osobitného predpisu.1e)“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1c až 1e znejú:
1c) Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
1d) § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. v znení zákona č. 315/2016 Z. z.
1e) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 2 ods. 5 a 6 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
3.
V § 2 ods. 7 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
4.
V § 5 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Údaje o konečnom užívateľovi výhod podľa § 2 ods. 3 sa uvádzajú na tlačive ustanovenom osobitným predpisom a nedokladajú sa listinami podľa prvej vety.“.
5.
V § 10 odsek 5 znie:
„(5)
Rodné číslo fyzickej osoby a údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané do obchodného registra sa nezverejňujú.“.
6.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Ustanovenia odsekov 1 a 3 až 13 sa nevzťahujú na údaje o konečnom užívateľovi výhod; pri poskytovaní týchto údajov sa postupuje podľa osobitného predpisu.21b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21b) znie:
„“.
21b) § 7a zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018.“.
7.
Za § 15d sa dopĺňa § 15e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15e
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2018
Právnické osoby uvedené v § 2 ods. 3 v znení účinnom od 1. novembra 2018, zapísané do obchodného registra do 31. októbra 2018 sú povinné do 31. decembra 2019 podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod podľa § 2 ods. 3 v znení účinnom od 1. novembra 2018.“.
8.
Príloha sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:
„10.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5. 6. 2015).“.
Čl. VIII
Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
Nadpis § 3 sa umiestňuje nad § 3 a za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:
㤠3a
Ak podmienkou vzniku právnickej osoby podľa osobitného predpisu1) je zápis identifikačných údajov o konečnom užívateľovi výhod a údajov, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod, zapisujú sa tieto údaje aj do registra právnických osôb.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) § 10 ods. 3 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení zákona č. 52/2018 Z. z.,
§ 11 ods. 3 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 52/2018 Z. z.,
§ 11 ods. 2 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 52/2018 Z. z.,
§ 2 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 1a.
3.
V § 5 ods. 2 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „a 3a“.
4.
V § 7 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri poskytovaní údajov podľa § 3a sa postupuje podľa § 7a.“.
5.
V § 7 ods. 2 sa za slová „odseku 1,“ vkladajú slová „ak v § 7a nie je ustanovené inak,“.
6.
V § 7 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenie prvej a druhej vety sa nevzťahuje na údaje podľa § 3a.“.
7.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Poskytovanie údajov z registra právnických osôb podľa § 3a
(1)
Údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri právnických osôb nie sú verejne prístupné.
(2)
Štatistický úrad poskytuje údaje o konečnom užívateľovi výhod v elektronickej podobe diaľkovým, nepretržitým a priamym prístupom na účely plnenia úloh podľa osobitných predpisov9a)
a)
službe finančnej polície Policajného zboru,
b)
Ministerstvu financií Slovenskej republiky,
c)
Národnej banke Slovenska,
d)
Národnému bezpečnostnému úradu,
e)
súdu,
f)
správcovi dane a orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva,
g)
orgánom činným v trestnom konaní,
h)
orgánu dozoru podľa osobitného predpisu,9b)
i)
poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku podľa osobitného predpisu,9c)
j)
ak tak ustanovuje osobitný predpis.9d)
(3)
Štatistický úrad poskytuje údaje o konečnom užívateľovi výhod v elektronickej podobe a automatizovaným spôsobom aj povinnej osobe podľa osobitného predpisu,9e) a to na účely plnenia jej úloh pri základnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.9f) Povinná osoba, ktorej sa majú poskytovať údaje o konečnom užívateľovi výhod, je povinná štatistický úrad elektronicky požiadať o prístup k týmto údajom a preukázať, že je povinnou osobou podľa osobitného predpisu.9e)
(4)
Osobitný útvar služby finančnej polície Policajného zboru môže poskytnúť údaje o konečnom užívateľovi výhod z registra právnických osôb osobe, ktorá preukáže legitímny záujem, na základe odôvodnenej žiadosti. Osobitný útvar služby finančnej polície Policajného zboru z údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v registri právnických osôb poskytne len meno, priezvisko, mesiac a rok narodenia, štátnu príslušnosť a štát pobytu, ako aj údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9a až 9f znejú:
9a) Napríklad zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9b) § 11 ods. 1 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9c) Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9d) Napríklad § 15 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
9e) § 5 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9f) § 10 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
8.
Za § 14 sa dopĺňa § 15, ktorý znie:
㤠15
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
9.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:„Príloha k zákonu č. 272/2015 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5. 6. 2015).“.
Čl. IX
Zákon č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písmeno v) znie:
„v)
osobou fyzická osoba, právnická osoba alebo iné združenia osôb a majetku bez ohľadu na ich právnu subjektivitu.“.
2.
V § 2 sa vypúšťa písmeno w).
3.
§ 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Autonómne vyhlásenie medzinárodnej sankcie
(1)
Vláda Slovenskej republiky vyhlási nariadením vlády medzinárodnú sankciu, ak táto nevyplýva z priamo uplatniteľného predpisu o medzinárodnej sankcii podľa § 2 písm. b) prvého, druhého alebo štvrtého bodu.
(2)
Nariadenie vlády podľa odseku 1 obsahuje medzinárodné sankcie proti osobám, ktoré vykonávajú alebo u ktorých je dôvodné podozrenie z vykonávania, podpory alebo financovania terorizmu alebo šírenia zbraní hromadného ničenia.
(3)
Sankcia vyhlásená podľa odseku 1 smeruje proti osobe, ktorá ma pobyt alebo sídlo
a)
na území Slovenskej republiky, ak sa činnosti podľa odseku 2 dopustila na území Slovenskej republiky v spolupráci, pod vplyvom alebo v prospech osoby, ktorá má pobyt alebo sídlo v zahraničí,
b)
na území Slovenskej republiky, ak sa činnosti podľa odseku 2 dopustila v zahraničí, alebo
c)
mimo územia Slovenskej republiky a ktorej činnosť podľa odseku 2 súvisí s územím Slovenskej republiky alebo slovenskou osobu.“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
14) Napríklad § 6 až 8, § 11, § 13 až 15, § 17 a 18 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 1 a § 5 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 4 odsek 5 znie:
„(5)
Ak vykonávajúci subjekt zistí alebo má podozrenie, že je u neho evidovaný alebo že sa u neho nachádza majetok sankcionovaných osôb, je bezodkladne povinný zabrániť nakladaniu s majetkom sankcionovanej osoby. Výkon medzinárodnej sankcie je vykonávajúci subjekt povinný bezodkladne ohlásiť vecne príslušnému orgánu štátnej správy.“.
6.
§ 14 vrátane nadpisu znie:
㤠14
Zaistenie a správa majetku podliehajúcemu medzinárodnej sankcii
(1)
Príslušný orgán štátnej správy vydá rozhodnutie o zaistení majetku podliehajúcemu medzinárodnej sankcii na návrh iného príslušného orgánu štátnej správy, Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva, orgánov činných v trestnom konaní, súdu alebo inej osoby, alebo bez návrhu, ak z vlastnej činnosti nadobudol poznatky o existencii majetku podliehajúcemu medzinárodnej sankcii.
(2)
Príslušný orgán štátnej správy informuje Slovenskú informačnú službu24a) a Vojenské spravodajstvo25) o začatí konania o zaistení majetku podliehajúcemu medzinárodnej sankcii.
(3)
Pred vydaním rozhodnutia o zaistení majetku podliehajúcemu medzinárodnej sankcii môže príslušný orgán štátnej správy požiadať o vyjadrenie iné príslušné orgány štátnej správy, Slovenskú informačnú službu, Vojenské spravodajstvo, orgány činné v trestnom konaní, vykonávajúci subjekt alebo inú osobu, ak existuje dôvodný predpoklad, že tieto osoby disponujú informáciami dôležitými pre predmet konania. Dožiadané subjekty sú povinné podať vyjadrenie v lehote 15 dní; to neplatí, ak príslušný orgán štátnej správy určí kratšiu lehotu, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľa medzinárodnej sankcie podľa § 1 písm. a).
(4)
Návrh podľa odseku 1 obsahuje označenie majetku podliehajúcemu medzinárodnej sankcii a označenie medzinárodnej sankcie, ktorej tento majetok podlieha.
(5)
Pred vydaním rozhodnutia o zaistení majetku podliehajúcemu medzinárodnej sankcii príslušný orgán štátnej správy môže vydať predbežné opatrenie podľa osobitného predpisu.25a)
(6)
Príslušný orgán štátnej správy rozhodne o zaistení majetku, konanie zastaví alebo návrh podľa odseku 1 zamietne bez zbytočného odkladu, ak zistí, že majetok nepodlieha medzinárodnej sankcii.
(7)
Okrem náležitostí podľa osobitného predpisu25b) rozhodnutie obsahuje
a)
dôvody zaistenia majetku spolu s určením medzinárodnej sankcie, ktorej majetok podlieha,
b)
určenie majetku, na ktorý sa zaistenie vzťahuje,
c)
dátum začatia zaistenia,
d)
dobu, na ktorú sa zaistenie vyhlasuje, ak sa vyhlasuje na dobu určitú,
e)
výnimky zo sankčného režimu, ak je tieto možné určiť v čase vydania rozhodnutia o zaistení majetku podliehajúcemu medzinárodnej sankcii,
f)
určenie subjektu, ktorý bude vykonávať správu zaisteného majetku.
(8)
Rozhodnutie o zaistení majetku sa doručuje osobe, ktorej majetok sa zaisťuje, osobe, ktorá návrh na zaistenie podala, a iným osobám, ktorých sa rozhodnutie týka. O rozhodnutí o zaistení majetku príslušný orgán štátnej správy informuje Slovenskú informačnú službu a Vojenské spravodajstvo.
(9)
Osoba, ktorej majetok sa zaisťuje, môže proti rozhodnutiu o zaistení majetku podať opravný prostriedok v súlade s osobitným predpisom.25c) Podanie opravného prostriedku voči tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok.
(10)
Správu zaisteného majetku vykonáva príslušný orgán štátnej správy.
(11)
Príslušný orgán štátnej správy je oprávnený na všetky právne úkony, ktoré súvisia so správou zaisteného majetku.
(12)
Príslušný orgán štátnej správy je povinný v súvislosti so zaisteným majetkom
a)
viesť samostatnú evidenciu zaisteného majetku a vykonávať jeho inventarizáciu,
b)
tento majetok hospodárne spravovať a chrániť pred poškodením, znehodnotením, odcudzením alebo zneužitím,
c)
použiť výnosy zo správy zaisteného majetku výlučne na hospodárne spravovanie tohto majetku.
(13)
Na úhradu nákladov spojených so správou zaisteného majetku sa využijú finančné prostriedky získané používaním, zveľaďovaním alebo prenájmom tohto majetku; to sa nevzťahuje na tovar podľa osobitného predpisu.25d)
(14)
Ak je vzhľadom na okolnosti nevyhnutné pre zachovanie hodnoty zaisteného majetku tento majetok predať, finančné prostriedky získané z tohto predaja sú majetkom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, a naďalej sú spravované príslušným orgánom štátnej správy.
(15)
Ak nie je možné, aby bola správa zaisteného majetku vykonávaná podľa odseku 10 alebo aby bol uplatnený postup podľa odseku 14 príslušným orgánom štátnej správy, môže príslušný orgán štátnej správy v závislosti od druhu a rozsahu vecí a práv, ktoré tvoria zaistený majetok, uzavrieť zmluvu o výkone správy zaisteného majetku s ňou vybranou právnickou osobou podnikajúcou v príslušnom predmete obchodnej činnosti v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte Európskej únie. Obsahom takejto zmluvy je výška odmeny za výkon správy zaisteného majetku, dojednanie o zodpovednosti za škodu spôsobenú na zaistenom majetku počas výkonu jeho správy, rozsah oprávnenia k zastupovaniu pri právnych úkonoch a povinnosť zabezpečiť splnenie povinností podľa odseku 12 písm. a) a b).
(16)
Ak pominú dôvody pre zaistenie, príslušný orgán štátnej správy rozhodne o zrušení zaistenia majetku podliehajúcemu medzinárodnej sankcii; na toto konanie sa obdobne použijú odseky 1 až 9.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24a, 25 až 25d znejú:
24a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
25) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.
25a) § 43 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
25b) § 47 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
25c) § 53 a 61 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
25d) Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
7.
§ 15 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Ministerstvo zahraničných vecí zverejní na svojom webovom sídle odkazy na tieto predpisy o medzinárodnej sankcii:
a)
Rezolúciu Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 1267/1999,
b)
Rezolúciu Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 1373/2001,
c)
Rezolúciu Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 1718/2006,
d)
Rezolúciu Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 1737/2006.
(6)
Ministerstvo zahraničných vecí zverejní na svojom webovom sídle odkazy na následné rezolúcie k predpisom o medzinárodnej sankcii podľa odseku 5 bez zbytočného odkladu po ich prijatí.“.
8.
§ 16 vrátane nadpisu znie:
㤠16
Zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb
(1)
Návrh na zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb vyhlásených predpisom o medzinárodnej sankcii podľa § 2 písm. b) prvého a druhého bodu podáva prostredníctvom ministerstva zahraničných vecí príslušný orgán štátnej správy na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy o podaní návrhu na zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb.
(2)
Konanie o podaní návrhu na zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb začína príslušný orgán štátnej správy na návrh iného príslušného orgánu štátnej správy, Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva, orgánov činných v trestnom konaní alebo inej osoby alebo bez návrhu, ak z vlastnej činnosti nadobudol poznatky odôvodňujúce začatie konania.
(3)
Návrh na začatie konania podľa odseku 2 obsahuje označenie osoby, ktorej zaradenie na zoznam sankcionovaných osôb sa navrhuje, a popis skutočností odôvodňujúcich podozrenie
a)
z prípravy, pokusu alebo spáchania trestného činu terorizmu,25e)
b)
z existencie iných skutočností ohrozujúcich zabezpečenie, udržanie a obnovu medzinárodného mieru a bezpečnosti, ochranu základných ľudských práv, boj proti terorizmu a šíreniu zbraní hromadného ničenia a dosiahnutie cieľov spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie1) a cieľov Charty Organizácie Spojených národov,2)
c)
z existencie priamej alebo nepriamej kontroly alebo vplyvu sankcionovanej osoby na túto osobu alebo
d)
z konania osoby v prospech sankcionovanej osoby.
(4)
Príslušný orgán štátnej správy je povinný pred vydaním rozhodnutia o podaní návrhu na zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb požiadať o vyjadrenie ministerstvo vnútra, Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“), ministerstvo zahraničných vecí, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“), Slovenskú informačnú službu a Vojenské spravodajstvo. Ak ministerstvo vnútra, ministerstvo financií, ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo obrany, Slovenská informačná služba alebo Vojenské spravodajstvo doručí zamietavé vyjadrenie, príslušný orgán štátnej správy konanie zastaví. Príslušný orgán štátnej správy môže požiadať o vyjadrenie aj iné príslušné orgány štátnej správy, orgány činné v trestnom konaní, vykonávajúci subjekt alebo inú osobu, ak existuje dôvodný predpoklad, že tieto osoby môžu disponovať informáciami dôležitými pre predmet konania. Dožiadané subjekty sú povinné podať vyjadrenie v lehote 15 dní; to neplatí, ak príslušný orgán štátnej správy určí kratšiu lehotu na podanie vyjadrenia, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľa medzinárodnej sankcie podľa § 1 písm. a). Ak ministerstvo vnútra, ministerstvo financií, ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo obrany, Slovenská informačná služba alebo Vojenské spravodajstvo do uplynutia určenej lehoty neposkytne zamietavé vyjadrenie, má sa za to, že nemá proti vydaniu rozhodnutia o podaní návrhu na zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb námietky.
(5)
Príslušný orgán štátnej správy vydá rozhodnutie v konaní o podaní návrhu na zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb v lehote 30 dní od začatia konania, ak sú dostatočne preukázané skutočnosti podľa odseku 3, inak konanie zastaví. O zastavení konania informuje osobu, ktorá návrh podala, spolu s odôvodnením rozhodnutia.
(6)
Okrem náležitostí podľa osobitného predpisu25b) rozhodnutie o podaní návrhu na zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb obsahuje
a)
označenie osoby alebo osôb, na ktoré sa rozhodnutie vzťahuje,
b)
určenie sankčných opatrení, ktoré sa majú vykonať,
c)
dátum, ku ktorému sa navrhuje zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb,
d)
dobu, na ktorú sa sankcia vyhlasuje, ak sa vyhlasuje na dobu určitú,
e)
výnimky zo sankčného režimu, ak je tieto možné určiť v čase vydania rozhodnutia.
(7)
Rozhodnutie o podaní návrhu na zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb príslušný orgán štátnej správy doručí ministerstvu vnútra, ministerstvu financií, ministerstvu zahraničných vecí, ministerstvu obrany, Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu. Rozhodnutie o podaní návrhu na zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb sa nezverejňuje.
(8)
Návrh na zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb zašle ministerstvo zahraničných vecí príslušnej inštitúcii alebo útvaru Organizácie Spojených národov, Úradu Ombudsmana a mediačných služieb Organizácie Spojených národov alebo príslušnej pracovnej skupine Európskej únie. Návrh podáva vo forme a spôsobom určenými príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov alebo právne záväznými aktmi Európskej únie.
(9)
Príslušným orgánom štátnej správy na podanie návrhu na zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb na základe žiadosti príslušného orgánu iného štátu je ministerstvo zahraničných vecí. Rozhodnutie o podaní návrhu na zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb na základe žiadosti príslušného orgánu iného štátu vydáva príslušný orgán štátnej správy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25e znie:
25e) § 140b Trestného zákona v znení neskorších predpisov.“.
9.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:
㤠16a
(1)
Návrh na zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb vyhlásený nariadením vlády Slovenskej republiky podľa § 3 podáva vláde Slovenskej republiky príslušný orgán štátnej správy na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy o podaní návrhu na zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb.
(2)
Konanie o podaní návrhu na zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb začína príslušný orgán štátnej správy na návrh iného príslušného orgánu štátnej správy, Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva, orgánov činných v trestnom konaní alebo inej osoby, alebo bez návrhu, ak z vlastnej činnosti nadobudol poznatky odôvodňujúce začatie konania.
(3)
Návrh na začatie konania podľa odseku 2 obsahuje označenie osoby, ktorej zaradenie na zoznam sankcionovaných osôb sa navrhuje, a popis skutočností preukazujúcich podozrenie
a)
z prípravy, pokusu alebo spáchania trestného činu terorizmu, 25e)
b)
z vykonávania činnosti ohrozujúcej boj proti terorizmu a šíreniu zbraní hromadného ničenia,
c)
z existencie priamej alebo nepriamej kontroly alebo vplyvu sankcionovanej osoby na túto osobu alebo
d)
z konania osoby v prospech sankcionovanej osoby.
(4)
Príslušný orgán štátnej správy je povinný pred vydaním rozhodnutia o podaní návrhu na zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb požiadať o vyjadrenie ministerstvo vnútra, ministerstvo financií, ministerstvo zahraničných vecí a ministerstvo obrany, Slovenskú informačnú službu a Vojenské spravodajstvo. Ak ministerstvo vnútra, ministerstvo financií, ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo obrany, Slovenská informačná služba alebo Vojenské spravodajstvo doručí zamietavé stanovisko, príslušný orgán štátnej správy konanie zastaví. Príslušný orgán štátnej správy môže požiadať o vyjadrenie aj iné príslušné orgány štátnej správy, orgány činné v trestnom konaní, vykonávajúci subjekt alebo inú osobu, ak existuje dôvodný predpoklad, že tieto osoby môžu disponovať informáciami dôležitými pre predmet konania. Dožiadané subjekty sú povinné podať vyjadrenie v lehote 15 dní; to neplatí, ak príslušný orgán štátnej správy určí kratšiu lehotu na podanie vyjadrenia, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľa medzinárodnej sankcie podľa § 1 písm. a). Ak ministerstvo vnútra, ministerstvo financií, ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo obrany, Slovenská informačná služba alebo Vojenské spravodajstvo do uplynutia určenej lehoty neposkytne zamietavé vyjadrenie, má sa za to, že nemá proti vydaniu rozhodnutia o podaní návrhu na zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb námietky.
(5)
Príslušný orgán štátnej správy vydá rozhodnutie v konaní o podaní návrhu na zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb v lehote 30 dní od začatia konania, ak sú dostatočne odôvodnené skutočnosti podľa odseku 3, inak konanie zastaví. O zastavení konania informuje osobu, ktorá návrh podala, spolu s odôvodnením rozhodnutia.
(6)
Okrem náležitostí podľa osobitného predpisu25b) rozhodnutie o podaní návrhu na zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb obsahuje
a)
označenie osoby alebo osôb, na ktoré sa rozhodnutie vzťahuje,
b)
určenie sankčných opatrení, ktoré sa majú vykonať,
c)
dátum, ku ktorému sa navrhuje zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb,
d)
dobu, na ktorú sa sankcia vyhlasuje, ak sa vyhlasuje na dobu určitú,
e)
výnimky zo sankčného režimu, ak je tieto možné určiť v čase vydania rozhodnutia.
(7)
Rozhodnutie o podaní návrhu na zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb príslušný orgán štátnej správy doručí ministerstvu vnútra, ministerstvu financií, ministerstvu zahraničných vecí, ministerstvu obrany, Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu. Rozhodnutie o podaní návrhu na zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb sa nezverejňuje.
(8)
Príslušným orgánom štátnej správy na podanie návrhu na zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb na základe žiadosti príslušného orgánu iného štátu je ministerstvo zahraničných vecí. Rozhodnutie o podaní návrhu na zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb na základe žiadosti príslušného orgánu iného štátu vydáva príslušný orgán štátnej správy.“.
10.
§ 17 vrátane nadpisu znie:
㤠17
Vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb
(1)
Návrh na vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb vyhlásených predpisom o medzinárodnej sankcii podľa § 2 písm. b) prvého a druhého bodu podáva prostredníctvom ministerstva zahraničných vecí príslušný orgán štátnej správy na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy o podaní návrhu na vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb.
(2)
Konanie o podaní návrhu na vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb začína príslušný orgán štátnej správy na návrh iného príslušného orgánu štátnej správy, Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva, orgánov činných v trestnom konaní alebo inej osoby, alebo bez návrhu, ak z vlastnej činnosti nadobudol poznatky odôvodňujúce začatie konania.
(3)
Návrh na začatie konania podľa odseku 2 obsahuje označenie osoby, ktorej vyradenie zo zoznamu sankcionovaných osôb sa navrhuje, a popis skutočností odôvodňujúcich jej vyradenie, a to najmä ukončenie trvania alebo neexistenciu dôvodov na zaradenie na zoznam sankcionovaných osôb podľa § 16 ods. 3.
(4)
Príslušný orgán štátnej správy je povinný pred vydaním rozhodnutia o podaní návrhu o vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb požiadať o vyjadrenie ministerstvo vnútra, ministerstvo financií, ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo obrany, Slovenskú informačnú službu a Vojenské spravodajstvo. Ak ministerstvo vnútra, ministerstvo financií, ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo obrany, Slovenská informačná služba alebo Vojenské spravodajstvo doručí zamietavé vyjadrenie, príslušný orgán štátnej správy konanie zastaví. Príslušný orgán štátnej správy môže požiadať o vyjadrenie aj iné príslušné orgány štátnej správy, orgány činné v trestnom konaní, vykonávajúci subjekt alebo inú osobu, ak existuje dôvodný predpoklad, že tieto osoby môžu disponovať informáciami dôležitými pre predmet konania. Dožiadané subjekty sú povinné podať vyjadrenie v lehote 15 dní; to neplatí, ak príslušný orgán štátnej správy určí kratšiu lehotu na podanie vyjadrenia, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľa medzinárodnej sankcie podľa § 1 písm. a). Ak ministerstvo vnútra, ministerstvo financií, ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo obrany, Slovenská informačná služba alebo Vojenské spravodajstvo do uplynutia určenej lehoty neposkytne zamietavé vyjadrenie, má sa za to, že nemá proti vydaniu rozhodnutia o podaní návrhu na vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb námietky.
(5)
Príslušný orgán štátnej správy vydá rozhodnutie v konaní o podaní návrhu o vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb v lehote 30 dní od začatia konania, ak sú dostatočne odôvodnené skutočnosti podľa odseku 3, inak konanie zastaví. O zastavení konania informuje osobu, ktorá návrh podala spolu s odôvodnením rozhodnutia.
(6)
Okrem náležitostí podľa osobitného predpisu25b) rozhodnutie o podaní návrhu na vyradenie osoby obsahuje
a)
označenie osoby alebo osôb, na ktoré sa rozhodnutie vzťahuje,
b)
dátum, ku ktorému sa navrhuje vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb.
(7)
Rozhodnutie o podaní návrhu na vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb príslušný orgán štátnej správy doručí ministerstvu vnútra, ministerstvu financií, ministerstvu zahraničných vecí, ministerstvu obrany, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu, osobe, ktorej vyradenie zo zoznamu sankcionovaných osôb sa navrhuje, a osobe, ktorá podala návrh na začatie konania podľa odseku 2. Rozhodnutie o podaní návrhu na vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb sa nezverejňuje.
(8)
Proti rozhodnutiu o podaní návrhu na vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb môže osoba navrhnutá na vyradenie zo zoznamu sankcionovaných osôb podať opravný prostriedok podľa osobitného predpisu.25c) Podanie opravného prostriedku nemá odkladný účinok.
(9)
Návrh na vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb zašle ministerstvo zahraničných vecí príslušnej inštitúcii alebo útvaru Organizácie Spojených národov, Úradu Ombudsmana a mediačných služieb Organizácie Spojených národov alebo príslušnej pracovnej skupine Európskej únie. Návrh podáva vo forme a spôsobom určenými príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, následnými rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov alebo právne záväznými aktmi Európskej únie.
(10)
Príslušným orgánom štátnej správy na podanie návrhu na vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb na základe žiadosti príslušného orgánu iného štátu je ministerstvo zahraničných vecí. Rozhodnutie o podaní návrhu na vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb na základe žiadosti príslušného orgánu iného štátu vydáva príslušný orgán štátnej správy.“.
11.
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:
㤠17a
(1)
Návrh na vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb vyhlásený nariadením vlády Slovenskej republiky podľa § 3 podáva vláde Slovenskej republiky príslušný orgán štátnej správy na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy o podaní návrhu na vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb.
(2)
Konanie o podaní návrhu o vyradení osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb začína príslušný orgán štátnej správy na návrh iného príslušného orgánu štátnej správy, Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva, orgánov činných v trestnom konaní alebo inej osoby, alebo bez návrhu, ak z vlastnej činnosti nadobudol poznatky odôvodňujúce začatie konania.
(3)
Návrh na začatie konania podľa odseku 2 obsahuje označenie osoby, ktorej vyradenie zo zoznamu sankcionovaných osôb sa navrhuje, a popis skutočností odôvodňujúcich vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb, a to najmä ukončenie trvania alebo neexistenciu dôvodov na zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb podľa § 16a ods. 3.
(4)
Príslušný orgán štátnej správy je povinný pred vydaním rozhodnutia o podaní návrhu na vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb požiadať o vyjadrenie ministerstvo vnútra, ministerstvo financií, ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo obrany, Slovenskú informačnú službu a Vojenské spravodajstvo. Ak ministerstvo vnútra, ministerstvo financií, ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo obrany, Slovenská informačná služba alebo Vojenské spravodajstvo doručí zamietavé vyjadrenie, príslušný orgán štátnej správy konanie zastaví. Príslušný orgán štátnej správy môže požiadať o vyjadrenie aj iné príslušné orgány štátnej správy, orgány činné v trestnom konaní, vykonávajúci subjekt alebo inú osobu, ak existuje dôvodný predpoklad, že tieto osoby môžu disponovať informáciami dôležitými pre predmet konania. Dožiadané subjekty sú povinné podať vyjadrenie v lehote 15 dní; to neplatí, ak príslušný orgán štátnej správy určí kratšiu lehotu na podanie vyjadrenia, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľa medzinárodnej sankcie podľa § 1 písm. a). Ak ministerstvo vnútra, ministerstvo financií, ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo obrany, Slovenská informačná služba alebo Vojenské spravodajstvo do uplynutia určenej lehoty neposkytne zamietavé stanovisko, má sa za to, že nemá proti vydaniu rozhodnutia o podaní návrhu námietky.
(5)
Príslušný orgán štátnej správy vydá rozhodnutie v konaní o podaní návrhu na vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb v lehote 30 dní od začatia konania, ak je dostatočne preukázané, že skutočnosti podľa odseku 3 pominuli, inak konanie zastaví. O zastavení konania informuje osobu, ktorá návrh podala, spolu s odôvodnením rozhodnutia.
(6)
Okrem náležitostí podľa osobitného predpisu25b) rozhodnutie o podaní návrhu na vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb obsahuje
a)
označenie osoby alebo osôb, na ktoré sa rozhodnutie vzťahuje,
b)
dátum, ku ktorému sa navrhuje vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb.
(7)
Rozhodnutie o podaní návrhu na vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb príslušný orgán štátnej správy doručí ministerstvu vnútra, ministerstvu financií, ministerstvu zahraničných vecí, ministerstvu obrany, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu, osobe, ktorej vyradenie zo zoznamu sankcionovaných osôb sa navrhuje, a osobe, ktorá podala návrh na začatie konania podľa odseku 2. Rozhodnutie o podaní návrhu na vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb sa nezverejňuje.
(8)
Proti rozhodnutiu o podaní návrhu na vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb môže osoba navrhnutá na vyradenie zo zoznamu sankcionovaných osôb podať opravný prostriedok podľa osobitného predpisu.25c) Podanie opravného prostriedku nemá odkladný účinok.
(9)
Príslušným orgánom štátnej správy na podanie návrhu na vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb na základe žiadosti príslušného orgánu iného štátu je ministerstvo zahraničných vecí. Rozhodnutie o podaní návrhu na vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb na základe žiadosti príslušného orgánu iného štátu vydáva príslušný orgán štátnej správy.“.
12.
§ 18 vrátane nadpisu znie:
㤠18
Práva a povinnosti osoby zaradenej na zoznam sankcionovaných osôb
(1)
Osoba zaradená na zoznam sankcionovaných osôb je povinná strpieť výkon sankčných opatrení.
(2)
Osoba zaradená na zoznam sankcionovaných osôb, ktorá namieta svoje zaradenie na zoznam sankcionovaných osôb, môže podať návrh na začatie konania o vyradení osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb podľa § 17 ods. 2 alebo § 17a ods. 2.
(3)
Osoba zaradená na zoznam sankcionovaných osôb, ktorá namieta svoje zaradenie na zoznam sankcionovaných osôb podľa predpisov o medzinárodnej sankcii podľa § 2 písm. b) prvého a druhého bodu, môže požiadať o vyradenie zo zoznamu sankcionovaných osôb výbory Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, Úrad Ombudsmana a mediačných služieb Organizácie Spojených národov alebo príslušnú pracovnú skupinu Európskej únie.
(4)
Ak sa preukáže, že osoba, voči ktorej boli vykonané sankčné opatrenia, nie je osobou uvedenou na zozname sankcionovaných osôb vydanom predpisom o medzinárodnej sankcii, alebo pominú dôvody pre jej zaradenie na zoznam sankcionovaných osôb, príslušný orgán štátnej správy po preverení týchto skutočností bezodkladne prijme náležité opatrenia na účely vyradenia osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb podľa § 17 alebo § 17a a úplného sprístupnenia jej zaisteného majetku podľa § 14.“.
13.
V § 20 ods. 2 písmeno h) znie:
„h)
Slovenskej informačnej službe24a) a Vojenskému spravodajstvu25) pri poskytnutí informácií významných pre plnenie ich úloh,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34 sa vypúšťa.
14.
V § 21 ods. 6 sa slová „Ministerstvo financií Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ministerstvo financií“.
15.
§ 24 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný predpis24) s odchýlkami ustanovenými týmto zákonom.
(4)
V konaní o podaní návrhu na zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb podľa
§ 16 a 16a osoba, ktorej zaradenie na zoznam sankcionovaných osôb sa navrhuje, nie je účastníkom konania.“.
Čl. X
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2018 okrem čl. II, čl. III druhého bodu a čl. IV až VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.