401/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

401
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. decembra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 13 a § 7 ods. 8 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 598/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 517/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 494/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 443/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 102/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 507/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 418/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 208/2015 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 355/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa vypúšťajú slová „strediská praktického vyučovania,“.
2.
V § 3 ods. 4 písm. b) sa za slová „pracovnej triedy“ vkladá čiarka a slová „dĺžky praxe“.
3.
V § 4 ods. 4 sa vypúšťa šiesta veta.
4.
V § 4 ods. 6 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená f) a g).
5.
V § 4 odsek 12 znie:
„(12)
Normatív na žiaka strednej športovej školy, ktorý sa vzdeláva v dennej forme štúdia, sa určí v nadväznosti na skupinu, do ktorej bol zaradený podľa prílohy č. 13.“.
6.
V § 4 ods. 15 písm. b) sa vypúšťajú slová „počas doby zaradenia študijného odboru alebo učebného odboru v tomto zozname“.
7.
V § 4 sa vypúšťajú odseky 16 a 17.
Doterajší odsek 18 sa označuje ako odsek 16.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6c sa vypúšťa.
8.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17)
Normatív na žiaka špeciálnej základnej školy bez zdravotného znevýhodnenia alebo bez všeobecného intelektového nadania je 63 % normatívu na žiaka špeciálnej základnej školy. Pri výpočte tohto normatívu sa žiak započítava s koeficientom 0,63.“.
9.
Za § 12a sa vkladá § 12b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019
Normatív na žiaka študijného odboru gymnázium – šport, ktorý začal štúdium v tomto študijnom odbore podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018 a jeho nasledujúcich ročníkov, sa určí rovnako ako na žiaka v kategórii
a)
stredná športová škola – športové gymnázium, ak navštevuje športovú prípravu, alebo
b)
gymnázium, ak nenavštevuje športovú prípravu.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Peter Pellegrini v. r.