415/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

415
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. decembra 2018,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby a § 45 ods. 1 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2008 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 556/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 506/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 41/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 550/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 444/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 395/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 445/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 369/2016 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 361/2017 Z. z. sa mení takto:
Prílohy č. 3 a 4 vrátane nadpisov znejú:
Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.
Výška pracovných taríf pre obvinených a odsúdených zaradených do práce
(v eurách mesačne)
Pracovný stupeň Počet rokov započítanej praxe Pracovná trieda
1 2 3 4
1 do 5 rokov 197,30 214,10 231,50 378,80
2 od 5 do 10 rokov 206,20 222,80 242,00 395,60
3 nad 10 rokov 214,70 232,40 251,90 411,60Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.
Výška pracovných taríf pre obvinených a odsúdených zaradených do práce
(v eurách za hodinu)
Pracovný stupeň Počet rokov započítanej praxe Pracovná trieda
1 2 3 4
1 do 5 rokov 1,134 1,230 1,330 2,177
2 od 5 do 10 rokov 1,185 1,280 1,391 2,274
3 nad 10 rokov 1,234 1,336 1,448 2,366“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Peter Pellegrini v. r.