402/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

402
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 19. decembra 2018,
ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2019
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 12 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2019 je uvedený v prílohe.
§ 2
Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín ustanovený touto vyhláškou sa prvýkrát použije v marci 2019 pri mesačnom prerozdeľovaní poistného za január 2019.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Andrea Kalavská v. r.