5/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

5
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 19. decembra 2017,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 289/2010 Z. z. o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 4 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 35/2015 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 289/2010 Z. z. o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery v znení vyhlášky č. 103/2011 Z. z. a vyhlášky č. 226/2014 Z. z. sa mení takto:
V § 2 úvodnej vete sa slovo „V“ nahrádza slovami „Najneskôr v“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2018.
Peter Kažimír v. r.