403/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

403
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 19. decembra 2018,
ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2019
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 12 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2019 pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a e) a ods. 2 zákona, a pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát podľa § 11 ods. 7 zákona, sa na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:
Poradové číslo vekovej skupiny Veková skupina poistencov Poistenci, za ktorých
platiteľom poistného nie je štát
Poistenci, za ktorých
platiteľom poistného je štát
x x IRŽ (i) * IRM (i) * IRŽ (i) ** IRM (i) **
1. od 0 do dovŕšenia 1 roka

1,57 1,61
2. od 1 do 4 rokov

0,25 0,30
3. od 5 do 9 rokov

0,21 0,23
4. od 10 do 14 rokov

0,27 0,26
5. od 15 do 19 rokov 0,16 0,14 0,30 0,22
6. od 20 do 24 rokov 0,23 0,15 0,30 0,21
7. od 25 do 29 rokov 0,31 0,17 0,49 0,34
8. od 30 do 34 rokov 0,31 0,18 0,49 0,53
9. od 35 do 39 rokov 0,28 0,20 0,44 0,65
10. od 40 do 44 rokov 0,27 0,21 0,55 0,72
11. od 45 do 49 rokov 0,29 0,24 0,81 0,87
12. od 50 do 54 rokov 0,31 0,29 0,90 1,15
13. od 55 do 59 rokov 0,35 0,32 0,93 1,27
14. od 60 do 64 rokov 0,36 0,41 0,64 0,93
15. od 65 do 69 rokov 0,46 0,58 0,71 1,00
16. od 70 do 74 rokov 0,56 0,68 0,78 1,19
17. od 75 do 79 rokov 0,51 0,51 0,90 1,34
18. od 80 rokov 0,22 0,22 1,11 1,34
*
IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného nie je štát.
**
IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného je štát.
§ 2
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2019 sa pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:
Číslo Kód Názov Index rizika nákladov
1. AUT Autoimunitné ochorenia liečené biologickou liečbou 1,71
2. CNS Ochorenie mozgu a miechy 2,56
3. COP Chronická obštrukčná choroba pľúc a ťažká astma 1,01
4. DM1 Diabetes typu I 1,21
5. DMH Diabetes s hypertenziou 0,34
6. HEM Hemofília 74,95
7. HIV HIV/AIDS 4,80
8. HOR Hormonálna onkoliečba 0,75
9. KVS Srdcové choroby 0,54
10. ONK Malignity 8,31
11. PAH Primárna pľúcna hypertenzia 40,47
12. PAR Parkinsonova choroba 0,73
13. REN Renálne zlyhanie 17,79
§ 3
Poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny podľa § 1 prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.
§ 4
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2019 sa pre jednotlivé viacročné nákladové skupiny na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:
Číslo viacročnej nákladovej skupiny Index rizika nákladov
1 0
2 0,32
3 0,88
4 1,27
5 1,84
6 3,01
7 5,57
8 14,96
§ 5
Ak poistenec spĺňa podmienky na zaradenie do viacerých viacročných nákladových skupín, zaraďuje sa do viacročnej nákladovej skupiny s najvyšším indexom rizika nákladov.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2018.
Andrea Kalavská v. r.