43/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.02.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

43
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 5 a § 38 ods. 7 zákona č. 200/1998
Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie z 31. januára 2018 č. MF/006697/2018-75, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Opatrenie upravuje spôsob nosenia identifikačného čísla colníkov a zakotvuje rozlišovací znak týkajúci sa služobnej rovnošaty duchovných colníkov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2018.

Opatrenie je uverejnené v úplnom znení na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi Ministerstva financií Slovenskej republiky pod poradovým číslom 5/2018 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky www.finance.gov.sk.